Almanca Bilinmeyen Kelimeler-D

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  D
  da orada, şurada; burada; işte, o zaman , o anda ; (weil) çünkü , -diği için;  ja mademki
  dabei yanında, bu arada,  haben A yanında olmak,  sein zu –mek üzere olmak
  dableiben ayrılmamak, kalmak
  Dach (¨er) n çatı, dam; gepäckträger m üst bagaj yeri; pappe f katranlı mukavva; rinne f oluk
  Dachs (-e) m porsuk
  Dachschaden m; ..hat einen  bir tahtası eksik
  Dachstuhl m çatı gövdesi
  dachte denken
  Dachziegel m kiremit
  Dackel (-) m base ye benzer köpek cinsi
  da/ durch bundan dolayı; böylelikle; für bunun için; buna karşılık; bunun yerine; gegen buna karşı ; diğer taraftan; oysaki; heim evde ; her bunun için , oradan; hin oraya
  dahinter arkasında; kommen sırrı keşfetmek
  Dahlie (-n) f dalya
  damal/ig o zamanki , eski; s o zaman
  Damaskus n Şam
  Dame (-n) bayanlar; binde f adet bezi; friseur m kadın kuaförü; kleidung f kadın giysileri; toilette f bayanlar tuvaleti
  damit bununla , böylece, -mek için, -sin diye
  dämlich ahmak, aptal
  Damm (-e) m set, bent, asfalt
  dämmern (morgens) gün doğmak, (abends) akşam olm.
  Dämmerung f gün ağarması, şafak; akşam karanlığı
  Dämon (-en) m dev, cin
  Dampf m buhar , islim, istim, buğu
  dampfen buhar çıkarmak
  dämpfen buğuda pişirmek, hafifletmek
  Dampf/ er m vapur ; maschine f buhar makinesi
  danach bundan sonra , buna göre
  daneben onun yanında, bundan başka
  Dänemark n Danimarka
  Dank (o) m teşekkür, şükran
  dank D , G sayesinde , bar minnettar
  danke,  sehr,  schön teşekkür ederim, sağ ol
  danken teşekkür etmek(D für A –e –den dolayı)
  dann (ondan) sonra, o halde , öyleyse
  dar/an onda , bitişiğinde; auf üzerinde, bunun üzerine; aufhin bunun üzerine; aus bundan
  darbieten D A sunmak
  Dardanellen Çanakkale Boğazı
  darin içinde , burada
  darlegen D A anlatmak
  Darlehen (-) n ödünç, ikraz
  Darm (¨e) m bağırsak
  darstellen göstermek, anlatmak; temsil etmek
  Darstell/ er (-) m , -erin f aktör, oyuncu; ung f tasvir, temsil
  darüber üzerinde , üzerine, bunun üzerine;  hinaus bundan başka
  dar/um etrafında; etrafına; bundan dolayı; unter altında, altına; arasında, arasına
  das bu, şu, o ;  heisst demek ki, yani;  ist işte (bu)
  dasein bulunmak, mevcut olmak
  Dasein n varlık, hayat
  dass ki, diye; -in –diğini, -diğine
  Dat/ ei f verilenlerin saklandığı aygıt; en veriler
  datier/ en A –e tarih koymak, t tarihli
  Dativ ( -e) m ismin –e hali, yönelme durumu
  Datum (-ten) n tarih
  Dattel (-n) f hurma
  Dauer (o) f süre, müddet, auftrag m sürekli yetki
  dauerhaft sağlam , dayanıklı
  dauern devam etmek, sürmek, d devamlı, sürekli
  Dauerwelle f perma(nant)
  Daumen (-) m başparmak
  davon bundan, ondan, kommen kurtulmak; tragen götürmek, çalmak
  davor önünde, önüne
  dazu buna (ilaveten ) , bunda; bunun için, noch  üstelik; gehören –e ait olmak
