Almanca Bilinmeyen Kelimeler-I-İ

Yabancı Dil bölümünde yer alan bu konu Betül17 tarafından paylaşıldı.

 1. Betül17

  Betül17 denizimsi

  ich ben;  selbst kendim
  ideal ideal
  Idee (-n) f fikir, düşünce, buluş
  Ideologie (-n) f ideoloji
  identisch aynı, özdeş
  Idiot (-en) m –tisch aptal
  Igel (-) m kirpi
  ihm ona; mit  onunla
  ihn onu; en onlara
  Ihnen siz(ler)e
  ihr(e) onun, kendi, onların
  Ihr(e) sizin
  illegal kanuna aykırı, yasadışı
  Illustrierte (-n) f resimli dergi, magazin
  lmbiss(-sse) m küçük yemek; stube f büfe; sandviç veya köfteci
  lmitation f taklit, imitasyon
  immer daima, her zaman; noch hala;  mehr gittikçe fazla; , wenn –dikçe
  lmmobilien gayrimenküller, emlak
  immun bağışık (gegen A –e karşı)
  lmper/ativ (-e) m emir kipi; fekt (-e) n hikaye zaman
  impfen aşılamak
  lmpf/ pass m aşı belgesi; ung f aşı
  imponieren D kendini saydırmak
  lmport (-e) m ithal, dış alım
  im/portieren ithal etmek, potent güçsüz; provisieren hazırlıksız yapmak
  lmpuls (-e) m güdü, tepi
  imstande:  sein muktedir olmak (zu D –e)
  in D –de; -in içinde; A –e , -in içine; begriffen dahil; dem –ken, -erek, -mek suretiyle
  lnder (-) m , -in f Hintli
  lndianer (-) m, -in f kızılderili
  lndien n Hindistan
  lndikativ (-e) m bildirme kipi
  indirekt dolaylı
  indisch Hintli
  indiskret sır saklamaz
  individuell bireysel
  lndiz (-ien) n belirti, iz
  lndonesien n Endonezya
  lndustrie (-n) f endüstri, sanayi
  ineinander birbirine, iç içe
  lnfektion f bulaşma
  lnfinitiv (-e) m mastar
  lnflation f enflasyon
  infolge D –den dolayı; dessen bundan dolayı
  lnform/ation f bilgi; danışma ; atik (o) f informatik, bilişim
  informieren A –e bilgi vermek (über A hakkında) –e haber vermek; sich  bilgi almak
  lngenieur (-e) m mühendis
  lngwer (o) m zencefil
  lnhaber (-) m, -in f sahip
  inhaftieren hapsetmek
  lnhalt (-e) m içerik, kapsam; sverzeichnis n fihrist; içindekiler
  lnitiative (-n) f inisiyatif, girişim
  lnland n yurt içi; flug m yurt içi uçak seferi
  inmitten G –in ortasında
  innen içinde, içeride; nach  içeriye ; von  içerden
  lnnen/minister m içişleri bakanı; stadt f şehir içi
  inner iç, dahili
  innereien sakatat
  innerhalb G dahilinde , zarfında N
  innig candan , içten
  inoffiziell resmi olmayan
  lnsasse (-n) m içinde oturan
  insbesondere özellikle
  lnschrift (-en) f yazıt

  lnsekt (-en) n böcek; enschutzmittel n haşarat ilacı; enstich m böcek sokması
  lnsel (-n) f ada; gruppe f takımada
  lnserat (-e) n gazete ilanı
  ins/ geheim gizlice; gesamt hepsi birden
  inso/ fern , weit o noktaya kadar; eğer
  lnspektion f teftiş, denetim
  lnstallateur (-e) m muslukçu, elektrikçi
  instand :  halten korumak; setzen tamir etmek
  lnstanz (-en) f merci, derece
  lnstinkt (-e) m içgüdü
  lnstitut (-e) n enstitü; ion f kuruluş
  lnstrument (-e) n alet
  lnsulin (o) n ensülin
  intelligent zeki, anlayışlı
  intensiv şiddetli, kuvvetli
  lntensiv/kurs m yoğun ders veya kurs; station f yoğun bakım servisi
  interessant enteresan, ilginç, ilgi çekici
  lnteresse (-n) n ilgi
  interessieren ilgilendirmek; sich  ilgi göstermek, ilgilenmek (für A ile)
  international uluslararası
  lnter/ city m şehirlerarası ekspres; nist m iç hastalıklar mütehassısı; punktion f noktalama; view n mülakat
  intim samimi, cinsel
  intransitiv geçişsiz
  lnvasion f saldırı , baskın
  lnventar (-e) n demirbaş eşya
  investieren yatırmak
  inzwischen bu esnada
  lrak m lrak
  İran m , n İran
  irgend :  etwas herhangi bir şey;  jemand herhangi biri
  irgend/ein herhangi bir; wie herhangi bir şekilde; wo bir yerde; woher bir yerden ; wohin bir yere
  lrland n İrlanda
  ironisch alaylı
  irre deli, führen aldatmak; machen şaşırtmak
  irren: sich  yanılmak
  lrrenanstallt f tımarhane
  irritieren şaşırtmak
  lrr/ sinn (o) m delilik; tum (-er) m yanlışlık
  irrtümlich yanlışlıkla
  lschias (o) m siyatik
  lslam (o) m İslamiyet, Müslümanlık
  lsland n İslanda
  lsolierband n izole bant
  isolieren izole etmek, yalıtmak
  lsolierkanne f termos
  lsrael n israil
  ltalien n İtalya; er m, in f İtalyan
  italienisch İtalyan, italyanca