8. SINIF İNKILAP TARİHİ GENEL TARAMA TESTİ-2

Mr.Jackson Sagopa Kajmer
8. SINIF İNKILAP TARİHİ GENEL TARAMA TESTİ-2
1-Birinci dünya savaşında kesin kazandığımız tek cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çanakkale b) Kafkasya c) Kanal d) Yemen
2-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi, bir ermeni devleti kurulmasına zemin hazırlamayı amaçlamaktadır?
a) Osmanlı ordularının tamamen terhis edilmesi
b) İtilaf devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi
c) Donanma ve tersanelerin itilaf devletlerinin kont-rolüne bırakılması
d) Doğu Anadolu’da karışıklık çıktığı takdirde buradaki altı ilin işgal edilmesi
3-Sanayi inkılâbından sonra Avrupa’yı ve tüm dün-yayı etkileyen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Milliyetçilik
b) Sömürgecilik
c) Laiklik
d) Panslavizm
4-
I. İzmir Müdafaa-i Hukuk
II. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
III. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk
- Kurtuluş Savaşı’nda, bu ulusal derneklerden
hangisi ya da hangileri Ermenilerle mücadele
etmiştir?
a) I ve II b) Yalnız II
c) I ve III c) Yalnız III
5- Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’yla ortaya çıkan bir gelişme değildir?
a)Osmanlı Devleti’nin Boğazlardaki egemenliğinin sona ermesi
b)İtilaf devletlerinin Anadolu’da işgallere başlaması
c)Osmanlı Hükümetinin Anadolu halkını işgallere karşı koymaya çağırması
d)Haberleşme araçları ve demir yollarının itilaf devletlerinin denetimine bırakılması
6-Atatürk’ün Çanakkale savaşında düşmanın
nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir?
a)İyi bir yönetici olduğu
b)Barışçılığı
c)İleri görüşlülüğü
d)Akılcılığı
7- Belli bir merkeze bağlı olmayan, itilaf devletlerine
karşı bölgesel direnişi gerçekleştirmek için halktan
oluşturulan silahlı birlikler Kuva-i Milliye olarak bilinir.
Buna göre Kuva-i Milliye için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
a)İşgalcilerle mücadele etmiştir
b)Türk ulusunun desteğini almıştır
c)Düzenli bir ordu biçiminde örgütlenmiştir
d)Ulusal mücadelenin savaşan gücü olmuştur
8- Yurt genelinde mitinglerin ve gösterilerin düzenlenmesi kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?
a)Amasya genelgesi
b)Havza genelgesi
c)Erzurum kongresi
d)Sivas kongresi
9- Amasya genelgesinde milli mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçeleri belirlenmiştir.
Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?
a)Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede-dir. ( gerekçe )
b)İstanbul hükümeti görevini yapmaktadır. (gerekçe )
c)Milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. (yöntem )
d)Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır.(gerekçe)
10- Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesinin sonuçlarından değildir?
a)Kurtuluş savaşının amaç, yöntem ve gerekçesi belirlendi.
b)Bağımsızlık yolunda atılan ilk adımdır.
c)Sivas’ta milli bir kongrenin toplanacağına burada karar verildi.
d)Manda ve Himaye kesinlikle reddedilmiştir
11- Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletlerinin yenilgiye uğramasının nedenlerinden biri değildir?
a)Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
b)İngiltere’nin sömürgelerinden sürekli yardım alması
c)Osmanlı Devleti’nin gücünün azalması
d)ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi
12-Erzurum Kongresi sonucu ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a)İstanbul hükümetine yardımcı olma
b)Ulusal egemenliği koşulsuz olarak gerçekleştirme
c)Mebuslar Meclisini toplama
d)Amasya'da bir kongre düzenleme
13-İlk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi ile İstanbul hükümeti yok sayılmıştır?
a) Hükümet kurmak gereklidir b) Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir
c) TBMM'nin üstünde bir kuvvet yoktur d) TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir
14-Aşağıdaki Kongrelerden hangisi toplanış amacı olarak bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal
bir kongredir?
a) Amasya b) Erzurum c) Sivas d) Ankara
15-Aşağıdakilerin hangisi ile Milli güçler "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adıyla birleştirilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi
c) Amasya Görüşmeleri
d) Sivas Kongresi
16-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti
ni I. Dünya Savaşı’na sokan etkenlerden değildir ?
a) Kaybettiği toprakları geri almak istemesi
b) Almanların savaşı kazanacağına inanılması
c) Rusya’nın bize saldırması
d) Almanya’ya duyulan hayranlık
17-İlk TBMM’nin temel amacı nedir ?
a) Çok partili sisteme geçmek
b) Ülkenin bağımsızlığını sağlamak
c) Sanayi hamlesi yapmak
d) Cumhuriyeti ilan etmek
18-Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi2nde alınan kararlardan biri değildir ?
a) Manda ve himayenin kabul edilmemesi
b) Milli cemiyetlerin bir çatı altında birleştirilmesi
c) Temsil Heyetine Kongre adına görev yapma yetkisinin verilmesi
d) Ankara’da milli bir meclisin toplanması
19-Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarından (ödev) değildir?
a) Seçme ve seçilme hakkını kullanmak
b) Vergi vermek
c) Askerlik yapmak
d) Kanunlara ve kurallara saygılı olmamak
20) Bir toplumda yaşayan bireyler;
- Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,
- Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor,
- İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,
Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur?
A) Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin
B) Toplumsal dayanışmanın
C) Vatandaşlık bilincine sahip olmanın
D) Ekonomik ve sosyal kalkınmanın
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
20B
Yanıtlar
3
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
11B
Üst