11.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test Soruları

Mopha Yeni Üye
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin
yıkılmasında etkisi yoktur?
a) Meşrutiyet b) Milliyetçilik
c) Ekonominin bozulması d) Geri kalmışlık

2. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı
Devletinin 1. Dünya savaşına girmesinde etkisi
vardır?

a) İngiltere b) İtalya
c) Rusya d) Almanya

3. Balkan savaşlarında balkan devletlerini
kışkırtan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rusya b)Yunanistan a
c) Avusturya d) İngiltere

4. 1909 yılında Meşrutiyet yönetimine karşı
çıkarılan dinsel ayaklanma aşağıdakilerden
Hangisidir?

a) Bab-ı Ali Baskını b) Vaka ı Vakvakıye
c) 31 Mart vakası d) Celali İsyanları

5. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya
Savaşında Osmanlı devletinin kazandığı
bir cephedir?

a) Irak b) Kafkas
c) Çanakkale d) Kanal

6. Aşağıdaki Mondros mütarekesi madde-
lerinden hangisi doğuda bir Ermenistan
kurmak için çıkartılmıştır?

a) 7. Madde b) 14. Madde
c) 17. Madde d) 24. Madde

7. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşı
sonrası, yenilen devletlerin durumunu
Görüşmek üzere yapılan itilaf devlet-
leri toplantısıdır?

a) Londra Konferansı b) Paris Konferansı
c)Venedik Konferansı d) İstanbul Konferansı

8.Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyettir?
a) Trakya Paşa eli b) Wilson İlkeleri
c) Teali İslam d) Mavi Mira

9.Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir cemiyettir?
a) Reddi İlhak
b) Sulh ve Selameti Osmani
c) Milli kongre
d) Kilikyalılar

10. Aşağıdakilerden cemiyetlerden hangisi
İstanbul hükümetinin de desteklediği
Zararlı bir cemiyettir?
a) Mavi Mira b) Wilson İlkeleri
c) İngiliz Muhibler d)Trakya Paşaeli

11. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?
a) Harp Akademisi b) Askeri Rüştiye
c) Mahalle mektebi c) Bahriye İdadisi

12. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye
birliklerinin özelliklerinden değildir?
a) Düzensiz birliklerdir
b) İşgale karşı çıkarlar
c)Ayaklanmaları bastırdılar
d) Emirleri M.Kemal ’den alırlar

13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
Kemal’in Samsuna çıktığında bulunduğu
ordu makamıdır?
a) 3. Ordu Müfettişi b) 9. Ordu Müfettişi
c) Doğu Komutanı d) General

14. Mustafa Kemal’in İstanbul hükümeti
ile ilk görüş ayrılığına düşmesi aşağıdaki
olaylardan hangisinin sonucunda oluşmuştur?
a) Samsun Raporu b) Havza genelgesi
c)Amasya genelgesi d) Erzurum kongresi

15. Aşağıdaki Amasya genelgesi madde-
lerinden hangisi kurtuluş savaşının amacını
Dile getirmektedir?
a) Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.
b)İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.
c)Vatanın bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
d) Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa
Kemal’in mandacılık fikrine soğuk
bakmasının sebebidir?
a) Ulusal bağımsızlığa ters düşer
b) İngiltere’yi sevmemesi
c) Padişahla arasının açık olması
d) İstanbul hükümetinin istemesi


17. Kurtuluş savaşının programı aşağıdaki
belgelerin hangisinde açıklanmıştır?
a) Erzurum Kongresi b) Sivas Kongresi
c) Amasya görüşmesi d) Amasya Genelgesi

18. Erzurum Kongresini aşağıdaki
cemiyetlerden hangisi toplamıştır?
a) Reddi İlhak
b) Sulh ve Selameti Osmani
c) Doğu Anadolu Müdafaai Hukuk
d) Kilikyalılar


19. Temsil heyetinin görev aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Vatanı kurtarmak
b) İstanbul hükümeti ile anlaşmak
c) Kongre adına çalışmak
d) Yunanistan ile savaşmak

20. Aşağıdakilerden hangisinde Sivas
kongresini amacı en doğru şekilde anlatılmıştır?
a) Yeni bir devlet kurmak
b) Cumhuriyeti ilan etmek
d) Yunanistan’a savaş açmak
d) Kurtuluş savaşının programını millileştirmek

21- Birinci Dünya savaşı öncesi ülkeleri etkileyen iki önemli olay hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Fransız ihtilali - Sömürgecilik
b) Fransız ihtilali- Sanayi inkılabı
c) Sanayi inkılabı - Milliyetçilik akımı
d) Sömürgecilik - Sanayi inkılabı

22- “Her milletin kendi devletini kurup kendi kendini yönetmesi” ni öngören akıma ne denir?
a) Halkçılık b) Cumhuriyetçilik
c) Milliyetçilik d) Devletçilik

23- Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkileyen akım hangisidir?
a) Milliyetçilik b) Sömürgecilik
c) Manda ve himaye d) Sanayi inkılabı

24- Hangisi üçlü ittifak grubuna dâhil değildir?
a) Almanya b) Avusturya-Macaristan
c) İtalya d) Fransa

25- I. Dünya Savaşı ne zaman başlamış ne zaman son bulmuştur?
a) 1914-1981 b) 1918-1921
c) 1914-1916 d) 1914-1918


26-I. Mondros Ateşkes Antlaşması
II. Birinci Dünya Savaşı
III. Sevr Barış Antlaşması
Yukarıdaki olaylar tarih sırasına göre hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- I, II ,II b- II, I ,III
c- I, III ,II d- III, I ,II

27- “1914 yılında Saraybosna’yı ziyaret eden .......... veliahdı, bir ........ milliyetçisi tarafından öldürülmüş bu olay savaşı başlatan kıvılcım olmuştur. Avusturya-Macaristan .............. ‘a savaş açmış böylece ......... başladı. Boşluklara sırasıyla hangileri yazılmalıdır?
a) Avusturya-Macaristan, Türk, Fransa, Barış
b)Avusturya-Macaristan, Sırp, Sırbistan, I.Dünya Savaşı
c) Sırbistan, Avusturya-Macaristan, Sırp, I.Dünya Savaşı
d) Türk, Fransa, Avusturya-Macaristan, Barış

28- Osmanlı’nın savaşa girip kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünerek devleti I. Dünya Savaşına sokan kimdir?
a) Atatürk b) Enver Paşa
c) ismet İnönü d) Padişah Vahdettin

29- Almanya Osmanlı’nın kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Bunun sebebi ne olamaz?
a) Yeni cepheler açılacak itilaf Devletlerini oyalayacaktı.
b) İngiltere’nin sömürgelerine giden yol kapanacaktı.
c) Osmanlı’nın ekonomik zenginliğinden faydalanmak.
d) Osmanlı padişahının halifelik kimliğinden yararlanıp Müslümanları yanına çekmek.

30- I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Kafkasya cephesinde hangi ülke ile savaşmıştır?
a) Rusya b) Fransa
c) Almanya d) İngiltere

31- I. Dünya savaşında Osmanlı’nın savaşmadığı cephe hangisidir?
a) Çanakkale cephesi b) Irak cephesi
c) Kafkasya cephesi d) Güney cephesi

32- “I. Dünya Savaşı sonunda yenilen devletlerle barış antlaşması imzalanmıştır” Hangi eşleştirme yanlıştır?
a)Almanya-Versay b) Osmanlı-Sevr
c) Bulgaristan-Nöyyi d) Fransa-Triyanon
33- Ateşkes antlaşması Barış Antlaşmasından her zaman önce yapılır. Buna göre hangisi doğrudur?
a) Ateşkes antlaşmasını sadece iki devlet yapar.
b) Barış antlaşmasının maddeleri daha azdır.
c) Ateşkes antlaşmasında yer alıp verme olmaz.
d) Barış antlaşması kışın yapılır.

34- Mondros Ateşkes antlaşmasının en tehlikeli iki maddesi hangisidir?
a) 9. ve 67. b) 7. ve 24.
b) 24. ve 11. d) 7. ve 37.

35- 30 Ekim 1918 tarihinde ne olmuştur?
a) İzmir’in işgali b) I. Dünya Savaşı
c) Mondros Ateşkes Ant. d) Çanakkale Savaşı

36- Sevr Barış Antlaşması I. Dünya savaşı bittikten iki yıl sonra 10 Ağustos 1920 yılında yapılmıştır.
Niçin bu kadar geç imzalanmıştır?
a- İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmada kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdir.
b- İmza sırası geç gelmiştir.
c- Anlaşma imzalanacak kağıt bulamamışlardır.
d- Osmanlı Devleti geciktirmiştir.

37- Hangisi yararlı cemiyettir?
a- Kürt Teali Cemiyeti b- Teali İslam Cemiyeti
c- Milli Kongre Cemiyeti d- İngiliz Muhipleri Cemiyeti

38- Kilikyalılar cemiyetinin amacını yazınız.


39- Trabzon ve çevresinde Pontus Rum devleti kurulmasını önlemek isteyen cemiyetin adı nedir?
a- Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
b- İngiliz Muhipleri Cemiyeti
c- Milli Kongre Cemiyeti
d- Kilikyalılar Cemiyeti

40- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf Devletleri 7. maddeyi bahane ederek memleketin bazı yerlerini işgal etmişlerdir. Buna göre:

İngiltere:

Fransa:

İtalya:
41- Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan derneklerden birisi değildir?
a)Pontus Rum Cemiyeti
b)Mavri Mira Cemiyeti
c) Etnik-i Eterya Cemiyeti
d)Teali İslam Cemiyeti

42- Trablusgarp Savaşı sırasında Libya’ya giderek İtalyanlara karşı direnişte bulunması,
- I. Dünya Savaşı’nda ise Çanakkale’de üstün başarılar elde ederek Türk milletinin dikkatini çekmesi
Yukarıdaki olaylara bakarak Mustafa Kemal’in özellikle hangi alandaki başarısından söz edilmiştir?
a) Askeri başarısından b) Eğitimdeki başarısından
c) Diplomatik başarısından d)Siyasi başarısından

43- Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’nin amaçları arasında gösterilemez?
a) Türk milletinin bağımsız yaşaması için çalışmışlardır.
b) Düzenli ordu birlikleridir.
c) Kurtuluş savaşı’nın ilk silahlı direniş birlikleridir.
d) Türk halkının işgalcilere karşı tepkisi olarak ortaya çıkmıştır.

44- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Anadolu’da görev almak istemesinin temel nedenidir?
a) Ulusu bilinçlendirmek ve halk adına karar verebilecek ulusal bir örgüt oluşturmak
b) İtilaf Devletleri’nin şikâyetlerine yol açan sorunları çözmek
c) Padişah ve Hükümetine yardımcı olmak
d) Askeri birlikleri denetim altına almak

45-- İşgaller protesto edilecektir.
- Yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenecektir.
Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
a) Erzurum Kongresi b)Amasya Kongresi
c) Sivas Kongresi d)Havza Genelgesi

46- Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası kurulan aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığı tehdit edici bir özellik göstermez?
a) Mavri Mira Cemiyeti
b) Kilikyalılar Cemiyeti
c) Taşnak Cemiyeti
d) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

47- Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp savaşının nedenlerinden birisidir?
a) 31 Mart ayaklanmasının başlaması
b) Balkan savaşının başlaması
b) İtalyanların sömürgeleşme çabası
d) Rusya’nın kışkırtması

48- Almanya ve İtalya’nın sanayileşmede gecikmesinin nedeni nedir?
a) Siyasi birliklerini geç kurmuş olmaları
b) Hammadde kaynaklarının yetersiz oluşu
c) Atlas okyanusu kıyılarında olmaması
d) Askeri bakımdan zayıf olmaları

49- İtalya, Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlıyı barışa zorlamak için On İki Adayı işgal etmiş, Uşi Antlaşması’nda adalar geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu şekilde davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Osmanlı donanmasının yetersizliği
b) İtalya’nın buraları işgal etmiş olması
c) İttihat ve Terakki yöneticilerinin İtalya hayranlığı
d) Balkan Savaşı’nın çıkmış olması

50- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
a) Almanya ve İtalya’nın Pazar arayışı
b) Rusya’nın Balkanlarda izlediği politika
c) Fransa ile Almanya arasındaki düşmanlık
d) ABD’nin yayınladığı Wilson ilkeleri

51- Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlıları kendi yanlarında savaşa katmak istemesiyle ilgilidir?
a) İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları etkilemek
b) ABD’nin savaş girmesini engellemek
c) Osmanlı savaş gücünden yararlanmak
d) İtilaf Devletleri birliğini bozmak

52- Birinci Dünya Savaşı aşağıdaki hangi iki devletin savaşıyla başladı?

a) Avusturya Macaristan - Sırbistan
b)Fransa - Almanya
c) Almanya - Rusya
d)İngiltere - Almanya

53- I. Dünya Savaşı sürerken aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın lehine bir gelişme olmuştur?
a) Rusya’nın savaştan çekilmesi
b) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
c) Arap ayaklanmasının başlaması
d) İtalya’nın Avusturya’ya savaş açması

54- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar ile Almanlarca düzenlenen Kanal Harekâtının amaçlarından biri değildir?
a) Mısır’ı almak
b) İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağını kesmek
c) Rusya’ya yardım götürülmesini engellemek
d) Arap isyanını bastırmak

55- Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın kaderini etkileyen Almanya’nın yenilgiye uğramasına neden olmuştur?
a) Rusya’nın mütareke istemesi
b) Süveyş Kanalı’nın alınamaması
c) ABD’nin savaşa girmesi
d) Osmanlıların Arap cephelerinde başarısız olması

56- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri değildir?
a) Almanların sömürge imparatorluğunu kurmak istemeleri
b) Osmanlı Devleti’nin zayıflaması
c) Almanların sanayide hızla ilerlemesi
d) Avusturya ve İtalya’nın endüstride gelişmeleri

57- Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf devletleri arasında yer almaz?
a) İtalya b) Rusya
c) İngiltere d)Fransa

58- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan veliahdını öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa Devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilir.
Bu paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
a) Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz.
b) Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde vardır.
c) Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.
d) Küçük olaylar birikerek büyük olaylara neden olurlar.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
33B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
24B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
14B
Üst