  dazwischen arasında, arasına; kommen araya girmek, ansızın çıkmak
  Dabatte (-n) f tartışma
  Deck (-s) n güverte
  Decke (-n) örtü, tavan, battaniye
  Deckel (-) m kapak
  decken örtmek; kapatmak, karşılamak, çiftleştirmek, kurmak
  Deckung f karşılık , siper
  defekt bozuk
  defensiv savunma
  definieren tanımlamak, belirlemek
  Definition f tanım, tarif
  definitiv kesin, kati
  Defizit (-e) n açık
  dehnbar elastiki, esnek
  dehnen genişletmek, uzatmak; sich  uzanmak
  Deich (-e) m sert, bent
  Deichsel (-n) m f araba oku
  dein, e senin ; -in ; erseits senin tarafından; etwegen senden dolayı
  Dekan (-e) m dekan; başpapaz; at (-e) n dekanlık
  Deklaration f beyanname, bildirge
  Deklination f isim çekimi
  Dekontamination f zararlı maddelerden arıtma
  Dekoration f dekor, süsleme
  dekor/ ativ süsleyici; ieren süslemek
  Deleg/ation f delegasyon; ierte (r) delege
  Delikatesse (-n) f lezzetli yemek
  Delikt (-e) n suç, haksız fiil
  Delle (-n) f hafif derinlik
  Dementi (-s) n yalanlama, tekzip
  dem/gemäss , nach buna göre; nächst yakında,
  Demokrat (-en) demokrat; ie (-n) demokrasi
  demokratisch demokratik
  Demonstr/ ant (-en) m gösterici; ation f gösteri , miting
  Demonstrativpronomen n işaret zamiri
  demonstrieren gösteri yapmak, göstermek
  demütig alçakgönüllülük, en aşağılatmak
  demzufolge buna göre
  denk/bar düşünülebilir; en (an A –i) düşünmek, hatırlamak, sanmak
  Denk/mal n anıt , abide; zettel m ders, ibret
  denn zira, çünkü, -diği için
  dennoch buna rağmen
  Deo(dorant) (-s) n deodorant
  Deponie (-n) f çöplük
  deponieren –i –e bırakmak, yatırmak
  Depot (-s) n ambar, depo
  der bu, şu, o; art(ig) böyle , bu gibi
  derb kaba, dinç, sağlam
  der/ gleichen bu gibi, benzeri; jenige şu, o; selbe aynı; zeit şimdi, halen
  Deserteur (-e) m asker kaçağı
  des/ gleichen buna benzer ; aynı zamanda; halb bunun için , bu yüzden
  Design n dizayn , taslak
  desinfizieren dezenfekte etmek
  Dessert (-s) n tatlı
  destillier/en damıtmak, tes Wasser damıtık su
  desto daha, o derece
  destruktiv yıkıcı
  deswegen bu sebeple
  Detail (-s) n ayrıntı
  Detektiv (-e) m , -in f dedektif
  deuten yorumlamak, göstermek (auf A –i)
  deutlich belli , açık
  deutsch Alman, Almanca
  Deutsch/e(r) Alman, land n Almanya
  Devise (-n) f parola; n döviz
  Dezember (-) m aralık
  dezent edepli, zarif
  Dezimal ondalık
  Diafilm m slayt filmi
  Diagnose (-n) teşhis
  diagonal köşegen, diyagonal
  Dialekt (-e) m şive, lehçe, diyalekt
  Dialog (-e) m diyalog
  Diamant (-en) m elmas
  Dia(positiv) (-e) n diyapozitif, slayt
  Diät (o) f perhiz, rejim; en gündelik
  dich seni
  dicht sık, kesif; yoğun, su geçirmez;  bei D –in yakınında
  Dichte (o) f sıklık, yoğunluk
  dichten tıkamak, şiir yazmak
  Dicht/ er (-) m, -erin f şair, ozan; ung f şiir, conta
  dick kalın, şişman, koyu
  Dicke (o) f kalınlık
  Dickicht n çalılık
  Dieb (-e) m , -in f hırsız; stahl (-e) m hırsızlık
  Diele (-n) f hol, antre
  dienen D hizmet etmek; kullanılmak (als N olarak)
  Diener (-) m , -in f hademe, hizmetçi
  Dienest (-e) m hizmet, görev; servis
  Dienstag (-e) m Salı
  Dienstalter n kıdem, grad m rütbe ; leistung f hizmet
  dienstlich resmi
  Dienst/ mädchen n hizmetçi kız; reise f resmi yolculuk; stelle f makam, daire; weg m işlem (yolu)
  dies/- bu, bezüglich bu hususta
  Diesel/ kraftstoff m dizel (yağı), motor m dizel motoru
  diesig hafif sisli
  dies/mal bu defa, bu kere; seits G –in beri tarafında
  Dietrich (-e) m maymuncuk
  diffamieren kötülemek
  Differential diferansiyel
  Differenz (-en ) f fark, ayrım
  Digital dijital
  Diktat (-e) dikte; or (-en) m diktatör; ur diktatörlük
  diktieren D A dikte etmek, yazdırmak
  Dilettant (-en) m amatör
  Dill (-e) m dereotu
  Dimension (-en) f boyut
  Ding (-e) n şey
  Dioptrie (-n ) f diyoptri
  Diptherie (0) f difteri, kuşpalazı
  Diplom (-e) n diploma
  diplomatisch diplomatik
  Diplomingenieur m yüksek mühendis
  dir, sana; mit  seninle
  direkt dosdoğru, direkt
  Direktiv (-e) m yönelme durumu
  Direktor (-en) m, -in f direktör, müdür
  Dirigent m orkestra şefi
  dirigieren yönetmek
  Diskette f disket
  Diskont (-e) m ıskonto
  Disko(thek) (-en) f diskotek
  diskret ağzı sıkı
  diskriminieren aşağılatmak
  Diskus m disk
  Diskussion f tartışma
  diskutieren tartışmak
  Dissertation f doktora tezi
  distanzieren : sich  uzak durmak (von D -den)
  Distel (-n) f deve dikeni
  Disziplin (o) f disiplin
  Dividende (-n ) f kar payı
  dividieren bölmek
  D-Mark f Alman Markı
  doch tersine, buna rağmen, fakat, keşke
  Docht (-e) m fitil
  Dock (-s) n havuz, dok
  dogmatisch dogmatik
  Doktor (-en) m doktor, hekim
  Dokument (-e) n belge , vesika; arfilm m belgesel film
  Dolch (-e) m kama, hançer
  Dollar (-s) m dolar
  Dolmetscher (-) m, -in f tercüman
  Dom (-e) m katedral, kubbe
  Donau f Tuna
  Donner (-) m gök gürlemesi
  donnern gök gürlemek
  Donnerstag (-e) m Perşembe
  doof aptal
  Doppel (-) n çift, bett n ikili yatak; punkt iki nokta üst üste
  doppelt çift, iki katlı
  Doppelzimmer n iki kişilik oda
  Dorf (-er) n köy
  dort orada(n) , şurada(n), işte; hin oraya, şuraya; ig- oradaki, şuradaki
  Dose (-n) kutu; nbier n kutu birası; nöffner (-) m koserve açacağı
  Dosis Dosen dosaj
  Dotter (-) m yumurta sarısı
  Dozent (-en) m , -in f, doçent
  Drache (-n) m ejderha; n (-) m uçurtma
  Draht (¨e) m tel
  drahtlos telsiz
  Drahtseilbahn f teleferik
  Drama (-men) n dram
  dramatisch dramatik
  Drang (o) m güdü, teşvik

  dran daran; ich bin  sıra bende
  drang dringen
  drängeln itişip kakışmak
  drängen itmek, sıkıştırmak; sich  itişmek, kakışmak
  drastisch çok etkili, kaba
  draussen dışarıda, açıkta
  Dreck (o) m pislik, çamur
  dreckig pis, kirli
  Dreh/ bank f torna; buch n senaryo
  drehen döndürmek, çevirmek; sich  dönmek
  Dreh/ stuhl m döner koltuk; tür f döner kapı; ung f dönme , devir
  drei üç
  Dreieck (-e) n üçgen
  drei/fach üç misli; mal üç defa
  Dreirad n üç tekerlekli bisiklet
  drei / stöckig üç katlı; tätig üç günlük,viertel üç çeyrek; zehn on üç
  Dresche (o) f dayak
  dreschen dövmek
  dressieren terbiye etmek, alıştırmak
  dringen çıkmak (aus D –den ) geçmek (duch A –in arasından) , girmek (in A –e )
  dringend ivedi, acil; es ist  çok acele
  drinnen içinde, içeride
  dritt- üçüncü
  Drittel n üçte bir
  Droge (-n) f ecza, uyuşturucu madde, nhandel m uyuşturucu ticareti
  drogensüchtig uyuşturucuya düşkün
  Drogerie (-n) f eczane
  drohen tehdit etmek, korkutmak (j-m mit D b-i ile) ; d tehditedici, beklenen
  Drohung f tehdit
  dröhnen gürlemek
  drollig tuhaf, garip, komik
  Dromedar (-e) n hecin devesi
  drosch dreschen
  Drossel (-n) f ardıç kuşu
  drosseln kısmak
  drüben karşıda , öbür tarafta
  Druck (-e) m basma, sıkma, bası, basınç; buchstabe m matbaa harfi
  drucken basmak
  drücken sıkmak, basmak, dayanmak (auf A –e ) sich  çekilmek, kaçınmak (vor D –den)
  Druck/er (-) m basımcı, bilgiyazar; erei f basımevi, matbaa; knopf m çıtçıt; sache f matbua
  Drüse (-n) beze , gudde
  du sen
  ducken: sich  sinmek, saklanmak
  Duell (-e) n düello
  Duett (-e) n düet
  Duft (¨e) m güzel koku
  duften güzel kokmak;  nach D ... gibi kokmak, -in kokusu olmak
  dulden A –e göz yummak
  dumm aptal, akılsız
  Dumm/heit (-en) f aptallık, akılsızlık; kopf m ahmak
  dumpf boğuk, küflü
  Düne (-n) f kumul
  Dung (o) m gübre, fışkı
  düngen gübrelemek
  Dünger (-) m gübre
  dunkel karanlık; koyu, esmer; es wird  ortalık kararıyor
  Dunkelheit (o) f karanlık
  dünn ince, zayıf, hafif, sulu
  Dunst (¨ e) m buğu, sis, buhar
  dünsten hafif ateşte pişirmek
  dunstig buğulu, buharlı
  Duplikat (-e) n kopya, nüsha
  Dur (o) n majör
  durch A –in arasından, ortasından; -den , yardımıyla; sayesinde;  und  tamamen ; aus tamamiyle; blättern A –in sayfalarını çevirmek,  bohren delmek, brechen kırmak, yarmak, kırılmak, çıkmak; brennen yanmak, kaçmak; denken incelemek, iyice düşünmek; drehen aklını kaçırmak; dringen geçmek, sızmak
  durcheinander altüst , karmakarışık; bringen, werfen altüst etmek
  Durchfahrt f geçit, geçme
  Durchfall m sürgün, ishal
  durchfallen sınıfta kalmak
  durchführen yapmak, yerine getirmek
  Durchführung f icra, yürütüm
  Durchgang m geçit, sverkehr m transit
  durchgebraten iyi kızarmış
  durchgehend aralıksız ; durmaksızın;  geöffnet devamlı açık
  duch/ greifen ciddi tedbir almak; halten sonuna kadar dayanmak; kämmen taramak ; kommen geçmek, geçinmek; kreuzen baltalamak; lassen geçirmek; -in geçmesine müsaade etmek; lesen sonuna kadar okumak; leuchten A –in röntgenini almak; löchern delmek, zımbalamak; machen A –e katlanmak, -i geçirm.
  Durchmesser m çap
  durch/nässt sırsıklam; nehmen okutmak, işlemek; queren aşmak, geçmek
  Durchreise f geçiş; auf der  sein yolculuk sırasında geçmek
  durchrosten paslanarak delinmek
  Durchsage (-) f duyuru
  durch/ schauen anlamak; scheinen, schimmern görünmek; schlafen deliksiz uyumak
  Durchschlag m kopya
  durchschneiden ayırmak, kesmek
  Durchschnitt m ortalama; im  ortalama olarak
  durchschnittlich vasat, ortalama
  durch/sehen gözden geçirmek; setzen kabul ettirmek
  Durchsicht (-en) f gözden geçirme
  durchsichtig şeffaf , saydam, berrak
  durch/ sickern sızmak, sprechen –i konuşmak, görüşmek; stöbern araştırmak; streichen silmek, çizmek; suchen aramak
  Durchsuchung f arama
  durch/trieben kurnaz; wählen numarayı doğrudan doğruya çevirmek; weg genellikle; wühlen karıştırmak; zählen saymak
  dürfen A –e, -meye izinli olmak, -i –ebilmek
  durfte dürfen
  dürftig fakir, eksik, zayıf
  dürr kurak, susuz
  Dürre (-n) f kuraklık, susuzluk
  Durst (o) m susama;  haben susamak
  durstig susamış
  Dusche (-n) f duş
  duschen, sich  duş yapmak
  Düse (-n) f meme, ağız; nflugzeug n jet uçağı
  düster karanlık, kaygılı
  Dutzend (-e) n düzine
  duzen A –e sen hitap etmek
  dynamisch dinamik
  Dynamit n dinamit
  D- Zug m ekspres treni

  E
  Ebbe(-n) f inme;  und Flut gelgit
  eben düz, yassı
  eben (gerade) demin ; işte; şimdi
  Ebene (-n) f ova, yayla; düzlem, alan
  ebenfalls dahi, de, keza
  Ebenholz n abanoz
  ebenso aynı şekilde, aynen; sehr,  viel o kadar, aynı derecede çok
  Eber (-) m erkek domuz
  ebnen düzlemek
  Echo (-s) n yankı
  echt öz, halis, gerçekten
  Eckball m korner
  Ecke (-n) köşe, kenar
  eckig köşeli
  Eckzahn m köpekdişi
  edel asil, soylu
  Edel/metall n değerli maden, stein m değerli taş
  Efeu (o) m sarmaşık
  Effekt (-e) m etki
  effekt/iv gerçek, hakiki; voll etkili
  EG (=Europäische Gemeinschaft) Avrupa Topluluğu,AT
  egal eşit, hep aynı; das ist mir  (benim için)fark etmez
  Egge (-n) f tırmık
  Egoismus m bencillik; egoizm
  egoistisch bencil
  ehe –meden önce
  Ehe f evlilik; bett n gelin yatağı; bruch m zina; frau f eş, karı
  ehelich evlilikle ilgili, meşru
  ehemalig eski, önceki
  Ehe/ mann m eş, koca; paar n evli çift, karıkoca
  eher daha önce, daha ziyade
  Ehering m evlilik yüzüğü, alyans
  ehrbar namuslu
  Ehre (-n) f namus, haysiyet; şan
  ehren şereflendirmek
  ehren/amtlich fahri; haft namuslu
  Ehren/mitglied n fahri üye; sache f namus konusu; wort n namus sözü
  Ehr/furcht f saygı, geiz m hırs, gayret
  ehr/lich namuslu; samimi; los namussuz, würdig saygıdeğer
  Ei (-er) n yumurta; faules  çürük yumurta; hartes  hazırlop yumurta; weiches  rafadan yumurta
  Eich/ e (-n) f meşe; el (-n) f palamut; hörnchen (-) n sincap
  Eid (-e) m yemin, ant; e-n  leisten and içmek