Öğretim Yöntem ve Teknikleri Testi (2)

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru ve Cevapları 2

01. Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumda aşağıdaki modellerden hangisi seçilmelidir?
A) İş birliğine dayalı öğrenme
B) Tam öğrenme modeli
C) Buluş yoluyla öğretim
D) Sunuş yoluyla öğretim
E) Problem çözmeye dayalı öğretim

2. Öncüleri Max Wertheimer, W. Köhler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi kuramdır?
A) Bioteknik kuram,
B) Bilişsel alan Geştaltçı kuram,
C) Bağlaşıma kuram,
D) Güdüleme kişilik, toplumsal ağırlıklı kuram,
E) Bilgi işlem kuramı.

3. Öğretim stratejileri...........doğrultusunda gelişir ve yön bulur?
A) Öğretim yöntemleri
B) Öğrenme kuramları
C) Öğretim teknikleri
D) Eğitim durumları
E) Modeller

4. Teknik, strateji ve yöntem kavramlarının hiyerarşik sıralaması en üstten alta doğru nasıl olur?
A) Teknik, yöntem, strateji,
B) Teknik, strateji, yöntem
C) Teknik strateji, yöntem,
D) Strateji, yöntem, teknik
E) Yöntem, teknik, strateji,

5. "Öğretimde anlamlılık ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir?
A) Skinner B) Pavlov C) Piaget D) Köhler E) Koffka

6. Bir üst yetkiliye kısa ve öz bilgileri grafiksel veriler ve araç gereçler kullanarak verilen teknik hangisidir?
A) Konferans B) Brifing C) Nutuk D) Demeç E) Diyalog

7. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında öğretmenin öğrencilere coşkulu bir konuşma yapar. Bayram törenine katılan tüm konuklar bu konuşmadan çok etkilenir. Okul müdürünün kullandığı duyuşsal ağırlıklı teknik hangisidir?
A) Demeç B) Brifing C) Nutuk (söylev) D) Konferans E) Diyalog

8. Bir öğretmen Yurdumuz ünitesiyle ilgili depremler konusunu işlemektedir. Bu öğretmen sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak önce deprem konusuna ilişkin ön organize edici bilgileri vermiş, daha sonra kavramın tanımını vermiştir. Bu öğretmenin takip etmesi gereken etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu örnekler verme
B) Olumsuz örnekler verme
C) Öğrenciden olumlu örnekler isteme
D) Deprem kavramının özelliklerini belirleme
E) Öğrenciden olumsuz örnek isteme

9. Bir dersin öğretim yönteminin seçilmesine yön veren en temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taktik B) Yöntem C) Strateji D) Model E) Araç gereçler

10. Bilginin aktarılması, kavram ilke ve genellemelerin açıklamasında kullanılan strateji ve yöntem hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim stratejisi, Tartışma yöntemleri
B) Araştırma, soruşturma yoluyla öğretim stratejisi, Grupla çalışma yöntemleri,
C) Sunuş yoluyla öğretim strateji, Anlatım yöntemleri
D) Tam öğrenme yoluyla öğretim stratejisi, Bireysel öğretim yöntemleri
E) Programlı öğretim, işbirliğine dayalı öğretim

11. Aşağıdakilerden hangisi araştırma soruşturma yoluyla öğretmede en çok kullanılan yöntemdir?
A) Düz anlatım
B) Tartışma
C) Örnek olay
D) Soru cevap
E) Proje çalışması

12................ dersin amaçlarına ulaşmasını sağlayan yöntem, teknik ve araç gereçlerin belirlenmesine yön veren genel bir yaklaşımdır?
A) Yöntem B) Teknik C) Strateji D) Model E) Kuram

13. Temel amacı kısa sürede çok sayıda fikir üretirken sorunların benzerinden yararlanma, düşünce ilişkisi kurma ve zarardan yarar üretme gibi çözüm yollarını kullanmayı gerektiren ayrıca yaratıcılığı geliştirmek gibi amacı olan yöntem (teknik) hangisidir?
A) Rol Oynama
B) Ekiple Öğretim
C) İşbirliğine Dayalı Öğretim
D) Panel
E) Beyin Fırtınası

14. Thorndike'nin öğrenme ilkeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pekiştirme, güdüleme, tekrar
B) Açıklama, uygulama, değerlendirme
C) Etki, alıştırma, anlama
D) Rehberlik, dikkat çekme, anlama
E) Tekrar, uygulama, değerlendirme.

15. Sağlığımız konusuyla ilgili açıklamalarda bulunması için bir öğretmen sınıfa bir hemşire davet etmiş ve sağlık kuralları ile ilgili bilgi vermesini istemiştir. Bu davranışı gösteren öğretmen anlatım yöntemleri içinde bulunan hangi tekniği benimsemiştir?
A) Demeç B) Brifing C) Konferans D) Nutuk (Söylev) E) Diyalog

16. Öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimi ya da sınıf içinde yapılan işlerin bütününe ne denir?
A) Teknik B) Yöntem C) Kuram D) Taktik E) Strateji

17. Türkçe dersinde cümlenin öğeleri kavramını sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanarak veren bir öğretmenin, bu stratejide gerçekleştirmesi gereken en son aşama hangisidir?
A) Öğeler kavramına ilişkin bilgilerin verilmesi
B) Öğeler kavramına ilişkin özelliklerin belirlenmesi
C) Öğrencilerden örnek istemesi,
D) Öğeler kavramına ilişkin olumlu örnekler vermesi,
E) Öğeler kavramına ilişkin olumsuz örnekler vermesi

18. Buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanan bir öğretmenin öğrencilerinin, en az bilişsel alanın hangi aşamasına sahip olması gerekir?
A) Bilgi B) Kavrama C) Uygulama D) Analiz E) Sentez

19. Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmen davranışı değildir?
A) İpucu verme
B) Rehberlik etme
C) Konuya ilişkin kavramın özelliklerini açıklama
D) Örnek verme
E) Öğrenciden örnek isteme

20. Aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi öğrenci merkezlidir?
A) Sunu(Brifing)
B) Demeç
C) Nutuk
D) Problem çözme
E) Konferans

Cevaplar
1.D 2.B 3.B 4.D 5.E 6.B 7.C 8.B 9.C 10.C 11.E 12.C 13.E 14.C 15.C 16.A 17.C 18.B 19.B 20.D
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
26B
Üst