Almanca Bilinmeyen Kelimeler- K

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  Kabaret (-s, -e) n kabare
  Kabel (-) n kablo; halat; - kablolu
  Kabeljau (-s, -e) m morina
  Kabine (-n) f kabin; kamara
  Kabrio(lett) (-s) üstü açılabilen otomobil
  Kachel (-n) f fayans, çini
  Käfer (-) m böcek
  Kaffee (o) m kuru kahve; mühle f kahve değirmeni; tasse f kahve fincanı
  Käfig (-e) m kafes
  kahl çıplak, kel
  Kahn ( ¨e) m kayık
  Kai (-e, -s) m rıhtım
  Kairo n Kahire
  Kaiser (-) m imparator ; in f imparatoriçe
  Kajüte (-n) f kamara
  Kakao (o) m kakao
  Kakerlak (-en) m hamam böceği
  Kaktüs (-teen) m kaktüs
  Kalb ( ¨er) n dana; fleisch n dana eti
  Kalender (-) m takvim
  Kalif (-en) m halife
  Kalk (-e) m kireç
  Kalorie (-n) f kalori
  kalt soğuk; es ist  hava soğuk; mir ist  üşüyorum ; blütig soğukkanlı
  Kälte (o) f soğuk(luk)
  Kaltmiete f ek masraflar hariç olan kira
  Kalt- und Warmwasser soğuk ve sıcak su
  kam kommen
  Kamel (-e) n deve
  Kamera (-s) f foto makinesi; film makinesi; kamera
  Kamerad (-en) m arkadaş; schaft (o) f arkadaşlık
  Kameramann (¨er, -leute) m kameraman
  Kamille (-n) f papatya; ntee m papatya çayı
  Kamin (-e) m şömine; baca
  Kamm ( ¨e) m tarak, ibik
  kämmen taramak; sich  taranmak
  Kammer (-n) f oda; kamara; daire; musik f oda müziği
  Kampf ( ¨e) m savaş, yarış; bahn f arena, pist
  kämpfen savaşmak, yarışmak
  Kämpfer (-) m savaşçı; yarışan
  kampieren kamp yapmak
  Kanada n Kanada
  Kanal ( ¨e) m kanal; Manş Denizi; isation f kanalizasyon
  Kanarienvogel m kanarya
  Kandidat (-en ) m aday
  kandidieren adaylığını koymak
  kandiert şekerli
  Kaninchen n adatavşanı
  Kanister (-) m teneke, bidon
  Kanne (-n) f güğüm, ibrik
  kannte kennen
  Kanone (-n) f top
  Kante (-n) f kenar
  Kantine (-n) f kantin
  Kanu (-s) n kano, kayık
  Kanz/ el (-n) f minder; lei (-en) f kalem, yazıhane; ler (-) m şansölye; kançılar
  Kap (-s) n burun
  Kapell/e (-n) f küçük kilise; bando; meister m orkestra şefi
  Kaper (-n) f gebre
  kapieren anlamak
  Kapital (-ien) n kapital, sermaye; ismus m kapitalizm
  Kapit/än (-e) m kaptan, deniz albayı; el (-) n bölüm; ell (-e) n sütun başlığı
  kapitulieren teslim olmak
  Kappe (-n) f başlık, kapak
  Kapsel (-n) f kapsül
  kaputt bozuk, kırık, bitkin; gehen kırılmak, bozulmak; machen kırmak
  Kapuze (-n) f kukuleta
  Karaffe (-n) f sürahi
  Karat (-e) n kırat; ayar
  Karawane (-n) f kervan
  Karfreitag m paskalyadan önceki Cuma
  karg, kärglich kısır; az
  kariert kareli
  Karneval (-e) m karnaval
  Karo (-s) n kare; karo
  Karosserie (-n) f karoseri
  Karotte (-n) f havuç
  Karpfen (-) m sazan (balığı)
  Karre (-n) f , n (-) m küçük araba
  Karriere (-n) f kariyer
  Karte (-n) f kart, kağıt; Eintritts-, Fahr-, Land-, Post-, Speisekarte
  Kartei (-en) f fişler
  Karten/spiel n iskambil oyunu; telefon n kartlı telefon; (vor)verkauf m bilet (ön) satışı
  Kartoffel (-n) f patates, brei m, püree n patates püresi
  Karton (-s) m karton, mukavva kutu
  Karussell (-s) n atlıkarınca
  Käse (-) m peynir
  Kaserne (-n) f kışla
  Kasino (-s) n gazino
  Kasko(versicherung) f kasko
  Kasperletheater n kukla oyunu
  Kasse (-n) f kasa, vezne; gişe; nzettel m kasa fişi
  Kassette (-n) f kutu, kaset; n kasetli
  Kassierer (-) m, in f veznedar
  Kastanie (-n) f kestane
  Kasten ( ¨ ) m sandık, kutu
  Kasus (-) m hal, durum
  Katalog (-e) m katalog
  Katalysator (-en) m katalizatör
  Katastrophe (-n) f felaket, facia
  Kategorie (-n) f kategori
  Kater (-) m erkek kedi, sarhoşluktan gelen mahmurluk
  Katholik (-en) m , in f , katholisch Katolik
  Katze (-n) f kedi; dişi kedi
  Kauderweisch n çetrefil dil
  kauen çiğnemek
  kauern çömelmek
  Kauf ( ¨e) m satın alma, alım
  kaufen satın almak
  Käufer (in) m müşteri, alıcı
  Kaufhaus n satış mağazası
  käuflich satılık
  Kaufmann (-leute) m tüccar , bakkal
  Kaugummi m çiklet
  kaum hemen hemen , -ir –mez; fast nicht pek az
  Kaution (-en) f depozito
  Kaviar (o) m havyar
  keck küstah, cesur
  Kegel (-) m koni; tepe, kiy
  kegeln kiy oynamak
  Kehl/e (-n) f , kopf m gırtlak
  kehren süpürmek
  Kehrseite f ters taraf
  kehrtmachen dönmek
  Keil (-e) m kama; riemen m vantilatör kayışı
  Keim (-e) m tohum
  keim/en çimlenmek; frei sterilize
  kein(e) hiç, bir...değil; ich habe ...m yok
  keine, r, s hiçbiri
  keinesfalls, wegs hiç, asla
  Keks (-e) m bisküvi
  Keich (-e) m ayaklı kupa; çanak
  Kelle (-n) f kepçe, mala
  Keller (-) m bodrum; mahzen
  Kellner (-) m garson; in f kadın garson
  kennen tanımak, bilmek; lernen A öğrenmek; tanışmak
  Kenn/er (-) , -erin f iş bilen, eksper; karte f kimlik kartı; tnis f bilgi; haber
  Kennzeichen n işaret, belirti; araba plakası
  kennzeichnend niteleyici (für A –i)
  kentern devrilmek, alabora etmek
  Keramik (-en) f seramik, çini
  Kerbe (-n) f çentik
  Kerl (-e) m herif, yiğit
  Kern (-e) m çekirdek; energie f nükleer enerji; waffen nükleer silahlar
  Kerze (-n) f mum
  Kessel (-) m kazan
  Ketchup m ketçap, domates sosu
  Kette (-n) f zincir, Hals-, Uhrenkette; nglied n zincir halkası
  keuchen solumak
  Keuchhusten m boğmaca
  Keule (-n) f lobut , but
  keusch iffetli, arı
  Kfz. Kraftfahrzeug ; -Schein m trafik ruhsatı; -Werkstatt f otomobil tamir atölyesi
  kichern kıkırdamak
  Kiefer (-) m çene
  Kiefer (-n) f çam ağacı
  Kiel (-e) m tüy sapı, omurga
  Kieme (-n) f solungaç
  Kies (-e) m iri taneli kum; elstein m çakıl
  Kilo/gramm n kilo; meter m kilometre; watt n kilovat
  Kind (-er) n çocuk; bebe
  Kinder/arzt m (in) çocuk doktoru; garten m anaokulu; lähmung f çocuk felci; mädchen n dadı; spielplatz m çocuk bahçesi; wagen m çocuk arabası; zimmer n çocuk odası
  Kindheit (o) f çocukluk
  kind/isch çocukça, budala,; lich çocuksu, saf
  Kinn (-e) n çene
  Kino (-s) n sinema
  Kiosk (-e) m satış kulübesi, büfe
  Kippe (-n) f izmarit
  kippen devirmek, devrilmek
  Kirche (-n) f kilise
  Kirmes (-ssen) f kermes
  Kirsche (-n) f kiraz
  Kissen (-) n yastık, minder; bezug m yastık kılıfı
  Kiste (-n) f sandık
  Kitsch (o) m değersiz eser
  Kitt (-e) m camcı macunu
  Kittel (-) m üstlük
  kitzeln gıdıklamak
  klaffen açık kalmak
  Klage (-n) f şikayet, dava
  klagen şikayet etmek (über A –den), dava açmak (gegenA –e)
  Kläger (-) m –in f davacı
  kläglich acıklı, berbat
  Klammer (-n) f mandal, parantez, ayraç
  klang klingen
  Klang ( ¨e) m ses; farbe f ses tonu
  Klapp/bett n katlanır yatak; e (-n) f kapak, ağız
  klapp/en yolunda olmak; ern takırdamak
  Klappstuhl m açılır kapanır sandalye
  Klaps (-e) hafif darbe, çılgınlık
  klar açık, aydınlık; belli; berrak; elbette
  klären aydınlatmak, açığa kavuşturmak
  klar/machen DA anlatmak; stellen belirtmek
  Klasse (-n) f sınıf, mevki
  klassisch klasik
  Klatsch (o) m dedikodu
  klatschen dedikodu etmek, alkışlamak
  Klaue (-n) f pençe
  klauen aşırmak
  Klausel (-n) f şart, kayıt
  Klausur (-en) f yazılı sınav; kapalı
  Klavier (-e) n piyano
  kleben yapıştırmak (an, auf A –e) yapışmak
  Klebe/folie yapıştırıcı tabaka; streifen m seloteyp
  klebrig yapışkan
  Klebstoff m zamk
  Kecks (-e) m leke
  Klee (o) m yonca, tirfil; blatt n yonca yaprağı
  Kleid (-er) n elbise, erbügel m elbise askısı; erschrank m elbise dolabı; ung f giyim
  klein küçük , ufak; zu  Kleidung çok dar
  Klein / bus m minibüs; geld n bozuk para; igkeit f ufak şey, kolay iş
  kleinlich dar fikirli, titiz
  Klein/stadt f küçük şehir, kasaba; wagen m küçük otomobil
  Kleister (-) m tutkal, kola
  Klemme (-n) f maşa, sıkıntı
  klemmen sıkışmak, sıkıştırmak
  Klempner (-) m tenekeci
  klettern tırmanmak (auf A –e)
  Klima (-s, -ata) n iklim , hava; anlage f havalandırma
  Kling/e (-n) f namlu, demir; el (-n) f zil; çıngırak
  kling/eln zile basmak, çalmak; en ses çıkarmak; çınlamak; (nach, wie... –e) benzemek
  Klinik (-en) f klinik
  Klinke (-n) f mandal
  Klippe (-n) f kör kaya
  klirren şakırdamak
  Klo (-s) n tuvalet
  klopfen vurmak (an , auf A –e) çalmak, çarpmak
  Klosett(-e, -s) n tuvalet
  Kloss ( ¨e) m hamur köftesi
  Kloster ( ¨) n manastır
  Klotz ( ¨e) m kütük
  Klub (-s) m kulüp
  Kluft ( ¨e) f yarık
  klug akıllı, zeki
  Klugheit (o) f akıllık, zeka
  Klumpen (-) m topak, külçe
  knabbern kıtır kıtır yemek
  Knabe (-n) m erkek çocuk, oğlan
  knacken çatırdamak, Nuss kırmak
  Knall (-e) m patlama
  knallen patlamak
  knapp dar, sıkı, kıt, az bulunur
  knarren gıcırdamak
  knattern takırdamak
  Knäuel (-) n yumak, yığın
  knaus(e)rig cimri, pinti
  kneifen çimdiklemek, kaçınmak
  Kneipe (-n) f birahane
  kneten yoğurmak
  Knick (-e) m kıvrım, büküm
  knicken bükmek
  Knie (-) n diz, dirsek
  knien diz çökmek
  Kniescheibe f diz kapağı
  kniff kneifen
  Kniff (-e) m buruşukluk, hile
  knipsen delmek, zımbalamak, -in foto çekmek
  knirschen gıcırdamak
  knistern çatırdamak
  knitter/frei buruşmaz, n buruşmak
  Knoblauch (o) m sarımsak
  Knöchel (-) m aşık, parmak orta mafsalı
  Knocken (-) m kemik
  Knopf ( ¨e) m düğme
  knöpfen iliklemek
  Knopfloch n ilik
  Knüppel (-) m sopa; cop
  knurren hırlamak, guruldamak
  knusprig gevrek
  Koch ( ¨e) m aşçı; buch n yemek kitabı
  kochen kaynatmak, pişirmek, kaynamak, pişmek
