Almanca Bilinmeyen Kelimeler-E

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  Ebbe(-n) f inme;  und Flut gelgit
  eben düz, yassı
  eben (gerade) demin ; işte; şimdi
  Ebene (-n) f ova, yayla; düzlem, alan
  ebenfalls dahi, de, keza
  Ebenholz n abanoz
  ebenso aynı şekilde, aynen; sehr,  viel o kadar, aynı derecede çok
  Eber (-) m erkek domuz
  ebnen düzlemek
  Echo (-s) n yankı
  echt öz, halis, gerçekten
  Eckball m korner
  Ecke (-n) köşe, kenar
  eckig köşeli
  Eckzahn m köpekdişi
  edel asil, soylu
  Edel/metall n değerli maden, stein m değerli taş
  Efeu (o) m sarmaşık
  Effekt (-e) m etki
  effekt/iv gerçek, hakiki; voll etkili
  EG (=Europäische Gemeinschaft) Avrupa Topluluğu,AT
  egal eşit, hep aynı; das ist mir  (benim için)fark etmez
  Egge (-n) f tırmık
  Egoismus m bencillik; egoizm
  egoistisch bencil
  ehe –meden önce
  Ehe f evlilik; bett n gelin yatağı; bruch m zina; frau f eş, karı
  ehelich evlilikle ilgili, meşru
  ehemalig eski, önceki
  Ehe/ mann m eş, koca; paar n evli çift, karıkoca
  eher daha önce, daha ziyade
  Ehering m evlilik yüzüğü, alyans
  ehrbar namuslu
  Ehre (-n) f namus, haysiyet; şan
  ehren şereflendirmek
  ehren/amtlich fahri; haft namuslu
  Ehren/mitglied n fahri üye; sache f namus konusu; wort n namus sözü
  Ehr/furcht f saygı, geiz m hırs, gayret
  ehr/lich namuslu; samimi; los namussuz, würdig saygıdeğer
  Ei (-er) n yumurta; faules  çürük yumurta; hartes  hazırlop yumurta; weiches  rafadan yumurta
  Eich/ e (-n) f meşe; el (-n) f palamut; hörnchen (-) n sincap
  Eid (-e) m yemin, ant; e-n  leisten and içmek


  Eidechse (-n) f kertenkele
  eidesstattlich yemin yerine kaim
  Eidotter (-) m yumurta sarısı
  Eier/ becher m yumurtalık; kuchen m omlet
  Eifer (o) m gayret, çaba; sucht (o) f kıskançlık
  eifersüchtig kıskanç
  eifrig gayretli, ateşli
  Eigelb (-) n yumurta sarısı
  eigen kendi, özel, ayrı; artig tuhaf, acayip
  Eigenbedarf m şahsi ihtiyaç
  eigenhändig kendi eliyle
  Eigenheim n ev, villa
  eigenmächtig keyfi
  Eigen/name m özel ad; schaft (-en) f nitelik, özellik
  eigen/sinnig inatçı, dik kafalı; tlich asıl, esas, aslında
  Eigen/tum (o) n mülk, mal; tümer(in f) m mal sahibi
  eigentümlich özel, tuhaf, acayip
  Eigentumswohnung f kat mülkiyeti
  eignen: sich yaramak (für A –e)
  Eil/brief m ekspres mektup; e f acele, tezlik
  eil/en acele etmek; koşmak; es eilt aceledir; ig acele
  Eilzug m sürat treni
  Eimer (-) m kova
  ein ,-e bir; ander birbirine, birbirini
  einarbeiten b-i bir işe alıştırmak, -e eklemek
  einarmig tek kollu , çolak
  einatmen nefes ile içine çekmek; nefes almak
  Einbahnstrasse f tek yönlü yol
  Einband m cilt
  Einbauküche f gömme mutfak
  einberufen toplantıya çağırmak, davet etmek, askere çağırmak
  Einbettzimmer n tek yataklı oda
  einbiegen sapmak (in A –e)
  einbilden: sich  sanmak, tasavvur etmek
  Einbildung f tasavvur, kuruntu, gurur
  einbinden Buch ciltlemek
  Einblick m bilme, anlayış
  einbrechen yarılmak; (zorla) girmek (in A –e)
  Ein/brecher m zorlu hırsız; bruch m zorla giriş
  ein/bürgern vatandaşlığa kabul etmek; büssen kaybetmek; checken kaydolunmak; dämmen önlemek; deutig açık, belli
  eindring/en girmek (in A –e) ; lich etkili, enerjik
  Eindruck (¨¨e) m etki
  eindrucksvoll etkili, dokunaklı
  einer birisi; lei tekdüze; hepsi bir; seits bir taraftan
  einfach sade, basit, kolay, yalnız gidiş
  Ein/ fahrt f gidiş; fall m fikir, buluş
  einfallen yıkılmak, çökmek; istila etmek (in A –e) ; j-m b-in aklına gelm
  Einfamilienhaus n tek ailelik ev
  einfarbig tek renkli
  ein/fassen çerçevelemek; fetten yağlamak
  Einfluss (¨sse) m etki
  ein/förmig tekdüze;  frieren dondurmak, donmak; fügen katmak, eklemek (in A –e)
  Einfuhr f ithal, dış alım; bestimmungen ithalat mevzuatı
  einführen ithal etmek; sokmak, yerleştirmek (in A –e)
  Einfuhr/genehmigung f ithal lisansı; verbot n ithal yasağı;

  zoll m ithal gümrüğü
  Eingang m giriş kapısı, geliş
  einge/baut gömme; ben daten işlemek, bilgisayara vermek; bildet kendini beğenen
  Eingeborene(r) yerli
  eingehen Wette –e girmek, gelmek; küçülmek; ölmek; auf A –e razı olmak; d etraflı, esaslı
  Eingemachte(s) (o) n konserve
  eingeschrieben taahütlü
  Einge/ständnis n itiraf, kabul; weide bağırsaklar, işkembe
  ein/giessen dökmek, boşaltmak, gliedern birleştirmek; gleisig tek hatlı; greifen karışmak (in A –e)
  Eingriff m karışma, ameliyat
  einhalten A –e riayet etmek
  ein/händig tek elli; hängen Hörer kapatmak; helmisch yerli
  Einheit (-en) f birlik, birim
  einheitlich düzenli, birleşik
  einholen Auskunft almak; -e yetişmek, çekmek, farkı kapatmak, telafi etmek; einkaufen
  einhüllen sarmak
  einig hemfikir, uzlaşmış; sich  sein aynı fikirde olmak
  einige birkaç, birtakım, bazı;  Tage birkaç gün
  einigen uzlaştırmak; sich uzlaşmak, anlaşmak
  einigermassen oldukça, bir dereceye kadar
  Einig/ keit (o) f birlik, ahenk; ung uzlaşma , anlaşma
  einkalkulieren hesaba katmak
  Einkauf m satın alma; alış veriş; Einkäufe machen çarşıya gitmek
  einkaufen satın almak;  gehen alış verişe çıkmak
  Einkaufs/bummel m alışveriş gezintisi; zentrum n alışveriş merkezi
  Einkommen (-) n gelir; (s)steuer f gelir vergisi
  einladen j-n davet etmek, yüklemek
  Einladung f davet , davetiye
  Einlage f destek
  Einlass (o) m kabul, giriş
  einlassen içeri almak; sich  girişmek (auf A –e)
  einlaufen girmek, daralmak
  einleben : sich  alışmak (in D –e)
  einlegen Film koymak, Gang vitese geçirmek, salamura yapmak
  einleiten A –e başlamak, -i açmak
  Einleitung f giriş, önsöz
  einlenken nağmeyi değiştirmek
  einleuchten D –in aklına sığmak; d akla yakın
  einliefern yatırmak (in A –e)
  einlösen bedelini almak
  einmachen konserve etmek
  einmal bir defa , bir kere; auf birdenbire ; birden ; noch bir daha
  Einmaleins (-) n çarpım tablosu
  einmalig eşsiz
  einmischen : sich  karışmak (in A –e)
  Einnahme f kazanç, gelir
  einnehmen kazanmak, tahsil etmek, almak, içmek, yutmak
  einordnen dizmek, sıralamak (in A –e); sich  sıraya gelmek
  einpacken paketlemek, sarmak, bavula koymak
  einparken park etmek
  einprägen : sich  aklına yerleştirmek, bellemek
  ein/quartieren barındırmak; rahmen çerçevelemek; -

  Einteilung f ayırma, bölme
  eintönig monoton, usandırıcı
  Ein/topf m türlü; tracht f barış, birlik
  einträchtig geçimli
  eintragen yazmak, kaydetmek (in A –e) ;sich  (lassen) -e yazılmak
  einträglich verimli, karlı
  Eintragung f kayıt, not
  ein/treffen varmak (in D –e) ; treten içeri girmek (in A –e); savunmak (für A –i)
  Eintritt m başlangıç, giriş; skarte f giriş bileti; spreis m giriş ücreti
  einverstanden ;  sein (mit D –e) razı olmak; ! kabul!
  Einverständnis n kabul, rıza
  Einwand m itiraz
  Einwanderer (-) m göçmen
  einwandern –e göçmek
  einwandfrei kusursuz; şüphe götürmez
  einwechseln değiştirmek
  Einweg- tek kullanımlık
  ein/weihen törenle açmak; ilk defa kullanmak; bildirmek (j-n in A b-e b.ş-i); weisen yerleştirmek, yatırmak (in A –e); wenden A –e itiraz etmek; werfen atmak (in A –e); kırmak; wickeln sarmak
  Einwickelpapier n sargı kağıdı
  einwilligen uygun görmek (in A –i)
  Einwillugung f muvafakat, onay
  Ein/wohner (-) m oturan, sakin, nüfus; wurf m itiraz, taç, yarık
  Einzahl (o) f tekil
  einzahlen ödemek, yatırmak
  Einzahlungsbeleg m ödeme makbuzu
  Einzäunung f çit, parmaklık
  Einzel n tekler; fall m benzeri olmayan olay ;  händler m perakendeci; heit (-en) f ayrıntı, detay; kind n tek çocuk
  einzeln tek, ayrı, teker teker; im en uzun uzadıya
  Einzelzimmer n tek kişilik oda ; zuschlag m tek yatak zammı
  einziehen içeriye çekmek; toplamak, müsadere etmek, taşınmak (in A –e)içine geçmek
  einzig yegane, tek; artig eşsiz, emsalsiz
  Einzug m girme, taşınma
  Eis (o) n buz; dondurma; bär m beyaz ayı; berg m buzdağı; diele f dondurma salonu
  Eisen (-) n demir
  Eisenbahn f demiryolu, er m demiryolcu
  eisern demirden yapılmış
  Eishockey n buz hokeyi
  eisig buz gibi
  Eis/ kaffee m kafe; kunstlauf m artistik patinaj; laufen n patinaj; würfel m buz küpü, tüte f dondurma külahı
  eitel boş, modaya düşkün
  Eiter (o) m irin
  eitern irinlemek
  Eiweiss n yumurta akı, albümin
  Ekel (o) m iğrenti, nefret
  ekelhaft iğrenç
  elastisch elastiki, esnek
  Elastizität f esneklik
  Elefant (-en) m fil

  elegant şık, zarif
  Elektriker m elektrikçi
  elektrisch elektrikli
  Elektrizität f elektrik akımı
  Elektro/- elektrik;geschäft n elektrikçi dükkanı;herd m elektrikli fırın
  Elektronik f elektronik
  Element (-e) n öğe, unsur
  elementar iptidai; esaslı
  Elend (o) n yoksulluk, sefillik
  elend sefil; sich  fühlen kendini çok kötü hissetmek
  elf on bir
  Elfenbein (o) n fildişi; küste f Fildişi Kıyısı
  Elfmeter (-) m penaltı
  Elite (-n) f elit; seçkinler
  Ell(en)bogen (-) m dirsek
  Elsass n Alsas
  Elster (-n) f saksağan
  Eltern ebeveyn , ana baba
  emailliert emaye, mineli
  Emanzipation f eşit haklara ulaşma
  Emigra/nt (-en) m göçmen ; tion f göç
  empfahl empfehlen
  empfand empfinden
  Empfang m kabul; teslim alma, resepsiyon
  empfangen almak, kabul etmek, karşılamak
  Empfänger (-) m alan; alıcı
  Empfängnisverhütung f gebeliği önleme
  Empfangs/bescheinigung f alındı; chef m resepsiyoncu
  empfehlen DA tavsiye etmek; sich  ayrılıp gitmek; swert tavsiyeye değer
  Empfehlung f tavsiye, referans
  empfind/en hissetmek, duymak; lich hassas, alıngan
  Epfindung f his , duygu
  empfohlen tavsiye edilmiş
  empfunden empfinden
  empor yukarıya doğru
  empör/en : sich  kızmak (über A –e) ; ayaklanmak (gegen A –e karşı); d ayıp, rezil
  Empörung f kızma
  Ende (-n) n son, nihayet , uç, yan; zu  sein bitmiş olm.
  end/en bitmek, sona ermek; gültig kesin , kati
  Endhaltestelle f son durak
  Endivie f hindiba, nsalat m kıvırcık salata
  end/lich kesin, nihayet, sonunda; los sonsuz
  End/spiel n final, ung f son(ek)
  Energie (-n) f enerji
  energisch enerjik, iradeli
  eng dar, sık
  Enge f darlık
  Engel (-n) m melek
  England n İngiltere
  entbehr/ en A –den mahrum kalmak; lich lüzumsuz
  Entbindung f doğum
  entdecken bulmak , keşfetmek
  Entdeckung f keşif
  Ente (-n) f ördek
  ent/eignen j-n b-in ş-ini kamulaştırmak; istimlak etmek; fallen D –in hatırından çıkmak; isabet etmek (auf A –e); uygulanmak
  entfern/en uzaklaştırmak; kaldırmak, çıkarmak; sich en

  uzaklaşmak (von D –den); t uzak
  Entfernung f uzaklık, mesafe
  entführen kaçırmak
  Entführug f kaçırma
  entgegen D –e doğru, karşı; -e rağmen, aykırı; gesetzt ters ; kommen D –i karşılaya gitmek, -e kolaylık göstermek; nehmen almak
  entgegnen DA cevap vermek
  ent/gehen D –den kurtulmak, -i kaçırmak; giften A –in zehrini almak; gleisen rayından çıkmak
  enthalten ihtiva etmek, içermek; sich  G –den kaçınmak, sakınmak
  ent/hüllen açıklamak, açığa vurmak; kommen D –den kaçıp kurtulmak; korken A –in mantarını çıkarmak; kräften zayıflatmak; çürütmek; laden (yükü) boşaltm
  entlang A boyunca
  entlassen A işinden çıkarmak, taburcu etmek
  Entlassung f işten çıkarılma
  ent/lasten A –in yükünü hafifletmek, -e yardım etmek, laufen kaçmak; legen uzak , ıssız; leihen ödünç almak; lüften havalandırmak, mutigen A –in cesaretini kırmak; nehmen –den almak, çıkarmak, anlamak (D –den)
  entrüstet : sein öfkelenmek, kızmak, (über A –e)
  entschädigen A –e tazminat vermek
  Entschädigung f tazminat
  entscheiden kararlaştırmak; sich  karar vermek (für A)için ; d kesin
  Entscheidung f karar, hüküm
  entschieden kesin, kararlı
  entschliessen: sich  (zu D –i), kararlaştırmak; karara varmak
  entschlossen kararlı
  Entschluss m karar
  entschuldigen affetmek, mazur tutmak, Sie ! özür dilerim, affedersiniz!; sich  özür dilemek (bei D –den)
  Entschuldigung f özür
  Entsetzen (o) n dehşet, korku
  entsetzlich korkunç
  entsetzt: sein ürkmek, yılmak (über A –den)
  entsinnen : sich  G –i hatırlamak
  entspannen : (sich) dinlenmek; yorgunluğunu almak
  entsprechen D uymak, uygun olm., d D göre
  entsorgen kimyasal ve nükleer maddelerden arıtmak
  entstehen oluşmak, meydana gelmek
  Entstehung f oluşma
  entstellen A –in şeklini bozmak
  enttäusch/en hayal kırıklığına uğratmak, t ümitsiz, bezgin
  Enttäuschung f hayal kırıklığı
  entweder :....oder ... ya...yada...
  ent/weichen kaçmak, çıkmak;  wenden çalmak, werfen tasarlamak; werten değerden düşürmek; iptal etmek
  entwickel/n geliştirmek; filmi banyo etmek, ; sich n gelişmek; t gelişmiş
  Entwicklung f gelişme ; shilfe f gelişmekte olan ülkeye yardım; sland n gelişmekte olan ülke
  ent/wischen D –den kaçmak, würdigend alçaltıcı
  Entwurf m plan, taslak, tasarı
  entziehen mahrum bırakmak (D A b-i –den) ; ziffern çözmek, okuyabilmek
  Entzücken (o) n heyecan , büyük sevinç

  entzückend pek alımlı, sevimli
  Entzug (o) m al(ın)ma
  entzünden yakmak, tutuşturmak; sich  tutuşmak; yangılanmak
  Entzündung f yangı, iltihap
  entzwei kırılmış, brechen kırmak, kırılmak
  Ephesus n Efes
  Epi/demie (-n) f salgın hast.; lepsie (o) f sara
  Epoche (-n) f çağ, devir, dönem
  er o (eril)
  Erachten n :meines s bana kalırsa
  erarbeiten çalışarak elde etmek
  Erbarmen (o) n acıma, merhamet
  erbärmlich zavallı, alçak
  erbarmungslos amansız
  erbauen inşa etmek
  Erbauer (-) m yapan, kurucu
  Erbe m mirasçı, n miras, kalit
  erben miras almak
  erbeuten ganimet alarak ele geçirmek
  Erbin f kadın mirasçı
  erbitten –i rica etmek,
  erbittert kızmış, şiddetli
  Erbitterung f hiddet, kızgınlık
  erblich ırsi, soydan kalma
  erblicken –i görmek
  erblinden kör olmak
  erbrechen : sich  kusmak
  Erbschaft (-en) f veraset, miras
  Erbse (-en) f bezelye
  Erd/ball m yerküre; beben (-) n deprem, zelzele; beere f çilek, boden m yeryüzü , toprak
  Erde f yerküre , yer; toprak, dünya
  erden toprağa bağlamak
  erdenklich tasavvur olunabilir
  Erd/gas n doğal gaz; geschoss n zemin katı; kugel f yer küre; kunde f coğrafya; nuss f yer fıstığı; oberfläche f yer yüzü; öl n petrol
  erdrücken ezmek
  Erd/rutsch m toprak kayması; stoss m sarsıntı; teil m kıta, anakara
  erdulden A –e tahammül etmek
  Erdung f toprak hattı
  ereignen : sich  olmak, yer bulmak
  Ereignis n olay
  erfahren öğrenmek, tecrübe etmek, tecrübeli, becerikli
  Erfahrung f tecrübe , deneyim
  erfassen kavramak, anlamak, Daten toplamak
  erfinden bulmak, icat etmek; Lüge kurmak
  Erfind/er (-) m , -erin f bulucu; ung f buluş, icat, uydurma
  Erfolg (-e) m başarı, sonuç;  haben in,bei D –i başarmak
  erfolgen çıkmak, olmak
  erfolg/los başarısız, neticesiz; reich başarılı
  erforder/lich lazım, gerekli, n gerektirmek, istemek
  erforschen araştırmak
  erfreu/en sevindirmek; sich  hoşlanmak (an D –den) ; lich sevindirici; t sein sevinmek (über A –e); memnun olmak
  erfrieren soğuktan ölmek; donmak
  erfrischen : sich  serinlemek; d serinletici
  Erfrischung f serinletme: soğuk içecek; en büfe

  erfüllen yapmak, yerine getirmek; sich  gerçekleşmek
  ergänzen tamamlamak, doldurmak
  Ergänzung f tamamlanma, ek
  ergeben bağlı, sadık; vermek, tutmak; sich  meydana çıkmak (aus D –den ) teslim olmak
  Ergebnis n sonuç, netice
  ergiebig verimli
  ergreifen A tutmak, yakalamak; -e dokunmak; d dokunaklı
  erhaben yüce, ulu
  erhalten almak, korumak, gut  iyi durumda
  erhältlich bulunur (bei D –de)
  erheben tahsil etmek; Klage  dava açmak; sich  kalkmak yükselmek
  erheblich önemli, epey
  Erhebung f yükseklik, ayaklanma, anket
  erhellen aydınlatmak
  erhitzen ısıtmak
  erhöhen yükseltmek, artırmak; -e zam yapmak
  erholen : sich  dinlenmek, iyileşmek
  Erholung f dinlenme
  erinnern hatırlatmak (j-n an A b-e –i) ; sich  hatırlamak (an A –i)
  Erinnerung f hafıza , bellek; zur  (an –in) hatırası olarak
  erkälten : sich  üşütmek, soğuk almak
  Erkältung f üşütme, soğuk algınlığı
  erkennen A tanımak; -in farkına varmak; -i anlamak
  erkenntlich : sich  zeigen iyilikle karşılık vermek
  Erkennntnis (-sse) f anlayış, bilgi
  Erker (-) m cumba, balkon
  erklären DA anlatmak, açıklamak, beyan etmek
  Erklärung f açıklama, beyan
  erkranken hastalanmak
  erkundigen : sich  nach D –i sormak, ...hakkında bilgi almak
  Erkundigung f soruşturma
  erlangen almak, ele geçirmek
  Erlass m af, emir , kararname
  erlassen çıkarmak, affetmek
  erlauben DA müsaade etmek
  Erlaubnis f müsaade, izin
  erläutern DA açıklamak, aydınlatmak
  Erle (-n) f kızıl ağaç
  erleben yaşayıp görmek, geçirmek
  Erlebnis (-sse) n olay , macera
  erledig/en bitirmek; yerine getirmek; t bitmiş, bitkin
  erleichter/n kolaylaştırmak; hafifletmek; t ferah
  Erleichtung f ferahlık, kolaylaştırma; kolaylık
  erleiden A –e maruz kalmak, uğramak, -i çekmek
  erlernen –i öğrenmek
  erlesen seçkin
  erlogen yalan, uydurma
  Erlös (-e) m gelir, kazanç
  erlöschen sönmek
  erlösen kurtarmak
  Erlös/er m kurtarıcı, Hz. İsa; ung f kurtuluş
  ermächtigen yetki vermek (j-n zu D b-e b.ş için)
  ermahnen ihtar etmek, uyarmak
  ermässig/en indirmek; t indirimli
  Ermässigung f indirim
  ermessen değerlendirmek
  Ermessen n takdir, fikir
  ermitteln bulmak, soruşturma açmak

  Ermittlung f soruşturma
  ermöglichen DA mümkün kılmak
  ermorden öldürmek
  ermüden yormak, yorulmak
  ermuntern, ermutigen teşvik etmek (zu D –e)
  ernähren beslemek; sich  beslenmek
  Ernährung f besleme; besin
  ernennen atamak, tayin etmek (zu D –e)
  erneuern yenileştirmek
  Erneuerung f yenileme
  erneut yeniden
  erniedrigen alçaltmak
  ernst ciddi, ağırbaşlı
  Ernst (o) m ciddiyet, ağırbaşlılık
  ernsthaft ciddi
  Ernte (-n) f hasat, ürün
  ernten ekin biçmek, ürün toplamak
  erobern fethetmek
  Eroberung f fetih
  eröffnen açmak, bildirmek
  Eröffnung f açılış
  erörtern tartışmak, görüşmek
  erotisch şehevani, ******
  erpressen A b-e şantaj yapmak
  Erpress/er (-) m , -erin f şantajcı; ung f şantaj
  erproben denemek
  erraten bulmak
  erregen heyecanlandırmak; uyandırmak
  Erreg/er m virüs, hastalığa yol açan nesne; ung f heyecan, telaş
  erreichen –e ulaşmak, -e yetişmek, -e erişmek
  errichten kurmak
  erröten kızarmak
  Errugenschaft (-en) f başarı
  Ersatz (o) m karşılık; telafi, yedek; teil n yedek parça
  erschaffen yaratmak
  erscheinen görünmek, gelmek
  Erscheinung f görünüş, görüntü
  erschiessen kurşuna dizmek
  erschlagen vurarak öldürmek
  erschliessen açmak, işlenecek hale getirmek
  erschöpf/en tüketmek, bitirmek; end ayrıntılı; t yorulmuş
  Erschöpfung f bitkinlik
  erschrank erschrenken
  erschrecken korkutmak, ürkütmek, ürkmek
  erschrocken korkmuş, ürkmüş
  erschüttern sarsmak
  Erschütterung f sarsıntı, üzüntü
  erschweren DA zorlaştırmak, güçleştirmek
  erschwinglich keseye elverişli
  ersehen öğrenmek, anlamak (aus D –den )
  ersetzen DA b-in ş-ini ödemek, telafi etmek
  ersparen esirgemek
  Ersparnisse tasarruf , biriktirilen para
  erst ilk önce , ancak
  erst birinci, ilk; zum en Mal ilk defa; Erste Hilfe ilk yardım
  erstarren donmak
  erstatten geri vermek, Anzeige, Bericht
  erstaun/en hayret etmek, şaşırmak; lich şaşılacak; t şaşkın
  Erstbezug m ilk oturma, ilk taşınma
  erstechen bıçakla öldürmek

  erstens ilk olarak
  ersticken boğmak, boğulmak, bunalmak
  erst/klassig birinci derecelik, malig ilk defalık
  erstrecken : sich  uzanmak; sürmek
  ersuchen rica etmek, dilemek
  ertappen yakalamak
  erteilen DA vermek
  Ertrag (¨e) m gelir, verim
  ertragen A –e tahammül etmek, dayanmak
  erträglich katlanılır
  ertrinken suda boğulmak,
  erwachen uyanmak
  erwachsen büyük, yetişkin, erişkin
  Erwachsene(r) büyük, yetişkin
  erwägen düşünmek, tartmak
  Erwägung f mülahaza
  erwähnen anmak, zikretmek
  Erwächnung f anma
  erwärmen ısıtmak
  erwarten –i beklemek
  Erwartung f beklenti, ümit
  erwecken uyandırmak
  erweisen DA göstermek; sich  (als) çıkmak, anlaşılmak(dass –diği)
  erweitern genişletmek
  Erwerb (o) m edinme, kazanma, geçim
  erwerben kazanmak, elde etmek
  erwerb/los işsiz; tätig çalışan
  erwidern DA cevap vermek
  erwischen yakalamak
  Erz (-e) n maden filizi
  erzählen DA anlatmak
  Erzählung f hikaye, öykü
  Erzbischof m başpiskopos
  erzeugen üretmek, imal etmek,
  Erzeug/er (-) m üretici, nis n mal, ürün, mahsul; ung f üretim
  erziehen eğitmek, yetiştirmek
  Erzieher (-) m, -erin f eğitmen
  Erziehung f eğitim, terbiye, sberechtige(r) veli
  erzielen elde etmek
  erzwingen zorlamak
  es o,  gibt var,  gibt kein(e) yok, ich weiss  nicht bilmiyorum
  Esche (-n) dişbudak
  Esel (-) m eşek
  essbar yenilebilir, yenir
  essen yemek, içmek
  Essen (-) n yemek; szeit f yemek vakti
  Essig (o) m sirke ; gurke f kornişon
  Ess/ löffel m çorba kaşığı; tisch m sofra, zimmer n yemek odası
  Etage (-n) f kat
  Etappe (-n) f marhale, aşama
  Etat (-s) m bütçe
  Ethik (o) f etik , töre bilimi
  Etikett (-s) n etiket; e (-n) f teşrifat, etiket
  etliche bazı, birkaç
  Etui (-s) kutu, kılıf
  etwa aşağı yukarı, takriben ; acaba
  etwas bir şey, biraz

  euch sizler(i), sizler(e)
  euer, eu(e)re siz(ler)in, -(i)niz
  Eukalyptus m okaliptus
  Eule (-n) f baykuş
  Eunuch (-en) m hadım
  Euphrat m Fırat
  Eurocheque öro çek
  Europa n Avrupa
  Europäer (-) m , -in f Avrupalı
  europäisch Avrupa(lı)
  Euter (-) n hayvan memesi
  evangelisch Protestan
  Evangelium (-ien) İncil
  eventuell muhtemel, belki
  ewig ebedi, sonsuz, ezeli, öncesiz
  Ewigkeit (o) f sonsuzluk
  exakt özenli, tam
  Examen n sınav
  Exekutive (-n) f yürütme yetkisi
  Exemplar (-e) n kopya, nüsha, örnek
  Exil (-e) n sürgün
  Existenz (-en) varlık
  existieren var olmak
  Experiment (-e) n deney
  Experte (-n) m , -in f uzman
  explodieren patlamak
  Explosion f patlama, infilak
  Export (-e) m dış satım, ihracat
  exportieren ihraç etmek
  extra ayrı, ayrıca, ekstra
  extrem aşırı