8. sınıf genel TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
İNKILAP TARİHİ GENEL SORULAR

S-1 Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan akımlardandır?
a) Sosyalizm b) Milliyetçilik c) Liberalizm d) Türkçülük
S-2 Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kim kurmuştur?
a) II. Mahmut b) I. Mahmut c) III. Selim d) I. Murat
S-3 Osmanlı Devleti Parlamenter sisteme hangi dönemde girmiştir?
a) Tanzimat b) Lale Devri c) Meşrutiyet d) II. Mahmut
S-4 Duyun-ı Umumiye ne demektir?
a) Genel ekonomi yönetimi b) Genel sosyal hukuk yönetimi
c) Genel borçlar yönetimi d) Genel siyasi yönetim
S-5 Osmanlı devleti Kuzey Afrika’daki en son toprak parçasını hangi antlaşma ile kaybetmiştir?
a) Uşi ant. b) Londra ant. c) Atina ant. d) Mondros ateşkes ant.
S-6 31 Mart ayaklanmasını bastıran ordunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sekban-ı cedit b) Hareket ordusu c) Nizam-ı Cedit d- Yıldırım ordusu
S-7 Aşağıdaki devletlerden hangisi balkan savaşlarına katılan devletlerden değildir?
a) Yunanistan b) Macaristan c) Sırbistan d) Karadağ
S-8 I. Balkan savaşı sonucunda hangi antlaşma imzalanmıştır?
a) İstanbul b) Uşi c) Londra d) Atina
S-9 Balkan savaşları devam ederken bağımsızlığını kazanan devlet hangisidir?
a) Sırbistan b) Romanya c) Bulgaristan d) Arnavutluk
S-10 Aşağıdaki devletlerden hangisi ittifak devletleri arasında değildir?
a) Almanya b) İtalya c) Rusya d) Avusturya
S-11 I. Dünya savaşı başladıktan sonra saf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtalya b) Rusya c) Fransa d) Almanya
S-12 I. Dünya savaşı devam ederken Fransa’nın Alsas-Loren bölgesini işgal eden devlet aşağıda-
kilerden hangisidir?
a) İtalya b) Almanya c) Avusturya d) Rusya
S-13 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme sebepleri arasında de-
ğildir.
a) Daha önceden kaybettiği toprakları geri almak istemesi.
b) Almanya’nın savaşı kazanacağına kesin gözüyle bakılması
c) Kafkasya cephesinde başarısız olan Enver paşanın bunu telafi etmek istemesi.
d) İttihat ve Terakkicilerin Alman hayranlığı
S-14 Osmanlı devletinin I Dünya savaşına girmesine neden olan gemilerden biri aşağıdakilerden
Hangisidir.
a) Yavuz b) Ertuğrul c) Nusret Mayın d) Yıldırım
S-15 Osmanlı devleti I. Dünya savaşında aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmamıştır?
a) Galiçya b) Suriye c) Kanal d) Sudan
S-16 Rusya’nın I. Dünya savaşından hangi antlaşmayla çekilmiştir?
a) Moskova b) Berlin c) Brest-Litowsk d) Petrograt
S-17 Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşı devam ederken ülkesinde rejim değişikliği
Olduğu için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?
a) İtalya b) Avusturya c) Rusya d) Almanya
S- 18 Aşağıdaki cephelerden hangisi I. Dünya savaşının uzamasına neden olmuştur?
a) Kafkasya b) Romanya c) Çanakkale d) Suriye
S-19 Mustafa Kemal’in Türk milletine önder olmasına sağlayan savaşların yapıldığı cephe
Aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkasya b) Romanya c) Çanakkale d) Suriye
S-20 Mustafa Kemal “ Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” sözünü hangi sa-
vaşta söylemiştir?
a) Çanakkale b) Trablusgarp c) Sakarya d) II. İnönü


S-21 İngilizlerle yapılan Kut’ül Amare savaşları hangi cephede cereyan etmiştir?
a) Kafkasya b) Irak c) Çanakkale d) Suriye
S-22 Osmanlı devletinin Avrupa’da savaştığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkasya b) Irak c) Çanakkale d) Galiçya, Romanya ve Makedonya
S-23 Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşı sonucunda yenilen devletlerin haklarını korumak
amacıyla yayımlanan bildirinin ismidir?
a) Amiral Biristol b) Wilson İlkeleri c) Washington Raporu d) Özgürlük bild
S-24 Osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasının ismi nedir?
a) Sevr b) Mondros c) Paris d) Lozan
S-25 Almanya ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasının ismi nedir?
a) Nöyyi b) Trianon c) Versay d)Sen Jermen
S-26 Bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasının ismi nedir?
a) Nöyyi b) Trianon c) Versay d)Sen Jermen
S-27 Avusturya ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasının ismi nedir?
a) Nöyyi b) Trianon c) Versay d)Sen Jermen
S-28 I. Dünya savaşı sonucunda kurulan cemiyetin ismi nedir?
a) Birleşmiş Milletler b) Nato c) Avrupa Topluluğu d) Milletler Cemiyeti
S-29 Osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında imzalanan ateşkes antlaşmasının ismi nedir?
a) Sevr b) Mondros c) Paris d) Lozan
S-30 Mondros Ateşkes antlaşmasına göre ilk işgal edilen yer neresidir?
a) Bağdat b) Musul c) Batum d) Hatay
S-31 Mondros Ateşkes antlaşmasına göre Antalya ve Konya’yı işgal eden devlet aşağıdaki-
lerden hangisidir?
a) İtalya b) Fransa c) İngiltere d) Rusya
S-32 “Vilayet-i Sitte “ illeri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Sivas b) Erzurum c) Van d) Erzincan
S-33 Mondros limanı hangi adadadır?
a) Midilli b) Limni c) İmroz d) Rodos
S-34 Mondros ateşkes antlaşmasına göre İtalyanlara bırakılan Batı Anadolu hangi konferansta
Yunanlılara bırakılmıştır?
a) Paris barış konf b) Londra konf c) Lozan konf d) İstanbul konf
S-35 Milli mücadelenin başlamasını hızlandıran ve savaşın önemli bir cephesini de belirleyen
olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstanbul’un işgali b) Antep’in işgali c) İzmir’in işgali d) Musul’un işgali
S-36 15 Mayıs 1919 tarihinde işgal edilen İzmir’de Yunan askerlerine karşı ilk kurşunu atan
kişi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Hasan Tahsin b) Şahin bey c) Sütçü İmam d) Çerkez Ethem
S-37 Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden değildir?
a) Mavri Mira cemiyeti b) Pontus Rum cemiyeti
d) Kürt teali cemiyeti c) Etnik-i Eterya cemiyeti
S-38 Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan ama milli varlığa düşman cemiyetlerdendir?
a) Milli kongre cemiyeti b) Teali İslam cemiyeti
c) Pontus rum cemiyeti d) Kürt teali cemiyeti
S-39 Aşağıdakilerden hangisi kurtuluşu padişah ve halifeye bağlı kalmakta bulan cemiyettir?
a) Milli kongre cemiyeti b) Teali İslam cemiyeti
c) Pontus rum cemiyeti d) Kürt teali cemiyeti
S-40 Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?
a) Kilikyalılar cemiyeti b) İzmir Müdafa-i Hukuk cemiyeti
b) Teali İslam cemiyeti d) Milli Kongre cemiyeti
S-41 Mustafa Kemal’in kız kardeşinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Latife hanım b) Zübeyde hanım c) Füreya hanım d) Makbule hanım

S-42 Mustafa Kemal’in eşinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Latife hanım b) Zübeyde hanım c) Füreya hanım d) Makbule hanım
S-43 Aşağıdakilerden Mustafa Kemal’in okuduğu okullar arasında değildir?
a) Şemsi efendi okulu b) Selanik Askeri Rüştiyesi
c) Belediye İlköğretim okulu d) İstanbul harp okulu
S-44 Mustafa Kemal’in doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Romanya b) Macaristan c) Makedonya d) Suriye
S-45 Mustafa Kemal İstanbul harp akademisinden hangi rütbe ile mezun olmuştur?
a) Binbaşı b) Üsteğmen c) Kurmay Yüzbaşı d) Teğmen
S-46 Mondros ateşkes antlaşmasından sonra ülkemizin yer yer işgal edilmesi karşısında ,Türk
Milletinin vatanını korumak için başlattığı harekete ne ad verilir?
a) Kuvay-ı milliye b) Kuvay-ı İnzibatiye c) Hıyanet-i vataniye d) Müdafa-i Hukuk
S-47 Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsuna çıktığında rütbesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yıldırım orduları komutan b) 9.Ordu müfettişi c) 15i Kolordu komutanı d) Başkomutan
S-48 İşgallere karşı ilk direniş hareketi nerede başlamıştır?
a) Antep’de b) Hatay Dörtyol’da c) Amasya’da d) Erzurum’da
S-49 İzmir kaç tarihinde işgal edilmiştir?
a) 15 mayıs 1918 b) 15 mayıs 1920 c) 20 haziran 1919 d) 15 mayıs 1919
S-50 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarından değildir?
a) Refet Bele b) Rauf Orbay c) Hasan Tahsin d) Ali Fuat Cebesoy
S-51 İşgallere karşı yürüyüşler yapılarak protesto mitinglerinin yapılması gerektiği nerede
Vurgulanmıştır?
a) Havza genelgesi b) Amasya genelgesi c) Erzurum kongresi d) Sivas kongresi
S-51 Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesinde alınan kararlar arasında değildir?
a) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b) İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir
c) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
d) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
S-52 Mustafa Kemal’in resmi görevine( 9. Ordu müfettişliği) hangi olay üzerine son verilmiştir?
a) Amasya genelgesinin yayınlanması b) Erzurum kongresinin yayınlanması
c) TBMM’nin açılması d) Misak-ı Millinin kabul edilmesi.
S-53 Kurtuluş savaşının gerekçesi, yöntemi ve amacı nerede belirtilmiştir?
a) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-54 Milletin haklarını koruyup millet adına hareket edecek Temsil kurulunun oluşturulmasına
Nerede karar verildi?
a) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-55 Mondros ateşkes antlaşmasından sonra terhis edilmeyen ve Doğu Anadolu’da Ermenilere
karşı mücadele eden 15. Kolordu Komutanı kimdir?
a) İsmet İnönü b) Mustafa Kemal c) Kazım Karabekir d) Fevzi Çakmak
S-56 İlk defa milli sınırlardan nerede bahsedilmiştir?
a ) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-57 İlk defa manda ve himaye nerede reddedilmiştir?
a ) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-58 İstanbul’ hükümetinin vatanın bağımsızlığını korumada gücü yetmediği takdirde geçici bir
Hükümetin kurulacağı nerede belirtilmiştir?
a ) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-59 Katılan delegeleri yönü ile bölgesel olan; aldığı kararlar yönü ile milli olan kongre aşağıda-
kilerden hangisidir?
a) Sivas Kongresi b) Amasya Genelgesi c) Erzurum kongresi d) Alaşehir kongresi
S-60 Milli mücadele hareketine karşı düşmanca bir tavır sergileyen Sadrazam kimdir?
a) Damat Ferit paşa b) Ali Rıza paşa c) Tevfik paşa d) Mithat paşa
S-61 Erzurum kongresinin toplanmasında hangi cemiyetin desteği olmuştur?
a) Kilikyalılar cemiyeti b) İzmir Müdafa-i Hukuk cemiyeti
b) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk cemiyeti d) Milli Kongre cemiyeti


S-62 Sivas kongresini basmakla görevlendirilen Elazığ valisinin ismi nedir?
a) Salih paşa b) Ali Galip c) Murat Yılmaz d) Tevfik paşa
S-62 Anadolu’daki ve Rumeli’deki bütün yararlı cemiyetler nerede bir çatı altında toplanmıştır?
a ) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-63 Milli meclisin( meclis-i mebusan) toplanması gerektiği ilk defa nerede belirtilmiştir?
a ) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-64 Ali Fuat Paşa batı cephesi komutanlığına nerede alınan kararla getirilmiştir?
a) Sivas Kongresi b) Amasya Genelgesi c) Erzurum kongresi d) Alaşehir kongresi
S-65 Milli mücadele hareketini halka duyurmak amacıyla kurulan gazetenin ismi nedir?
a) Ceride-i Havadis b) Takvim-i Vekayi c) İrad-i Miliye d) Tercuman
S-66 Katılan delegeleri ve aldığı kararlar yönü ile milli olan kongre hangisidir?
a ) Havza genelgesi b) Erzurum kongresi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kong.
S-67 Amasya görüşmelerine katılan İstanbul hükümeti temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bekir Sami bey b) Ali Rıza paşa c) Salih paşa d) Tevfik paşa
S-68 Osmanlı hükümeti ilk defa temsil heyetinin varlığını nerede tanımıştır?
a) Amasya görüşmelerinde b) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’da
c) İlk TBMM’de d) Sivas kongresinde
S-69 Osmanlı hükümeti Anadolu ve Rumeli Mudafa-i Hukuk cemiyetinin hukuksal varlığını ilk
defa nerede tanımıştır?
a) Amasya görüşmelerinde b) Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’da
c) İlk TBMM’de d) Sivas kongresinde
S-70 Son Osmanlı Mebusan meclisi nerede toplanmıştır?
a) Ankara b) Erzurum c) İzmir d) İstanbul
S-71 Mustafa Kemal Mebusan Meclisi toplantısı için İstanbul’a giden millet vekillerinden
Mecliste bir Müdaf-i Hukuk gurubunu oluşturmalarını istemiştir.Ama Mustafa Kemal’in
Bu istediği gerçekleşmedi ,onun yerine başak bir gurup oluşturuldu. Bu gurubun ismi aşağıdaki-
Lerden hangisidir?
a) Kuvay-ı Milliye b) Felah- vatan c) Misak- Milli d) Heyet-i Temsiliye
S-72 Misak-ı Milli kararları nerede kabul edilmiştir?
a) Sivas kongresinde b) Amasya görüşmelerinde
c) İlk TBMM’de d) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
S-73 Kurtuluş savaşının plan ve ilkelerini ortaya koyan programa ne ad verilir?
a) Kuvay-ı Milliye b) Kuvay-ı İnzibatiye c) Misak-Milli d) Tekalif-i Milliye
S-74 Misak-ı Millide aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmemiştir?
a) Kapitülasyonlar b) Musulu’ geleceği
c) Boğazlar d) Azınlıklar konusu
S- 75 İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgal etmelerine neden olan olay olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) TMMM’nin açılması b) Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılması
c) Misak-ı Millinin kabulü d) Sakarya Savaşının kazanılması
S-76 İlk TBMM kaç tarihinde toplandı?
a) 23 Nisan 1920 b) 29 Ekim 1923 c) 19 Mayıs 1919 d) 1 Kasım 1922
S-77 İlk TBMM’de yasama , yürütme ve yargı organlarını hangi kurum temsil ediyordu?
a) Halife b) Bağımsız mahkemeler c) TBMM d) Hükümet
S-78 İlk TBMM’de kabul edilen hükümet sistemin ismine ne ad verilir?
a) Kabine hükümeti b) Grup hükümeti c) Yargı hükümeti d) Meclis hükümeti
S-79 İlk TBMM’de alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.
b) Tekalif-i Milliye emirleri alınmalıdır.
c) Hükümet kurmak zorunludur.
d) Geçici bir padişah vekili atamak doğru değildir
S-80 Temsil heyetinin görevi hangi olay sonucunda son bulmuştur?
a) TBMM’nin açılması ile b) İstanbul’un İşgali ile
c) Misak-ı Millinin kabulü ile d) I. İnönü zaferinin kazanılması ile

S-81 İstanbul hükümetinin ( Damat Ferit paşanın) Kuvay-ı Milliye birliklerine karşı oluşturduğu
Ordunun ismine ne ad verilir?
a) Kuvay-ı İnzibatiye b) Hareket ordusu c) Sekban-ı cedit d) Nizam-ı Cedit
S-82 Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler arasında değildir?
a) Hıyanet-i Vataniye kanunu çıkarıldı b) İstiklal mahkemeleri kuruldu
c) İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı. d) Anadolu ajansı kuruldu
S-83 Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi hiçbir zaman uygulamaya girmemiştir?
a) Mudanya Ateşkes Antlaşması b) Sevr Antlaşması
c) Ankara Antlaşması d) Nöyyi antlaşması
S-84 Sevr Barış antlaşmasına Osmanlı hükümeti adına kim katılmıştır?
a) Salih paşa b) Ali Rıza Paşa c) Bekir Sami Bey d) Tevfik paşa
S-85 TBMM hangi antlaşmadan dolayı , antlaşmayı imzalayanların vatan haini sayılmalarına karar verdi?
a) Mudanya Ateşkes Antlaşması b) Sevr Antlaşması
c) Ankara Antlaşması d) Nöyyi antlaşması
S-86 Aşağıdaki Kuvay-ı Milliyecilerden hangisi Düzenli orduya katılmayı istemeyip TBMM’ne
İsyan etmiştir?
a) Ali Galip b) Çerkez Ethem c) Sütçü İmam d) Şahin bey
S-87 Düzenli ordu kurulduktan sonra Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Cebesoy’un yerine
Kim atanmıştır?
a) İsmet İnönü b) Refet Bele c) Rauf Orbay d) Kazım Karabekir
S-88 Düzenli ordu kurulması çalışmaları, aşağıdaki olaylardan hangisiyle hız kazanmıştır?
a) Erzurum kongresinin toplanması
b) Sivas kongresinin toplanması
c) Amasya genelgesinin yayımlanması
d) TBMM’nin açılması
S-89 Kuvay-ı Milliye birlikleri hangi bakanlığa bağlanmıştır?
a) Adalet bakanlığı b) Milli savunma bakanlığı c) İç İşleri bakanlığı d) Dış işler bakanlğı
S-90 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin imzaladığı en son antlaşmadır?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması b) Sevr Antlaşması
c) Atina Antlaşması d) Lozan Barış Antlaşması
S-91 Kurtuluş Savaşında Güney cephesinde hangi devletle mücadele edildi?
a) Fransa b) İtalya c) Yunanistan d) Ermenistan
S-92 Kurtuluş Savaşında Batı cephesinde hangi devletle mücadele edildi?
a) Fransa b) İtalya c) Yunanistan d) Ermenistan
S-93 Kurtuluş Savaşında Doğu cephesinde hangi devletle mücadele edildi?
a) Fransa b) İtalya c) Yunanistan d) Ermenistan
S-94 Ermeni sorunu ilk defa hangi savaştan sonra ortaya çıkmıştır?
a) Kırım savaşı b) Traplusgarp savaşı c) 93 Harbi d) Balkan Savaşları
S-95 Aşağıdaki derneklerden hangisi Ermenilerin kurduğu cemiyetlerden birisisidir?
a) Alyans İsrailit b) Taşnak ve Hınçak c) Rum pontus d) Mavri Mira
S-96 Ermeniler için çıkartılan Tehcir( göç) yasası hangi savaş esnasında çıkarılmıştır?
a) I. Balkan savaşı b) 93 harbi c) I.Dünya savaşı d) Trablusgarp savaşı
S-97 Kurtuluş savaşı yıllarında Ermenilerle yapılan savaşları bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Moskova ant. b) Gümrü ant c) Kars ant. d) Ankara ant.
S-98 TBMM hükümetinin imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Moskova ant. b) Gümrü ant c) Kars ant. d) Ankara ant.
S-99 TBMM hükümetinin ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Londra Konferansı b) Moskova ant c) Mudanya ateşkes ant d) Gümrü ant
S- 100 Ermeniler Doğu Anadolu ile ilgili istek ve iddialarından resmen hangi antlaşma ile vazgeçmişlerdir?
a) Moskova ant. b) Kars ant c) Gümrü ant.. d) Ankara ant.

S-101 Kurtuluş savaşında Urfa, Antep ve Maraş’ta hangi devletle mücadele edildi?
a) Fransa b) İngiltere c) İtalya d) Rusya
S-102 Kurtuluş savaşında Fransızlar Güneyde hangi şehri işgal etmişlerdir?
a) Urfa b) Hatay c) Antep d) Maraş
S-102 Maraş şehrinde Fransız askerlerine karşı ilk direniş hareketini gösteren kişi kimdir?
a) Şahin bey b) Hasan Tahsin c)Çerkez Ethem d) Sütçü İmam
S-103 Antep şehrinde Fransız askerlerine karşı canla başla mücadele veren Kuvay-ı milliye
birliklerinin komutanı kimdir?
S-104 Güney cephesindeki savaşları bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Moskova b) Ankara c) Kars d) Gümrü
S-105 Yunan orduları ile TBMM ordusu arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d) Büyük Taarruz
S-106 Düzenli ordu kurulduktan sonra Düzenli orduya katılmayıp isyan eden ve TBMM’ni en
Çok uğraştıran Kuvay-ı milliyeci kimdir?
a) Demirci Mehmet Efe b) Topal Osman c) Çerkez Ethem d) Şahin bey
S-107 Aşağıdakilerden hangisi I .İnönü savaşının sonuçlarından değildir?
a) TBMM ve düzenli orduya olan güven arttı.
b) Çerkez Ethem isyanı bastırıldı.
c) Albay İsmet İnönü Generalliğe getirildi.
d) Mudanya ateşkes antlaşması imzalandı.
S-108 Aşağıdakilerden hangisi I .İnönü savaşının sonuçlarından değildir?
a) Londra konferansı toplandı.
b) Moskova antlaşması imzalandı
c) Fransızlarla Ankara antlaşması imzalandı
d) İstiklal marşı kabul edildi
S-109 Londra konferansına TBMM adına kim katılmıştır?
a) Tevfik paşa b) Bekir Sami bey c) İsmet İnönü d) Salih paşa
S-110 Londra konferansına İstanbul hükümeti adına kim katılmıştır?
a) Tevfik paşa b) Bekir Sami bey c) İsmet İnönü d) Salih paşa
S-111 İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?
a) Mudanya b) Lozan c) Londra Konf d) Gümrü barış ant.
S-112 Türk milletinin haklı davası nerede dünya kamuoyuna duyurulmuştur?
a ) Mudanya b) Lozan c) Londra Konf d) Gümrü barış ant.
S-113 Moskova antlaşması TBMM hükümeti ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?
a) Rusya b) İtalya c) İngiltere d) Fransa
S-114 Misak-ı Milliyi tanıyan ilk Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rusya b) İtalya c) İngiltere d) Fransa
S-115 Doğu sınırımız hangi antlaşma ile belirlenmiş ve güvenlik altına alınmıştır?
a) Ankara b) Mudanya c) Moskova d) Lozan
S-116 İstiklal Marşı hangi savaş sonucunda kabul edilmiştir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d) Büyük Taarruz
S-117 Mustafa Kemal İsmet İnönü’ye “ Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz” sözünü hangi savaştan sonra söylemiştir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d) Büyük Taarruz
S-118 TBMM hükümetinin Kurtuluş savaşındaki ilk ve tek yenilgisi aşağıdaki savaşlardan hangisidir?
a) Sakarya b) I. Dünya savaşı c) Eskişehir-Kütahya savaşları d) II. İnönü
S-119 TBMM’nin ilk Genelkurmay başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsmet İnönü b) Refet Bele c) Fevzi Çakmak d) Kazım Karabekir
S-120 Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi hangi savaş öncesinde verilmiştir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d) Büyük Taarruz
S-121 Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?
a) TBMM b) Padişah c) Sadrazam d) Temsil heyeti

S-122 Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?
a) Sakarya b) I. Dünya savaşı c ) Eskişehir-Kütahya savaşları d) II. İnönü
S-123 Aşağıdakilerden hangisi Sakarya savaşının sonuçlarından değildir?
a) Mustafa Kemal’e “Gazi” ve “ Mareşal” rütbesi verildi.
b) Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı.
c) İstanbul be Doğu Trakya TBMM’ye bırakıldı.
d) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars antlaşması imzalandı.
S-124 Hatay dışındaki bugünkü Türkiye –Suriye sınırı hangi antlaşma ile çizilmiştir?
a) Gümrü b) Kars c) Moskova d) Ankara
S-125 TBMM’ni tanıyan ilk itilaf devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rusya b) İtalya c) İngiltere d) Fransa
S-126 “ Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Vatanın her karış top-
Rağı kanla ıslanmadıkça terk edilemez” Mustafa Kemal bu sözü hangi savaş esnasında söylemiştir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d) Büyük Taarruz
S-127 Mustafa Kemal “ Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir” sözünü hangi savaşta söylemiştir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d) Büyük Taarruz
S-128 Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun sonsuza kadar Türk vatanı kalacağını kanıtladı.
Ve de “ Türkiye Türklerindir” gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi?
a) Büyük Taarruz b) Sakarya c) Malazgirt d) Miryekefalon
S-129 İzmir ve Bursa, hangi savaşta düşman işgalinden kurtarıldı?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d ) Büyük Taarruz
S-130 Türklerin Kurtuluş savaşındaki son savunma savaşı aşağıdakilerden hangisidir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d ) Büyük Taarruz
S-131 Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya ateşkes mütarekesine katılmamıştır?
a) Rusya b) İtalya c) Fransa d) TBMM
S-132 Mudanya’da TBMM’ni kim temsil etmiştir?
a) Rauf Orbay b) Fevzi Çakmak c) İsmet İnönü d) Bekir Sami Bey
S-133 Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaşları bitiren antlaşma aşağıdaki devletlerden hangisidir?
a) Lozan b) Mudanya c) Ankara d) Kars
S-134 Mudanya’ya görü Türk Yunan sınırı aşağıdaki yerlerden hangisi olarak kabul edilmiştir?
a) Kapıkule b) Aras nehri c) Sakarya ırmağı d) Meriç Nehri
S-135 Aşağıdaki yerlerden hangisi Kurtuluş Savaşında savaş yapılmadan alınan yerler arasında değildir?
a) İzmir b) Doğu Trakya b) İstanbul d) Boğazlar
S-136 Mudanya Ateşkes antlaşmasına göre boğazların durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Boğazlar Osmanlı hükümetine bırakıldı b) Boğazlar TBMM’ne bırakıldı
c) Boğazlar başkanlığını Türkiye’nin yaptığı bir komisyona bırakıldı.
d) Boğazlar itilaf devletlerinin egemenliğine bırakıldı.
S-137 TBMM Lozan konferansı öncesinde aşağıdakilerden hangisini kaldırarak ülkedeki iki başlılığı
Kaldırarak itilaf devletlerinin hayallerini suya düşürmüştür?
a) Halifelik b) Temsil Heyeti c) Saltanat d) Meşrutiyet
S-138 Lozan Barış konferansına boğazlar konusunu görüşmek amacı ile katılan devlet aşağıdakilerin
Hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İngiltere- Rusya b) Yunanistan-Bulgaristan c) Rusya-Bulgaristan d) İtalya-Rusya
S-139 Lozan konferansının 4 şubat 1923 tarihide kesilmesine sebep olan konulardan birisi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Boğazlar b) Kapitülasyonlar c) Borçlar d) Musul!un geleceği
S-140 Lozan barış konferansına göre Yunanistan savaş tazminatı olarak nereyi vermiştir?
a) İpsala b) Karaağaç c) Oniki Ada d) BozcaadaS-141 Lozan konferansına göre boğazların durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
Verilmiştir?
a) Boğazlar Osmanlı hükümetine bırakıldı b) Boğazlar TBMM’ne bırakıldı
c) Boğazlar başkanlığını Türkiye’nin yaptığı bir komisyona bırakıldı.
d) Boğazlar itilaf devletlerinin egemenliğine bırakıldı
S-142 Lozan ‘da Çözülemeyen sınır aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkiye- Suriye b) Türkiye- İran c) Türkiye-Irak d) Türkiye-Yunanistan
S-143 Kapitülasyonlar aşağıdaki antlaşmaların hangisinde kaldırılmıştır?
a) Mudanya b) Lozan c) Mondros Ateşkes d) Montrö boğazlar sözleşmesi
S-146 Lozan’da çözülemeyen konular aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kapitülasyonlar- boğazlar b) Dış borçlar- Azınlıklar
c) Musul- Boğazlar d) Musul – Kapitülasyonlar
S-147 Kurtuluş Savaşını her yönden tamamlayan siyasi zafer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lozan Barış Konferansı b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Mondros Ateşkes Antlaşması d) Büyük Taarruz
S-148 Aşağıda verilenlerden hangisini II. TBMM tarafından kabul edilmiştir?
a) Lozan Barış Konferansı b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Mondros Ateşkes Antlaşması d) Büyük Taarruz
S-149 Saltanat kaç tarihinde kaldırılmıştır?
a) 29 Ekim 1923 b) 1 Kasım 1922 c) 23 Nisan 1920 d) 19 Mayıs 1919
S-150 Osmanlı devletinin son halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sultan Vahdettin b) Sultan Abdülmecit c) II. Abdülhamit d) II. Mahmut
S-151 Osmanlı Devletine halifelik hangi savaşta geçmiştir?
a) Ridaniye b) Mercidabık c) Çaldıran d) Turnadağ
S-152 Ankara kaç tarihinde başkent olmuştur?
a) 13 Ekim 1923 b) 29 Ekim 1923 c) 13 eylül 1923 d) 23 Nisan 1920
S-152 Türkiye cumhuriyetinde kurulan ilk siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası b) Serbest Cumhuriyet Fırkası
c) Cumhuriyet Halk Fırkası d) Demokrat Parti
S-153 Cumhuriyet Halk Fırkasını kim kurmuştur?
a) Mustafa Kemal b) Fevzi Çakmak c) Rauf Orbay d) Kazım Karabekir
S-154 Cumhuriyet Tarihinin kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası b) Serbest Cumhuriyet Fırkası
c) Cumhuriyet Halk Fırkası d) Demokrat Parti
S-155 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Menemen olayı b) Şeyh Sait isyanı
c) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi d) 31 Mart Vakası
S-156 Cumhuriyet Halk Fırkasının ekonomide benimsediği ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liberalizm b) Sosyalizm c) Devletçilik d) Mandacılık
S-157 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ekonomide benimsediği ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liberalizm b) Sosyalizm c) Devletçilik d) Mandacılık
S-158 Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucusu kimdir?
a) Mustafa Kemal b) Fevzi Çakmak c) Ali Fethi Okyar d) Kazım Karabekir
S-159 Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kapatılmasının isabetli bir karar olduğunu gösteren olay
Aşağıdakilerden hangisidir?
a) Menemen olayı b) Şeyh Sait isyanı
c) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi d) 31 Mart Vakası
S-160 Mustafa Kemal’e hangi ilimizde suikast girişiminde bulunulmuştur?
a) İstanbul b) Afyon c) Ankara d) İzmir
S-161 Mustafa Kemal” Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuri-
yeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir?
a) Menemen olayı b) Şeyh Sait isyanı
c) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi d) 31 Mart Vakası
S-162 Menemende şehit edilen asteğmenin ismi nedir?
a) Kubilay b) Derviş Mehmet c) Cemal Dündar d) Uğur Bolat
S-163 Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
a) Halifeliğin kaldırılması b) Medeni Kanununun kabulü
c) Saltanatım kaldırılması d) Cumhuriyetin ilanı
S-164 TBMM’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1924 Anayasası b) Kanuni Esasi c) 1921 ( Teşkilat-ı Esasiye) d) 1982 Anayasası
S-165 Teşkilat-ı Esasiye hangi savaş sonucunda kabul edilmiştir?
a) I. İnönü b) II.İnönü c) Sakarya d ) Büyük Taarruz
S-166 1921 Anayasasına göre yasama, yürütme ve yargı yetkileri kime verilmiştir?
a) Halife b) Bağımsız mahkemeler c) TBMM d) Hükümet
S-167 Türk medeni kanunu hangi ülkeden alınmıştır?
a) İngiltere b) İsveç c) İsviçre d) Norveç
S-168 –Miras hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı
- Birden fazla kadınla evlenme kaldırıldı
- Kadın boşanma hakkına sahip oldu
Yukarda bahsedilen olaylar hangi olay sonucunda gerçekleşmiştir?
a) Türk ceza kanunun kabulü b) 1924 Anayasasının kabulü
c) Medeni Kanunun kabulü d) Cumhuriyetin ilanı
S-169 Aşağıdakilerden hangisi Hukuk alanında yapılan inkılaplardan değildir?
a) Harf inkılabı b) Türk medeni kanunun kabulü
c) Türk ceza kanunun kabulü d) Anayasanın kabulü
S-170 Cumhuriyet yönetiminin benimsediği çağdaş ,laik ulusal eğitim aşağıdaki inkılapların
Hangisiyle gerçekleşmiştir?
a) Harf İnkılabı b) Medeni kanunun kabulü
c) Tevhid-i Tedrisat kanunu d) Anayasanın kabulü
S-171 Teni Türk harfleri kaç tarihinde kabul edildi?
a) 3 Mart 1924 b) 5 Kasım 1925 c) 1 Kasım 1928 d) 1 Kasım 1922
S-172 Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanındaki inkılaplardan değildir?
a) Medeni kanunun kabulü b) Harf İnkılabı c) Tevhid-i Tedrisat kanunu d) Türk dil kurumumun kurulması
S-173 Şapka kanunu kaç tarihinde kabul edildi.?
a) 1 Kasım 1928 b) 25 Kasım 1925 c) 5 Kasım 1925 d) 1 Ocak 1926
S-174 Rumi Takvim yerine kullanılmaya başlayan Miladi takvim kaç tarihinde kabul edildi?
a) 1 Kasım 1928 b) 25 Kasım 1925 c) 26Aralık 1925 d) 1 Ocak 1926
S-175 Soyadı Kanunu kaç tarihinde kabul edildi?
a) 21 Haziran 1934 b) 25 Kasım 1925 c) 26Aralık 1925 d) 1 Ocak 1926
S-176 Türk kadını Milletvekili seçme ve seçilme hakkını kaç tarihinde elde etmiştir?
a) 1930 b) 1934 c) 1924 d) 1944
S-177 Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan değildir?
a) Soyadı Kanunu b) Şapka Kanunu c) Kabotaj Kanunu d)Miladi Takvimin kabulü
S-178 Türk denizlerinde gemi işletme hakkı ve ticaret yapma hakkı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır)
a) Teşvik-i sanayi kanunu b) Aşar vergisinin kaldırılması
c) İzmir İktisat kongresi d) Kabotaj Kanunu
S-179 Ülkemizde öğretim birliğini sağlayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takrir-i Sükun Kanunu b) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu d) Türk medeni kanunu


S-180 Takrir-i Sükun Kanunu aşağıdaki hangi olay üzerine çıkartılmıştır?
a) Şeyh Sait İsyanı b) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi
c) Menemen olayı d) 31 Mart vakası
S-181 Musul sorununun aleyhimize sonuçlanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeyh Sait İsyanı b) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi
c) Menemen olayı d) 31 Mart vakası
S-182 Boğazlar üzerindeki komisyonun kaldırılıp boğazların Türkiye’ye bırakıldığı antlaşma
Aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lozan Barış antlaşması b) Montrö boğazlar sözleşmesi
c) Mudanya ateşkes antlaşması d) Ankara antlaşması( 5 Haziran 1926)
S-183 Balkan Antantının imzalanmasına neden olan iki Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya-İngiltere b) Rusya-İtalya c) Almanya-İtalya d) Rusya-İtalya
S-184 Balkan Antantına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?
a) Türkiye b) Yunanistan c) Romanya d) Bulgaristan
S-185 Aşağıdaki devletlerden hangisi Sadabat Paktına katılmamıştır?
a) Türkiye b) Suriye c) İran d) Irak
S-186 Hatay anavatana kaç tarihinde katılmıştır?
a) 1938 b) 1939 c) 1940 d) 1941
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
33B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
24B
Üst