  Koch/ er (-) m ocak; gelegenheit f yemek pişirme imkanı; geschirr n aş kabı
  Köchin f aşçı kadın
  Koch/löffel m kepçe; topf m tencere
  Köder (-) m tuzak yemi
  Koffer (-) m bavul , valiz; kuli m bagaj arabası ; radio n portatif radyo; raum m bagaj yeri
  Kognak (-s) m konyak
  Kohl (-e) m lahana
  Kohle (-n ) f kömür; para; nsäure f karbonik asit; nstoff (o) m karbon; papier n karbon kağıdı; tablette f karbonlu tablet
  Kohl/rabi (-s) m alabaş; rübe f tarla şalgamı
  Koje (-n) f ranza
  Kokosnuss f hindistancevizi
  Koks (-e) m kok
  Kolben (-) m dipçik, piston, itenek, koçan
  Kolik (-en) f kolik
  Kolleg/e (-n) m , -in f arkadaş, meslektaş
  Köln n kolonya, Köln ; ischwasser n kolonya
  Kolonie (-n) f sömürge, koloni
  Kolonne (-n) f kafile, grup; konvoy
  kolossal kocaman
  Kombi (-s) m kombi araba
  Kombination f birleştirme
  kombinieren birleştirmek
  Komet (-en) m kuyruklu yıldız
  Komfort (o) m konfor
  komfortabel konforlu
  komisch tuhaf, komik
  Komma (-s) n virgül
  Kommando (-s) n kumanda
  kommen gelmek, varmak (nach –e) ; (durch, über –den) geçmek; d gelecek
  Kommentar (-e) m yorum
  Kommiss/ ar (-e) m , -in f komiser; ion f komisyon , kurul
  Kommode (-n) f konsol
  kommunal komüne ait; yerel
  Kommunikation f iletişim
  Kommunist (-en) m, kommunistisch komünist
  Komödie (-n) f komedi
  Kompanie (-n) f bölük, ortaklık
  Komparativ (-e ) m karşılaştırma derecesi
  Kompass (-sse) m pusula
  kompetent yetkili
  komplett tam, komple
  Komplex (-e) m kompleks, karmaşık
  Kompli/kation f komplikasyon ; ment (-e) n kompliman; ze (-n) m suç ortağı
  kompliziert karışık, komplike
  Komponist (-en) m bestekar
  Kompott (-e) n komposto
  Kompromiss (-sse) m uyuşma
  Kondensmilch f kondanse süt
  Kondi/ tion f form; torei (-en) f pastane
  Kondom (-e) n prezervatif, kaput
  Konfekt (-e) n şekerleme
  Konfektion f hazır giyim
  Kon/ ferenz (-en) f toplantı, konferans; fession f mezhep; firmation f Protestan mezhebine kabul töreni; flikt (-e) m anlaşmazlık; çekişme; gress (-sse) m kongre
  König (-e ) m kral; şah; papaz; in f kraliçe; reich n krallık
  Konjunktur (-en) konjonktür
  konkret somut, konkre
  Kon/ kurrenz (-en) f rekabet; kurs (-e) m iflas

  können bilmek, yapabilmek; ich kann nicht ....-ebilemem; das kann sein öyle olabilir
  Können (o) n bilgi, beceri
  konsequent tutarlı
  Konsequenz (-en) f sonuç
  konservativ tutucu
  Konserve (-n) f konserve; nbüchse f, endose f konserve kutusu
  Konservierungsstoffe konserve maddeleri
  konstant sabit, durağan, sürekli
  konstruieren yapmak, kurmak
  Konstrution f yapı
  Konsul (-n) m konsolos; at (-e) n konsolosluk
  Konsum (o) m tüketim; ent (-en) m tüketici
  Kontakt (-e) m temas, kontak; linse f kontak lens
  Kon/ tient (-e) m kıta; tingent (-e) n kontenjan
  Konto (-ten) n hesap; nummer f hesap numarası, stand m hesap mevcudu
  Kontrast (-e) m karşıtlık
  Kontroll/abschnitt m kupon; e (-n) f kontrol; eur m kontrolör, denetçi
  kontrollieren kontrol etmek
  Konversation f konuşma
  konvertieren değiştirmek (in A –e)
