8. sınıf tc inkılap tarihi ve atatürkçülük soru...

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
701-)İlk mecliste yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin meclis bünyesinde toplanarak Güçler Birliği İlkesi benimsenmiştir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ülkenin işgal altında olması
b)O dönemde meclisi oluşturanların demokrasiyi yeteri kadar tanımamaları
c)Yeni Türk Devleti’nin anayasasının henüz hazırlanmamış olması
d)İtilaf Devletlerinin Anadolu üzerindeki baskıları

702- )Mustafa Kemal Mebusan Meclisi toplantısı için İstanbul’a giden milletvekillerinden mecliste bir Müdafaa-i Hukuk gurubunu oluşturmalarını istemiştir. Ama Mustafa Kemal’in bu istediği gerçekleşmedi, onun yerine başka bir gurup oluşturuldu. Bu gurubun ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvay-ı Milliye B) Felah- vatan
C) Misak- Milli D) Heyet-i Temsiliye

703-)Temsil Heyetinin Osmanlı Devleti tarafından hukuksal olarak tanındığını gösteren gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Damat Ferit Paşa yerine Ali Rıza Paşa’nın sadrazam olması
b)Sivas Kongresi sonucu Damat Ferit Paşa’nın istifa etmesi
c)Amasya Görüşmesinin yapılması
d)Bütün milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

704- )TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?
a)Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
b)İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma faaliyetleri
c)İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması
d)Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması

705-Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı temsil heyeti ile İstanbul Hükümetini temsil eden Salih Paşa arasında Amasya’da bir görüşme yapılmış ve bu görüşme sonunda bazı kararlar alınmıştır
Amasya görüşmeleri ile ilgili aşağıdaki kararlardan hangisi yanlıştır?

A)İstanbul Hükümeti,Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını ilk kez tanımıştır.
B)Bu görüşmeler sonucunda Osmanlı Mebusan Meclisi son defa açılmıştır.
C)Görüşmelerde alınan kararların tamamı uygulanmamıştır.
D)Bundan sonra İstanbul Hükümeti,Temsil Heyeti’ni her alanda desteklemiştir.

706-)Önce İttifak Devletleri arasında yer alan İtalya'nın savaş başladıktan sonra ta*raf değiştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendisine Anadolu'da toprak vaat edilmesi
B) İngiltere'den çekinmesi
C) Kaybettiği yerleri geri alma düşüncesi
D)Almanya'nın güçsüz olduğuna inanması
707-)Balkan Savaşları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramayacağını ortaya koymuştur?
A)Ümmetçilik. B)Türkçülük
C) Osmanlıcılık D) Batıcılık

708-) Sivil toplum örgütleri, toplumsal bir görevi yerine getiren, üyelerinin; kendi dünya görüşlerine uygun olarak toplumsal etkilerini yansıttığı, sahip oldukları insan hak ve özgürlüklerini birliktelikleri aracılığıyla daha etkili yoldan kullandıkları Örgütlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum örgütü sayılamaz?
A) Mahkemeler B) Vakıflar
C) Dernekler D) Sendikalar

709) Hangisi Milli Güvenlik Kurulunun sürekli üyeleri arasında yer almaz?
A)Başbakan
B) Genel Kurmay Başkanı
C) İç İşleri Bakanı
D) Maliye Bakanı

710-*Birinci Dünya Savaşını İki temel nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi
b) Fransız ihtilali – Açlık
c) Sanayi devrimi – Irkçılık
d) Açlık - Irkçılık
711-.Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi değildir?
A) Mavi Mira Cemiyeti
B) Kürt teali Cemiyeti
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Ermeni Taşnak-Hınçak Cemiyeti

712- Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletlerinin, başarılı olduğu tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal
B) Çanakkale
C) Kafkas
D) Suriye

713-. Hangisi Almanların Osmanlı devletini I. Dünya Savaşında kendi tarafında savaşa sokma sebeplerinden biri değildir?
A) Halifelik Kurumundan yararlanmak
B) Osmanlı Devletinin jeopolitik konumundan yararlanmak.
C) Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri vermek.
D) Yeni cephelerin açılmasını sağlamak.

714-.Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletleri grubunda iken .yaptığı gizli antlaşmalar sonrasında İtilaf devletleri grubuna geçmiştir?
A)Almanya
B)Yunanistan
C) İtalya
E) Bulgaristan

715-. Almanların baskısıyla İngilizlerin Uzak Doğudaki sömürgelerine giden deniz yolunu kapatmak amacıyla açılan cephe hangisidir?
A) Süveyş
B) Çanakkale
C) Irak
D) Filistin

716: ‘‘Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’ne yer hazırlama özelliği vardır.’’
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi bu bilginin kanıtıdır?
a) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
b) Tüm ulaşım ve haberleşme yollarının kontrolü İtilaf güçlerine bırakılacaktır.
c) İtilaf güçleri güvenliklerini tehlikede gördükleri halde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekti.
d) Doğudaki altı ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilecektir.

717-. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya savaşında Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biri değildir?

A.çanakkale b.kafkas
C.hicaz yemen d.suriye filistin

718-.aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

A.millet b.toprak (vatan)
C.egemenlik d.sermaye

719-. Aşağıdakilerden hangisi 20. yy başlarında Dünyanın siyasi ve ekonomik durumuna yön veren gelişmelerden değildir?

a) Sanayi inkılabı b) Bloklaşma ve Silahlanma yarışı
c) Fransız ihtilali d) Coğrafi Keşifler

720-. Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan aşağıdaki düşüncelerden hangisi, imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?
a) Hürriyet b) Adalet c) Milliyetçilik d) Eşitlik

721-.Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?
a)Osmanlı Devleti b)Fransa
c)Bulgaristan d)Avusturya-Macaristan

722-.1.Dünya savaşında Kafkas Cephesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kapanmıştır?
a)Versay b)Sevr
c)Mondros d)Brest-Litovsk

723-.Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?

A) İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme
B) Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı gösterme

C) Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma
D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma

724-.Ülkemizin merkezi yönetiminin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Cumhurbaşkanı B) Belediyeler 0) Başbakan D) Bakanlar kurulu

725- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için sonucu neydi ?
A) Osmanlı Devleti bu antlaşmayla büyük bir zafer
kazanmış oluyordu.
B) Osmanlı devleti bu antlaşmayla yurdu düşmanlardan
temizlemiş oluyordu.
C) Osmanlı devleti bu antlaşmayla İngilizlerin egemenliği
altına girmiş sayılıyordu.
D) Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin savunma ve
egemenlik hakkı elinden alınmış oluyordu.

726-.Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur?
A)Balkan savaşları B) Çanakkale savaşları
C)Trablusgarp savaşı D) 31 mart vakası


727-)Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?


a)10:48 b)11:12 c)11:22 d)10:38


728-)Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü hükümdarları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)Asya Hun Devleti-Mete Han
b)Kutluk Devleti-Bilge Kağan
c)Uygur Devleti- Teoman
d)Avrupa Hun Devleti-Atilla

729-)Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A)Üretimde kalitenin artması
B)İşçi sınıfının ortaya çıkması
C)Sömürgecilik yarışının hızlanması
D)Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması
730- Paris Barış Konferansına katılan devletler arasında bir uzlaşmaya varılmasını geciktiren asıl neden hangisidir?a) Yenilenlerin ulusal haklarının gözetilmesib) Osmanlı yönetimindeki azınlıkların istekleric) Galip devletler arasındaki çıkar çatışmalarıd) Yenilenlerin konferansa çağrılmamaları
731--Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir?
a)Ermeni Hınçak b)Kilikyalılar c)Pontus Rum d)Mavra Mira

732 -Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra;
- İngiltere: Musul, Urfa, Antep, Maraş, Batum ve Kars’ı,
- Fransa: Mersin, Adana ve Afyon’u,
- İtalya: Antalya, Muğla ve Konya’yı, işgal etmiştir.
Mondros Mütarekesi’nde işgal bölgeleriyle ilgili bir madde yer almamasına rağmen işgallerin sistematik bir şekilde gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini doğrular?
a) İstanbul Hükümeti’nin işgallere tepki gösterdiğini
b) İtilaf Devletlerinin savaş sırasında Osmanlıyı paylaştığını
c) Almanya’nın sömürgelerine giden yolun tehlikeye girdiğini
d) Ulusal bir direnme hareketinin başladığını

733-Padişah, devlet adamları ve bir grup aydın işgallere karşı güçlü bir devletin mandasına girmeyi çözüm yolu olarak görürken; Mustafa Kemal buna şiddetle karşı çıkmıştır. Bölgesel cemiyetlerin de kendi bölgelerinin kurtuluşunu amaçlamalarını Mustafa Kemal çözüm yolu olarak görmemiş; bu düşüncelerin sonucunda Türk ulusuna esaret göründüğünü belirtmiştir.
Mustafa Kemal’in işgallere karşı benimsediği çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halifelik makamını kullanıp, Müslümanları birleştirmek
b) Turancılığı hayata geçirmek
c) Padişahın otoritesi altında toplanmak
d) Ulusal bir kurtuluş savaşı yapmak

734-. I.Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da yeni devletler ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Romanya
B) Çekoslovakya
C) Macaristan
D) Yugoslavya

735--Osmanlı devleti 1.dünya savaşında hangi devletin yanında savaşa katılmıştır?
A-İngiltere
B-Fransa
C-Almanya
D-İtalya

736-19.yy.da Osmanlı ekonomisi, Avrupa’daki ekonomik gelişmelerden etkilenmiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A)Avrupalı devletlerin sanayileşmesinin
B)Yeniçeri ocağının kaldırılmasının
C)Kapitülasyonlardan dolayı gümrük vergilerinin düşürülmesinin
D)Osmanlı ürünlerinin Avrupa malları ile rekabet edememesinin

737-I. Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin Osmanlı Devleti ile barış antlaşmasını en son imzalamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Japonya’nın yenilgiyi kabul etmemesi
b) Fransa’da iç ayaklanmaların başlaması
c) Avusturya’nın dünya siyasetine karışmaması
d) Osmanlı devletini kendi aralarında paylaşamamaları

738-30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondoros Ateşkes Antlaşmasına göre,
“ İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhengi bir stratejik noktayı işgal edeceklerdi.”
Bu madde ile İtilaf Devletlerinin ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saltanatı ortadan kaldırmak.
b) Anadolu hareketinin önüne geçmek
c) İstanbul hükümetine gözdağı vermek.
d) Osmanlı topraklarının işgalini kolaylaştırmak.

739-. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yargı yetkisinin TBMM’ye geçtiğini gösterir?

a) TBMM’nin Londra konferansına çağrılması
b) Düzenli ordunun kurulması
c) İstiklal mahkemelerinin kurulması
d) Vatana İhanet kanunun

740-. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir
Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır?

a) Milli iradeye

b) Milli Bağımsızlığa
c) Sömürgeciliğe
d) Milli cemiyetlerin birleştirilmesine

741-. Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkesinin uygulamaya konulmasının göstergesidir?

a)Eşitlik b)Çoğulculuk c)Özgürlük d) Çoğunluk

742-- 1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı Milliyetçilik fikri Osmanlı Devletini olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu durum Osmanlı Devletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

A)Merkezi devlet anlayışının B)Padişahlıkla yönetilmesi
C)Çok uluslu yapısının D)Sancak sisteminin uygulanması

743--Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?
A)Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B)İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
C)Sömürge elde ederek,Almanya’ya yakınlaşmak
D)Devletin yeniden Avrupa’da kuvvetli duruma gelmesini sağlamak

744-Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaçlarından biri değildir?
A)Vatandaşların güvenliğini sağlamak
B)Vatandaşların eşit ve özgür bireyler olmasını sağlamak
C)Vatandaşların eğlence ve park alanlarını sağlamak
D)Yaşam koşullarını sağlamak

745--Aşağıdakilerden hangisinin demokrasi tanımında yer alması gerekmez?
A)Çoğulculuk B)Eşitlik C)Ekonomi D)Egemenlik

746-)Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi*nin en önemli nedenlerinden biri son zamanlar*da kaybettiği Türk ve Müslüman halkın çoğun*lukta olduğu toprakları geri almaktır.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin almak istediği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Macaristan
B) Kars, Ardahan, Batum
C) Batı Trakya
D) Mısır

747-)Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sonunda yenilgiyi kabullenmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi ile Alman*ya ile bağlantının kesilmesi
B) İngilizlerin Suriye ve Irak'tan Anadolu'ya gir*meye başlaması
C) Almanya ile Avusturya - Macaristan'ın yenil*meye başlaması
D) Rusya'nın savaştan çekilmesi

748-.Aşağıdakilerden hangisi, Türk millî eğitiminin amaçlarından değildir?
A) Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde gören ne*siller yetiştirmek
B) Topluma faydalı nesiller yetiştirmek
C) Yurdunu seven nesiller yetiştirmek
D) Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı nesiller yetiş*tirmek

749-Batı Anadolu topraklarının İtalya yerine Yunanistan’ a verilmesi kararı aşağıdaki çalışmalardan hangisinde alınmıştır?
A-Paris Barış Konferansı
B-Mondros Ateşkes Antlaşması
C-Wilson İlkeleri
D-Uşi Antlaşması

750-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun işgaline zemin hazırlayan nedenlerdendir ?
A) Brest-Litowsk Antlaşması imzalanması.
B) Çanakkale savaşının kazanılması.
C) Mondros Ateşkes antlaşmasının 7. maddesi.
D) Kuvay-i milliye birliklerinin kurulması.

751-1. Dünya savaşının nedenlerinden hangisi sadece Almanya ve Fransa arasında ki anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır ?

A) Dünya devletlerinin silahlanma yarışına girmeleri
B) Osmanlı devletinin Almanya yanında savaşa girmek istemesi.
C) Uzak doğu sömürgelerine sahip olma mücadelesi
D) Alsas-Loren deki zengin kömür yataklarına sahip olma mücadelesi.

752-.Vatandaş olma bilinci; vatandaş olmaktan dolayı sahip olunan hakların ve sorumlulukların farkında olmak demektir.
Aşağıdakilerin hangisi vatandaş olma bilincine ulaş bir bireyin yapmayacağı bir faaliyettir.
A) Kanunlara ve kurallara saygılı olmak.
B) Askerlik görevini yerine getirmek.
C) Vergi vermek.
D) Seçimlerde gizli oy, açık savım kurallarına uymamak.

753-Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu fazladır. Fakat Doğu Karadeniz kıyılarında sanayi çok fazla gelişmemiş olmasına rağmen bu bölümde nüfus yoğunluğu bir çok bölgemizin ve ülkemizin genel nüfus yoğunluğundan fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olgunun sebebidir?
A) Karadeniz kıyılarında balıkçılık yapılması
B) Rize’de çay fabrikasının olması
C) Fındık tarımının yoğun olarak yapılması
D) Bölümün dağlık bir yapıya sahip olması ve kıyıların yerleşmeye uygun olması.

754-Aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisi sayesinde başkalarına düşündüklerimizi iletebiliyoruz ve başkalarının düşüncelerini de doğru ve tarafsız şekilde öğreniyoruz?
A) Özel yaşamın gizliliği hürriyeti
B) Basın özgürlüğü
C) Düşündüğünü ifade edebilme özgürlüğü
D) Güvenlik hürriyeti

755-Ülkemiz dünyanın en değerli coğrafyalarından biri üzerinde bulunmaktadır. Güneydoğusunda ve doğusunda zengin petrol yatakları bulunur ayrıca Ortadoğu’yu Avrupa’ya bağlayan en kısa yol olan E-5 karayolu ülkemiz üzerinden geçmektedir. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul boğazı Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlamaktadır.
Yukarıdaki bilgiler ülkemizin hangi konumuyla ilgilidir?
A) Ülkemizin kuzey yarım kürede yer alması
B) Ülkemizin özel konumu
C) Ülkemizin matematik konumu
D) Ülkemizin başlangıç meridyenin doğusunda yer alması

