Almanca Bilinmeyen Kelimeler-A

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  Aal(''e) m: yılan balığı
  Aas(''e)n :leş
  ab: kopuk,aşağı(ya),-den itibaren; auf und -bir aşağı bir yukarı; ein Knopf ist - bir düğme koptu
  abandern değiştirmek
  Abart f :çeşitlilik
  Abbau(o) m maden işletilmesi;(Preise) indirme
  abbauen işletmek,(Preise)indirmek,;Zelt yıkmak
  abbeissen dişle ısırarak koparmak
  abbekommen A (payını) almak;-e uğramak
  abberufen geri çağırmak
  abbestellen (aboneyi) kesmek;iptal ettirmek
  abbezahlen tamamıyle ödemek
  abbiegen eğmek;bükmek;sapmak
  abbilden A –in resmini yapmak
  Abbildung f resim,fotoğraf,şekil
  abbinden çözmek;Med. Sıkıca bağlamak
  abblattern pul pul olmak,kalkmak
  abblasen üfleyerek kaldırmak,geri alm.
  Abblendlicht n kısa huzmeli ışık
  abbrechen kopmak koparmak, kırarak ayırmak,kesmek, yıkmak
  abbrennen yakmak tamamıyle yanmak
  abbringen vazgeçirmek,çevirmek
  abbröckeln parçalara ayrılmak,çözülmek
  Abbruch m yıkılma,kesilme , tun D zarar verm.
  abbürsten fırçalayarak kaldırmak
  Abc n alfabe
  abdämmen A setle durdurmak, -in akışını değiştirmek
  abdanken istifa etmek
  abdecken Tisch,Dach kaldırmak, örtmek,örterek kapatmak
  abdichten A –de suyun sızmasını durdurmak
  abdrehen burarak koparmak kesmek
  abdrosseln kesmek,kısmak
  Abdruck m bası;baskı
  abdrucken basmak
  abdrücken tabancanın tetiğini çekmek
  Abend( ¨ e) m akşam; guten ! İyi akşamlar;heute abend bu akşam
  Abend|essen n akşam yemeği;kasse f akşam gişesi;kleid n tuvalet; land n batı ülkeleri  mahl n kudas
  abends akşamleyin;akşamları
  Abenteuer (-) n macera , serüven
  abenteuerlich maceralı , tehlikeli
  Abenteurer (-) m maceracı
  aber fakat ama
  Aberglaube m batıl inanç
  aberglaubisch hurafeperest, batıl inançlara inanan
  abermals yeniden,tekrar
  Abessinien n Habeşistan
  abfahren kalkmak, hareket etm., götürmek
  Abfahrt f hareket, kalkış, kayış, slauf m iniş,szeit f kalkış saati
  Abfall m çöp, meyil, iniş, eimer m çöp tenekesi
  abfallen düşmek, dökülmek, çıkmak, ayrılmak( von D –den); Gelände: inmek
  abfallig hor görücü
  abfangen yakalamak
  abfarben boyası çıkmak
  abfassen yazmak, kaleme almak


  abfaulen çürümek
  abfegen süpürmek
  abfeilen eğelemek, törpülemek
  abfertigen A yollamak, -in işlemini yapmak
  Abfertigung f yollama ,işlem, muamele
  abfeuern ateş etm.
  abfinden parayla memnun etm., tazmin etm.; sich  uyuşmak, yetinmek ( mit D b. ş. ile)
  Abfindung f tazminat
  abflauen azalmak, hafiflemek
  abfliegen havalanmak
  abfliessen akıp gitmek
  Abflug m kalkış, uçuş
  Abfluss m akma , (loch n) taliye deliği; rohr n künk borusu
  abfragen anlattırmak; soruşturmak
  abfressen kemirmek, yemek
  abführen götürmek, sevk etm.
  Abführmittel n müshil
  Abfüllen boşaltmak, doldurmak
  Abfüttern yedirmek; Kleid astarlamak
  Abgabe f teslim; vergi
  abgaben|frei vergisiz, vergiden muaf; pflichtig vergi mükellefi
  Abgang m gidiş, hareket; szeugnis n bitirme diploması
  Abgas n çürük gaz ;e egzoz
  abgeben DA vermek , teslim etm.,; A bırakmak; sich  uğraşmak(mit D ile)
  abgebrannt yanmış, parasızbrüht pişkin,droschen basmakalıp, beylik , fahren Reifen kabak
  abgehen hareket etmek, ayrılmak, (sich lösen) çözülmek; vazgeçmek (von D -den)
  abge|kämpft bitkin ,kartet tertipli; laufen süresi geçmiş,geçersiz; legen uzak,sapa; macht kararlaştırılmış
  abgeneigt : sein D –i sevmemek ,-in yapılmasını istememek
  abgenutzt aşınmış
  Abgeordnete( r) milletvekili, delege; nhaus n meclis, millet meclisi
  Abgerissen yırtık, kopuk
  Abgesandte ( r) delege
  abge|schlossen tür kilitlenmiş; schmackt tatsız, boş
  abgesehen von D –den başka , -in dışında
  abgespannt yorgun ; standen tatsız , bayat ;storben ölmüş; uyuşuk; stumpft kayıtsız; tragen eskimiş
  abgewöhnen j-m etw. b-i –den vazgeçirmek; sich  A –den vazgeçmek, -i bırakmak
  abgiessen A –in fazlasını dökmek, boşaltmak
  abgöttisch çıldırasıya
  abgrenzen sınırlamak,
  Abgrenzung f sınırlama,tahdit
  Abgrund ( ¨ e) m uçurum
  abgucken kopya çekmek, ( von D –i -den)
  Abguss ( ¨ sse) m döküm ,kalıp
  abhaben : etw.  wollen von D –den payını istemek
  abhacken ( balta ile ) kesmek
  abhaken işaretlemek
  abhalten ( j-n von D b-i -den ) uzak tutmak, b-in çalışmasına engel olmak;
  abhandeln incelemek
  abhanden :  kommen kaybolmak
  Abhandlung f makale, yazı
  abhängen bağlı olmak(von D -e ) , j-n arkada bırakmak

  abhängig bağlı, tabi ( von D -e); bağımlı
  Abhängigkeit f bağlılık, bağımlılık
  abhärten dayanıklı yapmak; sich  dayanıklı olm.
  abhauen kesmek , koparmak, fam. Kaçmak
  abheben Hörer kaldırmak; Geld çekmek ; Karte kesmek ;Flugzeug havalanmak; sich  belirmek
  abheften klasöre koymak
  abhelfen D –i halletmek , için çare bulmak
  abhetzen : sich  koşa koşa yorulmak
  Abhilfe (o) f :  schaffen çare bulmak
  abhoben rendelemek
  abholen alıp getirmek, gidip alm.
  abholzen A –in ağaçlarını kesmek
  abhorchen kulaklıkla muayene etm.
  abhören ( gizlice )dinlemek, Lektion söylemek
  abirren:  von D yolunu şaşırmak
  Abitur n lise bitirme sınavı;  ient ( ¨ en) m , ientin f lise mezunu
  abkanzeln azarlamak
  abkaufen satın alm.
  abklappern bucak bucak aramak
  Abklatsch ( ¨ e) m prova, kopya
  abklingen azalmak
  abknicken bükerek kırmak;koparmak
  abknipsen A –in ucunu kesmek ; Film bitirmek
  abknöpfen A –in düğmelerini çözmek; kurnazlıkla elde etmek
  abkochen kaynatmak
  abkommandieren Mil. ayırmak, atamak
  abkommen : vom Weg  yolunu şaşırmak; vom Thema konudan çıkmak
  Abkommen n anlaşma , sözleşme
  abkratzen tırnak v.s. ile kazımak, kazıyarak temizlemek ; fam. ölmek
  abkühlen soğutmak , sich  soğumak
  Abkühlung f soğuma , serinleme
  Abkunft f asıl, soy
  abkürzen kısaltmak
  Abkürzung f kısaltma, kestirme yol
  abladen A –in yükünü indirmek, -i boşaltmak
  Ablage f göz, raf, dosyalara geçacek evrak
  ablassen  von D –i bırakmak, -den vazgeçmek
  Ablativ ( ¨e) m ismin –den hali, çıkma durumu
  Ablauf m geçme , akış, nach  von D –den sonra
  ablaufen Zeit: geçmek, Uhr :durmak
  ablecken yakalamak
  ablegen Kleidung ; çıkarmak, -e koymak, ( lassen) bırakmak, Eid  yemin etm.
  ablehnen reddetmek
  Ablehnung ret
  ableisten hizmeti v.s. doldurmak
  ableiten çevirmek, çıkarmak ( von D -den) türetmek
  Ableitung f çevirme , türetme
  ablenken çevirmek ( von D -den)
  Ablenkung f eğlenme; oyalanma
  ablesen okumak, toplamak, ayıklamak
  ableugnen inkar etm.
  ablichten A –in fotokopisini çıkarmak; -in fotosunu çekmek
  abliefern teslim etm.
  Ablieferung f teslim
  ablösen ayırmak, çözmek, -in nöbetini almak, -in bedelini


  verm.
  Ablösung f çözme, ayırma, nöbet değiştirme
  abmachen çözmek, çıkarmak, kararlaştırmak
  Abmachung f anlaşma , uyuşma
  abmagern zayıflamak
  abmalen A –in resmini yapmak
  Abmarsch m hareket, yürüyüş
  abmelden A bei D –in kaydını – den sildirmek; sich ayrılacağını bildirmek, ( bei D -de)
  Abmeldung f kayıt sildirme
  abmessen ölçmek
  Abmessungen f ölçüler
  abmontieren sökmek
  abmühen : sich bei D –de didinmek, yorulmak
  abnagen kemirmek
  Abnäher ( -) m pense
  Abnahme f azalma; kaldırma; alma, satış
  abnehmen kaldırmak, çıkarmak, almak, zayıflamak;Mond :azalmak
  Abnehmer m alıcı, müşteri
  Abneigung f nefret, antipati;  haben gegen A –e karşı antipati duym.
  abnorm anormal
  abnutzen aşındırmak, sich  aşınmak
  Abonn|ement n abone ; ent ( ¨en) m , entin f abone
  abonnieren A –e abone olmak
  Abordnung f delegasyon
  Abort ( ¨e) m abdesthane, ayakyolu
  abpassen beklemek
  abpflücken koparmak
  abplagen : sich  didinmek
  abprallen zıplamak
  abputzen temizlemek, fırçalamak
  abrasieren tıraş etm. yerle bir etm.
  abraten caydırmak, vazgeçirmek ( von)
  abräumen A –in molozlarını kaldırmak, Tisch toplamak
  abrechnen hesaptan çıkarmak, mit D  b. ile hesaplaşmak, -den intikam almak
  Abrechnung f hesaplaşma ; intikam
  abreiben sürterek temizlemek
  Abreise f hareket , gidiş
  abreisen hareket etm., kalkmak
  abreissen koparmak, Haus yıkmak, sona ermek
  abriegen sürgülemek
  Abriss m plan; özet; yıkılma
  abrücken uzaklaştırmak,; çekilmek; hareket etm.
  Abruf : auf  talep üzerine
  abrunden yuvarlak hale getirmek, yuvarlamak
  abrüsten silahsızlandırmak, silahsızlanmak
  Abrüstung f silahsızlanma
  abrutschen kaymak
  Absage ( ¨n) f ret cevabı
  absagen –meyeceğini bildirmek
  absägen testere ile ayırmak; azletmek
  Absatz n merdiven başı;sahanlık; gebiet n satış bölgesi
  abschaben raspalamak
  abschaffen kaldırmak
  abschälen A –in kabuğunu soymak
  abschalten kesmek, söndürmek
  abschätzen tahmin etm.,
  Abschau (o) m nefret


  abschauern ovarak temizlemek; sürterek yara etm.
  abscheulich iğrenç
  abschicken göndermek, yollamak
  abschieben sınır dışı etmek
  Abschied ( ¨e) m veda, ayrılış;  nehmen von D b. ile vedalaşmak
  abschiessen ateş etm., düşürmek
  abschlachten toptan öldürmek
  abschlagen vurarak koparmak; püskürtmek; Bitte reddetmek
  abschlägig olumsuz
  Abschlagszahlung f avans, taksit
  abschleifen düzlemek
  abschleppen çekerek götürmek
  Abschlepp|seil n çekme halatı; wagen m çekme taşıtı
  abschliessen Tür kilitlemek; Rechnung kapatmak; d son olarak
  Abschluss m son, kapanma, bilanço
  abschmecken A –in tadına bakmak
  abschmieren yağlamak
  abschneiden keserek ayırmak; gut ( schlecht) iyi kötü sonuca varmak
  Abschnitt m bölüm , kesim, bölge
  abschrauben vidalarını sökerek kaldırmak
  abschrecken A korkutmak, ürkütmek, ( von D -den); d korkutucu
  abschreiben kopya etm.
  Abschreibung f amortisman
  Abschrift f kopya, nüsha
  Abschuss m atış, düşürülme
  abschüssig yokuşlu, inişli
  abschütteln silkmek, silkinerek düşürmek
  abschwächen hafifletmek; azaltmak
  abschweifen uzaklaşmak, ayrılmak ( von D -den)
  absehbar: in er Zeit az çok yakın zamanda
  absehen vazgeçmek, ( von D -den) ; es abgesehen haben auf A –i amaçlamak
  abseifen sabunlamak
  abseits ayrı, uzakta, ofsayt
  absenden göndermek, yollamak
  Absender m gönderen
  absetzen Last indirmek, bırakmak, işinden çıkarmak
  Absicht f niyet, maksat
  absichtlich kasıtlı, kasten
  absitzen Strafe doldurmak
  absolut mutlak, kesin; mutlaka
  absolvieren bitirmek
  absondern ayırmak, uzaklaştırmak ( von D -den) sich  ayrılmak
  absorbieren emmek
  absperren kapamak,
  Absperrung f kapanma
  abspielen sonuna kadar çalmak, dinletmek; sich  olmak , geçmek
  absprechen A b.ş. hakkında anlaşmak ( mit D ile); kabul etmemek
  abspringen atlamak, ayrılmak ( von D -den)
  Absprung m atlayış
  abspülen yıkamak, bulaşık yıkamak
  abstammen ( von D -in) soyundan gelmek
  Abstammung f nesil, soy
  Abstand m mesafe, aralık,  nehmen vazgeçmek (von)


  abstatten: j-m e-n Besuch  b-i ziyaret etm. Dank.  b-e teşekkürlerini sunmak
  abstauben A –in tozunu silmek
  abstechen ( gegen A von D) farklı olm.( -den)
  Abstecher m dolaşma, gezinti
  abstecken sınırlamak, biçimini tespit etm.
  abstehen ( von D –den) uzak durmak
  absteigen inmek, konaklamak
  abstellen durmak , Gepack indirmek, Auto bırakmak, -e koym.
  abstempeln damgalamak ,mühürlemek
  absterben ölmek, solmak
  Abstieg ( ¨e) m iniş
  abstimmen oy vermek,
  Abstimmung f oy verme, ayarlanma
  Abstinenz (o) içki kullanmayış ; ler m alkol içmeyen,yeşilaycı
  abstossen iterek uzaklaştırmak, iğrendirmek, satmak; d iğrenç
  abstottern taksitle ödemek
  abstrakt soyut
  abstreifen soymak
  abstreiten inkar etmek
  Abstrich m salgı alma
  Abstufung f derecelendirme
  Absturz düşüş
  abstürzen ( yüksek yerden ) düşmek
  abstützen desteklemek
  absuchen A –in her tarafını aramak; -i ayıklamak
  absurd anlamsız
  Abszess ( ¨sse) m apse
  Abt ( ¨e) m başrahip
  abtauen suları eritmek
  Abteil n kompartıman, ung f şube ; bölüm
  abtöten A öldürmek, -in şiddetini azaltmak
  abtragen alçaltmak, ödemek, Kleidung eskitmek
  abträglich zararlı
  abtransportieren nakletmek
  abtreiben yolundan dönmek, çocuk düşürmek
  Abtreibung f çocuk aldırma, kürtaj
  abtrennen –i –den ayırmak
  abtreten başka devlete terk , devretmek; sich die Füsse  ayakkabının çamurunu silmek
  Abtretung f bırakma , terk etme
  abtrocknen silerek kurutmak, kurulamak
  abtropfen damlamak
  abtrünnig sadakatsız
  aburteilen A –e hüküm giydirmek
  abwägen tartmak
  abwarten ( -in olmasını) beklemek
  abwärts aşağıya ( doğru)
  Abwasch m bulaşık
  abwaschen yıkamak
  Abwässer pis sular
  abwechseln birbiriyle değişmek, nöbetleşmek;d nöbetleşe, sırasıyla
  Abwechselung f değiştirme , değişiklik
  Abwege : auf geraten fena yola sapmak
  Abwehr (o) f savunma
  abwehren savmak, önlemek
  Abwehrstoff m koruyucu madde

  abweichen ayrılmak, sapmak( von D –den); d farklı
  Abweichung f farklılık
  abweisen reddetmek
  abwenden çevirmek, sich  yüz çevirmek, vazgeçmek
  abwerfen yere atmak; Gewinn getirmek
  abwerten değerden düşürmek
  abwesend bulunmayan
  Abwesenheit f bulunmayış
  abwickeln makaradan çözmek, bitirmek
  abwischen silmek
  abwürgen boğmak, Motor durdurmak
  abzahlen taksitle ödemek
  Abzahlung f taksitle ödeme
  Abzeichen n nişan , rozet
  abzeichnen A –i kopyasını çizmek; -i parafe etm.
  abziehen çekmek , çıkarmak; bilemek, çekilmek,(von D)
  Abzug m çekilme , çıkış, hesaptan çıkarma
  abzüglich G çıkartılmak üzere
  abzweigen ayrılmak; çatallanmak; ayırmak
  Abzweigung f ayrılma , yol ayırımı
  ach! ah!  was! yok canım!
  Achse ( -n) f dingil, mil, eksen
  Achsel ( -n) f koltuk; zukken n omuz silkme
  acht sekiz
  Acht f : ausser acht lassen A –e dikkat etmemek; sich in acht nehmen sakınmak ( vor D -den)
  Achtel ( ¨) n sekizde bir
  achten A –e saygı göstermek, dikkat etm., ( auf A -e)
  Achter|deck n kıç güverte, bahn f lunapark treni
  acht|geben dikkat etm. ( auf A -e); los dikkatsiz, dalgın
  Achtung f dikkat , saygı
  acht|zehn on sekiz, zig seksen
  ächsen inlemek
  Acker ( ¨) m tarla ; bau m tarım; boden toprak
  Adam m Adem
  addieren toplamak
  Addition f toplama
  Adel m asalet, soyluluk
  Ader ( ¨n) f damar
  Adjektiv ( ¨e) n sıfat
  Adler ( ¨) m kartal, karakuş
  adlig asilzade, soylu
  Admiral ( ¨e) m amiral
  adoptieren evlat edinmek
  Adoption f evlat edinme
  Adoptivkind n evlatlık
  Adresse ( ¨n) f adres
  adressieren ( -in ) adresini yazmak
  Adria f , tische(s) Meer Adriyatik Denizi
  Advent ( ¨e) m Noelden önceki dört pazar günü veya dört hafta
  Adverb ( -ien) zarf, belirteç
  Advokat ( -en) m avukat
  Affe ( ¨n) m maymun
  Affekt ( ¨e) m heyecan
  affektiert yapmacık
  Afghanistan n Afganistan
  Afrika n Afrika
  After (¨) m an. makat, anüs
  Ägäis f Ege Denizi
  Agent ( ¨en) m , in f acente;casus; ur f acentelik

  aggresiv saldırgan
  Agrar tarımsal
  Ägypten n Mısır ,Ägypter m, ägyptisch Mısırlı
  aha! işte! ,anladım!
  Ahn(e) ( ¨en) m dede, ata
  ähneln D benzemek
  ahnen önceden sezmek
  ähnlich D benzer
  Ähnlichkeit f benzerlik
  Ahnung f sezgi, his; keine haben hiç haberi olmamak
  Ahorn( ¨e)m akçaağaç
  Ähre ( ¨n) f başak
  Aids n Aids hastalığı
  Akademi|e ( ¨n) f akademi;ker ( ¨) m, kerin f üniversite mezunu
  akademisch akademik
  Akazie ( ¨n) f akasya
  akklimatisieren: sich  yeni ortama alışmak
  Akkord( ¨e) m akort
  Akkreditiv ( ¨e) n akreditif
  Akku ( ¨s), mulator ( ¨en) m akümülatör
  Akkusativ ( ¨e) m ismin –i hali, belirtme durumu
  Akt ( ¨e) m iş, hareket, çıplak vücut resmi
  Akte ( ¨n) dosya
  Akten|deckel m dosya, mappe f, tasche f evrak çantası
  Aktie ( ¨n) f hisse senedi; ngesellschaft f anonim ortaklık
  Aktion f hareket, faaliyet,
  aktiv faal, etkin,muvazzaf, ieren etkinleştirmek
  Aktivität ( ¨en) f faaliyet,etkinlik, eylem
  aktuell güncel, aktüel
  akut had, akut
  Akzent (¨e) m vurgu, şive
  akzeptieren kabul etmek
  Alabaster m su mermeri, kaymak taşı
  Alarm ( ¨e) alarm
  alarmieren A –e tehlike haberi vermek
  Alaun ( ¨e) m şap
  Albaner ( ¨) m Arnavut; ien n Arnavutluk
  albern akılsız, şapşal
  Album ( ¨ ben) n albüm
  Aleppo n Halep
  Alexandr|ette n iskenderun; ia , ien n İskenderiye
  Alge ( ¨n) f deniz yosunu
  Algebra (o) cebir
  Algerien n Cezayir
  Alibi ( ¨s) n başka yerde bulunduğu iddiası
  Alimente geçinme parası
  Alkohol ( ¨e) m alkol, ispirto
  alkoholfrei alkolsüz
  Alkoholiker m alkolik
  alkoholisch m alkollü
  All (o) n evren,kainat
  alle hepsi, bütün;beide her ikisi
  Allee ( ¨n) iki tarafı ağaçlı yol ; bulvar
  allein yalnız , tek başına; ig yalnız; stehend bekar; kimsesiz
  allenfalls her halde ; hiç olmazsa
  allerdings fakat, elbette
  allererst : zu  her şeyden önce
  allergisch alerjik


  allerhand her türlü , çeşit çeşit; acayip, çok şey
  Aller|heiligen (o) n Azizler yortusu; seelen (o) n Ölüler Günü
  alles hepsi, her şey
  allgemein genel; im en genellikle
  Allgemeinheit f genellik; toplum
  allgemeinverständlich herkesçe kolay anlaşılır
  Allheilmittel n her derde ilaç
  Alli|anz ( ¨en) f ittifak, pakt, ierte (r) müttefik
  all|jahrlich yıllık, mählich dereceli , yavaş yavaş
  Alltag m günlük hayat
  alltäglich gündelik ,olağan
  allzu|sehr , viel pek çok
  Alm ( ¨en) f yayla
  Almosen (o) n sadaka
  Alpen Alp Dağları
  Alphabet ( ¨e) n alflbe
  alphabetisch alfabetik
  Alptraum ( ¨e) m kabus, karabasan
  als -den daha ; olarak, gibi , iken; -diği zaman ; ob sanki, güya; mehr  -den fazla
  also demek ki , o halde
  alt eski, yaşlı,bayat; 20 Jahre  20 yaşında
  Alt (o) m alto
  Altar ( ¨e) m sunak ,kilise masası
  Alte f yaşlı kadın; (r) m yaşlı erkek
  Alter (o) n yaş, yaşlılık
  älter daha yaşlı, daha eski; e Schwester f abla; er Bruder m ağabey
  altern ihtiyarlamak, yaşlanmak
  Altersgrenze f emeklilik yaşı
  altersschwach yaşlılıktan çökmüş, eskimiş
  Altersver|sicherung f yaşlılık sigortası; versorgung f emeklilik aylığı
  Altertum n Eski çağ, antika
  altertümlich eski , antika
  alt|klug büyükleri taklit eden, erken gelişmiş; modisch modası geçmiş
  Altstadt f kentin eski kısmı
  Alu|folie f alüminyum kağıdı; minium n alüminyum
  Amateur ( ¨e) m amatör
  ambivalent kararsız
  Amboss ( ¨sse) n örs
  ambulant; e Behandlung f ayakta tedavi ; er Handler m seyyar satıcı
  Ameise ( ¨n) f karınca ; nhaufen m karınca yuvası
  Amen amin
  Amerika n Amerika; ner(in) m f Amerikalı
  Amnestie ( ¨n) f genel af
  Ampel ( ¨n) f lamba
  Ampere n amper
  Amphibien amfibi
  Amputation f ampütasyon
  amputieren kesmek
  Amsel ( ¨n) karatavuk
  Amt ( ¨er) n görev, vazife, memuriyet; makam, resmi daire
  amtlich resmi, resmen
  Amts|bezirk m bölge , daire; gericht n yerel mahkeme; sulh mahkemesi; richter m sulh hakimi; schimmel ( ¨) m kırtasiyecilik
  amüsant eğlenceli

