Almanca Bilinmeyen Kelimeler-H

Betül17 denizimsi
Haar (-e) n saç; kıl; tüy ; die e schneiden saçını kesmek; ausfall m saç dökülmesi; bürste f saç fırçası; farbe f saç rengi; nadelkurve f ince ve dar viraj; schnitt m saç kesimi; spray n saç spreyi; trockner m saç kurutucu; waschmittel n şampuan
Habe (o) f mal, servet
haben sahip olmak;  Sie ...? sizde ... var mı? was  Sie ? neyiniz var ?
Habgier (o) f hırs
Hack/ braten m köfte ; e (-n) f kazma; topuk
hacken oymak, kıymak
Hackfleisch n kıyma
Hafen ( ¨ ) m liman; stadt f liman şehri
Hafer (o) m yulaf; flocken yulaf ezmesi
Haft (o) f tutukluluk
haftbar sorumlu ( für A –den)
Haftbefehl m tevkif emri
haften (kleben) yapışmak; (für A –den) sorumlu olmak
Häftling (-e) m mahpus
Haftpflichtversicherung f mali sorumluluk sigortası
Haftschale f kontakt lens
Hagel (o) m dolu
hageln dolu yağmak
Hahn ( ¨e) m horoz; musluk
Hähnchen n piliç
Hai (-e) m köpekbalığı
häkeln tığla örmek
Häkelnadel f tığ
Haken (-) m çengel, kopça
halb yarım, buçuk; auf em Wege yarı yolda; um  zehn dokuz buçukta; alle en Stunden her yarım saatte bir ; ieren ikiye bölmek
Halb / insel f yarımada; Jahr n yarıyıl; kugel f yarı küre; mond m hilal; pension f yarım pansiyon; schuh m iskarpin
halb/tags yarım günlük; wegs oldukça
Halbzeit devre
half helfen
Hälfte (-n) f yarı; zur  yarı yarıya
Halle (-n) f hol, salon
hallen tınlamak
Hallenbad n yüzme salonu
hallo ! merhaba , alo; bakar mısınız
Hals ( ¨e) m boyun ; boğaz; band n tasma; entzündung f boğaz yangısı; kette f gerdanlık, kolye; Nasen-Ohren-Arzt m kulak-burun-boğaz mütehassısı; schmerzen boğaz ağrısı; tuch n boyun atkısı
halt! dur! stop!
Halt (o) m durma; destek; estelle
halt/bar sağlam, dayanıklı; en tutmak, durdurmak; saymak (für A N) durmak, dayanıklı olmak
Halt/estelle f durak; everbot n durma yasağı; ung f durum, davranış
Hammel (-) m iğdiş koyun; keule f koyun budu
Hammer ( ¨) m çekiç
hämmern çekiçle dövmek veya işlemek
Hämorrhoiden basur
Hampelmann m kukla
Hamstar (-) m hamster , dağ faresi
hamstern istiflemek
Hand ( ¨e) f el; arbeit f el işi; nakış; ball m el topu; bremse f el freni
Handel (o) m ticaret
handeln ticaret yapmak; pazarlık etmek; davranmak; bahsetmek (von D –den ) ; sich  um söz konusu olmak N
Handels/kammer f ticaret odası; schule f ticaret okulu
Hand/ fläche f el ayası; gelenk n el bileği; gepäck n el eşyası; griff m elle tutma; sap, kol; koffer m valiz
Händler (-) m satıcı , tüccar
handlich kullanışlı
Handlung f iş, hareket , eylem; olaylar sırası, konu
Hand/schellen kelepçe; schrift f el yazısı
Handschuh m eldiven; fach n torpido gözü
Hand/tasche f el çantası; tuch n havlu; voll (-) f avuç
Handwerk n zanaat; er (-) m , -erin f zanaatçı, esnaf; szeug n avadanlık
Hanf (o) m kenevir, kendir
Hang m (¨e) yokuş, iniş, düşkünlük
Hänge/brücke f asma köprü; matte f hamak
hängen asmak, takmak (an A –e) asılı olmak
hantieren kullanmak (mit D –i)
Happen (-) m lokma
Harfe (-n) f harp
Harke (-n) f tarak, tırmık
harmlos suçsuz, saf
harmonisch ahenkli, uyumlu
Harn (o) m idrar, sidik; blase f sidik torbası
Harpune f zıpkın
hart sert, katı, kuru, hazırlop
Härte (o) f sertlik, katılık
hart/gekocht hart, herzig katıyürekli, merhametsiz, näckig inatçı
Harz (-e) n reçine, sakız
Haschisch (o) n haşhaş; esrar
Hase (-n) m tavşan
Haselnuss f fındık
Hasenscharte f tavşan dudağı
Hass (o) m kin
hassen kin beslemek (A –e karşı)
hässlich çirkin , berbat
Hast (o) f acele , tezlik
hastig aceleci; telaşlı
hatte haben
Hauch (o) m üfleme, nefes, soluk
houch/dünn incecik; en hohlamak
hauen A dövmek, -e vurmak
Haufen (-) m yığın, küme
häufen: sich  yığılmak, toplanmak
haufenweise küme küme
häufig sık sık , çok defa
Haupt/- başlıca, esas; bahnhof m merkez istasyonu; eingang m ana kapı; gericht n baş veya esas yemek; gewinn m büyük ikramiye
Häuptling m kabile reisi
Haupt/mann m yüzbaşı; quartier n karargah; rolle f başrol; sache f en önemli şey, sadet
hauptsächlich başlıca, özellikle
Haupt/saison f ana sezon; schule f temel eğitim okulu; stadt f başkent ; strasse f ana cadde; ana yol; verkehrzzeit f yoğun trafik zamanı
Hase ( ¨er) n ev ; bina; nach e eve; zu e evde; aufgabe f ev ödevi; besitzer(in f) m ev sahibi; flur m antre;koridor; frau f ev kadını; halt m ev idaresi; bütçe; ierer m seyyar satıcı
häuslich eve bağlı; evcimen
Haus/mann m ev erkeği; meister(in) m kapıcı; nummer f ev numarası; schlüssel m ev anahtarı; schuhe terlik; tier n ev hayvanı; tür f ev kapısı; wirt m besitzer
Haut (¨e) f cilt , deri; abschürfung f sıyrıntı; arzt m cilt doktoru; ausschlag m sivilceler; creme f cilt kremi; farbe f cilt rengi, ten
Havarie (-n) f avarya
Habamme (-n) f ebe
Hebel (-) m kaldıraç; kol, manivela
heben yukarı kaldırmak; (an) yükseltmek
Hebräisch n İbranice
Hecht (-e) m turnabalığı; sprung m kaplan atlaması
Heck (-s) n kıç
Hecke (-n) f çalılık, çit
Heck/motor m arka motor; scheibe f arka cam
Heer (-e) n ordu; kara kuvvetleri
Hefe (-n) f maya
Heft (-e) n defter
heften teyellemek; çivilemek (an A –e)
heftig şiddetli, sert
Heftpflaster n plaster, bant
Hehler (-) m yardakçı
Heide (-n) m dinsiz; f kıraç yer; fundalık; lbeere f yabanmersini
heikel titiz, müşkül
heil sağ, sağlam
Heil (o) n sağlık, selamet; anstalt f sanatoryum
heilen iyileştirmek, kurtarmak, iyileşmek
heilig kutsal
Heilig/ abend m Noel gecesi; e aziz, evliya; tum (er) n tapınak, kutsal nesne
heilkräftig şifa verici
Heil/mittel n ilaç; quelle f kaplıca; sarmee f Selamet Ordusu
Heim (-e) n ev, yurt; arbeit f evde yapılan iş
Heimat f yurt, vatan
heimatlich yurdu andıran
Heimfahrt f eve dönüş
heimisch yerli
Heim/kehr f fahrt
heimkehren eve dönmek
heim/lich gizlice; tückisch sinsi, fesatçı
Heim/ weg m dönüş yolu; weh (o) n yurt hasreti
Heirat (-en) f evlenme, nikah
heiraten evlenmek (A ile)
Heirats/anzeige f evlenme ilanı; urkunde f evlenme kağıdı
heiser kısık, boğuk
Heiserkeit f(o) kısıklık
heiss kızgın, çok sıcak
heissen adı...olmak, denilmek; wie  Sie? adınız ne?; ich heisse ... adım...(dır); das heisst demek ki, yani
heiter neşeli, Wetter açık, bulutsuz
Heiterkeit (o) f neşe, şenlik
heiz/bar ısıtılabilir; en ısıtmak
Heiz/kissen n elektrik yastığı; körper m radyatör; öl n fuel-oil; ung f ısıtma
hektisch telaşlı, hummalı
Held (-en) m kahraman, yiğit; in kadın kahraman
helfen D yardım etmek
Helfer (-) m, -in f yardımcı
hell aydınlık, parlak, açık; hörig sesleri aksettiren
Helm (-e) m miğfer
Hemd (-en) n gömlek; bluse f şömizye
hemmen durdurmak, yavaşlatmak, frenlemek
Hemmung f ; en haben çekinmek (zu –den)
Hengst (-e) m aygır
Henkel (-) m kulp
Henker (-) m cellat
Henne (-n) f tavuk
her buraya; es ist zwei Jahre  iki yıldır oluyor
herab aşağıya
herablassen :sich  tenezzül etmek (zu inf.-meye)
herabsetzen indirmek, itibardan düşürmek
heran yanına, buraya; bringen, holen alıp getirmek, yaklaştırmak; wachsen büyümek; ziehen (zu D ile) görevlendirmek
herauf yukarıya, beschwören A –e yol açmak; kommen yukarı çıkmak
heraus dışarıya; bekommen öğrenmek; çözmek, bulmak, çıkarmak; bringen yayımlamak; öğrenmek; finden bulmak, keşfetmek; forden meydan okumak; geben teslim etmek, geri vermek, yayımlamak, üstünü vermek
Herausgeber (-) m, -in f yayımlayan, hazırlayan
heraus/holen çıkarmak; kommen dışarı çıkmak; reissen koparmak
herausstellen: sich gerçekleşmek, meydana çıkmak
herb kekremsi
herbei yanına, buraya; frühren A –e neden olmak, sehnen , wünschen özlemek
Herbst (-e) m ocak
Herde (-n) f sürü
herein içeriye, buyurun, giriniz!; brechen Nacht olmak; fallen aldanmak, faka basmak; kommen girmek; lassen içeriye almak; legen aldatmak
hergeben vermek
Herig (-e) m ringa balığı, çadır kazığı
herkommen buraya gelmek; wo kommen Sie her? nerelisiniz?
Herkunft (o) f asıl, köken, soy
hermetisch sımsıkı
Heroin (o) n eroin
Herr m sahip, efendi, bay, bey; enfriseur m erkek berberi; enmode f erkek giysileri; toilette f erkekler tuvaleti
herrichten hazırlamak, düzeltmek
Herrin f sahibe
herr/isch sert, lich harika, parlak
Herrschaft (-en) f saltanat, egemenlik
herrschen hüküm sürmek
Herrscher (-) m hükümdar
her/rühren gelmek, çıkmak (von D –den) ; stellen yapmak, imal etmek
Herstell/er m üretici, imal eden; ung f imal, yapım
herüber buraya, bu tarafa
herum : um A -in etrafında; -dan ; drehen çevirmek
herumführen A gezdirmek; an der Nase  A aldatmak
herumsprechen: sich  duyulmak
herumtreiben: sich  başıboş dolaşmak
herunter aşağıya; holen, nehmen indirmek; schlucken yutmak
hervor içinden, dışarıya, ileri; bringen yaratmak; gehen çıkmak, anlaşılmak (aus D –den) ; heben vurgulamak; ragend seçkin, göze çarpan; rufen uyandırmak
hervortun: sich  kendini göstermek, sivrilmek
Herz (-en) n kalp, yürek; gönül; anfall m kalp krizi; infarkt (-e) m kalp enfarktüsü; klopfen (o) n çarpıntı
herzlich içten, samimi
Herzog m dük, duka; in f düşes; tum (¨er) n dukalık
Herzschrittmacher m kalp pili
Hetze (o) f acele, kışkırtma
hetzen kovalamak, kışkırtmak; (sich ) acele etmek
Heu (o) n kuru ot
Heuchelei (-en) ikiyüzlülük
heucheln yalandan göstermek, taslamak
Heuchler(in f) m , heuchlerisch ikiyüzlü
heulen ulumak, uğuldamak, ağlamak
Heu/schnupfen m saman nezlesi, schober (-) m ot ambarı, schrecke (-n) f çekirge
heut/e bugün; e in einer Woche haftaya bugün; e morgen bu sabah; ig bugünkü; zutage bu zamanlarda
Hexe (-n) f büyücü kadın; nschuss m lumbago; rei (-en) f büyü, cadılık
Hieb (-e) m vuruş, darbe
hielt halten
hieb hauen
hier burada, işte; burası; von  buradan
Hierarchie (-n) hiyerarşi
hier/auf bunun üzerine, ondan sonra; aus bundan; durch bu taraftan, bu yüzden; her buraya; in bunun içinde, bunda; mit bununla; über bunun üzerinde, bu hususta; unter bunun altında ; buna dahil; von bundan; zu bundan başka
hiesig- buradaki
hiess heissen
Hilfe (-n) f yardım, imdat
hilflos çaresiz
Hilfsmittel n çare, araç
Himbeere (-n) f ahududu
Himmel (-) m gök; unter freiem  açık havada; fahrt f İsa”nın göğe çıkışı; srichtung f yön, cihet
himmlisch göksel; harika
hin oraya, şuraya;  und her şuraya buraya, bir aşağı bir yukarı;  und wieder arasıra, bazen;  und zurück gidiş dönüş
hinab aşağıya; fahren , gehen , steigen inmek
hinauf yukarıya; steigen binmek, çıkmak (auf A –e)
hinaus dışarıya; gehen çıkmak, bakmak (auf A –e); laufen sonuçlanmak (auf A ile); schieben ertelemek
Hinblick m: im  auf A –e göre, nazaran
hindern A –e engel olmak; (an D –mesini ) engellemek
Hindernis (-sse) n mani, engel
hindeuten göstermek, ima etmek (auf A –i)
hindurch arasından
hinein içeriye, içine; geraten (in A –in) içine düşmek; stecken –i –e sokmak
Hinfahrt f gidiş
hin/fallen yere düşmek; fällig hükümsüz
hing hängen
hinhalten oyalamak
hinken topallamak
hinlegen yere yatırmak; sich  uzanmak, yere yatmak
hin/ nehmen kabul etmek, hazmetmek; reichend yeterli, oldukça; reissend coşturucu, çekici; richten idam etmek
Hinrichtung f idam
hinsetzen: sich  oturmak
Hinsicht f : in dieser  bu bakımdan
hinsichtlich G –e gelince
hinstellen bir yere koymak; sich  dikilmek
hinten arkada, geride; nach  arkaya; von  arkadan
hinter D –in arkasında ; A –in arkasına
Hinter/- arka; achse f arka dingil; bein n arka ayak; bliebene(r) geride kalan
hintereinander art arda, hiç durmadan
Hinter/gedanke m gizli maksat; grund m arka plan; halt m pusu
hinterher arkasından, sonradan
Hinterkopf m artkafa
hinter/lassen DA bırakmak; legen bırakmak, yatırmak; listig hilekar
Hinter/n (-) m kıç, makat; rad n arka tekerlek; teil n arka taraf; tür f arka kapı
hinüber öbür tarafa, öteye; bringen öbür tarafa götürmek; fahren, gehen öbür tarafa geçmek
hinunter aşağıya; schlukken yutmak
Hin/weg m gidiş yolu; auf dem  gidişte
Hinweis (-e) m işaret , bilgi
hinweisen işaret etmek, (auf A –e)
hinzu bundan başka; fügen DA eklemek, katmak; kommen katılmak, eklenmek; rechnen, zählen hesaba katmak; ziehen katmak (zu D –e)
Hirn (-e) n beyin; gespinst (-e) n kuruntu
Hirsch (-e) m geyik
Hirse (o) f darı
Hirt (-den) m, -in f çoban
hissen Segel açmak; Fahne çekmek
historisch tarihi, tarihsel
Hitze (o) f şiddetli sıcak
hitz/ ebeständig ısıya dayanıklı; ig kızgın
Hitzschlag m güneş çarpması
hob heben
Hobby (-s) hobi
Hobel (-) m rende
hobeln rendelemek
hoch yüksek; yüce
Hoch/achtung f saygı; betrieb m yoğun çalışma, hummalı işleklik; burg f merkez; druckgebiet n yüksek basınç bölgesi; ebene f yayla, haus n yüksek bina, gökdelen
hochkant kılıcına
Hoch/ mut m kibir, gurur; saison f yüksek sezon; schule f yüksek okul, üniversite; sommer m yaz ortası; spannung f yüksek gerilim; sprung m yüksek atlama
höchst son derece, azami
Hochstapler (-) m , -in f dolandırıcı
höchstens en çok ; olsa olsa
Höchstgeschwindigkeit f azmi sürat
Hoch/vrerrat m vatana hıyanet; wasser n su baskını
Hochzeit f düğün , evlenme töreni
hocken çömelmek
Hocker (-) m iskemle
Höcker (-) m hörgüç
Hockey (o) n hokey
Hof ( ¨e) m avlu;çiftlik, saray, ağıl, hale
hoffen ümit etmek, ummak; tlich ümit ederim ki, inşallah
Hoffnung f ümit
hoffnungslos ümitsiz
höflich nazik
Höflichkeit f nezaket
hoh yüksek hoch
Höhe (-n) f yükseklik; in  von ... miktarında; nsonne f ultraviole lambası; punkt m en yüksek nokta, doruk
höher daha yüksek
hohl oyuk, boş
Höhle (-n) f mağara, in
Hohlraum m boşluk
Hohn (o) m alay, istihza
höhnisch alaycı, alaylı
Hokuspokus (o) m hokkabazlık
holen alıp getirmek
Holland n Hollanda
Hölle(-n) f cehennem
Holunder (o) m mürver
Holz ( ¨er) n ağaç; tahta; odun ; kereste
hölzern ağaçtan yapılmış, ahşap
Holz/kohle f mangal kömürü; schuh m nalın, takunya
homo/gen homojen; sexuell homoseksüel, eşcinsel
Honig (o) m bal
Honorar (-e) n ücret
hörbar işitilebilir
horchen (auf A –e) kulak vermek, -i dinlemek
hören işitmek, duymak, dinlemek; itaat etmek (auf A –e)
Hörer m ahize; in f dinleyici
Hör/funk m radyo; gerät n işitme cihazı
Horizont (-e) m ufuk


horizontal yatay
Horn ( ¨er) n boynuz, boru
Hörnchen n ay çöreği
Horoskop (-e) n yıldız falı
Hose (-n) f pantolon; don; ntasche f pantolon cebi; nträger m pantolon askısı
Hospital (-e) n hastane
Hostess (-en) f hostes
Hotel (-s) n otel; halle f otel; zimmer n otel odası
hübsch güzel, sevimli, zarif
Hub/raum m silindir hacmi; schrauber (-) m helikopter
Huf (-e) m toynak, tırnak; eisen n nal
Hüfte (-n) f kalça
Hügel (-) m tepe, yükseklik
hügelig inişli yokuşlu
Huhn ( ¨er) n tavuk


Hühner/auge n nasır; brühe f tavuk suyu
Hülle (-n) f zarf, kılıf, ambalaj
Hülse (-n) f kabuk; zarf; nfrüchte baklagiller
human insanca, insaflı
Hummel (-n) f yaban arısı
Hummer (-) m ıstakoz
Humor (o) m mizah ;espri
humpeln topallayarak yürümek
Hund (-e) m köpek, it; efutter n köpek maması; eleine f köpek zinciri
hundert yüz
Hunderter m yüz Marklık banknot
Hündin f dişi köpek
Hunger (o) m açlık ;  haben karnı aç olmak
hung/ern aç kalmak; rig karnı aç
Hupe (-n) f klakson, korna
hupen klakson çalmak
hüpfen hoplamak
Hürde (-n) f çit; engel; nlauf m engelli koşu
Hure (-n) f ******, fahişe
husten öksürmek
Husten (-) m öksürük; bonbon m öksürük şekeri
Hut ( ¨e) m şapka
hüten A –e bakmak; -i korumak; sich  sakınmak (vor D –den)
Hütte (-n) f kulübe; demirhane
Hyäne (-n) f sırtlan
Hydrant (-en) m yangın musluğu
Hygiene (o) f sağlık koruma, hijyen
hygienisch sıhhi
Hypnose (-n) f hipnoz
Hypothek (-en) f ipotek
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst