Şiir Tecellayı Cemalinden Habibim Nevbahar Ateş

Şiirler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Şeyh Esad Erbilli - Nigâr-ı Gülizâr Âteş Şiiri

  Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahar ateş
  Gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hâk-ü hâr ateş

  Şuâ-yıı âfitâbındır yakan bi'l cümle uşşâkı
  Dil ateş, sîne ateş, hem dü çeşm-i eşk-i bâr âteş

  Hayal-i şem'-i rûyinle aceb mi yansa cân-u dil?
  Nigârım gel de gör kalbimde âteş âh-u zâr âteş

  Ne mümkün bunca âteşle şehîd-i ışkı gasletmek
  Ceset ateş, kefen ateş, hem âb-ı-hoş-güvâr ateş

  Ben el çektim safa-yı hatır u ârâm-ı canımdan
  Sâfâ ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş

  Ne yapsam bu dil-i mahzûnu mesrur eylemem şahım
  Gam ateş, gam-güsar ateş, temenna-yı mesar ateş

  Ümid-i afiyet besler mi Es'ad yârdan hâşâ?
  Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gül-i zâr ateş

  Bu güzel naat-ı şerif -Allah ondan razı olsun- Şeyh Muhammed Esad Erbilli hocanın gönlünden kaleme düşmüştür.
   
 2. Ömer

  Ömer Yönetici

  Günümüz Türkçesi ile Anlamı

  "Ey Sevgili peygamberim.

  Senin Cemâlinden zuhur eden nûr tecellîleri, baharları yaktı. Gül ve dikenleri eritdi. Bülbül ve sünbülleri yandırdı."

  "Senin nübüvvet güneşinin nurları, âşıkları yakıp, olgunluğa eriştirdi. Aşkının âteşi, sineleri tutuşturdu; Ve senin hasretinden dolayı, göz yaşı dökenlerin gönlünü eritdi, kül etti."

  "Gönlüm, nurlar saçan yüzünün tecellîlelerini hayâl edip, mest olsa çok mudur? Sultanım, gel gör ki, sînem, Senin âh ü zârınla doludur."

  "Aşkla yanıp şehîd olan bir aşk şehidim yıkamak nasıl mümkün olsun ki, Onun cesedi de, kefeni de, üzerine dökülen suyu da, zâten âteş olmuştur."

  "Gönlümü tesellî edecek ve beni safalandıracak olan her fânî şeyden vazgeçtim. Zirâ, bana Sensiz, safâ da ateştir, cefa da ateştir. Firar ve karar da beni hicrân âteşiyle yakmaktadır."

  Ya Rasulallah,

  "Ne yapsam, gönlümün kederini gidermeye ve sürûra erdirmeye muktedir olmamaktayım. Zîrâ, bana, gam da, gamımı gidereceğim sandığım her şeyin ve sürür getireceğini ümit ettiklerimin hepsi de yakıcı olmaktadır."

  "Es'ad hiç, îlahî aşkla gönlünün yanıklığına, Hak'dan âfiyet ister mi? Zîrâ O, her biri bir kıvılcım gibi yakıcı yaş damlalarını gözlerinden yanaklarına döker de, bu hâlinin devâmını ister. Çünkü bu hâl, Onun aşkının ifadesi ve devamıdır.

  Kaynak
  Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz
  Altınoluk Dergisi
  1986 - Ağustos, Sayı: 006, Sayfa: 022