Kanuni Sultan Süleymanın Şiirleri

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu MAKSUD tarafından paylaşıldı.

  1. MAKSUD

    MAKSUD Üye

    Kanuni Sultan Süleymanın Şiirleri, Kanuni Şiirleri, Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı Şiirler

    Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı en meşhur şiir şüphesiz, hastayken yastığı o herkesin bildiği şiir.

    Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
    Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi

    Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet
    Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi

    Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded
    Gelmeye bu sise-i çarh içre bir sâat gibi

    Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasidur
    Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi

    Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol
    Var midur vahdet makaami gûse-i uzlet gibi

    *****************
    Kanuni sultan süleyman şiirleri

    Pâdişâh-ı 'aşkam u dil defter u dîvân bana
    Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana

    İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
    Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana

    Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
    Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana

    Öldürür gerçi ki gamzen 'âşıka virmez amân
    Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana

    Yanayum pervâne veş şem'-i cemâli nûrına
    Şem'-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana

    *****************
    Kanuni sultan süleyman şiirleri

    Bana dildârın cefâsı hoş gelir
    Nitekim gayre vefâsı hoş gelir

    Derdi ile hoş geçer dil dilberin
    Derd sanma kim devâsı hoş gelir

    Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana
    Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir

    Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost
    Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir

    Ey Muhibbî âleme şâh olmadan
    Dilberin olmak gedâsı hoş gelir


    *****************
    Kanuni sultan süleymanın şiirleri

    Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım
    Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım

    Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im
    Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım

    Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem'im
    Turunc ü nâr ü nârencim benim şem'-i şebistânım

    Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim
    Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım

    Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um
    Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım

    Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım
    Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım

    Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim
    Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim

    Benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım,
    Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım.

    Hayatımın, yaşamımın sebebi Cennetim, Kevser şarabım
    Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm,

    Sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meş’alem.
    Turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı,

    Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim.
    Gönlümdeki Mısır’ın Sultanı, Hazret-i Yusuf’um, varlığımın anlamı,

    İstanbul’um, Karaman’ım, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim.
    Değerli lal madeninin çıktığı yer olan Bedahşan’ım ve Kıpçağım, Bağdad’ım, Horasan’ım.

    Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!
    Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.

    Kapında, devamlı olarak seni medhederim, seni överim, sanki hep seni öğmek için görevlendirilmiş gibiyim.
    Yüreğim gam ile, gözlerim yaşlarla dolu, ben Muhibbi’yim, sevgi adamıyım, bana bir şeyler oldu, sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim.