Almanca Bilinmeyen Kelimeler-H

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  Haar (-e) n saç; kıl; tüy ; die e schneiden saçını kesmek; ausfall m saç dökülmesi; bürste f saç fırçası; farbe f saç rengi; nadelkurve f ince ve dar viraj; schnitt m saç kesimi; spray n saç spreyi; trockner m saç kurutucu; waschmittel n şampuan
  Habe (o) f mal, servet
  haben sahip olmak;  Sie ...? sizde ... var mı? was  Sie ? neyiniz var ?
  Habgier (o) f hırs
  Hack/ braten m köfte ; e (-n) f kazma; topuk
  hacken oymak, kıymak
  Hackfleisch n kıyma
  Hafen ( ¨ ) m liman; stadt f liman şehri
  Hafer (o) m yulaf; flocken yulaf ezmesi
  Haft (o) f tutukluluk
  haftbar sorumlu ( für A –den)
  Haftbefehl m tevkif emri
  haften (kleben) yapışmak; (für A –den) sorumlu olmak
  Häftling (-e) m mahpus
  Haftpflichtversicherung f mali sorumluluk sigortası
  Haftschale f kontakt lens
  Hagel (o) m dolu
  hageln dolu yağmak
  Hahn ( ¨e) m horoz; musluk
  Hähnchen n piliç
  Hai (-e) m köpekbalığı
  häkeln tığla örmek
  Häkelnadel f tığ
  Haken (-) m çengel, kopça
  halb yarım, buçuk; auf em Wege yarı yolda; um  zehn dokuz buçukta; alle en Stunden her yarım saatte bir ; ieren ikiye bölmek
  Halb / insel f yarımada; Jahr n yarıyıl; kugel f yarı küre; mond m hilal; pension f yarım pansiyon; schuh m iskarpin
  halb/tags yarım günlük; wegs oldukça
  Halbzeit devre
  half helfen
  Hälfte (-n) f yarı; zur  yarı yarıya
  Halle (-n) f hol, salon
  hallen tınlamak
  Hallenbad n yüzme salonu
  hallo ! merhaba , alo; bakar mısınız
  Hals ( ¨e) m boyun ; boğaz; band n tasma; entzündung f boğaz yangısı; kette f gerdanlık, kolye; Nasen-Ohren-Arzt m kulak-burun-boğaz mütehassısı; schmerzen boğaz ağrısı; tuch n boyun atkısı
  halt! dur! stop!
  Halt (o) m durma; destek; estelle
  halt/bar sağlam, dayanıklı; en tutmak, durdurmak; saymak (für A N) durmak, dayanıklı olmak
  Halt/estelle f durak; everbot n durma yasağı; ung f durum, davranış
  Hammel (-) m iğdiş koyun; keule f koyun budu
  Hammer ( ¨) m çekiç
  hämmern çekiçle dövmek veya işlemek
  Hämorrhoiden basur
  Hampelmann m kukla
  Hamstar (-) m hamster , dağ faresi
  hamstern istiflemek
  Hand ( ¨e) f el; arbeit f el işi; nakış; ball m el topu; bremse f el freni
  Handel (o) m ticaret
  handeln ticaret yapmak; pazarlık etmek; davranmak; bahsetmek (von D –den ) ; sich  um söz konusu olmak N
  Handels/kammer f ticaret odası; schule f ticaret okulu
  Hand/ fläche f el ayası; gelenk n el bileği; gepäck n el eşyası; griff m elle tutma; sap, kol; koffer m valiz
  Händler (-) m satıcı , tüccar
  handlich kullanışlı
  Handlung f iş, hareket , eylem; olaylar sırası, konu
  Hand/schellen kelepçe; schrift f el yazısı
  Handschuh m eldiven; fach n torpido gözü
  Hand/tasche f el çantası; tuch n havlu; voll (-) f avuç
  Handwerk n zanaat; er (-) m , -erin f zanaatçı, esnaf; szeug n avadanlık
  Hanf (o) m kenevir, kendir
  Hang m (¨e) yokuş, iniş, düşkünlük
  Hänge/brücke f asma köprü; matte f hamak
  hängen asmak, takmak (an A –e) asılı olmak
  hantieren kullanmak (mit D –i)
  Happen (-) m lokma
  Harfe (-n) f harp
  Harke (-n) f tarak, tırmık
  harmlos suçsuz, saf
  harmonisch ahenkli, uyumlu
  Harn (o) m idrar, sidik; blase f sidik torbası
  Harpune f zıpkın
  hart sert, katı, kuru, hazırlop
  Härte (o) f sertlik, katılık
  hart/gekocht hart, herzig katıyürekli, merhametsiz, näckig inatçı
  Harz (-e) n reçine, sakız
  Haschisch (o) n haşhaş; esrar
  Hase (-n) m tavşan
  Haselnuss f fındık
  Hasenscharte f tavşan dudağı
  Hass (o) m kin
  hassen kin beslemek (A –e karşı)
  hässlich çirkin , berbat
  Hast (o) f acele , tezlik
  hastig aceleci; telaşlı
  hatte haben
  Hauch (o) m üfleme, nefes, soluk
  houch/dünn incecik; en hohlamak
  hauen A dövmek, -e vurmak
  Haufen (-) m yığın, küme
  häufen: sich  yığılmak, toplanmak
  haufenweise küme küme
  häufig sık sık , çok defa
  Haupt/- başlıca, esas; bahnhof m merkez istasyonu; eingang m ana kapı; gericht n baş veya esas yemek; gewinn m büyük ikramiye
  Häuptling m kabile reisi
  Haupt/mann m yüzbaşı; quartier n karargah; rolle f başrol; sache f en önemli şey, sadet
  hauptsächlich başlıca, özellikle
  Haupt/saison f ana sezon; schule f temel eğitim okulu; stadt f başkent ; strasse f ana cadde; ana yol; verkehrzzeit f yoğun trafik zamanı
  Hase ( ¨er) n ev ; bina; nach e eve; zu e evde; aufgabe f ev ödevi; besitzer(in f) m ev sahibi; flur m antre;koridor; frau f ev kadını; halt m ev idaresi; bütçe; ierer m seyyar satıcı
  häuslich eve bağlı; evcimen
  Haus/mann m ev erkeği; meister(in) m kapıcı; nummer f ev numarası; schlüssel m ev anahtarı; schuhe terlik; tier n ev hayvanı; tür f ev kapısı; wirt m besitzer
  Haut (¨e) f cilt , deri; abschürfung f sıyrıntı; arzt m cilt doktoru; ausschlag m sivilceler; creme f cilt kremi; farbe f cilt rengi, ten
  Havarie (-n) f avarya
  Habamme (-n) f ebe
  Hebel (-) m kaldıraç; kol, manivela
  heben yukarı kaldırmak; (an) yükseltmek
  Hebräisch n İbranice
  Hecht (-e) m turnabalığı; sprung m kaplan atlaması
  Heck (-s) n kıç
  Hecke (-n) f çalılık, çit
  Heck/motor m arka motor; scheibe f arka cam
  Heer (-e) n ordu; kara kuvvetleri
  Hefe (-n) f maya
  Heft (-e) n defter
  heften teyellemek; çivilemek (an A –e)
  heftig şiddetli, sert
  Heftpflaster n plaster, bant
  Hehler (-) m yardakçı
  Heide (-n) m dinsiz; f kıraç yer; fundalık; lbeere f yabanmersini
  heikel titiz, müşkül
  heil sağ, sağlam
  Heil (o) n sağlık, selamet; anstalt f sanatoryum
  heilen iyileştirmek, kurtarmak, iyileşmek
  heilig kutsal
  Heilig/ abend m Noel gecesi; e aziz, evliya; tum (er) n tapınak, kutsal nesne
  heilkräftig şifa verici
  Heil/mittel n ilaç; quelle f kaplıca; sarmee f Selamet Ordusu
  Heim (-e) n ev, yurt; arbeit f evde yapılan iş
  Heimat f yurt, vatan
  heimatlich yurdu andıran
  Heimfahrt f eve dönüş
  heimisch yerli
  Heim/kehr f fahrt
  heimkehren eve dönmek
  heim/lich gizlice; tückisch sinsi, fesatçı
  Heim/ weg m dönüş yolu; weh (o) n yurt hasreti
  Heirat (-en) f evlenme, nikah
  heiraten evlenmek (A ile)
  Heirats/anzeige f evlenme ilanı; urkunde f evlenme kağıdı
  heiser kısık, boğuk
  Heiserkeit f(o) kısıklık
  heiss kızgın, çok sıcak
  heissen adı...olmak, denilmek; wie  Sie? adınız ne?; ich heisse ... adım...(dır); das heisst demek ki, yani
  heiter neşeli, Wetter açık, bulutsuz
  Heiterkeit (o) f neşe, şenlik
  heiz/bar ısıtılabilir; en ısıtmak
  Heiz/kissen n elektrik yastığı; körper m radyatör; öl n fuel-oil; ung f ısıtma
  hektisch telaşlı, hummalı
  Held (-en) m kahraman, yiğit; in kadın kahraman
  helfen D yardım etmek
  Helfer (-) m, -in f yardımcı
  hell aydınlık, parlak, açık; hörig sesleri aksettiren
  Helm (-e) m miğfer
  Hemd (-en) n gömlek; bluse f şömizye
  hemmen durdurmak, yavaşlatmak, frenlemek
  Hemmung f ; en haben çekinmek (zu –den)
  Hengst (-e) m aygır
  Henkel (-) m kulp
  Henker (-) m cellat
  Henne (-n) f tavuk
  her buraya; es ist zwei Jahre  iki yıldır oluyor
  herab aşağıya
  herablassen :sich  tenezzül etmek (zu inf.-meye)
  herabsetzen indirmek, itibardan düşürmek
  heran yanına, buraya; bringen, holen alıp getirmek, yaklaştırmak; wachsen büyümek; ziehen (zu D ile) görevlendirmek
  herauf yukarıya, beschwören A –e yol açmak; kommen yukarı çıkmak
  heraus dışarıya; bekommen öğrenmek; çözmek, bulmak, çıkarmak; bringen yayımlamak; öğrenmek; finden bulmak, keşfetmek; forden meydan okumak; geben teslim etmek, geri vermek, yayımlamak, üstünü vermek
  Herausgeber (-) m, -in f yayımlayan, hazırlayan
  heraus/holen çıkarmak; kommen dışarı çıkmak; reissen koparmak
  herausstellen: sich gerçekleşmek, meydana çıkmak
  herb kekremsi
  herbei yanına, buraya; frühren A –e neden olmak, sehnen , wünschen özlemek
  Herbst (-e) m ocak
  Herde (-n) f sürü
  herein içeriye, buyurun, giriniz!; brechen Nacht olmak; fallen aldanmak, faka basmak; kommen girmek; lassen içeriye almak; legen aldatmak
  hergeben vermek
  Herig (-e) m ringa balığı, çadır kazığı
  herkommen buraya gelmek; wo kommen Sie her? nerelisiniz?
  Herkunft (o) f asıl, köken, soy
  hermetisch sımsıkı
  Heroin (o) n eroin
  Herr m sahip, efendi, bay, bey; enfriseur m erkek berberi; enmode f erkek giysileri; toilette f erkekler tuvaleti
  herrichten hazırlamak, düzeltmek
  Herrin f sahibe
  herr/isch sert, lich harika, parlak
  Herrschaft (-en) f saltanat, egemenlik
  herrschen hüküm sürmek
  Herrscher (-) m hükümdar
  her/rühren gelmek, çıkmak (von D –den) ; stellen yapmak, imal etmek
  Herstell/er m üretici, imal eden; ung f imal, yapım
  herüber buraya, bu tarafa
  herum : um A -in etrafında; -dan ; drehen çevirmek
  herumführen A gezdirmek; an der Nase  A aldatmak
  herumsprechen: sich  duyulmak
  herumtreiben: sich  başıboş dolaşmak
  herunter aşağıya; holen, nehmen indirmek; schlucken yutmak
  hervor içinden, dışarıya, ileri; bringen yaratmak; gehen çıkmak, anlaşılmak (aus D –den) ; heben vurgulamak; ragend seçkin, göze çarpan; rufen uyandırmak
  hervortun: sich  kendini göstermek, sivrilmek
  Herz (-en) n kalp, yürek; gönül; anfall m kalp krizi; infarkt (-e) m kalp enfarktüsü; klopfen (o) n çarpıntı
  herzlich içten, samimi
  Herzog m dük, duka; in f düşes; tum (¨er) n dukalık
  Herzschrittmacher m kalp pili
  Hetze (o) f acele, kışkırtma
  hetzen kovalamak, kışkırtmak; (sich ) acele etmek
  Heu (o) n kuru ot
  Heuchelei (-en) ikiyüzlülük
  heucheln yalandan göstermek, taslamak
  Heuchler(in f) m , heuchlerisch ikiyüzlü
  heulen ulumak, uğuldamak, ağlamak
  Heu/schnupfen m saman nezlesi, schober (-) m ot ambarı, schrecke (-n) f çekirge
  heut/e bugün; e in einer Woche haftaya bugün; e morgen bu sabah; ig bugünkü; zutage bu zamanlarda
  Hexe (-n) f büyücü kadın; nschuss m lumbago; rei (-en) f büyü, cadılık
  Hieb (-e) m vuruş, darbe
  hielt halten
  hieb hauen
  hier burada, işte; burası; von  buradan
  Hierarchie (-n) hiyerarşi
  hier/auf bunun üzerine, ondan sonra; aus bundan; durch bu taraftan, bu yüzden; her buraya; in bunun içinde, bunda; mit bununla; über bunun üzerinde, bu hususta; unter bunun altında ; buna dahil; von bundan; zu bundan başka
  hiesig- buradaki
  hiess heissen
  Hilfe (-n) f yardım, imdat
  hilflos çaresiz
  Hilfsmittel n çare, araç
  Himbeere (-n) f ahududu
  Himmel (-) m gök; unter freiem  açık havada; fahrt f İsa”nın göğe çıkışı; srichtung f yön, cihet
  himmlisch göksel; harika
  hin oraya, şuraya;  und her şuraya buraya, bir aşağı bir yukarı;  und wieder arasıra, bazen;  und zurück gidiş dönüş
  hinab aşağıya; fahren , gehen , steigen inmek
  hinauf yukarıya; steigen binmek, çıkmak (auf A –e)
  hinaus dışarıya; gehen çıkmak, bakmak (auf A –e); laufen sonuçlanmak (auf A ile); schieben ertelemek
  Hinblick m: im  auf A –e göre, nazaran
  hindern A –e engel olmak; (an D –mesini ) engellemek
  Hindernis (-sse) n mani, engel
  hindeuten göstermek, ima etmek (auf A –i)
  hindurch arasından
  hinein içeriye, içine; geraten (in A –in) içine düşmek; stecken –i –e sokmak
  Hinfahrt f gidiş
  hin/fallen yere düşmek; fällig hükümsüz
  hing hängen
  hinhalten oyalamak
  hinken topallamak
  hinlegen yere yatırmak; sich  uzanmak, yere yatmak
  hin/ nehmen kabul etmek, hazmetmek; reichend yeterli, oldukça; reissend coşturucu, çekici; richten idam etmek
  Hinrichtung f idam
  hinsetzen: sich  oturmak
  Hinsicht f : in dieser  bu bakımdan
  hinsichtlich G –e gelince
  hinstellen bir yere koymak; sich  dikilmek
  hinten arkada, geride; nach  arkaya; von  arkadan
  hinter D –in arkasında ; A –in arkasına
  Hinter/- arka; achse f arka dingil; bein n arka ayak; bliebene(r) geride kalan
  hintereinander art arda, hiç durmadan
  Hinter/gedanke m gizli maksat; grund m arka plan; halt m pusu
  hinterher arkasından, sonradan
  Hinterkopf m artkafa
  hinter/lassen DA bırakmak; legen bırakmak, yatırmak; listig hilekar
  Hinter/n (-) m kıç, makat; rad n arka tekerlek; teil n arka taraf; tür f arka kapı
  hinüber öbür tarafa, öteye; bringen öbür tarafa götürmek; fahren, gehen öbür tarafa geçmek
  hinunter aşağıya; schlukken yutmak
  Hin/weg m gidiş yolu; auf dem  gidişte
  Hinweis (-e) m işaret , bilgi
  hinweisen işaret etmek, (auf A –e)
  hinzu bundan başka; fügen DA eklemek, katmak; kommen katılmak, eklenmek; rechnen, zählen hesaba katmak; ziehen katmak (zu D –e)
  Hirn (-e) n beyin; gespinst (-e) n kuruntu
  Hirsch (-e) m geyik
  Hirse (o) f darı
  Hirt (-den) m, -in f çoban
  hissen Segel açmak; Fahne çekmek
  historisch tarihi, tarihsel
  Hitze (o) f şiddetli sıcak
  hitz/ ebeständig ısıya dayanıklı; ig kızgın
  Hitzschlag m güneş çarpması
  hob heben
  Hobby (-s) hobi
  Hobel (-) m rende
  hobeln rendelemek
  hoch yüksek; yüce
  Hoch/achtung f saygı; betrieb m yoğun çalışma, hummalı işleklik; burg f merkez; druckgebiet n yüksek basınç bölgesi; ebene f yayla, haus n yüksek bina, gökdelen
  hochkant kılıcına
  Hoch/ mut m kibir, gurur; saison f yüksek sezon; schule f yüksek okul, üniversite; sommer m yaz ortası; spannung f yüksek gerilim; sprung m yüksek atlama
  höchst son derece, azami
  Hochstapler (-) m , -in f dolandırıcı
  höchstens en çok ; olsa olsa
  Höchstgeschwindigkeit f azmi sürat
  Hoch/vrerrat m vatana hıyanet; wasser n su baskını
  Hochzeit f düğün , evlenme töreni
  hocken çömelmek
  Hocker (-) m iskemle
  Höcker (-) m hörgüç
  Hockey (o) n hokey
  Hof ( ¨e) m avlu;çiftlik, saray, ağıl, hale
  hoffen ümit etmek, ummak; tlich ümit ederim ki, inşallah
  Hoffnung f ümit
  hoffnungslos ümitsiz
  höflich nazik
  Höflichkeit f nezaket
  hoh yüksek hoch
  Höhe (-n) f yükseklik; in  von ... miktarında; nsonne f ultraviole lambası; punkt m en yüksek nokta, doruk
  höher daha yüksek
  hohl oyuk, boş
  Höhle (-n) f mağara, in
  Hohlraum m boşluk
  Hohn (o) m alay, istihza
  höhnisch alaycı, alaylı
  Hokuspokus (o) m hokkabazlık
  holen alıp getirmek
  Holland n Hollanda
  Hölle(-n) f cehennem
  Holunder (o) m mürver
  Holz ( ¨er) n ağaç; tahta; odun ; kereste
  hölzern ağaçtan yapılmış, ahşap
  Holz/kohle f mangal kömürü; schuh m nalın, takunya
  homo/gen homojen; sexuell homoseksüel, eşcinsel
  Honig (o) m bal
  Honorar (-e) n ücret
  hörbar işitilebilir
  horchen (auf A –e) kulak vermek, -i dinlemek
  hören işitmek, duymak, dinlemek; itaat etmek (auf A –e)
  Hörer m ahize; in f dinleyici
  Hör/funk m radyo; gerät n işitme cihazı
  Horizont (-e) m ufuk


  horizontal yatay
  Horn ( ¨er) n boynuz, boru
  Hörnchen n ay çöreği
  Horoskop (-e) n yıldız falı
  Hose (-n) f pantolon; don; ntasche f pantolon cebi; nträger m pantolon askısı
  Hospital (-e) n hastane
  Hostess (-en) f hostes
  Hotel (-s) n otel; halle f otel; zimmer n otel odası
  hübsch güzel, sevimli, zarif
  Hub/raum m silindir hacmi; schrauber (-) m helikopter
  Huf (-e) m toynak, tırnak; eisen n nal
  Hüfte (-n) f kalça
  Hügel (-) m tepe, yükseklik
  hügelig inişli yokuşlu
  Huhn ( ¨er) n tavuk


  Hühner/auge n nasır; brühe f tavuk suyu
  Hülle (-n) f zarf, kılıf, ambalaj
  Hülse (-n) f kabuk; zarf; nfrüchte baklagiller
  human insanca, insaflı
  Hummel (-n) f yaban arısı
  Hummer (-) m ıstakoz
  Humor (o) m mizah ;espri
  humpeln topallayarak yürümek
  Hund (-e) m köpek, it; efutter n köpek maması; eleine f köpek zinciri
  hundert yüz
  Hunderter m yüz Marklık banknot
  Hündin f dişi köpek
  Hunger (o) m açlık ;  haben karnı aç olmak
  hung/ern aç kalmak; rig karnı aç
  Hupe (-n) f klakson, korna
  hupen klakson çalmak
  hüpfen hoplamak
  Hürde (-n) f çit; engel; nlauf m engelli koşu
  Hure (-n) f ******, fahişe
  husten öksürmek
  Husten (-) m öksürük; bonbon m öksürük şekeri
  Hut ( ¨e) m şapka
  hüten A –e bakmak; -i korumak; sich  sakınmak (vor D –den)
  Hütte (-n) f kulübe; demirhane
  Hyäne (-n) f sırtlan
  Hydrant (-en) m yangın musluğu
  Hygiene (o) f sağlık koruma, hijyen
  hygienisch sıhhi
  Hypnose (-n) f hipnoz
  Hypothek (-en) f ipotek