  konzentrieren yığmak; sich  kendini toplamak; (auf A –e) dikkatini vermek
  Kon/zept (-e) n taslak; zern (-e) m holding ; zert (-e) n konser
  Kopf ( ¨e) m baş, kafa; aus dem  ezberden ; pro  kişi başına; hörer m kulaklık; kissen n yastık; salat m göbekli salata; schmerz m baş ağrısı; tuch n baş örtüsü
  Kopie (-n) f kopya
  kopieren kopya etmek
  Kopierer (-) m fotokopi makinesi
  Koralle (-n) f mercan
  Koran (o) m Kuran
  Korb ( ¨e) m sepet; möbel hasır mobilya
  Kordel (-n) f kurdele
  Korinthe (-n) yunanüzümü
  Korken (-) m mantar , tapa; zieher m tirbuşon, tıpa burgusu
  Korn ( ¨er) n tane ; tahıl; blume f mavi peygamberçiçeği
  Körper (-) m vücut, beden, cisim; bau m bünye
  körperbehindert sakat, özürlü
  Körpergrösse (-n) f boy
  körperlich bedensel
  Körper/ pflage f vücut bakımı; teil m organ
  korrekt doğru, sahih, uygun
  Korrektur (-en) f düzeltme
  Korresponden/t (-en) m , -in f muhabir; z (-en) f yazışma
  Korridor (-e) m koridor
  korrigieren düzeltmek
  Korrup/tion f rüşvetçilik
  Kosmetika güzellik malzemesi
  Kost (o) f gıda, besin
  kostbar değerli
  kosten –in tadına bakmak; fiyatı olmak
  Kosten masraflar
  kostenlos parasız
  köstlich nefis
  kostspielig masraflı
  Kostüm (-e) n kostüm, tayyör
  Kot (o) m dışkı, çamur
  Kotelett (-e, -s) n pirzola
  Kotflügel m çamurluk
  Krabbe (-n) f karides
  krabbeln sürünmek
  Krach ( ¨e) m gürültü, ara bozma
  krachen çatırdamak
  Kraft ( ¨e) kuvvet, güç, eleman; in  yürürlükte
  Kraftfahrer (-) m şoför
  Kraftfahrzeug n otomobil, motorlu taşıt; steuer f motorlu taşıt vergisi; versichrung f araba sigortası
  kräftig kuvvetli; dinç; en kuvvetlendirmek
  Kraft/ stoff m akaryakıt ; wagen m otomobil; werk n enerji santrali
  Kragen (-) m yaka; weite f yaka numarası
  Krähe (-n) f karga
  krähen ötmek
  Kralle (-n) f pençe, tırnak
  Kram (o) m pılı pırtı
  Krampf ( ¨e) m kramp; ader f varis
  krampfhaft sinirli
  Kran ( ¨e) m vinç
  Kranich (-e) m turna
  krank rahatsız, hasta; werden hastalanmak
  kränken gücendirmek
  Kranken/haus n hastane; pfleger m hastabakıcı; schwester f hemşire; versicherung f hastalık sigortası; wagen m ambulans
  krankhaft hasta , patolojik
  Krankheit (-en) f hastalık
  kränklich hastalıklı
  Kranz ( ¨e) m çelenk
  krass aşırı, kaba
  Krater (-) m krater
  kratzen kaşımak, dalamak; sich  kaşınmak
  Kratzer m çizik, sıyrık
  kraus kıvırcık
  Kraut ( ¨er) n ot, bitki, lahana
  Kräutertee m baharat çayı
  Krawall (-e) m gürültü, kavga
  Krawatte (-n) f kravat
  kreativ yaratıcı
  Krebs (-e) m yengeç; kanser
  Kredit (-e) m kredi; auf  veresiye
  Kreide (-n) f tebeşir
  kreieren yaratmak
  Kreis (-e) m daire, kaza, ilçe
  kreischen cıyaklamak
  kreis/ en dönmek, förmig daire şeklinde
  Kreis/lauf m dolaşım, kan dolaşımı; verkehr m dönel kavşak
  Krem (-s) f krem
  krepieren patlamak; gebermek
  Kreta n Girit adası
  Kreuz (-e) n haç; istavroz; çağrı kemiği
  kreuzen kavuşturmak;geçmek; sich  karşılaşmak; kesişmek
  Kreuz/fahrt f deniz yolculuğu; ung f melez, kavşak, dörtyol ağzı; worträtsel n çapraz kelime bulmacası
  kriechen yerde sürünmek
  Kriechspur f tırmanma şeridi
  Krieg (-e) m savaş; führen gegen A ... ile savaşmak
  kriegen ele geçirmek, -e tutulmak
  Krim f Kırım yarımadası
  Krimi (-s) m polisiye film ;Kriminalroman
  Kriminal/ität (o) f suçluluk; polizei f cinayet masası; roman m dedektif romanı
  kriminell cinai
  Kripo (o) f Kriminalpolizei
  Krippe (-n) f yemlik
  Krise (-n) kriz, buhran
  Kristall (o) n kristal, (-e) m billur
  Kritik (-en) f tenkit, eleştiri; er (-) m –in f eleştirmen
  kritisieren eleştirmek
  kroch kriechen
  Krokodil (-e) n timsah
  Kron/e (-n) f taç; ağaç tepesi; leuchter m avize
  Kröte (-n) f karakurbağa
  Krücke (-n) f koltuk değneği
  Krug ( ¨e) m testi, küp
  Krume (-n) f , Krümel (-) m kırıntı
  krumm eğri, bükük
  krümmen eğmek, bükmek; sich  eğrilmek, bükülmek
  Krüppel (-) m kötürüm, sakat
  Kruste (-n) f kabuk
  Kuba n Küba
  Kübel (-) m tekne, gerdel
  Kubikmeter m metre küp
  Küche (-n) f mutfak
  Kuchen (-) m pasta, kek; gabel f pasta çatalı
  Kuckuck (-e) m guguk
  Kugel (-n) f küre, yuvarlak; lager n bilye yatağı
  Kugelschreiber m tükenmezkalem; mine f tükenmezkalem içi
  Kugelstossen (o) n gülle atma
  Kuh ( ¨e) f inek
  kühl serin, en soğutmak
  Kühl/er (-) m radyatör; schrank m buz dolabı; truhe f buzluk; ung f soğutma; wasser n radyatör suyu
  kühn cesur, pervasız
  Küken (-) n civciv
  Kultur f (o) kültür, (-en) uygarlık; beutel m tualet çantası
  kulturell kültürel
  Kulturfilm m öğretici film
  Kümmel (o) m kimyon
  Kummer (o) m keder, dert
  kümmern : sich  ilgilenmek (um A ile)
  Kunde (-n) m müşteri; ndienst m müşteri servisi
  Kundgebung f gösteri
  kündigen A –in feshini bildirmek, işinden çıkarmak
  Kündigung f feshi ihbar
  Kund/in f bayan müşteri; schaft (o) f müşteriler
  künftig ilerde, gelecek
  Kunst ( ¨e) f sanat; ustalık; die schönen Künste güzel sanatlar; faser f sentetik lif; geschichte f sanat tarihi; handwerk n el sanatları
  Künstler (-) m, -in f artist, sanatçı
  künstlich yapay , takma
  Kunst/seide f suni ipek; stoff m suni madde, plastik; stück n hüner, marifet; werk n sanat eseri
  kunterbunt karışık; rengarenk
  Kupfer (o) n bakır
  Kuppe (-n) f ön kısım; tepe; l (-n) f kubbe
  Kupplung f debriyaj
  Kur (-en) f kür, tedavi
  Kurbel (-n) f manivela, kol; welle f ana dingil
  Kürbis(-sse) m kabak
  Kurde (-n) m Kürt
  kurdisch Kürt; kürtçe
  Kurort m tedavi yeri
  Kurs (-e) m yol, rota; kur; kurs; buch n tren rehberi
  Kürschner (-) m kürkçü
  kursieren tedavül etmek, dolaşmak
  Kurswagen m direk vagon
  Kurve (-n) f viraj; dönemeç, eğri
  kurz kısa; kısaca; vor em geçenlerde;  und gut kısacası; ärmelig kısa kollu
  Kürze (o) f kısalık; in  yakında
  kürz/en kısaltmak; lich geçenlerde
  Kurzschluss m kontak; kısa devre
  kurzsichtig miyop; basiretsiz
  Kurz/waren tuhafiye; wellle f kısa dalga
  Kusine (-n) f kuzin
  Kuss ( ¨sse) m öpücük, öpüş
  küssen öpmek; sich  öpüşmek
  Küste (-n) f sahil, kıyı; nstrasse f sahil yolu
  Kutsche (-n) f fayton; r (-) m arabacı
  Kutteln işkembe
  Kuvert (-s) n mektup zarfı