  amüsieren eğlendirmek; sich  ( über A ile) eğlenmek an A –in yanına, -e ; -in yanında , -de
  analog D benzer
  Analphabet ( ¨en) m okuma yazma bilmeyen
  Analyse ( ¨n) f analiz, tahlil
  Ananas ( ¨sse) f ananas
  Anarchi|e ( ¨ n) f anarşi; st , stin anarşist
  Anästhesie ( ¨ n) f anestezi
  Anatolien n Anadolu
  Anatomie ( ¨n) f anatomi
  anbahnen A –e yol açmak
  Anbau m yetiştirme , ek bina
  anbauen yetiştirmek, ekip biçmek, eklemek
  anbehalten Kleidung çıkarmamak
  anbei ilişik olarak
  anbelang|en: was A t –e gelince , kalırsa
  anbeten A –e tapmak
  Anbetracht: in G dolayısıyla N , mademki
  anbieten DA sunmak ; ikram etmek, önermek
  anbinden bağlamak , ( an A -e)
  Anblick m görünüş
  anbraten hafif kızartmak
  anbrechnen Paket açmak, Tag doğmak, Nacht olmak
  anbrennen yakmak, tutuşturmak, dibi tutmak
  anbringen takmak, eklemek ( an A -e) ; getirmek
  anbrüllen A -e bağırmak
  Andacht ( ¨ en) ibadet
  andächtig saygı ile , dikkatli
  andauern sürmek; d devamlı, sürekli
  Andenken (¨) n hatıra ; andaç
  ander – başka, diğer
  ander|(e)nfalls yoksa, aksi takdirde; erseits diğer taraftan
  ändern değiştirmek; sich  değişmek
  Änderung f değiştirme,
  anders başka, farklı ( als -den) ; denkend başka türlü düşünen ; gläubig başka dinden; wo başka yerde
  ander|thalb bir buçuk,; weitig başka taraftan
  andeuten ima etmek
  Andeutung f işaret, ima
  Andrang (O) m kalabalık; rağbet( nach D -e)
  andrehen çevirmek; sıkıştırmak; çalıştırmak; yamamak
  andohen korkutmak , tehdit etmek
  aneignen : sich zaptetmek; benimsemek
  aneinander yan yana , birbirine bitişik, fügen birleştirmek; grenzen bitişik olmak, stossen çarpışmak
  Anekdote (¨n) f anekdot, fıkra
  anekeln tiksindirmek
  anerkennen kabul etmek, tanımak
  Anerkennung f takdir ; kabul
  anfahren A –e çarpmak , -e şiddetle bağırmak, harekete geçmek
  Anfahrt ( ¨en) f yanaşma yolu
  Anfall( ¨e) m ani ağrı, nöbet
  anfallen A –e saldırmak, meydana çıkmak
  Anfang (¨e) m başlangıç
  anfangen başlamak
  Anfänger ( ¨ ) m , in f başlayan
  anfänglich, anfangs başlangıçta
  Anfangsstadium n ilk devre
  anfassen tutmak, ellemek
  anfechten tanımamak

  Anfechtung f tanımama; ayartma
  anfertigen yapmak, imal etmek
  anfeuchten nemletmek, ıslatmak
  anfeuern teşvik etmek
  anflehen A-e yalvarmak
  anfliegen A –e (uçakla ) uğramak
  Anflug ( ¨ e) m uçarak yaklaşma, hafif iz
  anfordern istemek, talep etmek
  Anforderung f talep
  Anfrage ( ¨ n) f sorgu
  anfragen ( bei D –e ) sormak, başvurmak
  anfressen kemirmek
  anfeunden : sich  dostluk kurmak( mit D ile)
  anfügen eklemek
  anfühlen : sich  wie ... hissini vermek
  anführen yönetmek; zikretmek, anmak; (betrügen)aldatmak
  Anführer ( ¨ ) m , in f baş, elebaşı
  Anführungszeicnen n tırnak işareti
  Angabe ( ¨ n) f bildiri, ifade, veri
  angaben bildirmek, beyan etmek, ağız satmak
  Angaber ( ¨) m , in f ağız satan kimse
  angeblich sözde olan, sözümona, sözde
  angeboren anadan doğma
  Angebot ( ¨ e) n teklif , arz, sunu
  angebracht uygun, yerinde
  angedeihen :  lassen sağlamak,
  angehen başlamak, mümkün olm., ilgilendirmek
  angehören D ait olmak, mensup olmak
  Angehöriger yakın, akraba
  Angeklagte(r) sanık
  Angel ( ¨n) f reze
  Angel ( ¨n) f olta
  Angelegenheit ( ¨ en) f iş, husus
  Angelhaken m olta iğnesi
  angeln olta ile tutmak
  Angelpunkt m dönüm noktası
  Angel|rute f olta kamışı, schnur f olta ipi
  angemessen D uygun
  angenehm hoş,; ( sehr) ! memnun oldum!
  angenommen ( dass ...) farzedelim ki, faraza
  angesehen itibarlı
  angesichts G –e nazaran , -in karşısında
  Angestellte(r) hizmetli, müstahdem
  angestrengt gayretle
  angetrunken çakırkeyf
  angewiesen :  sein bağlı olmak ( auf A -e)
  angewöhnen : sich  A –e alışmak
  Angewohnheit ( ¨ en) f alışkanlık
  angleichen uydurmak
  Angler ( ¨) m ,in f olta ile balık tutan
  angreifen A –e saldırmak; -i bozmak
  Angreifer m saldırgan
  angrenzen bitişik olm., ( an A -e) ; d bitişik, komşu
  Angriff ( ¨ e) m hücum, saldırı; in  nehmen ele almak
  Angst f korku, endişe
  ängstigen : sich  korkmak
  ängstlich korkak
  angucken A –e bakmak
  angurten : sich  emniyet kemerini bağlamak
  anhaben A giymiş olm., nichts  können b. ş. koyamamak( j-m b-e karşı)

  anhalten durmak, devam etm., sürmek, durdurmak; d sürekli
  Anhalt|er m otostopçu; spunkt m belirti, ipucu
  Anhang m ek, eş dost
  anhängen asmak , bağlamak, bağlı olmak
  Anhänger taraftar , römork, pandantif
  anhänglich bağlı
  anhäufen yığmak
  Anhäufung f yığılış
  anheben kaldırmak, Preis artırmak
  anheften yapıştırmak (an A –e)
  Anhieb m : auf ilk hamlede
  Anhöhe ( ¨ n) f yükseklik, tepe
  anhören –i dinlemek, -e kulak vermek
  Anis ( ¨e) m anason
  Ankauf m alış
  ankaufen satın almak
  Anker ( ¨ )m çapa, gemi demiri
  ankern demir atmak
  anketten zincirle bağlamak ( an A -e)
  Anklage ( ¨n) f itham, iddia
  anklagen itham etm., suçlamak
  anklammern : sich  an A –e takılmak
  Anklang ( ¨e) m :  finden sempati veya rağbet görmek
  ankleben yapıştırmak ( an A -e)
  ankleiden giydirmek , sich  giyinmek
  anklopfen ( bei D –in ) kapısını çalmak
  anknipsen Licht açmak
  anknüpfen bağlamak ( an A -e)
  Anknüpfungspunkt m bağlantı
  ankommen varmak ( in D -e)gelmek; ( auf A -e) bağlı olmak
  ankreuzen A –e çarpı işareti koymak
  ankündigen bildirmek
  Ankündigung f ilan, bildiri
  Ankunft (o) f varış
  ankurbeln hareket getirmek, canlandırmak
  Anlage ( ¨ n) f yatırım, tabiat, yetenek, ek, park, yeşillik
  Anlass ( ¨sse ) m sebep, vesile;  geben zu D –e fırsat vermek; aus diesem  bu vesileyle , anlassen Kleidung çıkarmamak, Motor çalıştırmak, işletmek
  Anlasser ( ¨) m marş
  anläβlich G dolayısıyla
  Anlauf m hız alma ; hamle ; nehmen hız almak
  anlaufen uğramak, buğulanmak, Gesicht kızarmak
  anlegen kurmak, hazırlamak; Geld yatırmak; Kleidung giymek, Gewehr yöneltmek, uğramak
  Anlegestelle f iskele
  anlehnen dayamak, Tür aralamak ; sich  an A –e dayanmak
  Anleihe ( ¨n ) f borç alma, istikraz ; eine  aufnehmen istikraz almak ( bei D -den)
  anleiten A –e öğretmek ( zu D -i), -e yol göstermek
  Anleitung f talimat
  anlernen A –e öğretmek
  Anliegen ( ¨) n arzu, istek
  anliegend bitişik
  Anlieger ( ¨) m komşu , aynı sokakta oturan
  anglocken cezbetmek
  anlügen A –e yalan söylemek
  anmachen açmak , yakmak, Salat hazırlamak,
  anmalen boyamak
  Anmarsch m yaklaşma


  anmassen : sich  A benimsemek, gasbetmek; d kibirli, gururlu
  Anmassung f haksız iddia
  anmelden bildirmek ( bei D -e) ; sich  gelişini bildirmek, yazılmak ( bei D -e)
  Anmeldung f kayıt, kaydolma
  anmerken işaret etmek, sich A  lassen –de belli olm.
  Anmerkung f not, haşiye
  Anmut güzellik
  anmutig güzel, zarif , sevimli
  annageln mıhlamak ( an A -e)
  annähen dikmek ( an A -e)
  annähernd takriben , aşağı yukarı
  Annäherung f yaklaşma
  Annahme ( ¨ n) f kabul, tahmin
  annehmbar kabul olunabilir
  annehmen kabul etm., benimsemek, tahmin etm., sanmak, sich  G –i üzerine almak
  Annehmlichkeit ( ¨ en) f hoşluk
  annektieren ilhak etmek
  Annexion ( ¨ en) f ilhak
  Annonce ( ¨n) f gazete ilanı
  annoncieren ilan etmek
  annullieren iptal etmek
  Anode f anot
  anonym anonim
  anordnen düzenlemek, befehlen emretmek
  Anordnung f tertip , emir
  anpass|en uydurmak, ( an A -e) ; sich en an A –e uymak; ungsfähig uyabilir; uydurulabilir
  Anprall (o) m çarpma
  anpreisen övmek
  Anprobe ( ¨n) f prova
  anprobieren denemek, prova etmek
  anrechnen hesaba geçirmek
  Anrecht ( ¨ e) n hak (iddiası)
  Anrede ( ¨n) f hitap; söz
  anreden A –e hitap etmek
  anregen teşvik etmek, uyandırmak; d teşvik edici, uyandırıcı
  Anregung f teşvik, teklif
  Anreiz ( ¨e) m teşvik, güdü
  anrempeln A –e çarpmak, sataşmak
  Anrichte f büfe
  anrichten A hazırlamak, Schaden –e sebep olmak
  anrosten pas tutmak , paslanıp yapışmak
  Anruf m çağırma ; telefon etme
  anrufen A –e seslenmek , -e telefon etmek
  Anrufbeantworter m tele sekreter
  anrühren A –e dokunmak, Teig –i hazırlamak
  Ansage ( ¨n) f bildiri, anons
  ansagen bildirmek
  Ansager (¨) m, in f spiker, sunucu
  ansammeln toplamak, biriktirmek, ; sich toplanmak
  Ansammlung f kalabalık
  ansässig oturan ( in D -de)
  Ansatz m başlangıç; ek
  anschaffen tedarik etmek
  Anschaffung f tedarik
  anschauen A –e bakmak, sich  -i seyretmek
  anschaulich açık; somut
  Anschauung f görüş

  Anschein m görünüş, dem  nach , anscheinend göründüğü gibi , görünürde
  anscheissen A –e çıkışmak, fırçalamak
  anschieben itmek
  Anschlag m suikast, dokunma, tahmin, yöneltme, duvar ilanı; brett n ilan tahtası
  anschlagen yapıştırmak, asmak, ( an A -e) çınlamak
  Anschlag|säule f ilan sütunu; tafel f
  anschleichen: sich  gizlice yaklaşmak
  anschliessen bağlamak, sich  an A –e katılmak
  Anschluss m birleştirme , bağlantı, aktarma , flug aktarma uçuşu
  anschmieren aldatmak
  anschnallen takmak, sich  kemer takmak
  Anschnallpflicht f emniyet kem. takma mecburiyeti
  anschnauzen şiddetle azarlamak
  anschneiden kesmeye başlamak, konuyu açmak
  Anschovis (¨ )f ançüez
  anschrauben vidalamak ( an A -e)
  anschreiben yazmak ;  lassen veresiye almak
  anschreien A –in yüzüne bağırmak
  Anschrift f adres
  anschwärzen A kötülemek ( bei D -e)
  anschweissen kaynakla birleştirmek
  anschwellen kabarmak, şişmek
  ansehen A –e bakmak;  als , für A ...olarak saymak
  Ansehen n bakış ; itibar
  ansehnlich göze çarpan , büyük,
  ansetzen tespit etmek, eklemek; Fett  yağ bağlamak
  Ansicht f manzara , görünüş; skarte f resimli kartpostal; ssache f görüş meselesi
  ansiedeln yerleştirmek; sich  yerleşmek ( in D -e)
  anspannen arabaya koşmak
  Anspannung f kuvvet toplama, gayret
  anspielen ima etmek( auf A -i)
  Anspielung f ima
  anspitzen yontmak, sivriltmek
  Ansporn m teşvik
  Ansprache f söylev
  ansprechen A –e hitap etm., -in hoşuna gitmek, d sevimli, hoşa giden
  anspringen harekete geçmek, işlemek
  Anspruch m iddia; hak ; in  nehmen meşgul etmek; hohe Ansprüche stellen aşırı taleplerde bulunmak
  anspruchs|los yetingen, voll güç beğenen
  Anstalt ( ¨ en) f kurum; kuruluş, en treffen , zu ... için tedbir almak
  Anstand m edep, terbiye, gözleği
  anständig terbiyeli, namuslu
  anstandslos kolaylıkla
  anstarren A –e dik bakmak
  anstatt G yerine ; dass,  zu –mektense
  anstecken takmak ,iğnelemek , yakmak, bulaştırmak; d bulaşıcı
  Ansteckungsgefahr f bulaşma tehlikesi
  anstehen kuyrukta beklemek
  ansteigen yükselmek, artmak
  anstelle anstatt
  anstellen açmak, harekete geçirmek, işe koymak, yapmak

  sich davranmak ( nach D için) kuyruğa girmek
  Anstellung f vazife , memuriyet
  Anstieg ( ¨e) m yükseliş
  anstiften teşvik etmek ( zu D -e)
  anstimmen Lied söylemeye başlamak
  Anstoss m çarpma, topa vurma, sebep, neden, nehmen an D –den alınmak
  anstossen çarpmak ( an A -e) , -e bitişik olm., kadehleri tokuşturmak
  anstössig yakışıksız
  anstreben amaçlamak
  anstreichen boyamak, stelle işaretlemek
  anstrengen yormak ; sich  uğraşmak; d yorucu
  Anstrengung f çaba , zahmet
  Ansturm m saldırı
  anstürmen saldırmak ( gegen A -e)
  Antagonismus m zıtlık, tezat
  Anteil m pay ; nahme acıma, başsağlığı, ilgi
  Antenne ( ¨n) f anten
  Anti/babypille f gebeliği önleyici hap; blotika antibiyotik maddeler
  antik eski, antika
  Antiquar ( ¨e) m antikacı ,; iat ( ¨e) n sahaf dükkanı
  antiquarisch elden düşme
  Antiquität ( ¨ en) f antika
  Antrag ( ¨e) m teklif; dilekçe; stellen teklifte bulunmak, dilekçe yazmak ( an A -e), steller m dilekçe sahibi
  antreffen A –e rast gelmek
  antreiben itmek
  antreten Arbeit –e başlamak, Erbe –e konmak; sıralamak
  Antrieb m teşvik, harekete geçirme
  Antritt m başlangıç
  antun göstermek
  Antwort ( ¨en) f cevap, yanıt
  antworten D cevap vermek
  anvertrauen DA emanet etmek
  anwachsen kökleşmek, artmak
  Anwalt ( ¨e) m avukat, müdafi; skammer f baro
  Anwärter ( ¨) m , in f aday
  anweisen havale etmek, tahsis etmek, -e yapmasını emretmek
  Anweisung f direktif , havale
  anwend/ bar uygulanabilir, en tatbik etmek, uygulamak
  Anwendung f kullanış
  anwerben işe almak
  anwesend hazır, mevcut
  Anwesenheit f huzur, mevcudiyet
  anwiedern iğrendirmek
  Anwohner ( ¨) m komşu
  Anzahl f sayı, miktar
  anzahlen A ... için pay vermek
  Anzahlung f kaparo
  anzepten A –e gizli bağlantı kurmak, -i gizlice dinlemek
  Anzeichnen n belirti iz
  Anzeige ( ¨n) f ilan; ihbar; erstatten ihbarda bulunmak
  anzeigen ihbar etmek, göstermek
  anziehen çekmek, Kleidung giymek, Preise yükselmek; sich  giyinmek; d çekici
  Anziehungskraft f çekim kuvveti
  Anzug ( ¨e) m takım elbise , im  sein yaklaşmak
  anzüglich iki anlamlı

  anzünden yakmak, tutuşturmak
  Aorist ( ¨e) m geniş zaman
  apart orijinal
  apathisch gevşek, ilgisiz
  Aperitif ( ¨s) m aperitif
  Apfel ( ¨) m elma, ; saft m elma suyu , sine ( ¨n) portakal
  Apostel ( ¨) m havari
  Apostroph ( ¨e) m kesme işareti
  Apotheke ( ¨n) f eczane, r ( ¨) m, rin f eczacı
  Apparat ( ¨e) m aygıt, alet
  Appartement ( ¨s) n apartman dairesi
  Appell ( ¨e) m çağrı, yoklama
  appellieren başvurmak, seslenmek ( an A -e)
  Appetit (o) m iştah
  appetitlich iştah çekici
  applaudieren D –i alkışlamak
  Applaus (o) m alkış
  Aprikose ( ¨n) f kayısı
  April (o) f nisan ; scherz m nisan balığı
  Aquädukt ( ¨e) m su kemeri
  Aquaplaning (o) n su altı kızağı
  Argentinien n Arjantin
  Ärger (o) m kızgınlık ; dert
  ärgerlich üzücü; kızgın ( auf , über A -e)
  ärgern kızdırmak; sich  kızmak ( über A -e)
  Ärgernis ( ¨sse) n rezalet
  arg/ listig hilekar , aldatıcı; los temiz yürekli ; saf
  Argument ( ¨e) n tez, delil
  argwöhnisch şüpheli
  Arie ( ¨n) f arya
  arm fakir, zavallı
  Arm ( ¨e) m kol;  in  kol kola
  Armeturenbrett n kontrol tablosu
  Armband n bilezik ; uhr f kol sati
  Armee ( ¨n) f ordu
  Ärmel ( ¨) m elbise kolu ; kanal m Manş Denizi
  Armeni/ en n Ermenistan , er (¨) m , erin f Ermeni
  armenisch ermeni, Ermenice
  ärmlich fakir, yoksul
  armselig fakir, kötü
  Armut f fakirlik, yoksulluk
  Aroma ( ¨men) n hoş koku, aroma
  aromatisch aromatik
  arrangieren düzenlemek
  Arrest ( ¨e) m hapis
  arrogant kibirli
  Arsch ( ¨e) m kıç, göt
  Art ( ¨en) f cins, çeşit, tarz
  Arterie ( ¨n) f atardamar
  artig terbiyeli, uslu
  Artikel( ¨) m madde, makale, tanım edadı
  Artillerie ( ¨n) f topçuluk
  Artischoche ( ¨n) f enginar
  Arznei ( ¨en) f, mittel n ilaç
  Arzt ( ¨e) m , ( ¨in) f doktor, hekim
  ärztlich tıbbi
  As ( ¨sse) n as, birli
  Asbest ( ¨e) m asbest
  Asche ( ¨n) f kül ; nbecher m küllük, sigara tablası
  Aschermittwoch m katoliklerin 40 günlük perhizlerinin ilk günü , karnavaldan sonraki ilk gün


  asiatisch Asyalı
  Asien n Asya
  Aspekt ( ¨e) m görünüş
  Asphalt ( ¨e) m asfalt
  Aspirin n aspirin
  ass essen
  Assistent ( ¨en) m., in f asistan
  Ast ( ¨e) m dal; budak
  Aster ( ¨n) f yıldızçiçeği
  Asthma (o) n astım
  Astro/ naut ( ¨en) m astronot; nomie f astronomi
  Asyl ( ¨e) n barınak; politisches  siyasi sığınma; recht n sığınma hakkı
  Atelier ( ¨s) n atelye
  Atem (o) m nefes, soluk; holen nefes almak
  atemlos nefessiz
  Atemzug m nefes alma
  Athe/ ismus m ateizm ; ist m ateist
  Athen n Atina
  Äther m eter
  Äthiopien n Etyopya
  Athlet ( ¨en) m atlet , sporcu
  Atlantik m , Atlantischer Ozean Atlas Okyanusu
  Atlas m atlas,
  atmen nefes almak
  Atmosphäre (¨ n) f atmosfer; ortam
  Atmung f solunum
  Atom ( ¨e) n atom; bombe f atom bombası; kraftwerk n atom reaktörü
  Atten/ tat ( ¨e) n suikast ; täter ( ¨) m suikastçı
  Attest ( ¨e) n rapor
  attraktiv çekici
  Attribut ( ¨e) n sıfat, nitelik, yüklem
  ätzen yakmak; d yakıcı, aşındırıcı
  Aubergine ( ¨n) f patlıcan
  auch dahi, de , da
  audiovisuell odyovizüel, işitsel - görsel
  auf D –in üstünde, üzerinde; -de ;  A –in üstüne, üzerine; ....için;  deutsch Almanca olarak; açık;(wach) ayakta;  und ab bir aşağı bir yukarı
  aufatmen geniş nefes almak
  Aufbau m yapı, kuruluş, kalkınma; ( bina üstüne) ek
  aufbauen inşa etmek, kurmak, kalkındırmak
  aufbehalten çıkarmak
  aufbewahren saklamak
  aufbieten harcamak, toplamak
  aufblähen : sich  şişmek
  aufblasen şişirmek
  aufbleiben açık kalmak; yatmamak
  aufblenden farları yakmak
  aufbrauchen tüketmek
  aufbrausen kaynamak
  aufbrechnen kırıp açmak
  aufbringen sağlamak; çıkarmak
  Aufbruch ( ¨e) m kalkış
  aufbügeln ütülemek
  aufbürden DA yüklemek
  aufdecken açmak ; meydana çıkarmak
  aufdrängen DA zorla kabul ettirmek; sich  ( j-m b-i) rahatsız etmek
  aufdrehen çevirip açmak

  aufdringlich usandırıcı
  aufeinander üst üste ; arka arkaya; folgen birbirini takip etmek; folgend birbirini takip eden ; prallen , stossen çarpışmak
  Aufenthalt ( ¨e) m kalma; oturma; gecikme; serlabnis f oturma müsaadesi ; sort m oturma yeri; sraum m dinlenme odası
  auferlegen DA yüklemek
  Auferstehung ( o) f diriliş
  aufessen tamamiyle yemek
  auffahren yerinden fırlamak; çarpmak; oturmak ( auf A -e)
  Auffahrt f yanaşma yolu ; unfall m arkadan çarpma kazası
  auffallen D –in dikkatini çekmek; d ,auffällig göze çarpan,dikkatiçeke
  auffangen yakalamak, hafifletmek, Strahlen toplamak
  auffassen anlamak , kavramak; karşılamak
  Auffassung f anlayış
  auf/ flackern, flammen alevlenmek
  auffliegen birdenbire havalanmak; birdenbire açılmak
  auffordern davet etmek, çağırmak ( zu D -e)
  Aufforderung f davet, talep
  aufforsten ağaçlandırmak
  auffressen tamamiyle yemek
  auffrischen tazelemek
  aufführen temsil etmek, oynamak; anführen , aufzahlen; sich  davranmak
  Aufführung f temsil
  Aufgabe f ödev, görev, terk, teslim
  Aufgang m doğuş, ( Treppe) merdiven
  aufgeben bırakmak, terk etm., yollamak, vazgeçmek
  aufgeblasen kabarık , şiş, kibirli
  Aufgebot ( ¨e) n evlenme ilanı, askı, silah altına çağırma
  aufgebracht :  sein hiddetlenmek ( über A -e)
  aufgedreht neşeli
  aufgehen doğmak, açılmak, çözülmek
  aufgeklärt aydın fikirli
  aufgelegt; gut  keyfi yerinde
  aufgeregt heyecanlı
  aufgeweckt uyanık
  aufgrund G –den dolayı
  aufhaben A başında olmak, açık bulunmak
  aufhacken kazarak açmak
  aufhalsen aufbürden
  aufhalten açık tutmak, durdurmak, sich  kalmak, oturmak ( in D -e)
  aufhängen asmak ( an A -e)
  Aufhänger ( ¨) m askı
  aufhäufen yığmak
  aufheben kaldırmak, saklamak
  Aufhebung f kaldır(ıl)ma , fesih
  aufheitern ferahlandırmak
  aufhetzen kışkırtmak
  aufholen telafi etmek, farkı kapatmak
  aufhören bitmek, bitirmek ( mit D -i)
  aufklappen açmak
  aufklären aydınlatmak; bilgi vermek ( über A hakkında) halletmek
  Aufklärung f aydınlatma; bilgi
  aufklepen yapıştırmak
  Aufkleper m tutkallı fiş, çıkartma
  aufkochen kaynamak, kaynatmak

  aufkommen çıkmak, dayanmak ( gegen A –e karşı); üstüne almak ( für A –in sorumluluğunu)
  aufkrempeln sıvamak
  aufkreuzen çıkagelmek( bei , in D -e)
  aufladen yüklemek, Batt. doldurmak
  Auflage f yüküm , baskı, vergi
  auflassen açık bırakmak, Hut çıkarmamak
  Auflauf m kalabalık
  auflaufen oturmak
  auflegen üstüne koymak ( auf A -i) Hörer ( telefonu) kapatmak,
  auflehnen : sich  ayaklanmak, ( gegen A –e karşı)
  auflesen toplamak
  auflockern gevşetmek
  auflösen çözmek, dağıtmak, feshetmek; sich çözülmek
  Auflösung f fesih, sonuç
  aufmachen açmak; sich  yola çıkmak
  aufmerksam dikkatli;  machen A –in dikkatini çekmek ( auf A -e)
  Aufmerksamheit f dikkat; ilgi
  aufmuntern canlandırmak, şenlendirm: sich  kendini feda etmek ( für A için)
  aufpassen dikkat etmek, bakmak ( auf A -e)
  aufplatzen patlamak
  aufprallen çarpmak ( auf A -e)
  aufpumpen şişirmek
  Aufputschmittel n uyarıcı
  aufraffen : sich  kuvvetlerini toplamak ( zu D -meğe)
  aufräumen toplamak
  aufrecht dik, dürüst; erhalten korumak
  aufregen heyecanlandırmak; sich  heyecanlanmak; d heyecanlı
  Aufregung f heyecanlı
  aufreiben : sich  yorulmak; d yorucu
  aufreihen dizmek
  aufreissen ( hızla veya kuvvetle ) açmak
  aufreizend tahrik edici, teşvik edici
  aufrichten dikmek, doğrultmak; sich  doğrulmak
  aufrichtig dürüst, samimi
  Aufruf ( ¨e) m davet , çağrı
  aufrufen çağırmak, davet etmek ( zu D -e)
  Aufruhr (o) m ayaklanma
  aufrüsten silahlandırmak
  aufsammeln toplamak
  aufsässig itaatsiz
  Aufsatz m kompozisyon , yazı, makale
  aufschieben iterek açmak
  Aufschlag m yere vurma , kapak, zam, artış
  aufschlagen açmak, Zelt kurmak
  aufschliessen açmak
  Aufschluss m :  geben bilgi vermek( über A hakkında )
  aufschlussreich bilgi verici, anlamlı
  aufschneiden keserek açmak, yarmak, palavra savurmak
  Aufschneider ( ¨) m, in f palavracı
  Aufschnitt m et, jambon ve salam dilimleri
  aufschrauben vidalamak, açmak
  Afschrei m ani çığlık
  aufschreiben kaydetmek, not etmek
  Aufschrift f adres, yazı
  Aufschub m erteleme
  Aufschwung m kalkınma


  Aufstehen n : erregen heyecan uyandırmak
  Aufseher ( ¨) m, in f bekçi, gardiyan
  aufsetzen koymak, takmak, Hut giymek, Text kaleme almak, Wasser ocağa koymak
  Aufsicht ( ¨en ) f kontrol, denetim
  aufspannen gererek açmak, germek
  aufspringen fırlamak, çatlamak, ansızın açılmak
  aufspüren izleyip bulmak
  Aufstand ( ¨e) m ayaklanma
  aufstechen deşmek
  aufstehen ayağa kalkmak; ayaklanmak
  aufsteigen yükselmek
  aufstellen koymak, yerleştirmek, kurmak, ileri sürmek
  Aufstellung f yerleştirme, liste , montaj
  Aufstieg ( ¨e) m yükselme ; kalkınma
  aufstöbern arayıp bulmak
  aufstocken A –e kat eklemek; -i çoğaltmak
  aufstossen iterek açmak, kırmak, geğirmek
  aufstreichen sürmek ( auf A -e)
  aufsuchen A –e uğramak
  Auftakt ( ¨e) m başlangıç
  auftauchen meydana çıkmak
  auftauen eritmek, erimek
  Auftrag ( ¨e) m vazife , ödev, vekalet, im  G , von D adına
  auftragen havale etmek, Kleidung eskitmek
  auftreiben bulmak, sağlamak
  auftrennen A –in dişini sökmek
  auftreten yere basmak , davranmak, meydana çıkmak
  Auftreten (o) n davranış
  Auftrieb m : geben cesaret vermek
  Auftritt m sahneye çıkış
  aufwachen uyanış
  aufwachsen büyümek
  Aufwand (o) m masraf, lüks
  aufwärmen ısıtmak, canlandırmak
  aufwärts yukarıya doğru
  aufwecken uyandırmak
  aufweichen yumuşatmak
  aufweisen göstermek
  aufwenden sarfetmek
  aufwerfen Frage ortaya atmak
  aufwerten A –in değerini artırmak
  aufwickeln sarmak, dolamak
  aufwiegeln tahrik etmek
  aufwischen silmek
  aufzählen saymak
  aufzeichnen çizmek, not etmek
  Aufzeihnung f not, kayıt
  aufziehen yukarı çekmek
  Aufzucht (o) f yetiştirme
  Aufzug m alay, asansör, perde
  aufzwingen A zorla kabul ettirmek
  Auge ( ¨n) n göz
  Augen/ arzt m , ärztin f göz doktoru; blick m an
  augenblicklich bu anda; hemen; şimdiki
  Augen/ braue ( ¨n) f kaş; höhle f göz yuvası; lid ( ¨er) n göz kapağı; mass (o) n göz kararı; zeuge m görgü tanığı
  August ( o) m ağustos
  Auktion f açık artırma
  Aula ( ¨ len ) f toplantı salonu
  aus D–in içinden; -den; -den dolayı; yüzünden;kapalı; sein

  ausarbeiten hazırlamak
  ausarten:  in A –e değişmek, -in halini almak
  ausatmen nefes vermek
  ausbaden A –in acısını çekmek
  Ausbau (o) m genişletme
  ausbauen genişletmek
  ausbessern tamir etmek, onarmak
  ausbeulen düzeltmek
  Ausbeute f kazanç , kar
  ausbeuten sömürmek
  Ausbeut/ er m istismar eden, ung f sömürü
  ausbilden eğitmek, talim etmek
  Ausbildung f eğitim , talim
  ausblasen söndürmek
  ausbleiben gelmemek
  Ausblick m manzara, ümit, umut
  ausbrechnen çıkmak, ( aus D -den) kaçmak; ( in A –meye ) başlamak
  ausbreiten yaymak; sich  yayılmak, açılmak
  ausbrennen yakmak, dağlamak, sönmek
  Ausbruch m başlama, kaçma, firar, püskürme
  ausbrüten civciv çıkarmak, yumurtlamak
  Ausdauer f sabır, dayanıklılık,
  ausdauernd sebatkar
  ausdehnen germek, uzatmak; sich  uzamak, açılmak
  Ausdehnung f genişleme, uzanım
  ausdenken: sich  -i tasarlamak; uydurmak
  Ausdruck ( ¨e) m ifade, terim; deyim
  ausdrück/en sıkmak, ifade etmek; lich belli; kesin , kesin olarak
  ausdrucksvoll anlamlı, anlatımlı
  auseinander birbirinden uzak, ayrı; brechen kırıp ayırmak, parçalanmak; fallen parça parça olmak; gehen ayrılmak, dağılmak; halten ayrı tutmak; nehmen parçalara ayırmak; setzen anlatmak
  Auseinandersetzung f münakaşa, tartışma
  auser/ lesen, wählt seçkin, mümtaz
  Ausfahrt f çıkış kapısı
  Ausfall m dökülme, kayıp
  ausfallen Haare: dökülmek, yapılmamak; d , ausfällig saldırgan
  Ausfallstrasse f çıkış yolu
  ausfegen süpürmek
  ausfertigen hazırlamak
  Ausfertigung f nüsha
  ausfindig : machen arayıp bulmak
  Ausflucht ( ¨e) f kaçamak, bahane
  Ausflug m gezinti, gezi
  Ausfluss m delik; akış, akıntı
  ausfragen soruşturmak
  Ausfuhr ( ¨en ) ihracat, dış satım
  ausführ/ en yapmak, bitirmek, gerçekleştirmek, ihraç etm., lich ayrıntılı , etraflı
  Ausführung f yapılış, icra; sbestimmungen yönetmelik
  ausfüllen doldurmak
  Ausgabe f dağıtım, masraf, baskı
  Ausgang m çıkış, sonuç
  ausgeben dağıtmak, sarf etmek, sich  für A kendisini .... diye tanıtmak
  ausge/ fallen tuhaf, glichen dengeli


  ausgehen dışarı çıkmak, Haar dökülmek, Licht sönmek, tükenmek
  ausge/ lassen coşkun, neşeli; nommen A hariç olmak üzere; -den başka ; rechnet aksi şeytan , schlossen imkansız, hariç ( von D -den)
  ausgesetzt :  sein D maruz kalmak
  ausge/ sprochen şüphesiz, ; sucht seçkin; wogen ölçülü; zeichnet mükemmel
  ausgiebig bol, durmadan
  ausgiessen dökmek, boşaltmak
  Ausgleich m uzlaşma, uyuşma
  ausgleichen düzeltmek, denkleştirmek
  ausgraben topraktan çıkarmak
  Ausgrabung f kazı
  Ausguss m boşaltma deliği
  aushalten A –e dayanmak
  aushändigen DA vermek, teslim etmek,
  Aushang m askı, ilan
  Aushängeschild n etiket, tabela
  ausharren beklemek
  ausheben kazmak, çıkarmak, silah altına çağırmak
  aushecken tasarlamak
  ausheilen iyileşmek
  aushelfen D yardım etmek( bei D ile)
  Aushilfe f yerine geçici olarak çalışan
  ausholen el kaldırmak, ( zu D –mek için)
  aushorchen A –in ağzını aramak
  auskennen: sich  in D –i iyi bilmek
  auskleiden : sich  soyunmak
  ausklopfen vurarak silkmek veya boşaltmak
  auskochen A haşlayarak –in suyunu çıkarmak
  auskommen geçinmek ( mit D ile)
  auskosten A –in tadını çıkarmak
  auskratzen kazıyarak çıkarmak, kaçmak
  Auskunft ( ¨e) f danışma, bilgi
  auslachen gülerek alay etmek
  ausladen boşaltmak
  Auslage f serilen mal; n masraf
  Ausland (o) n yabancı ülke, yurt dışı; dış ülke
  Ausländer ( ¨) m , auslandisch yabancı
  Auslands yurt dışı
  auslassen açık bırakmak, atlamak, boşaltmak
  auslaufen akmak, boşalmak, limandan çıkmak
  ausieeren boşaltmak
  auslegen Ware sermek, Raum döşemek, ödünç vermek, yorumlam.
  ausleihen ödünç vermek, kiraya vermek; sich  ödünç almak
  auslernen çıraklık devrini bitirmek
  Auslese f seçme
  auslesen ayırmak, okuyup bitirmek
  ausliefern teslim etmek
  auslosen kur” a çekmek, piyangoya koymak
  auslösen kurtarmak, yaratmak
  Auslöser m Foto deklanşör
  ausmachen söndürmek, kararlaştırmak, sözleşmek, tutmak
  ausmalen boyamak ; sich  tasavvur etmek
  Ausmass n boyut, çap
  ausmerzen gidermek
  ausmessen ölçmek
  Ausnahme ( ¨ n) f istisna, mit  G müstesna olarak, hariç olmak üzere ; fall m olağanüstü durum; zustand m


  sıkıyönetim
  ausnahms/ los istisnasız; weise müstesna olarak
  ausnehmen ayırmak, ayrı tutmak; ayıklamak; d son derece, gayet
  ausnutzen fırsat bilmek; sömürmek
  auspacken boşaltmak, bülbül gibi söylemek
  auspfeifen ıslıklamak
  ausplaudern açığa vurmak
  ausplündern yağma etmek
  auspressen sıkmak
  ausprobieren denemek
  Auspuff ( ¨e) m egzoz; rohr n egzoz borusu
  auspumpen tulumbayla boşaltmak
  ausradieren silmek
  ausrangieren ıskartaya çıkartmak
  ausrauben soymak
  ausräumen boşaltmak, gidermek
  ausrechnen hesaplamak
  Ausrede f bahane , kaçamak
  ausreden vazgeçirmek;  lassen A –in sözünü kesmemek
  ausreichen yet(iş)mek, ( für A -e), d kafi, yeter
  Ausreise f gidiş, çıkış; visum n çıkış vizesi
  ausreissen sökmek, koparmak; kaçmak
  ausrenken: sich den Arm  b –in kolu çıkmak
  ausrichten bildirmek, nichts  başaramamak
  ausrotten yok etmek
  Ausrottung f imha
  ausrücken çıkmak, kaçmak
  Ausruf m ünlem
  ausrufen bağırmak, yüksek sesle ilan etmek
  Ausrufezeichen n ünlem işareti
  ausruhen , sich dinlenmek
  Ausrüstung f donatım, teçhizat
  ausrutschen kaymak
  Aussage f söz, ifade
  aussagen ifade etmek
  ausschalten söndürmek, kesmek, zararsız hale getirmek
  Ausschank (o) m içki satış yeri
  Ausschau f :  halten , ausschauen gözleriyle aramak ( nach D -i)
  ausscheiden ayırmak, elemek, ifraz etmek, ayrılmak, elenmek( aus D -den)
  Ausscheidung f seçme ifraz
  ausschimpfen paylamak, azarlamak
  ausschlafen uykusunu almak
  Ausschlag m egzama , mayasıl, hareket; den  geben ( in D -e) etkili olmak
  ausschlag/ en yapraklanmak, tepmek, sapmak, ( nach D -e) ; reddetmek; gebend kesin, etkili
  ausschliessen çıkarmak, istisna etmek; sich  katılmamak ( von D -e)
  ausschliesslich yalnız, hariç olmak üzere
  ausschlüpfen çıkmak
  Ausschluss m çıkarma , katılmama
  ausschmücken süslemek, donatmak
  ausschneiden kesip çıkarmak, budamak
  Ausschnitt m kupür, kesik, dekolte
  ausschreiben yazmak, doldurmak, yarışmaya koymak
  Ausschreibung f ilan , eksiltme
  Ausschreitungen kargaşalık
  Ausschuss m kurul, heyet; (ware f) kelepir mal

  ausschütteln dökmek, boşaltmak
  ausschweifend çapkın
  aussehen görünmek ( wie N gibi)
  Aussehen n görünüş
  aussen dışarıda
  Aussen/ - dış, harici, dienst m dış hizmet; handel m dış ticaret ; minister m dışişleri bakanı; politik f dış siyaset, seiter ( ¨)m favori olmayan , spiegel m dış ayna ; stände alacaklar
  ausser D –den başka
  äusser – dış
  ausserdem bundan başka
  Äussere(s) dış görünüş
  ausser/ gewöhnlich olağanüstü; halb G –in dışında
  äusser/lich dış , aldatıcı; n söylemek, ifade etmek; sich n fikrini söylemek( über A hakkında)
  ausserordentlich fevkalade, olağanüstü
  äusserst son derece
  ausserstande:  sein zu –ecek durumda olmamak
  Äusserung f söz, ifade
  aussetzen bırakıvermek, denize indirmek , koymak ( für A için) maruz bırakmamak
  Aussicht ( ¨en) manzara, ümit, şans
  aussichtlos ümitsiz
  Aussiedler m göçmen
  aussöhnen barıştırmak, sich  uzlaşmak ( mit D ile)
  assortieren ayırmak
  ausspannen koşumdan çıkarmak, germek, dinlenmek
  ausspeien tükürmek
  aussperren kapı dışında bırakmak
  Aussperrung f lokavt
  Aussprache f telaffuz, söyleniş, görüşme
  aussprechen telaffuz etmek, söylemek,; sich  görüşmek; dertleşmek;  lassen j-n b-in sözünü kesmemek
  Ausspruch m söz, ifade
  ausspucken tükürmek
  ausspülen çalkalamak
  Ausstand m grev
  ausstatten süslemek, teçhiz etmek, donatmak
  Ausstattung f donatım, mobilya, dekor
  ausstechen oymak , -den üstün gelmek
  ausstehen A –e tahammül etmek, dayanmak, daha beklemek, eksik olmak
  aussteigen inmek ( aus D -den) bırakmak –i
  ausstellen sergilemek, vermek, yazmak
  Ausstellung f sergi , fuar, ; sdatum n verilme tarihi; sraum m sergi salonu
  aussterben nesli tükenmek, ocağı sönmek
  Aussteuer f çeyiz
  Ausstieg ( ¨e) m çıkış, iniş
  ausstopfen doldurmak
  Ausstoss m atış, verim
  ausstossen dışarıya atmak; çıkarmak, kovmak ( aus D -den)
  ausstrahlen yaymak, saçmak
  Ausstrahlung f yayma, tesir
  ausstrecken uzatmak
  ausstreichen çizmek, karalamak
  ausströmen çıkmak, akmak
  aussuchen seçmek
  Austausch mübadele, değiş tokuş, değiştirme
  austauschen değiş(tir)mek

  austeilen dağıtmak
  Auster ( ¨n) f istiridye
  austoben : sich  yatışmak, gürültü yapmak
  austragen dağıtmak, yapmak
  austreiben defetmek, çıkarmak, -den vazgeçirmek
  Australien n Avusturalya
  austreten çıkmak, çekilmek, ayrılmak ( aus D -den); tuvalete gitmek
  austrinken içip bitirmek
  austrocken kurutmak, katılaştırmak, kurumak
  ausüben yapmak ; d yürütücü
  Ausübung f icra, kullanış
  Ausverkauf m mevsim sonu satışı; genel satış
  ausverkauf tükenmiş
  Auswahl ( o) f seçme, seçilen çeşitler
  auswählen seçmek, tercih etmek
  auswandern göçmek
  Auswanderung f göç
  auswärt/ ig dış, harici; Auswärtiges Amt Dışişleri bakanlığı; s dışarıda , dışta
  auswechseln değiştirmek
  Ausweg m çıkar yol, çare
  ausweichen D –den çekinmek, çekilmek; -den kaçamak yolu bulmak; d kaçamaklı
  Ausweis ( ¨e) m kimlik
  ausweisen sürmek, sınır dışı etmek, sich  kimliğini ispat etmek
  Ausweisung f sınır dışı etme veya edilme
  ausweiten genişletmek
  auswendig ezberden
  auswerten değerlendirmek, kullanmak
  auswickeln A –in zarfını açmak
  auswirken : sich  etkilemek ( auf A -i)
  auswischen silmek , eins  b-e fenalık yapmak
  auswuchten dengelemek
  Auszahlung f ödeme, tediye
  auszeichnen ödüllendirmek, etiketlemek; sich  şöhret kazanmak
  Auszeichnung f ödül, madalya
  ausziehen uzatmak, çıkarmak; soymak; taşınmak ; sich soyunmak
  Auszubildende(r) eğitim gören, çırak
  Auszug m alıntı, özet, çıkma, taşınma
  auszugsweise özet olarak
  authentisch mevsuk, resmi
  Auto n otomobil, araba
  Autobahn f otoyol; ausfahrt f otoyol çıkışı; gebühr f otoyol ücreti
  Auto/ bus m otobüs; fahrer(in) araba sürücüsü; gramm ( ¨e) n otoğraf
  Automat ( ¨en) m otomat
  automatisch otomatik; es Getriebe otomatik şanjman
  Auto/ mechaniker m araba tamircisi; mobil n otomobil
  autonom otonom, özerk
  Autonomie ( ¨n) f muhtariyet, özerklik
  Autor ( ¨en) m , -in yazar
  Autoradio n otoradyo
  Autorität f otorite ; yetki
  Autovermietung f oto kiralama
  Aversion f nefret, iğrenç.
  Axt (¨ e) f balta