Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi (4)

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru ve Cevapları 4

1. Bilgi ve beceri kullanmayı gerektirir. Bu teknikte gösteri ve tartışma vardır. Yukarıda belirtilen teknik hangisidir?
A) Münazara
B) Panel
C) Demonstrasyon
D) Simülasyon
E) Rol oynama

2. Aşağıdakilerden hangisi grupla çalışmayı gerektiren öğretim tekniği değildir?
A) Konferans
B) Work-shop
C) Problem çözme
D) Rol oynama
E) İşbirliğine dayalı öğretim

3. Bir öğretmenin soru cevap yöntemini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekir?
A) Soru sorma düzeylerini bilmesi gerekir.
B) Soru sorma tekniklerini bilmesi gerekir.
C) İpuçlarını yerinde kullanmalı.
D) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmeli.
E) Hepsi

4. Soru cevap yöntemini uygulayan bir öğretmenin Bloom'un soru sorma basamaklarını bilmesi gerekir. Bu durumda soruların hiyerarşik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) Bilgi - uygulama - analiz - kavrama - değerlendirme - sentez
B) Bilgi - sentez - analiz - kavrama -değerlendirme - uygulama
C) Kavrama - uygulama - bilgi - analiz - sentez - değerlendirme
D) Bilgi - kavrama - uygulama - analiz - sentez - değerlendirme
E) Sentez - analiz - kavrama - bilgi -değerlendirme - uygulama

5. Bir öğrencinin Türkiye'nin yüzölçümünü bilmesi hangi davranışla ilgilidir?
A) Duyuşsal B) Bilişsel C) Sosyal D) Psikolojik E) Psikomotor

6. Bir öğrencinin sınıfın temizliğine dikkat etmesi ve yerdeki çöplerden rahatsız olması hangi davranışla ilgidir?
A) Duyuşsal B) Bilişsel C) Sosyal D) Psikolog E) Psikomotor

7. Aşağıda belirtilen duyu organımızdan hangisi öğrenme üzerinde en etkili olanıdır?
A) İşitme B) Dokunma C) Görme D) işitme-dokunma E) Hepsi

8. İşin başından beri olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise bilgileri hemen hemen herkes öğrenebilir, sayıltısına dayalı olarak geliştirilmiş öğrenme modeli hangisidir?
A) Proje yöntemi
B) Programlı öğretim
C) Tam öğrenme
D) işbirliğine dayalı öğretim
E) Problem çözme

9. Ünlü psikolog Skinner'in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış ve temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getiren teknik hangisidir?
A) Çoklu zeka kuramı
B) Tam öğrenme
C) Proje yöntemi
D) Programlı öğretim
E) Hiçbiri

10. Öğrencilerin derse katılımlarını ve güdülenmelerini arttıran, öğrenmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan teknik hangisidir?
A) Benzetişim (simülasyon)
B) Örnek olay
C) Tam öğrenme
D) Problem çözme
E) Proje yöntemi

11. Aşağıdakilerden hangisi anlatma yönteminin özelliklerinden değildir?
A) Kişinin kendine olan güvenini arttırır.
B) Etkili ve dikkatli dinleme yeteneğini geliştirir.
C) Akıcı konuşmayı geliştirir.
D) Yaratıcılığı arttırır.
E) Öğrencilerin bilişsel becerilerinin kazandırılmasında etkilidir.

12. Özellikle derse giriş yaparken, konuyu özetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiyi aktarırken kullanılan strateji ve yöntem hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi - örnek olay yöntemi
B) Sunuş - anlatım
C) Sunuş - proje
D) Buluş - problem çözme
E) Araştırma geliştirme - problem çözme


13. Aşağıdakilerden hangisi soru cevap yönteminin etkin bir şekilde kullanılması için bir öğretmenin sahip olması gereken davranışlardandır?
A) Sorunun cevabı için bekleme süresi verilmesi
B) Öğrencilerin isimleriyle çağrılması
C) Pekiştirmenin verilmesi
D) İpucunun verilmesi
E) Hepsi

14. Duyuşsal alan davranışları ile devin-sel (psikomotor) davranışlar arasındaki en büyük fark sizce nedir?
A) Aralarında hiçbir fark yoktur.
B) Birisi duyguları, öteki hareketleri içerir.
C) Birisi gözlenebilir, diğeri gözlenemez.
D) Birisi bilgiyi, diğeri duyguları içerir.
E) ikisi de duygularla ilgidir.

15. Dramatizasyon (rol oynama) tekniğinde aşağıdakilerden hangisi daha çok rol oynar?
A) Akıl yürütme B) Duygular C) Beceriler D) Bilgiler E) Hiçbiri

16. Münazara yapmada bir takımın diğer bir takıma üstün gelmesindeki en önemli ölçüt hangisidir?
A) Etkili konuşma ve ikna etme gücü
B) Etkili kanıtlar ortaya koyabilme
C) Tarafların etkisi
D) Grubun bilgi seviyesi
E) Hepsi

Karadeniz bölgesinde balıkçılık ve turizm konusunu işleyen bir öğretmen, dersinin başında bu bölgede balıkçılık ve turizmi geliştirmek için neler yapabiliriz sorusunu sınıfa sorar ve birkaç saniye bekledikten sonra istekli öğrencilere cevap hakkı verir. Verilen cevaplara doğru ya da yanlış demeyerek öğrencilere, konu işlendikten sonra Karadeniz bölgesiyle ilgili soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz der. Ayrıca bu dersin sonunda Karadeniz bölgesinin temel sorunlarına yeni çözümler önerebileceksiniz der.
17. Bu öğretmenin dersine konuyla ilgili bir soruyla başlaması hangi davranışla ilgilidir?
A) Derse geçiş
B) Gözden geçirme
C) İpucu
D) Güdüleme
E) Dikkat çekme

18. Öğretmenin soruyu sorduktan sonra birkaç saniye beklemesi hangi tekniğin uygulaması ile ilgidir?
A) Anlatım B) Örnek olay C) Soru cevap D) Münazara E) Hiçbiri

19. Verilen cevaplara doğru ya da yanlış dememesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir?
A) İpucu
B) Gözden geçirme
C) Pekiştirme
D) Hatırlatma
E) Güdüleme

20. Bu dersin sonunda Karadeniz bölgesi ile ilgili sorulan soruları doğru bir şekilde cevaplayabileceksiniz demesi öğretmenin hangi davranışıyla ilgidir?
A) Pekiştirme
B) Güdüleme
C) Derse geçiş
D) Değerlendirme
E) Gözden geçirme

CEVAPLAR:

1.C 2.A 3.E 4.D 5.B 6.D 7.C 8.C 9.D 10.A 11.D 12.B 13.E 14.B 15.B 16.A 17.E 18.C 19.C 20.B
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
26B
Üst