756-Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin eşitlik ilkesine ters düşer?
A-Kanunlar karşısında herkesin eşit olması
B-Kanunların uygulanmasında kişilere ayrıcalık tanınması
C-Her Türk’ün kamu hizmetine girme hakkına sahip olması
D-Kanunların uygulanmasında cinsiyet farkı olmaması

757-İnsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptir. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda devlet otoritesi kendiliğinden devreye girer. Bu durumda devlet aşağıdaki yaptırımlardan hangisini uygulamaya koyar?
A-Hukuk Kurallarını
B-Ahlâk Kurallarını
C-Toplum Kurallarını
D-Gelenek ve Görenekleri

758-Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir?
A-Eğitim Hakkı
B-Sağlık Hakkı
C-Çevre Hakkı
D-Seçme ve Seçilme Hakkı

759-Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
A-Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak
B-Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek
C-Uluslar arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlatmak
D-Kanunları uygulamak

760-I.Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Almanya’nın başını çektiği İttifak Devletleri üstün durumda olmalarına rağmen 1917 yılından itibaren üstünlüklerini yitirmişlerdir.
Buna, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?
A-Rusya’da çarlık yönetiminin yıkılmasının
B-A.B.D’nin İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmesinin
C-İtalya’nın savaşta taraf değiştirmesinin
D-Bulgaristan’ın savaşa girmesinin
761- I. Dünya savaşı yıllarında İngiltere’nin sömürgelerinden gelen yardımları önlemek için oluşturulan cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A- Galiçya B- Irak C- Çanakkale D- Kanal

762-Rusya büyük bir devlet olmak amacıyla,Slav ırkından olanları bir birlik altında toplamak demek olan Panislavizm hareketini başlattı.

Aşağıda verilenlerden hangisi Panislavizm hareketinin amaçlarından biri değildir?
A)Balkanlarda yaşayan insanları ayaklandırmak.
B)Balkanlarda yaşayan insanların bağımsız devletler kurmasını sağlamak.
C)Balkanları Rusya’ya bağlamak.
D)Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetini güçlendirmek.

763-Aşağıdakilerden hangisi demokratik devletlerde görülen bir özellik değildir?

A)Egemenlik milletindir.
B)İnsanların temel hak ve özgürlükleri korunur.
C)Egemenliği ayrıcalıklı bir gurup ya da zümre kullanır.
D)Yurttaşlar,yöneticilerini kendi özgür oylarıyla seçerler.

764: 1.Vatan’ın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir,
2.İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir,
3.Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Amasya genelgesinin bu maddelerinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
A)Toprak bütünlüğünün korunması,
B)İstanbul hükümetinin devamı,
C)Milli egemenliğin sağlanması,
D)Milli bağımsızlığın sağlanması.
765- Sivas kongresinin önemli sonuçlarından biri de Amasya görüşmelerinin yapılmasını sağlamasıdır.
Amasya görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında anlaşmaya varılan konular arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A)Cemiyetlerin birleştirilmesi,
B)Takrir-i sükun kanununun çıkarılması,
C)Hıyanet-i vataniye kanununun çıkarılması,
D)Meclis-i Mebusan’ın açılması.
766: Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli sınırları çizilmiş, ancak meclisin dağılmasıyla birlikte açılan TBMM Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
A)Kars, Ardahan ve Batum’un alınması,
B)Hatay’ın anavatana katılması,
C)Musul’un Irak’a verilmesi,
D)Doğu Trakya’nın Yunanlılardan alınması.
767-: 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etti.
Meclis’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?
A)Vatan’ın kurtarılması için savaştan başka çare yoktur,
B)İstanbul hükümeti ile birlikte hareket etmek zorunludur,
C)İtilaf devletleriyle uzlaşmaya gidilmelidir,
D)Güçlü bir devletin desteğini sağlamak gereklidir.

768-: 1-TBMM uluslar arası platformda ilk defa tanındı.
2-Toplanmasında 1. İnönü zaferi etkili oldu.
Yukarıdaki gelişmeler hangi olayı açıklamaktadır?
A)Londra Konferansı,
B)Gümrü antlaşması
C)Amasya görüşmeleri,
D)Ankara antlaşması

769-).Amasya Genelgesi’nde “milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”maddesinin yer alması ,aşağıdakilerden hangisinde bir değişikliğin olacağını göstermektedir?
A)Meclis üyelerinin değişeceği
B)Ülkede mevcut olan egemenlik anlayışının değişeceği
C)Ülke sınırlarının genişlemek suretiyle değişeceği
D)İstanbul hükümetinin değişeceği
770-İstanbul Hükümeti TBMM’nin açılmasından sonra Anadolu halkını milli mücadeleye karşı kışkırtmış,birçok ayaklanmanın çıkmasına sebep olmuştur.Bu durum milli mücadeleye de olumsuz etki yapmıştır.
İstanbul Hükümeti’nin bu faaliyetleri yürütmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sevr Anlaşması’nın uygulanmasının istenmesi.
B)Anadolu halkı üzerindeki otoritesi ve etkisini kaybetmekten korkması.
C)İşgallerin genişlemesinin istenmesi.
D)Azınlıkların haklarının korunmak istenmesi.

771-)Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitim düzeyiyle ilişkilidir.Kaliteli eğitime sahip olan ülkeler her alanda ileri gitmişlerdir.
Yukarıda verilen paragrafta eğitimin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A)Toplumda farklılaşmayı engellediğine
B)Toplumun ilerlemesine katkı sağladığına
C)Toplumsal gelişmenin önünde engel olduğuna
D)Toplumsal kargaşayı engellediğine

772-Doğu illerinden gelen delegelerin katıldığı ve oy birliğiyle Mustafa Kemal’i başkan seçtiği Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal “Tarih bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser olarak yazacaktır.” demiştir. Mustafa Kemal’in bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kongreye bütün yurttan delegelerin katıldığı
B) İtilâf devletlerinin kongreye müdahale ettiği
C) Kongrede millî cemiyetlerin bir çatı altında toplandığı
D) Alınan kararların Türk milletinin geleceği açısından önemli olduğu

773- TBMM’nin Londra Konferansına katılış amacı hangisidir?

a) Sevr Antlaşmasını kabul ettiğimizi bildirmek
b)Türk Milletinin haklarını dünyaya duyurmak
c) Doğu sınırlarını güvence altına almak
d) Yunanlıların Ege Bölgesinden çekilmesini istemek

774-Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanan gelişmelerden biri olamaz?

A)İstiklal Marşının kabulü
B)Londra Konferansı’nın toplanması
C)Moskova Antlaşmasının imzalanması
D)Güney Cephesinin kapanması

775- Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme geldi
Mustafa Kemal’in ordunun başına geçmesi istendi.
TBMM de tartışmalar yaşandı
Yukarıdaki gelişmeler hangi olay üzerine yaşanmıştır?

A)I.İnönü Savaşı
B)Kütahya-Eskişehir Savaşları
C)II.İnönü Savaşı
D)Sakarya Savaşı

776- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarıyla ilgilenen sivil toplum örgütlerinden biri değildir ?
A. Karadeniz Ekonomik İş Birliği
B. Tüketici Haklarını koruma Vakfı
C. İnsan Hakları Vakfı
D. Türkiye Erezyonla Mücadele , Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
777-: Aşağıdaki ifadelerin hangisinde meslek ilkelerine aykırı bir davranış örneklenmiştir ?
A. Tüm bilgisini öğrencisine aktarmaya çalışan bir öğretmen
B. Güçlü olanın hakkını koruyan hakim
C. Söz verdiği saatte eve gelen tamirci
D. Müşterilerine çürük mal vermeyen manav
778-Erzurum Kongresi’nde “Ulusal iradenin ve toplanan ulusal güçlerin padişahlık ve halifelik makamını kurtaracağı” hükmü de yer almıştır.
Bu madde ulusal egemenliğe ters düşmesine rağmen Erzurum Kongresi’nde yer almıştır.Böyle bir kararın alınmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşgalci güçlerden çekinilmesi.
B)Osmanlı Devleti’nin dağılmasının önlenmek istenmesi.
C)Halifeliğin gücünden yararlanılmak istenmesi.
D)Ülkenin böyle bir değişikliğe henüz hazır olmaması.

779-. TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep*hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması'yla sonuçlanmış, böylece Misak-ı Milli ‘de belirlenen doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.
Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) Hiyanet-i Vataniye yasasının
B) Sevr Antlaşmasının
C) Meclis Hükümeti sisteminin
D) Brest - Litovsk Antlaşması'nın
. 780- Kuvay-ı Milliye, eli silah tutan herkesin katıldığı, merkezi otoriteden yoksun küçük silahlı grup*lardı. Kuvay-ı Milliye'nin içinde, önceden dağıtıl*mış ordu mensupları ve her kesimden halk var*dı.
Bu parçada, Kuvay-ı Milliye'nin hangi özel*liğinden söz edilmemiştir?
A) Silahlı birlikler olduğundan
B) Düzenli bir ordu sisteminin olmadığından
C) isteyen herkesin kalabildiğinden
D) Bölgesel nitelikli oluşundan

781-İtilaf devletleri İstanbul’u hangi olaydan sonra işgal etmiştir?


a) Misak-ı Milli kararlarından sonra.
b) Amasya görüşmelerinden sonra.
c) Amasya genelgesinden sonra.
d) Sivas kongresinden sonra.

782-TBMM Hükümetinin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasal başarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara Antlaşması
b) Sevr Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Barış Antlaşması

783-TBMM açılıp Hükumet kurulduktan sonra çıkarılan Ayaklanmaları önlemek için TBMM tarafından çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşkilat-i Esasiye B) Hıyanet-i Vataniye
C) Tekalif-i Milliye D) Kanun-i Esasiye

784-Milli Mücadele’de, Osmanlı Hükümetinin üzerine düşen görevleri yapamadığı takdirde geçici bir hükümet kurulması kararı, ilk olarak nerede alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi’nde
B)Misak-ı Milli’de
C) Sivas Kongresi’nde
D)Amasya Görüşmeleri’nde

785-Manda ve himaye kabul edilemez kararı ilk kez hangi kongrede kabul edilmiştir?
a)Amasya Genelgesi b)Erzurum kongresi
c)Sivas kongresi d)Son Osmanlı Mebusan Meclisi

786-.Mustafa Kemal’in düşman gemilerine bakarak ́́́Geldikleri gibi giderler ́demesi onun hangi özelliğini gösterir?

a)Mantıklılığı b)Kendine ve milletine inancı c)İdealistliği d)Kararlılığı

787- Amasya Genelgesi”nde yer alan kararlardan bazıları şunlardır:
I. Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II. Sivas”ta ulusal bir kongre toplanacaktır.
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
IV. Milli bir kurulun varlığı gereklidir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı”nın gerekçesini ve yöntemini belirten genelge maddeleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) I ve II b) I ve III c) I ve IV d) II ve III

788- 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasının ardından Anadolu’da bazı İsyanlar başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi isyanlara karşı TBMM”nin aldığı tedbirler arasında yer almaz?

a) İstiklal Mahkemeleri”nin kurulması
b) İstanbul Hükümeti fetvasına karşı fetvalar hazırlanması
c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu”nun çıkartılması d) Tekalif-i Milliye Emirleri”nin çıkartılması

789-
Tanım: Kendi kendini yönetme yeterliliğinde ol mayan milletler bir süre büyük bir devlet tarafından yönetilecektir.Buna manda ve himaye denmiştir.
Durum: Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye sistemi reddedilmiştir.
Buna göre Erzurum Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Tam bağımsızlıktan yana karar alındığı
b) Hangi devletin himayesine girileceğinin belirlenemediği
c) Osmanlı Devleti'nin devam etmesinin istendiği
d) Manda sisteminin değiştirilmesinin istendiği

790-
* Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı
* İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi
Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir ?
a) Sivas Kongresinin Toplanmasına
b) Meclisi Mebusan’daMisak-ı Milli kararlarının kabulüne
c) TBMM’nin toplanmasına
d) İşgallere karşı halkın direnişine

791- Vatandaş olma sorumluluğu; Vatandaşın sahip olduğu hak ve ödevler gereği,devlete karşı olan görevlerini yerine getirmesidir.
Buna tanıma göre hangisi Vatandaş olma sorumluluğunu taşıma yollarından biri olamaz?
a) Kanunlara ve kurallara saygılı olmak
b) Vergi vermek
c) Eğitim hakkının kullanmak
d) Oy kullanmak

792-)Atatürk ilke ve devrimlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak.
B)Ekonomik alanda gelişmek.
C)Saltanat sisteminin eksiklerini gidermek.
D)Kadın-erkek eşitliği getirmek.

793-Günümüzde uygulanan demokrasi şekli olup halk bu sistemle yönetime katılabilmektedir.Çünkü halk, belirli bir süre için temsilcilerini seçer. Yönetim yetkisi belirli bir süre için bu temsilcilere verilmiştir.

Yukarıda tanımlanan demokrasi biçimi ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu demokrasi türüne ne denir?
a) Doğrudan demokrasi
b) Temsili demokrasi
c) Yarı doğrudan demokrasi
d) Hiçbiri

794- Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.
Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?

Güney Batı
A) İtalya Fransa
B) İngiltere İtalya
C) Rusya Yunanistan
D) Fransa Yunanistan


795- İnsan haklarının korunması öncelikle ulusal düzeyde aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşebilir?
a) Anayasa ve Yasalarda belirtilmesiyle
b) İnsan haklarıyla ilgili tören ve kutlamalar düzenlenmesiyle
c) İnsan hakları danışma kurullarıyla
d) Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla
796-Bir toplumda yaşayan kişilerin;
—Ülkesini ve milletini sevmesi,
—Vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi,
—Kanunlara uyması, uymayanları uyarması,
—Seçimlerde oyunu kullanması
Aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
a)Şahsi çıkarların ön planda tutulduğunu
b)Birlik ve dayanışmanın azaldığını
c)Vatandaş olma sorumluluğunun kazanıldığını
d) İnsan haklarının ihlal edildiğini

.797- Bir toplumda;
—Kişilerin inançlarına ve ibadetlerine müdahale edilmesi
—Cezaların suçlara oranla çok şiddetli olması
—Seçme ve seçilme haklarının yalnızca belli bir zümreye verilmesi

Aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
a)Kanunların anayasaya uygun hazırlanmadığının
b)İnsan hak ve özgürlüklerinin yeterince korunmadığının
c)Sosyal devlet anlayışının hakim olduğunun
d)Milli devlet statüsünün zedelendiğinin

798-Milli mücadelede, TBMM Hükümetinin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu illerinin Ermenilerden kurtarılması
B) Güney illerinin Fransızlardan kurtarılması
C) İzmir’in Yunanlılardan kurtarılması
D) İstanbul’un İtilaf Devletlerinden alınması

799-Aşağıdaki bölgelerden hangisi Turizm geliri yönünden birinci sırada yer alır ?

A) Marmara bölgesi
B) Ege bölgesi
C) Akdeniz bölgesi
D) İç Anadolu bölgesi

800-Mercimek , neme az ihtiyaç duyan bir bitkidir.

Buna göre, mercimek tarımı için en uygun coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Karadeniz bölgesi
B) Doğu Anadolu bölgesi
C) Güneydoğu Anadolu bölgesi
D) Ege bölgesi

cevaplar1.jpg
cevaplar2.jpg
cevaplar3.jpg
cevaplar4.jpg
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
3
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst