Kanuni Sultan Süleymanın Şiirleri

Osmanlı bölümünde yer alan bu konu MAKSUD tarafından paylaşıldı.

 1. MAKSUD

  MAKSUD Üye

  Kanuni Sultan Süleymanın Şiirleri, Kanuni Şiirleri, Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı Şiirler

  Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı en meşhur şiir şüphesiz, hastayken yastığı o herkesin bildiği şiir.

  Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi

  Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet
  Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi

  Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded
  Gelmeye bu sise-i çarh içre bir sâat gibi

  Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasidur
  Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi

  Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol
  Var midur vahdet makaami gûse-i uzlet gibi

  *****************
  Kanuni sultan süleyman şiirleri

  Pâdişâh-ı 'aşkam u dil defter u dîvân bana
  Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana

  İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
  Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana

  Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
  Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana

  Öldürür gerçi ki gamzen 'âşıka virmez amân
  Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana

  Yanayum pervâne veş şem'-i cemâli nûrına
  Şem'-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana

  *****************
  Kanuni sultan süleyman şiirleri

  Bana dildârın cefâsı hoş gelir
  Nitekim gayre vefâsı hoş gelir

  Derdi ile hoş geçer dil dilberin
  Derd sanma kim devâsı hoş gelir

  Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana
  Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir

  Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost
  Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir

  Ey Muhibbî âleme şâh olmadan
  Dilberin olmak gedâsı hoş gelir


  *****************
  Kanuni sultan süleymanın şiirleri

  Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım
  Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım

  Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im
  Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım

  Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem'im
  Turunc ü nâr ü nârencim benim şem'-i şebistânım

  Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim
  Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım

  Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um
  Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım

  Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım
  Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım

  Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim
  Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim

  Benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım,
  Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım.

  Hayatımın, yaşamımın sebebi Cennetim, Kevser şarabım
  Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm,

  Sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meş’alem.
  Turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı,

  Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim.
  Gönlümdeki Mısır’ın Sultanı, Hazret-i Yusuf’um, varlığımın anlamı,

  İstanbul’um, Karaman’ım, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim.
  Değerli lal madeninin çıktığı yer olan Bedahşan’ım ve Kıpçağım, Bağdad’ım, Horasan’ım.

  Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!
  Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.

  Kapında, devamlı olarak seni medhederim, seni överim, sanki hep seni öğmek için görevlendirilmiş gibiyim.
  Yüreğim gam ile, gözlerim yaşlarla dolu, ben Muhibbi’yim, sevgi adamıyım, bana bir şeyler oldu, sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim.