Atauzem Final Soru ve Cevapları

deep Harbi Aktif Üye
Atauzem final soruları, Atauzem final soru ve cevapları

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM

1. Aşağıdakilerden hangisi hemŞirenin eğitici rolünü önemli kılmaktadır?
A) Sağlıklı ve hasta kiŞilere danıŞmanlık vermekle yükümlüdür
B) Meslektaşlarına hizmet içi eğitim vermekle görevlidir
C) Tıbbi-teknolojik geliŞmeleri ve değiŞimleri bilme ve öğretme sorumluluğu vardır
D) Toplumun sağlıklı yaŞam isteğine cevap vermekle yükümlüdür
E) Hepsi
2. HemŞire eğitimci rolü ile tam olarak aŞağıdakilerden hangisini yapmaktadır?
A) Hastalara bilgi vermektedir
B) Sağlamlara bilgi vermektedir
C) Hasta/sağlam herkese bilgi vererek, olumlu tutum ve davranıŞ kazanmalarını sağlamaktadır
D) Topluma mesaj vermektedir
E) Hasta yakınlarına bilgi vererek bilgi eksikliklerini gidermektedir
3. AŞağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel özelliğidir?
A) Öğrenme yaŞantı ürünüdür
B) Öğrenme sonucunda kesinlikle bir davranıŞ değiŞikliği oluŞur
C) Öğrenme kalıcı izlidir
D) Hepsi
E) Hiçbiri
4. Hangisi bütüncü sağlık kavramını en doğru biçimde tanımlamaktadır?
A) Hastalık ve sağlığı ayrı ayrı değerlendirilir
B) Bireyi ruhsal yönüyle ve çevresiyle ele alınır
C) Bireyi bedensel yönüyle ve çevresiyle ele alınır
D) Bireyi sosyal yönleri ve inançları ile ele alınır
E) Bireyi bedensel-ruhsal-sosyal yönleri-ailesiyle ele alınır, sağlık-hastalığı ayırmaz
5. Ġnsanın dünya ile etkileŞimi sonunda hangi alanlarda öğrenme olmaktadır?
A) BiliŞsel/kognitif alan
B) DuyuŞsal/affektif alan
C) Psikomotor/deviniŞsel alan
D) Zihinsel alan
E) Hepsi
6. AŞağıdakilerden hangisi psikomotor alana ait öğrenmedir?
A) Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B) Hastanın kendisi için yazılmıŞ olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiŞtirebilmesi
D) Hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi
E) Hiçbiri
7. AŞağıdakilerden hangisi biliŞsel alana ait öğrenmedir?
A) Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B) Hastanın kendisi için yazılmıŞ olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiŞtirebilmesi
D) Hastanın hemŞire rehberliğinde insülin enjeksiyonu gereken dozda hazırlaması
E) Hiçbiri
8. AŞağıdakilerden hangisi duyuŞsal alana ait öğrenmedir?
A) Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B) Hastanın kendisi için yazılmıŞ olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiŞtirebilmesi
D) Hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi
E) Hiçbiri
9. AŞağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili eğitim etkinliklerinin amaçlarındandır?
A) Sağlıklı yaŞamın devamını sağlamak
B) Bilgi aktarmak
C) Bakıma yönelik doğru kararlar aldırmak
D) Olumlu davranıŞ kazandırmak
E) Hepsi
10. AŞağıdakilerden hangisi öğrenmenin nasıl olduğunu açıklayan kuramdır?
A) DavranıŞçı ve biliŞsel öğrenme kuramları
B) Edimsel koŞullama kuramı
C) Klasik koŞullama kuramı
D) Hepsi
E) Sosyal öğrenme kuramı
11. AŞağıdakilerden hangisi edimsel koŞullama kuramının özelliklerindendir?
A) Öğrenme uyaran ve tepki arasındaki iliŞkiden ibarettir
B) PekiŞtirilen davranıŞ öğrenilir
C) Öğrenmenin oluŞmasında ödül veya pekiŞtirmeye gerek yoktur
D) Öğrenme uyarana karŞı ilk tepki gösterildiğinde gerçekleŞmiŞtir
E) Hiçbiri
12. AŞağıdakilerden hangisi klasik koŞullama kuramının özelliklerindendir?
A) Öğrenme uyaran ve tepki arasındaki iliŞkiden ibarettir
B) PekiŞtirilen davranıŞ öğrenilir
C) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranıŞlar kalıcıdır
D) Organizmayı olumsuz sonuca götüren davranıŞlar söner
E) Bu kuramının temeli öğrenmeyi isteklendirmeye dayanmaktadır
13. AŞağıdakilerden hangisi davranıŞçı kuramların öğretim ilkelerinden değildir?
A) Yaparak öğrenme esastır
B) Öğrenmede pekiŞtirme önemlidir
C) Anlama-kavrama ve zihinsel faaliyetler önemlidir
D) Becerileri kazanmada tekrar önemlidir
E) Öğrenmede güdüleme önemlidir
14. AŞağıdakilerden hangisi biliŞsel kuramın öğretim ilkelerinden değildir?
A) Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklenir
B) Daha önceki yaŞantılar ve deneyimler önemlidir
C) Öğrenme; anlama-algılama-düŞünme ve yaratma üzerine temellenir
D) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranıŞlar pekiŞtirilir
E) Öğreten otorite figürü değil, öğrenenlerin rehberi durumundadır
15. AŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) BiliŞsel alan zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranıŞların kodlandığı alandır.
B) DuyuŞsal alan öğrenilmiŞ duyguların kodlandığı alandır.
C) Psikomotor alan motor becerilerin baskın olduğu davranıŞların kodlandığı alandır
D) DuyuŞsal öğrenme; duygularla ilgili öğrenmeler, duyuŞsal tutum olarak kabul edilir
E) BiliŞsel alan motor becerilerin baskın olduğu davranıŞların kodlandığı alandır
16. Hangisi öğrenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir?
A) Öğrenme güdüsü
B) Öğrenme yeterliliği
C) Öğrenme ortamı
D) Hiçbiri
E) Hepsi
17. Hangisi güdülenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir?
A) Dikkat
B) Ġnançlar
C) Yeni duruma uyum
D) Etkin katılım
E) Hepsi
18. Hangisi geliŞim sürecini en doğru biçimde ifade etmektedir?
A) GeliŞme-büyüme-yürüme
B) OlgunlaŞma-öğrenme-geliŞme
C) Büyüme-olgunlaŞma
D) Büyüme-olgunlaŞma-öğrenme-geliŞme
E) Öğrenme
19. Hangisi öğretim süresince yapılacak dikkat çekme faaliyeti değildir?
A) Genel uyarılmıŞlık hali oluŞturma
B) Uyarıcıları basit ve sade kılma
C) Bireyin geçmiŞ yaŞantılarıyla bağlantı kurma
D) Uyarıcıların sunulmasında değiŞken yapıları kullanma
E) Soru sorma
20. Hangisi ergenlik döneminin geliŞim özelliğidir?
A) Unutkanlık artar ve sık sık soru sorar ve dinlenmek ister
B) Rollerini sürdürmeye özen gösterir ve kurallara uyar.
C) Bağımlı çocukluk ve bağımsız yetiŞkinlik duyguları arasında çeliŞki içindedir
D) Kelime haznesi geliŞmiŞtir
E) Ġhtiyaçlarının karŞılanmasında anne-babaya bağımlıdır

CEVAP ANAHTARI

1. E
2. C
3. D
4. E
5. E
6. C
7. B
8. A
9. E
10. D
11. B
12. A
13. C
14. D
15. E
16. E
17. E
18. D
19. A
20. C

HEMŞİRELİK ESASLARI

1. AŞağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sayılamaz?
A) Ana çocuk sağlığı hizmetleri
B) BağıŞıklama
C) Sağlık eğitimi
D) Sağlık taraması ve tanı
E) Rehabilitasyon
2. AŞağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında yer alır?
A) Erken tanı
B) Yetersizliği-sakatlığı sınırlama,
C) Sınırlarla yaŞamayı öğretme
D) Rehabilitasyon,
E) Sosyal yardım
3. AŞağıdakilerden hangisi 1977 yılında Alma Ata toplantısında kararlaŞtırılan sağlık hizmetleri anlayıŞından değildir?
A) Sağlığı koruma ve geliŞtirmeye önem verme.
B) Ekip çalıŞmasına önem verme.
C) Hastaya hizmet verme.
D) Pratisyen hekim hizmetlerine ağırlık verme.
E) Sağlık hizmetlerine toplumun katılımını sağlama.
4. AŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) Osmanlılar döneminde sağlık hizmetleri sadece sosyal yardım kurumlarında verilmekteydi.
B) Osmanlılar döneminde devletin sağlık iŞleri “HekimbaŞılık örgütü” tarafından yönetilmekteydi.
C) Ġlk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam’ dır.
D) Sağlık bakım sisteminin temel amacı, kiŞilerin yaŞamlarını sağlıklı olarak sürdürmelerini sağlamak ve hastalık halinde tedavi ve bakımlarını sağlayacak çalıŞmalarda bulunmaktır.
E) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çözülemeyen sağlık sorunları tedavi edici sağlık hizmetlerinde ileri uzmanlık ve teknoloji ile tedavi edilir.
5. AŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) Sağlık evleri en uç noktada bulunan ve en küçük hizmet birimleridir.
B) Sağlık hizmetinin hizmet merkezi hasta bireydir.
C) Sosyal Rehabilitasyon özürlülük nedeniyle topluma ve mesleğine uyum sağlama çalıŞmalarını kapsar.
D) Hekim, hemŞire, terapistler, diyetisyen, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve diğer dolaylı bakım hizmetleri verenler sağlık ekibini oluŞturan üyelerdir.
E) Ekip olarak çalıŞma sağlık kuruluŞlarında maliyeti düŞürür.
6. AŞağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin merkezinde yer alır.
A) HemŞire
B) Hekim
C) Hasta/sağlıklı birey, aile, toplum
D) Verilen hizmete göre değiŞir
E) Sosyal hizmet uzmanı
7. AŞağıdakilerden hangisi güvenli bir ortamın oluŞmasını etkileyen çevresel faktörlerdendir?
A) YaŞ
B) Stres
C) Göçler
D) Gürültü
E) SanayileŞme
8. AŞağıdakilerden hangisi kabul sürecinde hemŞirenin sorumluluklarından değildir?
A) Hasta kimliğinin saptanması
B) Fiziksel muayeneye yardım
C) TanıŞma ve oryantasyon
D) Hasta ünitesinin düzenlenmesi
E) Ġlaçların verilmesi
9. BaŞarılı bir taburculuk planı ne zaman baŞlar?
A) Hasta taburcu olmadan bir gün önce
B) Hasta taburcu olmadan bir hafta önce
C) Hastanın taburcu olduğu gün
D) Hasta hastaneye yattığında
E) Hiçbiri
10. AŞağıdakilerden hangisi steril bir paket set açarken doğru bir uygulama değildir.
A) Eller yıkanır.
B) Steril set bel düzeyinin üstünde kuru ve temiz bir alanda açılır.
C) Steril setin ilk önce kendine yakın olan ucu açılır.
D) Cisim görüŞ açısı içerisinde tutulur.
E) Sterilizasyondan gelen set nemli ise kullanılmaz.
11. En çok görülen hastane enfeksiyonu hangisidir.
A) Üriner sistem enfeksiyonları
B) Cerrahi yara enfeksiyonları
C) Bakteriyemi
D) Pnömoni
E) Sepsis
12. AŞağıdakilerden hangisi ya da hangileri hastane enfeksiyonları açısından en riskli yerlerdir?
I-Yoğun bakım üniteleri II-Kardiyoloji klinikleri III-Fizik tedavi klinikleri
IV-Yenidoğan klinikleri V-Beyin cerrahi klinikleri
A) Yalnız I
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) II ve III
E) Hepsi
13. AŞağıdaki uygulamalardan hangisinde hijyenik el yıkama gerekir?
A) Eller kirlendikçe
B) Tuvalete girmeden önce ve sonra
C) Hastaya temastan sonra
D) Hastadan hastaya geçerken
E) Göreve baŞlamadan önce
14. AŞağıdakilerden hangisi enfeksiyon kontrol komitesi içinde yer almaz?
A) Enfeksiyon kontrol hemŞiresi
B) Ġl sağlık müdürü
C) Enfeksiyon kontrol hekimi
D) Hastane müdürü
E) Hastane baŞhemŞiresi
15. AŞağıdakilerden hangisi yatak yapımı gerekli olan malzemelerden biri değildir?
A) Kirli arabası
B) Ara çarŞafı
C) Pike
D) Steril eldiven
E) Yastık
16. AŞağıdakilerden hangisi cerrahi yatak yapımı için doğrudur?
A) Nevresim ayakucuna sıkıŞtırılmaz.
B) Yastık kullanılmaz.
C) Yatak kenarları yükseltilir.
D) Yatak önceden ısıtılabilir.
E) Hepsi.
17. AŞağıdakilerden hangisi fiziksel tespit edicilerden biri değildir?
A) Deri tespit ediciler
B) Dirsek tespit ediciler
C) Beden tespit edicileri
D) El tespit edicileri
E) Kimyasal tespit ediciler
18. AŞağıdakilerden hangisi fiziksel tespit amaçlarından biri değildir?
A) Ajite hastaların yataktan düŞmesini önlemek.
B) Hastaları sakinleŞtirmek.
C) Duyusal yoksunluğu azaltmak.
D) Yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü korumak.
E) Hastaların hareketini kısıtlayarak kendilerine zarar vermesini önlemek.
19. Fiziksel tespit ediciler için aŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) Sadece profesyonel kiŞiler tarafından uygulanmalıdır.
B) Yüzüstü tespit yapılmamalıdır.
C) Aile üyeleri bilgilendirilmelidir.
D) Asla ip kullanılmamalıdır.
E) HemŞire gerekli görüyorsa uygulanabilir.
20. Tekerlekli sandalyede hastanın güvenliğini sağlamak için hangi tür tespit ediciler kullanılmalıdır?
A) Deri tespit ediciler
B) Dirsek tespit ediciler
C) El ayak tespit ediciler
D) Emniyet kemeri Şeklindeki tespit edicileri
E) Kundak tespit ediciler

CEVAP ANAHTARI

1. E
2. A
3. C
4. A
5. B
6. C
7. D
8. E
9. D
10. C
11. A
12. C
13. E
14. B
15. D
16. E
17. E
18. C
19. E
20. D

HEMŞİRELİK FELSEFESİ ve TEMEL KAVRAMLAR

1. AŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) Ġlk çağ hemŞireliği Hz. Ġsa ile baŞlar.
B) Orta çağda hekimlik ve hemŞirelik hizmetleri birbirinden bağımsız olarak uygulanabiliyordu.
C) Modern hemŞirelik, Florence Nightingale ile baŞlar.
D) Dekon ve dekonesler, Florence Nightingale döneminde kiliseye mensup sosyal hizmetlerde çalıŞıyorlardı.
E) Fransız devrimi ve savaŞlar hemŞireliğin yeniden doğuŞuna zemin hazırlamıŞtır.
2. AŞağıdaki tarihsel olaylar kronolojik olarak sıralandığında ilk sırada hangisi yer alır?
A) Nightingale HemŞirelik Okulunun açılması.
B) Kırım savaŞı.
C) Phobe’nin ilk hemŞirelik örgütünü kurması.
D) Rönesans ve reform hareketleri ile tıpta birçok geliŞmenin olması.
E) HemŞireliği subaylık formasyonuyla birleŞmesi.
3. AŞağıdakilerden hangisi hemŞireliğin gerçek meslek statüsüne eriŞmek için benimsediği stratejilerden biri değildir?
A) Temel mesleki eğitimlerini üniversite düzeyine çıkarmak.
B) Ġleri bilgi temelini oluŞturacak araŞtırma programlarını geliŞtirmek.
C) Etik kavramları formüle etmek.
D) Mesleki politik kamuoyu oluŞturmak.
E) Sağlık ekibine bağımlı olarak çalıŞmak.
4. AŞağıdakilerden hangisi bir iŞin meslek sayılabilmesi için gereken ölçütlerden biri değildir?
A) Bilgi yükü
B) ĠletiŞim
C) Topluma hizmet sunma
D) Otonomi
E) Eğitim
5. AŞağıdakilerden hangisi uğraŞ ve meslek arasındaki farklardan biri değildir?
A) Meslekte kiŞisel kimlik değiŞebilir fakat uğraŞta kiŞisel kimlik çok önemlidir.
B) Meslekte uzun süreli bir eğitim varken uğraŞta değiŞik eğitim süreleri vardır.
C) Meslekte çalıŞanlarda otonomi varken uğraŞta çalıŞanlar denetlenir.
D) Meslekte sorumluluk bireye aitken uğraŞta sorumluluk iŞverene aittir.
E) Meslekte değer, inanç, etik çok önemliyken uğraŞta bunlar zayıftır.
6. AŞağıdakilerden hangisi bir uğraŞ alanında hizmeti sunan meslek üyesinin profesyonel olma yolunda sahip olması gereken kiŞisel özelliklerden biri değildir?
A) Meslek ahlaki kurallarına bağlı olmak.
B) Organize ve sistematik bilgi sahibi olmak.
C) Toplumun iyiliği ve esenliği ile ilgili hizmette bulunmak.
D) GeliŞmiŞ bir kiŞilik ve karaktere sahip olmak.
E) Fiziksel faaliyetleri yerine getirirken entelektüel süreçlerden ve becerilerden yararlanmak.
7. AŞağıdakilerden hangisi hemŞirenin bir bilim insanı ve bir sanatçı olarak ele alındığında taŞıdığı temel niteliklerden biri değildir?
A) Bilimsel bilgiyi üretir ve kullanır.
B) Akıl yürütme ve muhakeme yeteneği geliŞmiŞtir.
C) Sorumluluk bilinci geliŞmiŞtir.
D) Kendine önem verir.
E) Dürüstlük, güven ve otonomi özelliklerini sergiler.
8. AŞağıdakilerden hangisi hemŞireliğin geleneksel rolden çağdaŞ role geçiŞini etkileyen faktörlerden değildir?
A) Bilim ve teknolojideki geliŞmeler.
B) Demografik değiŞiklikler (göçler, nüfus artıŞı, iŞsizlik, yaŞlı nüfusun artıŞı).
C) Tüketici hareketleri (hasta ve tüketici hakları).
D) Etik ilkelere verilen önemin artması.
E) Hastalıkların tedavi edilmesi konusunun önem kazanması.
9. AŞağıdakilerden hangisi hemŞirenin koordinatörlük rolü kapsamına girer?
A) Ġleri derecede bilgi ve beceri gerektiren alanlarda uzmanlaŞma.
B) Gereksiz iŞlemleri önleme, hastanın tarafında veya yanında eylemlerde bulunma.
C) Birey-aile-sağlık ekibi arasında iletiŞim ve iŞbirliği sağlama.
D) Bakım iŞlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül ve terapötik bir yaklaŞımla iŞlevlerini yerine getirme.
E) Sağlıklı hasta bireyin sağlığa iliŞkin davranıŞlarını gereksinimine uygun olarak değiŞtirme.
10. AŞağıdakilerden hangisi hemŞirenin değiŞim ajanı rolü kapsamına girer?
A) Ġleri derecede bilgi ve beceri gerektiren alanlarda uzmanlaŞma.
B) Gereksiz iŞlemleri önleme, hastanın tarafında veya yanında eylemlerde bulunma.
C) Birey-aile-sağlık ekibi arasında iletiŞim ve iŞbirliği sağlama.
D) Sağlıklı hasta bireyin sağlığa iliŞkin davranıŞlarını gereksinimine uygun olarak değiŞtirme.
E) Bakım iŞlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül ve terapötik bir yaklaŞımla iŞlevlerini yerine getirme.
11. AŞağıdakilerden hangisi hemŞirenin hizmet verdiği birey, aile ve topluma karŞı sorumluluklarından biri değildir?
A) Ġyi bir vatandaŞ olma.
B) Sağlıklı çevre oluŞturma ve koruma.
C) Sır saklama.
D) Toplum sağlığı için tehlike yaratan durumlarda önlem alma.
E) HemŞirelik öğrencilerine uygun öğrenme ortamları hazırlama.
12. AŞağıdakilerden hangisi hemŞirenin yöneticilik rolü kapsamında değildir?
A) Sorumluluğu doğru zamanda doğru kiŞiye verir.
B) Diğer personeli denetlemesi için baŞhekimliğe baŞvurur.
C) Uygulama ortamındaki kaynakları yönetir.
D) Bireysel kaynakların etkili kullanımını sağlar.
E) Aktiviteleri koordine eder.
13. AŞağıdakilerden hangisi hemŞirenin ekip üyelerine karŞı sorumluluklarından biridir?
A) ÇalıŞtığı kurumun politika ve hedeflerini bilmek.
B) Malzemelerin ekonomik kullanılmasını sağlamak.
C) Disiplinler arası olumlu iliŞkiler kurmak.
D) Bireysel olarak mesleki bilgi ve becerisini geliŞtirerek yeterliliğini sürdürmek.
E) Sağlık politikalarının oluŞturulmasına katılmak.
14. “Etik ve yasal kurallara uymayan müdahaleleri rapor etme” aŞağıdaki hemŞirelik değerlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Özgürlük
B) EŞitlik
C) Alturizm
D) Adalet
E) Estetik
15. AŞağıdakilerden hangisi güç, otorite ve yeteneğe önem veren bir değer türüdür?
A) Estetik değerler
B) Kuramsal değerler
C) Sosyal/toplumsal değerler
D) Ekonomik değerler
E) Politik değerler
16. AŞağıdakilerden hangisi deneysel, eleŞtirel, gerçekçi olma ile ilgili bir değer türüdür?
A) Estetik değerler
B) Kuramsal değerler
C) Sosyal/toplumsal değerler
D) Ekonomik değerler
E) Politik değerler
17. AŞağıdakilerden hangisi karar vermeyi gerektiren moral sorunlarda doğru olan veya yapılması gerekenleri sorgulayan etik anlayıŞtır?
A) Normatif etik
B) Metaetik etik
C) Deskriptif etik
D) AraŞtırma etiği
E) Hiçbiri
18. AŞağıdakilerden hangisi bakımda etiğin sağladığı yararlardan biri değildir?
A) DavranıŞları ve sorumluluğu belirler.
B) Önyargılı olmayı önler.
C) Mesleğin statüsünü güçlendirir.
D) Özgürlük ve otonomi sağlar.
E) Karar vermeyi zorlaŞtırır.
19. AŞağıdakilerden hangisi bir davranıŞ ve kararın eylem veya sonuçlarının ahlak kurallarına uygunluk derecesini değerlendirmeyi ifade eden yaklaŞımdır?
A) Deontolojik yaklaŞım
B) Teleolojik yaklaŞım
C) Yararcı yaklaŞım
D) Profesyonel yaklaŞım
E) Politik yaklaŞım
20. Optimum sayıda insana en fazla yararı sağlayacak kararın doğru karar olduğunu savunan etik teorisyen aŞağıdakilerden hangisidir?
A) John Stuart Mill
B) Jameton
C) Arsitoteles
D) Immanuel Kant
E) Sokrat

CEVAP ANAHTARI

1. D
2. C
3. E
4. B
5. A
6. E
7. D
8. E
9. C
10. D
11. E
12. B
13. C
14. D
15. E
16. B
17. A
18. E
19. B
20. C
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
103B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
51B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
63B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
76B
Üst