Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi (3)

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru ve Cevapları 3

1. Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretimin temel ilkelerinden değildir.
A) Küçük adımlar ilkesi
B) Öğrenmeye etkin katılım ilkesi
C) Doğru cevaplar ilkesi
D) Anında düzeltme ilkesi
E) Rehberlik ilkesi

2. Bir öğretmenin anlatım yönteminde başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavramın özelliklerini belirtme
B) Sözel ve görsel destek kullanma
C) Kavrama ilişkin örnekler sunma
D) Öğrenciden kavrama ilişkin örnekler isteme
E) Rehberlik isteme

3. Bir öğretmen Çevre sağlık trafik dersinde dersinde, trafik kuralları konusuyla ilgili hedef davranışları kazandırırken bir grup öğrenciye bu konuyla ilgili ödev vermiş ve bu ödevlerini yaptıktan sonra sınıfta belirtilen zamanda toplanıp başkanlarını seçmelerini ve arkadaşlarına çevreyi korumayla ilgili her birinin hazırladığı ödevi sunmalarını istemiştir. Sunu bittikten sonra ise arkadaşlarının soru sormalarını ve grubun bu sorulara yanıt vermesini istemiştir. Öğretmen bu yolla hangi tekniği benimsemiştir?
A) Münazara B) Konferans C) Panel D) Forum E) Diyalog

4. Aşağıdakilerden hangisi soru-cevap yönteminin amaçlan arasında yer almaz?
A) Güdüleme
B) Karar verme
C) Yargılama
D) Hatırlama
E) Yaratıcı düşünme

5. Gösteri yöntemi özellikle hangi alanlarda kullanılmaktadır?
A) Fen B) Spor C) Müzik D) Sanat E) Hepsi

6. Öğretmenin sınıfı 7 gruba ayırıp Kurtuluş savaşı ünitesini grup çalışması ile işlemesi davranışı hangi tekniği kullandığını gösterir?
A) Tartışma
B) Soru cevap
C) Örnek olay
D) Ekiple öğretim
E) İşbirliğine dayalı öğretim

7. Öğretmenin başarılı olan grup üyelerine teşekkür ederek kitap dağıtması hangi amaca hizmet eder?
A) Pekiştireç
B) Hedeften haberdar etme
C) Dönüt verme
D) Öğrenmeleri kontrol etme
E) Sınıfta disiplin sağlama

……..Bir öğretmen ilkokul 3. sınıfta sağlığımız ünitesini işlerken yakınındaki en yakın dispanserden aldığı bazı afişleri, resimleri sınıfa getirir. Öğrencilere bu resimleri göstererek, neler gördüklerine ilişkin konuşma yapmalarını ister. Daha sonra bugün diş fırçalama ile ilgili öğrenecekleriniz size hayat boyunca yardımcı olacak ve diş fırçalamayı hatasız olarak bilen kişiler olacaksınız diyerek konuya giriş yapar.
8. Bu öğretmenin sınıfa dispanserden elde ettiği afişlerle gelip görüş alması davranışı aşağıdakilerden hangisine hizmet eder?
A) Dönüt verme
B) Dikkat çekme
C) Gözden geçirme
D) Pekiştirme
E) Ödül verme

9. Öğretmenin öğrencilere dersin sonunda diş fırçalamayı hatasız olarak yapabilen bireyler olacaksınız demesi hangi davranışa hizmet eder?
A) Öğrenmeyi kontrol etme
B) Pekiştirme
C) Güdüleme
D) Gözden geçirme
E) Dönüt – Düzeltme

10. Bir sınıfta öğretmen çalışan annelerin çocuğu mu mutlu; yoksa çalışmayan annelerin çocuğu mu mutludur, tartışmasını ortaya atar. Öğretmen bu durumda jüri olur ve sınıf iki karşıt görüşe ayrılır. İki grup görüşlerini nedenleri ile savunur. Öğretmenin izlediği bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Forum
B) Zıt Panel
C) Açıkoturum
D) Konferans
E) Münazara

11. Ders anlatırken bir öğretmenin kazandırılacak hedef davranışların yaşamda ne işe yarayacağını ve hangi sorunların çözümünde nasıl kullanılacağını vurgulaması aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisiyle ilgidir?
A) Gözden geçirme
B) Güdüleme
C) Dikkat çekme
D) Dönüt verme
E) Düzeltme yapma

12. Aşağıdakilerden hangisi örnek olay yönteminin özelliklerinden değildir?
A) Gerçek hayat meseleleriyle öğrencileri yüz yüze getirir.
B) Kuram ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olur.
C) Bir sorunu çözebilmek için öğretimde kullanılır.
D) Öğrenciyi edilgin halden kurtarıp etken hale getirir.
E) Öğrencilere kavram ve ilkelerin doğrudan öğretimini sağlayan bir yöntemdir.

13. Türkiye'deki turistik yerler konusunda öğretmen öğrencilerine videoda film izlettirmektedir. Filmin en ilginç yerinde televizyonu kapatıp bundan sonra neler olabilir? Niçin? sorularını sorarak tartışma açmıştır. Daha sonra tartışma sonuçlarını da kullanarak filmin sonuçlarını göstermiştir. Bu öğretmenin uygulamaya çalıştığı yöntem (teknik) hangisidir?
A) Proje yöntemi
B) Münazara
C) Beyin Fırtınası
D) Örnek Olay
E)Problem Çözme

14. Karar verme süreci özellikle hangi yöntemin en önemli aşamalarından biridir?
A) Problem Çözme
B) Proje Yöntemi .
C) Örnek Olay
D) Soru-Cevap
E) Rol Oynama

15. Öğrencilerin taklit etmelerini, jest mimik el kol ve vücut hareketleri yaparak ses tonunu ayarlamasını gerektiren, hem öğrenme, hem de eğlenmenin olduğu yöntem hangisidir?
A) Gösteri B) Dramatizasyon C) Örnek Olay D) Gözlem E)Workshop

16. Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Konunun özelliği
B) Öğrenci grubunun büyüklüğü
C) Öğretmenin konuya yatkınlığı
D) Zaman ve fiziksel imkanlar
E) Yönetim

17. Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un tam öğrenme modelinde yer alan öğretim hizmetinin niteliği başlığı altında yer alan unsurlardan değildir?
A) Sınıf Disiplini
B) İpucu
C) Pekiştireç
D) Öğrencinin etkin katılımı
E) Dönüt - Düzeltme

18. Öğretimin bireyselleşmesi esasına dayalı olarak Skinner tarafından ortaya atılan Programlı Öğretimde yer alan "öğrenme işi bizzat öğrencinin kendi tarafından yapılmalıdır" tanımı programlı öğretimin hangi ilkesi ile ilgilidir?
A) Küçük adımlar ilkesi
B) Etkin katılım ilkesi
C) Başarı ilkesi
D) Anında düzeltme ilkesi
E) Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

19. Kısa zamanda çok miktarda bilgiyi kalabalık bir öğrenci grubuna aktarmayı sağlayan en uygun yöntem hangisidir?
A) Soru-Cevap B) Örnek olay C) Anlatım D) Proje E)Konferans

20. Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Maliyet
B) Zaman ve fiziksel imkanlar
C) Yönetim
D) Konunun özelliği
E) Öğrenci grubunun büyüklüğü

CEVAPLAR:

1.E 2.B 3.D 4.A 5.D 6.C 7.A 8.B 9.C 10.E 11.B 12.E 13.D 14.A 15.B 16.E 17.A 18.B 19.C 20.C
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
25B
Üst