Almanca Bilinmeyen Kelimeler-B

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  B
  Baby ( ¨s) n bebek
  Bach( ¨e) m dere, çay
  Backboard (o) n sol taraf
  Backe (¨n) f yanak
  backen fırında pişirmek, f-da pişmek
  Backenzahn m azıdişi
  Bäcker ( ¨) m fırıncı, ekmekçi; ei f fırın
  Back/ ofen m fırın ; pulver n kabartıcı toz, toz maya, ; stein m tuğla; ware f hamur tatlısı
  Bad ( ¨er) n banyo; kaplıca, ılıca, hamam
  Bade/ anzug m , hose f mayo; mantel m bornoz; meister m havuz veya plaj bekçisi
  baden banyo yapmak, yıkanmak, denize girmek
  Bade/ ofen m banyo sobası, ort m kaplıca, ılıca, plaj; strand m plaj; zimmer n banyo odası
  Bagatelle ( ¨n) f kolay iş
  Bagger ( ¨) m tarak makinesi
  Bahn ( ¨en) f yol, tramvay, tren, pist
  bahnbrechend çığır açan
  bahnen ; den Weg  D yolu açmak
  Bahn/ hof m istasyon, steig m peron ; strecke f demiryolu hattı; übergang m demiryolu geçidi; wärter m demiryolu bekçisi
  Bahre ( ¨n) f sedye, teskere
  Bajonett ( ¨e) n süngü
  Bakterie ( ¨n) f bakteri
  Balance ( ¨n) f denge
  bald yakında, az sonra;  darauf az sonra ; so  wie möglich bir an evvel
  Baldrian ( ¨e) m kediotu
  Balkan (o) m Balkan yarımadası, Balkanlar
  Balken ( ¨) m kiriş, direk
  Balkon ( ¨e) m balkon
  Ball ( ¨e) m top; balo
  Ballast ( ¨e) m safra, lüzumsuz şeyler
  Ballen ( ¨) m denk, balya, taban
  ballen; die Faust  yumruk sıkmak
  Ballett( ¨e , ¨s) n bale
  Ballon ( ¨e , ¨s) m balon
  Ballubgszentrum n büyük yerleşim merkezi
  Bambus ( ¨sse) m bambu
  banal banal, bayağı
  Banane ( ¨n) f muz
  Band n ( ¨er) şerit, bağ
  Band ( ¨e) bağ
  Band ( ¨e) m cilt, kısım
  band binden
  Bande ( ¨n) f çete, takım
  bändigen terbiye etm., alıştırmak
  Bandit ( ¨en) m eşkıya, haydut
  Bank ( ¨e) f sıra, bank
  Bank ( ¨en) f banka; beamte(r) m, beamtin f banka memuru
  Bankett ( ¨e) n şölen, banket
  Bankier ( ¨s) m banker
  Bank/ konto ( ¨ten) n banka hesabı; leitzahl f banka kod numarası; note f banknot
  Bankrott ( ¨e) m iflas


  bankrott müflis, batmış
  Bankverbindung f banka hesabı
  bar peşin , nakit olarak; er Unsinn saçma sapan
  Bar ( ¨s) f bar
  Bär ( ¨en) m ayı
  Baracke ( ¨n) f baraka
  Barbar ( ¨en) m barbar
  barbarisch canavar, barbarca
  Barbe ( ¨en) f barbunya
  barfuss yalınayak
  barg bergen
  Bargeld ( o) n peşin para , nakit
  bargeldlos çek ile
  Barkasse ( ¨n) f motorlu sandal
  barmherzig merhametli
  Barometer ( ¨) n barometre
  Barren ( ¨) m külçe , barparalel
  Barrikade ( ¨n) f para, servet
  Bart ( ¨e) m favori, bıyık, sakal
  bärtig sakallı
  Barzahlung f nakit ödeme
  Basar ( ¨e) m çarşı
  Base ( ¨n ) f kuzin
  Base (¨n) baz
  basieren :  auf A –e dayanmak
  Basilika ( ken) f büyük kilise, bazilika
  Basis temel , üs
  Baskenmütze f bere
  Bass ( ¨sse) m baso, kontrbas
  Bassin ( ¨s) n havuz
  Bastard ( ¨e) m melez, piç
  bastein amatör olarak yapmak
  bat bitten
  Batterie ( ¨n) pil, batarya
  Bau ( ¨ten) m yapı, inşa, bina, arbeiten yol yapım çalışmaları
  Bauch ( ¨e) m karın ; tanz m göbek dansı
  bauen inşa etmek, kurmak
  Bauer ( ¨ n) m çiftçi, köylü; piyade
  Bauer ( ¨) n kuş kafesi
  Bäuerin f köylü kadın
  Bauernhof m çiftlik
  baufällig harap, yıkkın
  Bau/ gelände n arsa , parsel; gerüst n yapı iskeleti; jahr n imal yılı; kasten m inşaat kutusu; kunst f mimarlık
  Baum ( ¨e) m ağaç
  Baumeister m mimar
  Baum/ schule f fidanlık, wolle f pamuk
  Bau/ stelle f inşaat yeri, şantiye; stoff m yapı malzemesi; werk n bina
  Bay/ er ( ¨n) m Bavyeralı; ern n Bavyera
  Bazillus ( ¨llen) m basil
  beabsichtigen niyet etmek, amaçlamak
  beacht/en dikkate almak, hesaba katmak, enswert dikkate değer; lich önemli
  Beachtung f dikkat , riayet; itibar
  Beamt/e(r) ( ¨en) m , -in f memur
  beängstigend korkutucu
  beanspruchen istemek, iddia etmek
  beanstanden kusurlu bulmak
  Beanstandung f şikayet

  beantragen dilekçe ile istemek
  beantworten cevaplandırmak, yanıtlamak
  bearbeiten işlemek, gözden geçirmek
  beaufsichtigen gözetmek, kontrol etmek
  Beaufsichtigung f nezaret, gözetim
  beauftragen görevlendirmek
  bebauen –i işlemek; -de binalar kurmak, -i imar etmek
  Bebauung f imar
  beben titremek
  Becher ( ¨) m bardak, kadeh, kupa; kova
  Becken ( ¨)n tekne , lenger , havuz, havza
  bedächtig dikkatli , yavaş
  bedanken : sich  teşekkür etm., ( bei D für A b-e –den dolayı)
  Bedarf (o) m ihtiyaç; den  decken ihtiyacı karşılamak; im sfall gerekirse, icabında
  bedauer/ lich üzücü, acınacak; yazık; n A –e acımak, yerinmek
  Bedauern (o) n teessüf
  bedeck/ en örtmek, kapamak; t kapalı, bulutlu
  bedenken hesaba katmak, düşünmek, bağışlamak; los düşüncesiz
  bedenklich şüpheli, tehlikeli
  bedeuten : was bedeutet das bu ne demektir; das hat nichts zu  bunun hiç önemi yoktur, d önemli dikkate değer
  Bedeutung f anlam , mana,; önem ; beimessen D önem vermek
  bedienen kullanmak , hizmet etmek; sich  G –i kullanmak
  Bedienung f hizmet , servis; garson
  beding/ en A –e bağlı olmak; t şartlı
  Bedingung f şart, koşul
  bedrängen sıkıştırmak
  bedroh/ en tehdit etm.; lich korkunç ; tehlikeli
  Bedrohung f tehdit
  bedrücken üzmek, kederlendirmek; d ezici, sıkıcı
  bedürfen G –e ihtiyacı olmak
  Bedürfnis ( ¨sse) n ihtiyaç ( nach D -e) ; anstalt f umumi hela
  bedürftig yoksul ; muhtaç (G –e)
  Beefsteak ( ¨s) n biftek
  beeilen : sich  acele etmek
  beeindrucken A etkilemek, -de izlenim bırakmak
  beeinflussen etkilemek
  beeinträchtigen A –e zarar vermek, dokunmak
  beend/ en, igen A bitirmek, -e sona ermek
  Beerdigung f gömme ; cenaze
  Beere ( ¨n) f tane
  Beet ( ¨e) n tarh , yastık
  Befähigung f ehliyet, yetenek
  befahl befehlen
  befahren A –in üzerinden geçmek
  befallen A –in başına gelmek; -i tutmak
  befangen sıkılgan , taraf tutan
  befassen : sich  meşgul olmak, uğraşmak( mit D ile)
  Befehl ( ¨e) emir, komuta, kumanda, ; zu ! baş üstüne!,
  befehlen emretmek, buyurmak
  befestigen bağlamak , ( an D -e)
  befinden : sich  bulunmak ( in D -de)
  Befinden (o) n durum, sağlık durumu
  befohlen befehlen
  befolgen A dinlemek; -e uymak

  Beförderung f nakil, sevk, terfi
  befragen ( j-n über A ) b-e b. ş-i sormak, b. ş. hakkında b-in fikrini almak
  Befragung f anket
  befreien kurtarmak ( aus , von D -den)
  befreunden : sich  dost olmak ( mit D ile)
  befriedig/ en memmun etmek; end memnun edici; t memnun
  Befriedung f memnuniyet
  befristet vadeli
  befruchten döllemek
  Befugnis ( ¨sse) f yetki; hak
  befugt yetkili
  Befund m durum; bulgu
  befürchten A –den korkmak
  Befürchtung f korku, endişe
  befürworten tavsiye etmek
  begabt yetenekli
  Begabung f yetenek
  begann beginnen
  begeben: sich  gitmek, uğramak( nach, zu D -e)
  begegnen D –e rastlamak , -i karşılamak
  Begegnung f karşılama, görüşme
  begehen işlemek, kutlamak
  begehr/ en istemek, talep etmek; enswert istenmeye değer; lich açgözlü, haris
  begeister/n heyecanlandırmak, coşturmak; t heyecanlı, coşkulu
  Begeisterung f heyecan, coşkunluk
  begierig düşkün ( auf A -e); istekli
  begiessen ıslatmak
  Beginn (o) m başlangıç
  beginnen başlamak ( A od. mit D -e)
  Beglaubigung f tasdik, onay
  begleichen ödemek
  begleiten A –e refakat etmek
  Begleit/ er ( ¨) m , -erin f refakatcı; ung f refakat, maiyet
  beglückwünschen kutlamak, tebrik etmek( j-n zu D )
  begnadigen bağışlamak, affetmek
  begnügen: sich  yetinmek, iktifa etmek, ( mit D)
  begonnen beginnen
  begraben gömmek
  Begräbnis ( ¨sse) n gömme
  begreif/en anlamak, kavramak; lich anlaşılır
  begrenzen sınırlamak
  Begrenzung f sınırla(n)ma
  Begriff m fikir, kavram; im  sein zu –mek üzere bulunmak
  begründ/en A kurmak; -in sebeplerini göstermek; et haklı
  Begründung f ispat, sebep
  begrüssen selamlamak, uygun görmek
  Begrüssung f karşılama, selamlama
  begünstigen teşvik etmek, tercih etmek
  Begünstigung f kayırma , yataklık
  begütert zengin
  behag/ en D –in hoşuna gitmek; lich hoş, rahat
  behalten saklamak, hatırında tutmak
  Behälter ( ¨) m kap
  behandeln işlemek, incelemek; -e muamele etmek; -i tedavi etmek
  Behandlung f işlem, tedavi

  beharr/en ısrar etmek, ( auf D -de) ; lich sebatlı, inatçı
  behaupten iddia etmek; muhafaza etmek; sich  dayanmak ( in D -de)
  Bhauptung f iddia, sav
  beheben gidermek
  behelf/ en : sich en başvurmak, ( mit D -e), çare aramak(-den); smässig geçici, eğreti
  beherbergen barındırmak
  beherrschen –e hakim olm., -e vakıf olmak; sich  nefsini yenmek
  behilflich:  sein D yardım etmek
  behinder/n engellemek; t sakat, özürlü
  Behörde ( ¨n ) f resmi makam
  behüten korumak, esirgemek ( vor D -den)
  behutsam dikkatli, tedbirli
  bei D –in yanında , yakınında, -in esnasında ; -de , -in civarında ;  Gelegenheit fırsat olursa;  Gott ! vallahi; behalten değiştirmemek, bırakmamak; bringen (b-e bş-i ) öğretmek
  Beichte ( ¨n) f günah çıkarma, itiraf
  beichten günah çıkartmak
  beide her ikisi
  beieinander beraber , bir arada
  Beifahrer(in) m şoför muavini
  Beifall (o) m alkış
  beifügen DA eklemek
  Beigabe f ek
  beige bej
  Bei/ geschmack (o) m ağızda kalan, tat, hilfe f yardım, yataklık
  Beil ( ¨e) n balta, nacak
  Beilage f ek, katık, yanı başında
  beilegen eklemek , yatıştırmak
  Beileid (o) n başsağlığı , taziye
  beiliegen D ilişik olmak, d ilişik
  Bein ( ¨e) n bacak, ayak, kemik
  beinahe az kaldı, hemen hemen
  Beiname m lakap
  beinhalten içermek
  Beirat m danışma kurulu
  beisammen beraber, birlikte
  Beischlaf m cinsi münasebet
  Beisein n : im  von D –in huzurunda
  beisetzen gömmek, defnetmek
  Beisetzung f cenaze
  Beispiel n örnek, ibret; zum  mesela, örneğin
  beispiel/ haft örneklik; los emsalsiz
  beissen ısırmak, sokmak; d yakıcı, keskin
  Beistand m yardım
  Beitrag ( ¨e) m pay, katkı, yardım, aidat
  beitragen yardım etmek ( zu D ile -e) , katkıda bulunmak
  beitreten D girmek
  Beitritt m girme, katılma
  Beiwagen m yan arabası, römork
  beizeiten vaktinde, erken
  bejahen A –e evet demek, -i kabul etmek
  bejahrt yaşlı
  bekämpfen savaşmak,( A ile)
  bekannt tanınmış, bilinen
  Bekannte(r) tanıdık
  bekanntlich bilindiği üzere

  bekanntmachen bildirmek, tanıştırmak, ( mit D -e)
  Bekanntmachung f ilan , bildiri
  Bekanntschaft ( ¨en) f tanışma, tanıdıklar
  bekehren kabul ettirmek
  bekennen itiraf etmek
  Bekenntnis n mezhep
  beklagen A –e acınmak, sich  şikayet etmek
  bekleben yapıştırmak( mit D –e -i)
  bekleide/ n –de bulunmak, giydirmek, ( A mit D –e -i) ; örtmek( mit D –i ile); t giymiş ( mit D -i)
  Bekleidung f giyim
  bekommen almak, yaramak, gelmek
  bekräftigen teyit etmek
  bekreuzigen : sich  haç çıkarmak
  beladen yüklemek
  belagern kuşatmak
  belanglos önemsiz
  belasten yüklemek, d suçlu gösteren
  belästigen f rahatsız etmek
  Belastung f yük(leme), ağırlık
  Belästigung taciz, sataşma
  belaufen : sich  auf A –i tutmak, -e ermek
  belebt canlı; işlek
  beleg/ en A örtmek, işgal etmek, t meşgul, kısık
  belehren öğretmek( j-n über A b-e b.ş -i)
  beleidigen incitmek , aşağılamak
  Beleidigung f hakaret
  belesen okumuş
  Beleuchtung f aydınlatma
  Belgien n Belçika
  belichten ışıklamak
  Belichtung f ışıklama, smesser m ışıkölçer
  Belieben n : nach  isteğe göre
  belieb/ ig her hangi, ,istenildiği kadar; t sevilen
  beliefern göndermek ( j-n mit D b-e b.ş -i)
  bellen havlamak
  belohnen ödüllendirmek
  Belohnung f mükafat, ödül
  belügen A –e yalan söylemek
  bemächtigen : sich  G –i ele geçirmek
  bemalen boyamak
  bemängeln kusurlu bulmak
  bemerkbar hissedilir; sich  machen kendini hissettirmek
  bemerken görmek, fark etmek, söylemek; swert dikkate değer
  Bemerkung f söz, diyecek
  bemühen rahatsız etmek, sich  uğraşmak ( um A için ); zahmet etmek
  benachrichtigen A –e haber vermek
  benachteiligen A –e zarar vermek
  Benachteiligung f haksızlık, zarar
  benehmen : sich  davranmak ( wie N gibi)
  Benehmen n davranış, hareket
  beneiden kıskanmak ( um), swert imrenilecek
  benennen adlandırmak
  Bengel ( ¨ ,¨ s) m afacan
  benommen sersem
  benötigen A –e ihtiyacı olmak,
  benutzen kullanmak
  Benutzung f kullan(ıl)ış
  Benzin ( ¨e) n benzin ; kanister m benzin bidonu; leitung f

  benzin borusu; pumpe f benzin pompası
  beobachten gözet(le)mek
  Beobacht/er ( ¨) m , -erin f gözetleyici; ung f gözlem
  bequem rahat, kullanışlı
  Bequemlichkeit f rahat , kolaylık
  beraten nasihat vermek; görüşmek
  Berat/er ( ¨) m ,-erin f danışman, müşavir; ung f görüşme, danışma
  berauben yoksun bırakmak ( G -den)
  berechnen hesap etm., tahmin etmek, d çıkarcı
  Berechnung f tahmin
  berechtig/ en ( zu D) yetki vermek, b-e –mek, hakkını vermek; t yetkili
  Berechtigung f hak, yetki
  Bereich m alan, saha
  bereichern : sich  zenginleşmek ( an D -den)
  Bereifung f lastik takımı
  bereinigen çözmek; gidermek
  bereisen dolaşmak
  bereit hazır ( zu D -e); en hazırlamak; s önceden; şimdiden; stellen hazırlamak; willig istekli
  bereuen A –e pişman olmak
  Berg ( ¨e) m dağ, tepe
  berg/ ab yokuş aşağı, auf yokuş yukarı
  Bergbau (o) m madencilik
  bergen kurtarmak
  bergig dağlık
  Berg/ kette f sıradağ; land n dağlık bölge; mann ( -leute) m madenci, predigt f Hazreti İsa”nın dağ vaazı; rutsch m dağ kayması
  Bergsteige/ n n dağcılık ; r ( ¨) m, -erin f dağcı
  Bergung f kurtarma, tahlisiye
  Bergwerk n maden ocağı
  Bericht ( ¨e) m rapor, bildiri, erstatten rapor vermek
  berichten DA bildirmek
  Berichterstatter m, -erin f, muhabir, raporcu
  berichtigen düzeltmek
  Berichtigung f düzeltme
  Bernhardiner m Sen Bernar köpeği
  Bernstein ( ¨e) m kehribar
  bersten patlamak ( vor D -den)
  berüchtigt kötü ünlü
  berücksichtigen dikkate alma, hesaba katmak
  Beruf m meslek, iş
  berufen atamak, tayin etmek, ( zu D -e); sich  auf A –e dayanmak
  Berufschule f sanat okulu
  berufstätig çalışan, meslek sahibi
  Berufung f tayin, temyiz
  beruhen dayanmak ( auf D -e)
  beruhigen yatıştırmak; sich  yatışmak
  Beruhigungsmittel n yatıştırıcı ilaç
  berühmt tanınmış, ünlü
  berühren A –e dokunmak; -e değmek
  Berührung f dokunma
  besagen ifade etmek
  Besatzung tayfa, mürettebat, işgal kuvveti
  besaufen: sich  sarhoş olmak
  beschädigen zarara sokmak, bozmak
  Beschädigung f hasar, zarar
  beschaffen tedarik etmek, sağlamak, nitelikli

  Beschaffenheit f yapı, nitelik
  beschäftig/ en meşgul etmek, çalıştırmak; sich en meşgul olmak ( mit D ile) ; t meşgul, çalışan ( bei D -de)
  Beschäftigung f uğraşma, görev
  beschämen utandırmak
  Bescheid ( ¨e) m haber; cevap;  wissen bilgisi olm., ( in D hakkında)
  bescheiden alçak gönüllü
  Bescheidenheit f alçak gönüllülük
  bescheinigen tasdik etmek, belgelemek
  Bescheinigung f belge
  bescheissen aldatmak
  beschenken A –e hediye vermek
  Bescherung f hediye dağıtılması, nahoş olay
  beschiessen ateşe tutmak
  beschimpfen A –e sövmek
  Beschimpfung f sövme, hakaret etme
  Beschlag m kaplama, buğu, nallama; mit  belegen el koymak , işgal etmek
  beschlagen kaplamak, nallamak, buğulanmak
  Beschlagnahme f müsadere etmek
  beschleunigen hızlandırmak
  Beschleunigung f hızlandırma, ivme
  beschliessen kararlaştırmak
  Beschluss m karar, son
  beschmutzen kirletmek
  beschneiden kesmek, yontmak, sünnet etmek
  Beschneidigung f sünnet
  beschnitten sünnetli
  beschönigen A –in ayıbını örtmek
  beschränken sınırla(ndır)mak,; sich  yetinmek(auf A ile)
  beschreiben tanımlamak; tarif etmek, tasvir etmek
  Beschreibung f tarif, tasvir
  beschuldigen suçlamak ( G ile)
  Beschuldigung f suçlama, itham
  beschützen korumak
  Beschwerde ( ¨n) f şikayet, n ağrı
  beschweren : sich şikayet etmek( über A bei D –den -e)
  beschwerlich zahmetli, müşkül
  beschwichtigen yatıştırmak, susturmak
  beschwindeln aldatmak
  beschwipst çakırkeyif
  beschwören A yeminle tasdik etmek, -e yalvarmak; büyü ile çağırmak
  beseitigen gidermek
  Beseitigung f gider(il)me
  Besen ( ¨) m süpürge
  besessen :  von D –e tutulmuş
  besetz/ en işgal etmek, tutmak,; t meşgul; dolu
  Besetztzeichnen n meşgul sinyali
  Besetzung f oynayanlar
  besichtigen –i gezmek, dolaşmak
  Besichtigung f gezme, yoklama
  besiedeln iskan etmek
  besiegen yenmek
  besinnen: sich  düşünmek
  Besinnung f die  verlieren bayılmak; zur  kommen ayılmak, aklı başına gelmek
  besinnungslos baygın
  Besitz (o) m mal; mülk, emlak
  besitzen A –e sahip olmak, -i haiz olmak


  Besitzer m sahip,mal sahibi
  besoffen sarhoş
  besohlen pençelemek
  Besoldung f ücret
  besonder/ - özel, ayrı
  Besonderheit ( ¨ en) f özellik
  besonders özellikle
  besonnen tedbirli, ağırbaşlı
  Besonnenheit f ağırbaşlılık
  besorgen sağlamak, temin etmek
  Besorgnis ( ¨sse) f endişe, korku, kaygı
  besorgt endişeli;  sein um A b.ş.için korkmak
  Besorgung f tedarik, alışveriş
  besprechen –i görüşmek, konuşmak
  Besprechung f görüşme, tanıtma, eleştiri
  bespritzen serpmek ( mit D –in üzerine -i)
  besser daha iyi;  werden , sich n iyileşmek; Wetter ; açılmak
  Besserung f iyileşme, düzelme
  best- en iyi ; das e , am en en iyi(si)
  Bestand m varlık; devam; mevcut
  beständig devamlı, değişmez
  Bestandteil ( ¨e) m parça
  bestärken desteklemek
  bestätigen A tasdik etmek, onaylamak
  Bestätigung f onay, tasdik
  Bestattung f gömme, cenaze
  bestech/en A –e rüşvet vermek; lich rüşvetçi
  Bestech/lichkeit f rüşvet alma, rüşvetçilik; ung f rüşvet verme
  Besteck ( ¨e) n sofra takımı
  bestehen geçirmek, Prüfung kazanmak; devam etmek, sürmek, oluşmak( aus , in D –den ) ; ısrar etmek ( auf D -de)
  Bestehen n varlık
  bestehend şimdiki, bulunan , mevcut,ibaret ( aus D -den)
  besteigen A –e çıkmak, tırmanmak, -e binmek
  bestellen ısmarlamak, sipariş vermek, -i işlemek, rezerve etmek, ayırtmak
  Bestellung f sipariş
  besteuern vergilendirmek
  bestialisch canavarca
  bestimm/ en belirlemek, belirtmek, tanımlamak, kararlaştırmak; t belli , kesin , mahsus ( für A -e) ; belirli, muhakkak
  Bestimmung f amaç, hüküm, kader, en yönetmelik; sort m gideceği yer
  bestrafen cezalandırmak
  Bestrafung f cezalandır(ıl)ma
  bestrahlen aydınlatmak
  Bestrahlung f radyoterapi
  Bestreben (o) n, ung f gayret
  bestreiten inkar etmek; Kosten ödemek
  bestürzt telaşlı, şaşkın
  Bestürzung f telaş, şaşkınlık
  Besuch ( ¨e) m ziyaret, misafir, konuk
  besuchen ziyaret etmek, görmeye gitmek
  Besucher ( ¨) m , -in f ziyaretçi, misafir
  betätigen işletmek, sich  çalışmak
  betäuben bayıltmak; d uyuşturucu,
  Betäubung f uyuşukluk,narkoz; smittel n uyuşturucu madde
  beteiligen ortak yapmak, ( an D -e); sich  katılmak ( an D -e)

  Beteiligung f katılma
  beten dua etmek
  beteuern A –e yemin etmek
  Beton ( ¨s) m beton
  betonen vurgulamak
  Betonung f vurgu(lama)
  Betracht m, in  ziehen A itibara almak
  betrachten A –e bakmak, saymak ( j-n als A -i)
  beträchtlich önemli,epey
  Betrag ( ¨e) m tutar; miktar
  betragen tutmak; sich  davranmak
  Betragen n tavır, davranış
  betreffen ilgilendirmek, end A , s G –e gelince
  betreiben işletmek
  betreten A –e ayak basmak, girmek, sıkılmış
  betreuen A –e bakmak
  Betreuung f bakım
  Betrieb m işletme, fabrika, gidiş geliş; ausser  bozuk
  Betriebsrat m işçi temsilcisi; unfall m iş kazası; wirtschaft f işletme
  betrinken: sich  sarhoş olmak
  betroffen şaşkın; ilgili
  betrübt üzgün
  Betrug (o) m aldatma, dolandırıcılık
  betrügen aldatmak,dolandırmak
  Betrüger ( ¨) m , -in f hilekar, dolandırıcı
  betrügerisch hileli, aldatıcı
  betrunken sarhoş
  Bett ( ¨en) n yatak, couch f açılır kanepe; decke f yorgan , battaniye
  betteln dilenmek
  Bettgestell n karyola
  bettlägerig yatalak
  Bettler ( ¨)m , -in f dilenci
  Bettruhe f yataktan çıkmama
  Bettuch n çarşaf
  Bettwäsche f yatak çamaşırı
  beugen bükmek , eğmek
  Beule ( ¨n) f girinti, çıkıntı; şiş, kabartı
  beunruhig/en endişeye düşürmek; t tedirgin
  beurlaub/ en A -e izin vermek; t izinli
  beurteilen hüküm vermek,( A hakkında)
  Beurteilung f görüş , oy
  Beute (o) f ganimet, av
  Beutel( ¨) m kese, torba
  bevölkern iskan etmek
  Bevölkerung f halk, nüfus
  bevollmächtigen A –e yetki vermek
  bevor –meden önce
  bevor/stehen yakında vuku bulmak; zugen seçmek, tercih etmek,
  bewachen gözetmek, göz altında bulundurmak; t bekçili, nöbetçili
  Bewachung f gözetim, nezaret
  bewaffnet silahlı
  bewahren korumak ( vor D -den); Gott bewahre ! Allah saklasın
  bewähren : sich  değerini göstermek
  bewährt denenmiş
  bewältigen –i becermek
  Bewandtnis (o) f nitelik

  bewässern sulamak
  Bewässerung f sulama
  bewegen A hareket ettirmek , yerinden oynatmak; -e dokunmak; -i teşvik etmek ( zu D -e); sich  hareket etmek
  beweg/ lich oynak; t heyecanlı, dalgalı
  Bewegung f hareket
  beweinen A –e ağlama
  Beweis ( ¨e) m kanıt, delil
  beweisen ispat etmek
  bewerben : sich  um A b.ş. için başvurmak, adaylığını koymak
  Bewerb/er ( ¨) m , -erin f istekli; aday; ung f talep, adaylık
  bewerfen değerlendirmek
  bewilligen vermek, müsaade etmek
  Bewilligung f müsaade, izin
  bewirken A meydana getirmek; -e sebep olmak
  bewirt/en yedirip içirmek; schaften işletmek; karneye bağlamak
  Bewirtung f ikram
  bewog, en bewegen
  bewohnen A –de oturmak
  Bewohner(in) m oturan , sakin
  bewölk/en : sich en bulutlanmak; t bulutlu
  bewundern A beğenmek; -e hayran olmak
  Bewunderung f hayranlık
  bewusst bilinçli, bilerek
  bewusstlos baygın
  Bewusst/ losigkeit (o)f baygınlık; sein (o) n şuur,bilinç
  bezahl/en ödemek; t ödemiş, ücretli
  Bezahlung f ödeme
  bezaubernd büyüleyici
  bezeichnen göstermek, tanımlamak, adlandırmak; d karakteristik
  Bezeichnung f ad, söz, terim,
  bezeugen A-e tanıklık etmek
  beziehen A örtmek, kaplamak; -i atfetmek, ( auf A -e); -e yerleşmek; sich  ilgili olmak ( auf A ile)
  Beziehung f ilgi,ilişki
  beziehungsweise daha doğrusu
  beziffern : sich  auf A –i tutmak, -e ermek
  Bezirk ( ¨e) m bölge; semt
  Bezug m kılıf, ilgi; mit  auf A hakkında;  nehmen auf A –e dayanmak; Bezüge aylık, gelir
  bezüglich G hakkında
  bezwecken amaçlamak
  bezweifeln A –den şüphelenmek
  Bibel ( ¨n) incil
  Biber ( ¨) m kunduz
  Bibliothek ( ¨en) f kütüphane, kitaplık; ar ( ¨e) m, erin f kütüphaneci
  bieder namuslu, sadedil
  bieg/en bükmek, eğmek; sam bükülebilir, esnek
  Biene ( -n) f arı, nkorb m , nstock m arı kovanı
  Bier (-e) n bira
  Biest (-er) n hayvan
  bieten sunmak; vermek, ; sich  lassen A –e izin vermek
  Bigamie (- n) f iki karılık
  bigott yobaz
  Bilanz (-en) f bilanço
  bilateral iki taraflı
  Bild (-er) n resim; fotoğraf; imaj;band m resimli kitap, albüm

  bilden yapmak; oluşturmak; eğitmek; sich  oluşmak
  Bilderbuch n resimli kitap; hhauerin f heykeltraş
  bildlich mecazi
  Bild/ nis n resim ; schirm m ekran
  Bildung f oluşturma, bilgi, terbiye
  Billard (-e) n bilardo
  billig ucuz
  billigen uygun görmek
  Billigung f rıza
  Binde (-n) bağ; sargı; adet bezi; hautentzündung f konjonktivit, gözde katılgan doku yangısı
  binden bağlamak, ciltlemek
  Bind/ estrich m kısa çizgi; faden m sicim ; ung f bağlanma, bağlılık
  binnen G zarfında , içinde
  Binnen iç
  Bio doğal
  Biologie (o) f biyoloji
  Birke (-n) f huş ağacı
  Birne (-n) armut, ampul
  bis ( zu D) –e kadar, dek
  Bischof (¨e) m piskopos
  bisher şimdiye kadar
  biss beissen
  Biss(-sse) m ısırma; sokma
  bisschen : ein  biraz
  Bissen(-) m lokma
  bissig ısırgan, iğneleyici
  bisweilen bazen arasıra
  bitte lütfen ;sehr! buyurun! ,rica ederim!, bir şey değil; wie  ?efendim?
  Bitte (-n) f rica, arzu
  bitten rica etmek; dilemek ( j-n um A –den –i)
  bitter acı
  bizarr tuhaf
  Blamage (-n) f rezalet
  blamieren rezil etmek; sich  kepaze olmak
  blank parlak
  Blanko açık, doldurulmamış
  Blase(-n) f kabarcık, sidik torbası; balg m körük
  blasen üflemek, esmek
  blass solgun, soluk
  Blatt ( ¨er) n yaprak, gazete
  blättern ( in D -in) sayfalarını çevirmek
  Blätterteig m yufka
  blau mavi, lacivert
  Blaubeere f yabanmersini
  Blech ( -e) n saç, teneke, büchse f, dose f teneke kutu; schaden m karoser hasarı
  Blei (-e) n kurşun
  bleiben kalmak, durmak; ( bei D -e) devam etmek; d devamlı, sürekli
  bleich soluk, renksiz
  bleifrei kurşunsuz
  Bleistift m kurşunkalem; spitzer m kalemtıraş
  Blende (-e) f diyafram
  blenden körletmek, kamaştırmak
  Blick ( -e) m bakış, manzara
  blicken ( auf A -e) bakmak; sich  lassen görünmek( in D -de)
  blieb bleiben

  blies blasen
  blind kör, donuk
  Blinddarm m kör bağırsak; entzündung f apandisit
  Blind/ gänger (-) m kör mermi; heit f körlük
  blindings körü körüne
  blinken parıldamak, yanıp sönmek, sinyal vermek
  Blinker m sinyal lambası
  Blitz (-e) şimşek, yıldırım; flaş, ableiter m paratoner
  blitzen şimşek çakmak, parıldamak
  Blitzlicht n flaş ışığı
  blitzschnell çarçabuk
  Block (¨¨e) m yığın, kütle, blok
  blockieren ablukaya almak; bloke etmek
  blöde budala , bunak
  Blödsinn (o) m saçmalık, budalalık
  blond sarışın, sarı saçlı
  bloss çıplak, açık, yalnız, sadece
  Blösse (-n) f çıplaklık, sich eine  geben zayıf tarafını göstermek
  blossstellen rezil etmek
  Bluff (-s) m blöf
  blühen çiçeklenmek, gelişmek
  Blume (-n) f çiçek; koku; köpük
  Blumenhändler (in f) m çiçekçi; kohl (o) m karnabahar; strauss m buket , demet; topf m saksı
  Bluse (-n) f bluz
  Blut (o) n kan; druck m tansiyon
  Blüte (-n) f çiçek; çiçeklenme, gelişme
  bluten kanamak
  Blutgruppe f kan grubu
  blutig kanlı
  Blut/ körperchen n yuvar, kreislauf m kan dolaşımı ; rache f kan davası
  blutstillend kan kesici
  Blut/ ung f kanama, vergiftung f kan zehirlenmesi
  Bock (¨¨e) m erkek hayvan ; teke
  bockig inatçı
  Boden (¨) m yer , toprak, dip; taban, döşeme,
  bodenlos dipsiz, benzeri görülmemiş
  Boden/ reform f toprak reformu, satz m telve, tortu, see m Konstanz Gölü
  Bodybuilding n vücut geliştirme
  bog biegen
  Bogen (¨¨) m yay , kemer, tabaka
  Bohne (-n) f fasulye , bakla, grüne  taze fasulye, weisse  kuru fas
  bohnern cilalamak
  bohren delmek, burgulamak
  Bohrer (-) m delgi, matkap, burgu
  Boiler (-) m şofben
  Boje (-n) f şamandıra
  Bolzen (-) m cıvata
  bombardieren bombalamak
  Bombe (-n) f bomba
  bombensicher şüphe götürmez
  Bon (-s) m bono
  Bonbon (-s) m , n bonbon
  Boot(-e) n sandal, kayık
  Bord (o) m borda ; an  gemide , uçakta; karte f biniş kartı
  borgen DA ödünç vermek (sich  ) ödünç almak
  Borke (-n) f ağaç kabuğu
  Börse (-n) f para kesesi
  Borste (-n) f kalın kıl
  Borte (-n) f şerit
  bösartig kötü niyetli
  Böschung f iniş, bayır
  böse fena, kötü ; r Blick kem göz
  Bösewicht m kötü adam
  boshaft kötü, muzip
  Bosheit f kötülük, muziplik
  Bosporus m Boğaziçi
  böswillig kötü niyetli
  bot bieten
  Botanik (o) f botanik;
  Bot/e (-n) m in f haberci
  Botschaft (-en) f haber , mesaj, büyükelçilik; er elçi
  Bottlich (-e) m tekne
  Boillon (-s) f et suyu
  Bowie (-n) f cam kap
  boxen boks yapmak
  Box/er (-) m boksör ; kampf m boks maçı
  boykottieren boykot etmek
  brach brechen
  brach sürülmemiş
  brachte bringen
  Branche (-n) f branş, dal
  Brand (¨ e) m yangın , kangren, bombe f yangın bombası, mal n dağ,, sıcak damga; stfter m kundakçı
  Brandung f çatlayan dalgalar
  Brandwunde f yanık yarası
  Branntwein m kanyak
  braten tavada veya ızgarada kızartmak
  Brat/ en m kızartma; pfanne f tava
  Brauch (-e) m örf, görenek
  brauch/ bar işe yarar , faydalı ; en A –e ihtiyacı olmak
  Braue (-n) f kaş
  brauen ( bira ) yapmak
  Braunerei f bira fabrikası
  braun kahverengi, esmer, bronz
  Bräune f esmerlik
  braungebrannt bronzlaşmış, güneşten yanmış
  Braunkohle f linyit
  Brause (-n) f duş , gazlı limonata , gazoz
  brausen köpürmeye başlamak, gürlemek, uğuldamak
  Braut (-e) f nişanlı, gelin
  Bräutigam (-e) m nişanlı, güvey
  brav edepli, terbiyeli, namuslu
  bravo! bravo! aferin!
  brechen kırmak, bozmak, kırılmak, sich  kırılmak
  Brech/ reiz m bulantı, ; stange f küskü, kaldıraç
  Brei (-e) m ezme, lapa
  breit geniş, enli
  Breite (-n) f en, genişlik, enlem
  Bremse (-n) f fren, atsineği
  bremsen frenlemek, fren yapmak
  Brems/licht n stop lambası, pedal n fren pedalı
  brenn/bar tutuşabilir, en yakmak
  Brennessel (-n) ısırgan otu
  Brenn/glas n pertavsız, büyüteç; punkt m odak; stoff m yakıt , yakacak
  Bresche (-n) f gedik
  Brett (-er) n tahta, raf
  Brezel (-n) f tuzlu simit
  Brief (-e) m mektup, yazı; bogen m mektup kağıdı tabakası; kasten m mektup kutusu
  brieflich mektupla
  Briefmarke f posta pulu ; nsammler m pul meraklısı
  Brief/ papier n mektup kağıdı, tasche f cüzdan, taube f posta güvercini; träger m postacı; umschlag m mektup zarfı
  briet braten
  Brigade (-n) f tugay; general m tuğgeneral
  Brikett (-s) n briket
  Brillant (-en) m pırlanta
  brillant parlak
  Brille (-n) f gözlük; tuvalet anadı; nglas n gözlük camı
  bringen DA ( her )getirmek; götürmek; zum Lachen  güldürmek; zum Schweigen  susturmak
  Brite (-n) m, britisch Britanyalı
  Brocken (-) m kırıntı
  brodeln fokurdamak
  Brombeere (o) f böğürtlen
  Bronchitis (o) f bronşit
  Bronze (o) f bronz , tunç
  Brosche (-n) f broş
  broschiert ciltsiz
  Broschüre (-n) f broşür
  Brot (-e) n ekmek
  Brötchen (-) n küçük ekmek; belegtes sandviç
  Brot/ kruste, rinde f ekmek kabuğu
  Bruch (-e) m kırılma , kırık, kesir, ara bozma
  brüchig kırık, çatlak
  Brücke(-n) f köprü; seccade; nbogen m köprü kemeri
  Bruder (¨¨) m erkek kardeş
  brüderlich kardeşçe
  Brühe (-n) f su, et suyu
  brüllen bağırmak, böğürmek
  brummen homurdanmak; hapis yatmak
  brünett esmer
  Brunnen (-) m kuyu, çeşme
  brüsk sert , haşin; ieren A-e nezaketsiz davranmak
  Brüssel n Brüksel
  Brust (¨¨e) f göğüs, meme
  brüsten : sich  kurumlanmak ( mit D ile)
  Brustwarze f meme ucu
  Brut (o) civcivler, güruh
  brutal hayvanca , vahşi
  brüten kuluçkaya yatmak, dalmak ( über A -e)
  brutto brüt
  Bube (-n) m erkek çocuk; vale, oğlan
  Buch (¨er) n kitap ; binder m ciltçi
  Buchdruck m basımcılık; er m basımcı; erei f matbaa
  Buche (-n) f kayın ağacı
  buchen deftere yazmak
  Bücherschrank m kitaplık
  Buchfink m ispinoz
  Buch/ führung f defter tutma, halter m sayman , handler m kitapçı; handlung f kitabevi
  Büchse (-n) f teneke kutu, tüfek, nmilch f kutu sütü, nöffner m konserve açacağı
  Buchstabe (-n) m harf
  buch/stabieren hecelemek, stäblich harfi harfine

  Bucht (-en) f körfez , koy
  Buchung f yer ayırtma; rezervasyon
  Buckel (-) m kambur, tümsek
  bücken: sich  eğilmek
  bucklig kambur
  Bückling (-e) m füme ringa
  Bude (-n) f kulübe, oda
  Budget (-s) n bütçe
  Büffel m manda
  büffeln dinlenmeksizin öğrenmek, ineklemek
  Bug (-e) m pruva
  Bügel (-) m kulp, askı, brett n ütü tahtası; eisen n ütü; falte f ütü çizgisi
  bügel/frei ütü istemez; n ütülemek
  Bühne (-n) f sahne
  buk backen Bukarest n Bükreş
  Bulgar/e (-n) m , -in f Bulgar; -ien n Bulgaristan
  bulgarisch Bulgar; Bulgarca
  Bulle (-n) m boğa; polis, aynasız
  Bummel(-) gezme, gezinti
  bummeln boş gezmek, gecikmek
  Bummelsteak m hız yavaşlatma eylemi
  Bund (¨¨e ) m birlik, kemer, kuşak
  Bund (¨e) deste
  Bündel (-) n demet; bohça
  bündeln demetlemek
  Bundes/ bahn federal demiryolları, gerichtstof m Federal Mahkeme; kanzler m federal başbakan, şansölye; land n eyalet;liga f Federal Alman Ligi; präsident m federal cumhurbaşkanı; republik f Deutschland Federal Almanya Cumhuriyeti; staat m federal devlet ; tag m Federal Parlamento; wehr f Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri
  Bündnis (-sse) n birleşme, pakt
  Bunker (-) m sığınak
  bunt karışık renkli
  Buntstift m renkli kalem
  Burg (-en) f kale, hisar
  Bürge (-n) m kefil
  bürgen kefil olmak(für A için)
  Bürger (-) m , -in f şehirli, yurttaş, vatandaş; initiative f yurttaşlar girişimi; krieg m iç savaş
  bürgerlich medeni, sivil; burjuva; Bürgerliche(s) Gesetzbuch Medeni Kanun
  Bürger/ meister(in) f belediye başkanı;steig (-e) m yaya kaldırımı
  Bürgerschaft (-en) kefillik
  Büro (-s) büro , daire haus n han, klammer f raptiye, kratie f bürokrası; kırtasiyecilik
  Bursche (-n) m delikanlı; hizmet eri
  Bürste (-n) f fırça
  bürsten fırçalamak
  Bus (-sse) m otobüs; bahnhof m otogar , otobüs terminali
  Busch (¨e) m çalı
  Büschel (-) n demet, tutam
  Busen m göğüs, koyun, körfez, koy
  Bus/fahrer(in f) m otobüs şoförü; haltestelle f otobüs durağı
  Busse (-e) f tövbe
  büssen A –in cezasını çekmek
  Bussgeld n para cezası
  Büste ( -n) f büst, nhalter m sutyen
  Busverbindung f otobüs bağlantısı
  Butter (o) tereyağı; brot n tereyağlı ekmek; milch f tereyağı alınmış süt
  byzantinisch Bizanslı
  Byzanz n Bizans
  bzw. (= beziehungsweise ) veya, daha doğrusu