Almanca Bilinmeyen Kelimeler-D

Betül17 denizimsi
D
da orada, şurada; burada; işte, o zaman , o anda ; (weil) çünkü , -diği için;  ja mademki
dabei yanında, bu arada,  haben A yanında olmak,  sein zu –mek üzere olmak
dableiben ayrılmamak, kalmak
Dach (¨er) n çatı, dam; gepäckträger m üst bagaj yeri; pappe f katranlı mukavva; rinne f oluk
Dachs (-e) m porsuk
Dachschaden m; ..hat einen  bir tahtası eksik
Dachstuhl m çatı gövdesi
dachte denken
Dachziegel m kiremit
Dackel (-) m base ye benzer köpek cinsi
da/ durch bundan dolayı; böylelikle; für bunun için; buna karşılık; bunun yerine; gegen buna karşı ; diğer taraftan; oysaki; heim evde ; her bunun için , oradan; hin oraya
dahinter arkasında; kommen sırrı keşfetmek
Dahlie (-n) f dalya
damal/ig o zamanki , eski; s o zaman
Damaskus n Şam
Dame (-n) bayanlar; binde f adet bezi; friseur m kadın kuaförü; kleidung f kadın giysileri; toilette f bayanlar tuvaleti
damit bununla , böylece, -mek için, -sin diye
dämlich ahmak, aptal
Damm (-e) m set, bent, asfalt
dämmern (morgens) gün doğmak, (abends) akşam olm.
Dämmerung f gün ağarması, şafak; akşam karanlığı
Dämon (-en) m dev, cin
Dampf m buhar , islim, istim, buğu
dampfen buhar çıkarmak
dämpfen buğuda pişirmek, hafifletmek
Dampf/ er m vapur ; maschine f buhar makinesi
danach bundan sonra , buna göre
daneben onun yanında, bundan başka
Dänemark n Danimarka
Dank (o) m teşekkür, şükran
dank D , G sayesinde , bar minnettar
danke,  sehr,  schön teşekkür ederim, sağ ol
danken teşekkür etmek(D für A –e –den dolayı)
dann (ondan) sonra, o halde , öyleyse
dar/an onda , bitişiğinde; auf üzerinde, bunun üzerine; aufhin bunun üzerine; aus bundan
darbieten D A sunmak
Dardanellen Çanakkale Boğazı
darin içinde , burada
darlegen D A anlatmak
Darlehen (-) n ödünç, ikraz
Darm (¨e) m bağırsak
darstellen göstermek, anlatmak; temsil etmek
Darstell/ er (-) m , -erin f aktör, oyuncu; ung f tasvir, temsil
darüber üzerinde , üzerine, bunun üzerine;  hinaus bundan başka
dar/um etrafında; etrafına; bundan dolayı; unter altında, altına; arasında, arasına
das bu, şu, o ;  heisst demek ki, yani;  ist işte (bu)
dasein bulunmak, mevcut olmak
Dasein n varlık, hayat
dass ki, diye; -in –diğini, -diğine
Dat/ ei f verilenlerin saklandığı aygıt; en veriler
datier/ en A –e tarih koymak, t tarihli
Dativ ( -e) m ismin –e hali, yönelme durumu
Datum (-ten) n tarih
Dattel (-n) f hurma
Dauer (o) f süre, müddet, auftrag m sürekli yetki
dauerhaft sağlam , dayanıklı
dauern devam etmek, sürmek, d devamlı, sürekli
Dauerwelle f perma(nant)
Daumen (-) m başparmak
davon bundan, ondan, kommen kurtulmak; tragen götürmek, çalmak
davor önünde, önüne
dazu buna (ilaveten ) , bunda; bunun için, noch  üstelik; gehören –e ait olmak
dazwischen arasında, arasına; kommen araya girmek, ansızın çıkmak
Dabatte (-n) f tartışma
Deck (-s) n güverte
Decke (-n) örtü, tavan, battaniye
Deckel (-) m kapak
decken örtmek; kapatmak, karşılamak, çiftleştirmek, kurmak
Deckung f karşılık , siper
defekt bozuk
defensiv savunma
definieren tanımlamak, belirlemek
Definition f tanım, tarif
definitiv kesin, kati
Defizit (-e) n açık
dehnbar elastiki, esnek
dehnen genişletmek, uzatmak; sich  uzanmak
Deich (-e) m sert, bent
Deichsel (-n) m f araba oku
dein, e senin ; -in ; erseits senin tarafından; etwegen senden dolayı
Dekan (-e) m dekan; başpapaz; at (-e) n dekanlık
Deklaration f beyanname, bildirge
Deklination f isim çekimi
Dekontamination f zararlı maddelerden arıtma
Dekoration f dekor, süsleme
dekor/ ativ süsleyici; ieren süslemek
Deleg/ation f delegasyon; ierte (r) delege
Delikatesse (-n) f lezzetli yemek
Delikt (-e) n suç, haksız fiil
Delle (-n) f hafif derinlik
Dementi (-s) n yalanlama, tekzip
dem/gemäss , nach buna göre; nächst yakında,
Demokrat (-en) demokrat; ie (-n) demokrasi
demokratisch demokratik
Demonstr/ ant (-en) m gösterici; ation f gösteri , miting
Demonstrativpronomen n işaret zamiri
demonstrieren gösteri yapmak, göstermek
demütig alçakgönüllülük, en aşağılatmak
demzufolge buna göre
denk/bar düşünülebilir; en (an A –i) düşünmek, hatırlamak, sanmak
Denk/mal n anıt , abide; zettel m ders, ibret
denn zira, çünkü, -diği için
dennoch buna rağmen
Deo(dorant) (-s) n deodorant
Deponie (-n) f çöplük
deponieren –i –e bırakmak, yatırmak
Depot (-s) n ambar, depo
der bu, şu, o; art(ig) böyle , bu gibi
derb kaba, dinç, sağlam
der/ gleichen bu gibi, benzeri; jenige şu, o; selbe aynı; zeit şimdi, halen
Deserteur (-e) m asker kaçağı
des/ gleichen buna benzer ; aynı zamanda; halb bunun için , bu yüzden
Design n dizayn , taslak
desinfizieren dezenfekte etmek
Dessert (-s) n tatlı
destillier/en damıtmak, tes Wasser damıtık su
desto daha, o derece
destruktiv yıkıcı
deswegen bu sebeple
Detail (-s) n ayrıntı
Detektiv (-e) m , -in f dedektif
deuten yorumlamak, göstermek (auf A –i)
deutlich belli , açık
deutsch Alman, Almanca
Deutsch/e(r) Alman, land n Almanya
Devise (-n) f parola; n döviz
Dezember (-) m aralık
dezent edepli, zarif
Dezimal ondalık
Diafilm m slayt filmi
Diagnose (-n) teşhis
diagonal köşegen, diyagonal
Dialekt (-e) m şive, lehçe, diyalekt
Dialog (-e) m diyalog
Diamant (-en) m elmas
Dia(positiv) (-e) n diyapozitif, slayt
Diät (o) f perhiz, rejim; en gündelik
dich seni
dicht sık, kesif; yoğun, su geçirmez;  bei D –in yakınında
Dichte (o) f sıklık, yoğunluk
dichten tıkamak, şiir yazmak
Dicht/ er (-) m, -erin f şair, ozan; ung f şiir, conta
dick kalın, şişman, koyu
Dicke (o) f kalınlık
Dickicht n çalılık
Dieb (-e) m , -in f hırsız; stahl (-e) m hırsızlık
Diele (-n) f hol, antre
dienen D hizmet etmek; kullanılmak (als N olarak)
Diener (-) m , -in f hademe, hizmetçi
Dienest (-e) m hizmet, görev; servis
Dienstag (-e) m Salı
Dienstalter n kıdem, grad m rütbe ; leistung f hizmet
dienstlich resmi
Dienst/ mädchen n hizmetçi kız; reise f resmi yolculuk; stelle f makam, daire; weg m işlem (yolu)
dies/- bu, bezüglich bu hususta
Diesel/ kraftstoff m dizel (yağı), motor m dizel motoru
diesig hafif sisli
dies/mal bu defa, bu kere; seits G –in beri tarafında
Dietrich (-e) m maymuncuk
diffamieren kötülemek
Differential diferansiyel
Differenz (-en ) f fark, ayrım
Digital dijital
Diktat (-e) dikte; or (-en) m diktatör; ur diktatörlük
diktieren D A dikte etmek, yazdırmak
Dilettant (-en) m amatör
Dill (-e) m dereotu
Dimension (-en) f boyut
Ding (-e) n şey
Dioptrie (-n ) f diyoptri
Diptherie (0) f difteri, kuşpalazı
Diplom (-e) n diploma
diplomatisch diplomatik
Diplomingenieur m yüksek mühendis
dir, sana; mit  seninle
direkt dosdoğru, direkt
Direktiv (-e) m yönelme durumu
Direktor (-en) m, -in f direktör, müdür
Dirigent m orkestra şefi
dirigieren yönetmek
Diskette f disket
Diskont (-e) m ıskonto
Disko(thek) (-en) f diskotek
diskret ağzı sıkı
diskriminieren aşağılatmak
Diskus m disk
Diskussion f tartışma
diskutieren tartışmak
Dissertation f doktora tezi
distanzieren : sich  uzak durmak (von D -den)
Distel (-n) f deve dikeni
Disziplin (o) f disiplin
Dividende (-n ) f kar payı
dividieren bölmek
D-Mark f Alman Markı
doch tersine, buna rağmen, fakat, keşke
Docht (-e) m fitil
Dock (-s) n havuz, dok
dogmatisch dogmatik
Doktor (-en) m doktor, hekim
Dokument (-e) n belge , vesika; arfilm m belgesel film
Dolch (-e) m kama, hançer
Dollar (-s) m dolar
Dolmetscher (-) m, -in f tercüman
Dom (-e) m katedral, kubbe
Donau f Tuna
Donner (-) m gök gürlemesi
donnern gök gürlemek
Donnerstag (-e) m Perşembe
doof aptal
Doppel (-) n çift, bett n ikili yatak; punkt iki nokta üst üste
doppelt çift, iki katlı
Doppelzimmer n iki kişilik oda
Dorf (-er) n köy
dort orada(n) , şurada(n), işte; hin oraya, şuraya; ig- oradaki, şuradaki
Dose (-n) kutu; nbier n kutu birası; nöffner (-) m koserve açacağı
Dosis Dosen dosaj
Dotter (-) m yumurta sarısı
Dozent (-en) m , -in f, doçent
Drache (-n) m ejderha; n (-) m uçurtma
Draht (¨e) m tel
drahtlos telsiz
Drahtseilbahn f teleferik
Drama (-men) n dram
dramatisch dramatik
Drang (o) m güdü, teşvik

dran daran; ich bin  sıra bende
drang dringen
drängeln itişip kakışmak
drängen itmek, sıkıştırmak; sich  itişmek, kakışmak
drastisch çok etkili, kaba
draussen dışarıda, açıkta
Dreck (o) m pislik, çamur
dreckig pis, kirli
Dreh/ bank f torna; buch n senaryo
drehen döndürmek, çevirmek; sich  dönmek
Dreh/ stuhl m döner koltuk; tür f döner kapı; ung f dönme , devir
drei üç
Dreieck (-e) n üçgen
drei/fach üç misli; mal üç defa
Dreirad n üç tekerlekli bisiklet
drei / stöckig üç katlı; tätig üç günlük,viertel üç çeyrek; zehn on üç
Dresche (o) f dayak
dreschen dövmek
dressieren terbiye etmek, alıştırmak
dringen çıkmak (aus D –den ) geçmek (duch A –in arasından) , girmek (in A –e )
dringend ivedi, acil; es ist  çok acele
drinnen içinde, içeride
dritt- üçüncü
Drittel n üçte bir
Droge (-n) f ecza, uyuşturucu madde, nhandel m uyuşturucu ticareti
drogensüchtig uyuşturucuya düşkün
Drogerie (-n) f eczane
drohen tehdit etmek, korkutmak (j-m mit D b-i ile) ; d tehditedici, beklenen
Drohung f tehdit
dröhnen gürlemek
drollig tuhaf, garip, komik
Dromedar (-e) n hecin devesi
drosch dreschen
Drossel (-n) f ardıç kuşu
drosseln kısmak
drüben karşıda , öbür tarafta
Druck (-e) m basma, sıkma, bası, basınç; buchstabe m matbaa harfi
drucken basmak
drücken sıkmak, basmak, dayanmak (auf A –e ) sich  çekilmek, kaçınmak (vor D –den)
Druck/er (-) m basımcı, bilgiyazar; erei f basımevi, matbaa; knopf m çıtçıt; sache f matbua
Drüse (-n) beze , gudde
du sen
ducken: sich  sinmek, saklanmak
Duell (-e) n düello
Duett (-e) n düet
Duft (¨e) m güzel koku
duften güzel kokmak;  nach D ... gibi kokmak, -in kokusu olmak
dulden A –e göz yummak
dumm aptal, akılsız
Dumm/heit (-en) f aptallık, akılsızlık; kopf m ahmak
dumpf boğuk, küflü
Düne (-n) f kumul
Dung (o) m gübre, fışkı
düngen gübrelemek
Dünger (-) m gübre
dunkel karanlık; koyu, esmer; es wird  ortalık kararıyor
Dunkelheit (o) f karanlık
dünn ince, zayıf, hafif, sulu
Dunst (¨ e) m buğu, sis, buhar
dünsten hafif ateşte pişirmek
dunstig buğulu, buharlı
Duplikat (-e) n kopya, nüsha
Dur (o) n majör
durch A –in arasından, ortasından; -den , yardımıyla; sayesinde;  und  tamamen ; aus tamamiyle; blättern A –in sayfalarını çevirmek,  bohren delmek, brechen kırmak, yarmak, kırılmak, çıkmak; brennen yanmak, kaçmak; denken incelemek, iyice düşünmek; drehen aklını kaçırmak; dringen geçmek, sızmak
durcheinander altüst , karmakarışık; bringen, werfen altüst etmek
Durchfahrt f geçit, geçme
Durchfall m sürgün, ishal
durchfallen sınıfta kalmak
durchführen yapmak, yerine getirmek
Durchführung f icra, yürütüm
Durchgang m geçit, sverkehr m transit
durchgebraten iyi kızarmış
durchgehend aralıksız ; durmaksızın;  geöffnet devamlı açık
duch/ greifen ciddi tedbir almak; halten sonuna kadar dayanmak; kämmen taramak ; kommen geçmek, geçinmek; kreuzen baltalamak; lassen geçirmek; -in geçmesine müsaade etmek; lesen sonuna kadar okumak; leuchten A –in röntgenini almak; löchern delmek, zımbalamak; machen A –e katlanmak, -i geçirm.
Durchmesser m çap
durch/nässt sırsıklam; nehmen okutmak, işlemek; queren aşmak, geçmek
Durchreise f geçiş; auf der  sein yolculuk sırasında geçmek
durchrosten paslanarak delinmek
Durchsage (-) f duyuru
durch/ schauen anlamak; scheinen, schimmern görünmek; schlafen deliksiz uyumak
Durchschlag m kopya
durchschneiden ayırmak, kesmek
Durchschnitt m ortalama; im  ortalama olarak
durchschnittlich vasat, ortalama
durch/sehen gözden geçirmek; setzen kabul ettirmek
Durchsicht (-en) f gözden geçirme
durchsichtig şeffaf , saydam, berrak
durch/ sickern sızmak, sprechen –i konuşmak, görüşmek; stöbern araştırmak; streichen silmek, çizmek; suchen aramak
Durchsuchung f arama
durch/trieben kurnaz; wählen numarayı doğrudan doğruya çevirmek; weg genellikle; wühlen karıştırmak; zählen saymak
dürfen A –e, -meye izinli olmak, -i –ebilmek
durfte dürfen
dürftig fakir, eksik, zayıf
dürr kurak, susuz
Dürre (-n) f kuraklık, susuzluk
Durst (o) m susama;  haben susamak
durstig susamış
Dusche (-n) f duş
duschen, sich  duş yapmak
Düse (-n) f meme, ağız; nflugzeug n jet uçağı
düster karanlık, kaygılı
Dutzend (-e) n düzine
duzen A –e sen hitap etmek
dynamisch dinamik
Dynamit n dinamit
D- Zug m ekspres treni

E
Ebbe(-n) f inme;  und Flut gelgit
eben düz, yassı
eben (gerade) demin ; işte; şimdi
Ebene (-n) f ova, yayla; düzlem, alan
ebenfalls dahi, de, keza
Ebenholz n abanoz
ebenso aynı şekilde, aynen; sehr,  viel o kadar, aynı derecede çok
Eber (-) m erkek domuz
ebnen düzlemek
Echo (-s) n yankı
echt öz, halis, gerçekten
Eckball m korner
Ecke (-n) köşe, kenar
eckig köşeli
Eckzahn m köpekdişi
edel asil, soylu
Edel/metall n değerli maden, stein m değerli taş
Efeu (o) m sarmaşık
Effekt (-e) m etki
effekt/iv gerçek, hakiki; voll etkili
EG (=Europäische Gemeinschaft) Avrupa Topluluğu,AT
egal eşit, hep aynı; das ist mir  (benim için)fark etmez
Egge (-n) f tırmık
Egoismus m bencillik; egoizm
egoistisch bencil
ehe –meden önce
Ehe f evlilik; bett n gelin yatağı; bruch m zina; frau f eş, karı
ehelich evlilikle ilgili, meşru
ehemalig eski, önceki
Ehe/ mann m eş, koca; paar n evli çift, karıkoca
eher daha önce, daha ziyade
Ehering m evlilik yüzüğü, alyans
ehrbar namuslu
Ehre (-n) f namus, haysiyet; şan
ehren şereflendirmek
ehren/amtlich fahri; haft namuslu
Ehren/mitglied n fahri üye; sache f namus konusu; wort n namus sözü
Ehr/furcht f saygı, geiz m hırs, gayret
ehr/lich namuslu; samimi; los namussuz, würdig saygıdeğer
Ei (-er) n yumurta; faules  çürük yumurta; hartes  hazırlop yumurta; weiches  rafadan yumurta
Eich/ e (-n) f meşe; el (-n) f palamut; hörnchen (-) n sincap
Eid (-e) m yemin, ant; e-n  leisten and içmek
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst