Mevlidi Şerif Sözleri

Dini Şiirler bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyâya gelişini ve onun hayâtındaki peygamber olma, mîrâca çıkma gibi önemli olayların yanı sıra vefatını da anlatan manzum eserdir. Süleyman Çelebi’nin yazdığı bu eserin asıl adı "Vesîletü’n-necât"dir.

  Mevlid doğum demektir. Mevlid-i Şerif'te peygamber efendimizin doğum hadisesi Veladet Bahri kısmında yer alır. Süleyman Çelebi bu hadiseyi peygamber efendimizin mübarek annesi Hz. Amine'nin dilinden anlatmaktadır.

  Günümüzde kandil gecelerinde, düğünlerde, sünnet düğünlerinde, cenaze merasimlerinde mevlidhanlar tarafından okunmaktadır. Mevlidhanlar bu manzum eseri musiki makamlarına riayet ederek bir ahenk içinde okurlar. Bazı mevlidhanlar bahirlerin arasına peygamber efendimiz için yazılan naat-ı şerifleri kaside olarak okurlar. Mevlid-i şerifin okunuşu esnasında dinleyici cemaat de aralardaki salavatlara iştirak ederler. Bahirler arasında ise Kuran-ı Kerim tilavetleri okunur.

  Tevhid Bahri

  Mefhar-i Mevcudât, Hazret-i Fahr-i Alem
  Muhammed Mustafâ râ Salevât

  Allâh adın zikredelim evvelâ
  Vâcib oldur cümle işte her kulâ

  Allah adın her kim ol evvel anâ
  Her işi âsân ider Allah anâ

  Allah âdı olsa her işin önü
  Hergiz ebter olmaya ânın sonu

  Her nefeste Allah adın di müdâm
  Allah âdıyle olur her iş tamam

  Bir kez Allah dese aşk ile lisân
  Dökülür cümle günah misl-i hazân

  İsm-i Pâkin pâk olur zikreyleyen
  Her murâda erişür Allah diyen

  Aşk ile gel imdi Allah diyelim
  Derd ile göz yaş ile âh idelim.

  Ola kim rahmet kıla ol Pâdişah
  Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh

  Birdir ol birliğine şek yokdurur
  Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur

  Cümle âlem yoğ iken ol vâr idi
  Yaratılmıştan Ganî Cebbâr idi.

  Vâr iken ol yok idi ins-ü melek
  Arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nuh-felek

  Sun’ ile bunları ol vâr eyledi
  Birliğine cümle ikrâr eyledi

  Ol dedi bir kerre var oldu cihân
  Olma derse mahv olur ol dem hemân

  Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok
  Birdir Allah andan artık Tanrı yok

  Haşre dek ger denilirse bu kelâm
  Nice haşr ola bu olmaya tamâm

  Ger dilersiz bulasız oddan necât
  Aşk ile derd ile edin es-salât

  Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Resûlallah
  Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Habîballah
  Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Nuru Arşillah

  Ey azîzler işte başlarız söze
  Bir vasiyyet kılarız illâ size

  Ol vasiyyet kim derim her kim tuta
  Misk gibi kokusu canlarda tüte.

  Hakk Teâlâ rahmet eyleye anâ
  Kim beni ol bir duâ ile ana,

  Her kim diler bu duâda buluna,
  Fâtiha ihsân ede Süleyman kuluna,

  El Fatiha

  Veladet Bahri - Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselamın Doğumu

  Âmine Hâtûn Muhammed ânesi
  Ol sadeften doğdu ol dür dânesi

  Çünkü Abdullah’tan oldu hâmile
  Vakt erişdi hefte vü eyyâm ile

  Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
  Çok alâmetler belirdi gelmedîn

  Ol Rebîü’l-evvel âyın nîcesi
  On ikinci gîce isneyn gîcesi

  Ol gece kim doğdu ol hayrul-beşer
  Ânesi anda neler gördü neler

  Dedi gördüm ol Habîbin ânesi
  Bir aceb nûr kim güneş pervânesi

  Berk urup çıktı evimden nâgehân
  Göklere dek nûr ile doldu cihân

  Gökler açıldı ve feth oldu zulem
  Üç melek gördüm elinde üç alem

  Bîri meşrik biri mağribde anın
  Bîri dâmında dikildi Kâbe’nin

  Bildim anlardan kim ol halkın yeği
  Kim yakîn oldu cihâna gelmeği

  İndiler gökten melekler sâf sâf
  Kâbe gibi kıldılar evim tavâf

  Hûriler geldi bölük bölük buğur
  Yüzleri nûrundan evim doldu nûr

  Hem hava üzre döşendi bir döşek
  Adı sündüs döşeyen anı melek

  Çün göründü bana bu işler ayân
  Hayret içre kalmış idim ben hemân

  Yarılıp duvar çıktı nâgehân
  Geldi üç hûrî bana oldu ayan

  Çevre yanıma gelip oturdular
  Mustafâ’yı birbirine muştular

  Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
  Yâradılâlı cihân gelmiş değil

  Bu senin oğlun gibi kadri Cemîl
  Bir anaya vermemiştir ol Celîl

  Ulu devlet buldun ey dil-dâre sen
  Doğuserdir senden ol hulk-i hasen

  Bu gelen ilm-i ledün Sultânıdır
  Bu gelen tevhîd-ü irfân kânıdır

  Bu gelen aşkına devr eyler felek
  Yüzüne müştâkdır ins ü melek

  Bu gice ol gicedir kim ol şerîf
  Nûr ile âlemleri eyler latîf

  Bu gice dünyâyı ol cennet kılar
  Bu gice eşyâya Hakk rahmet kılar

  Bu gice şâdân olur erbâb-ı dil
  Bu giceye can verir eshâb-ı dil

  Rahmeten lil-âlemîndir Mustafâ
  Hem şefîul-müznibîndir Mustafa

  Vasfını bu resme tertîb ettiler
  Ol mübarek nûru terğîb ettiler

  Âmine eder çü vakt oldu tamam
  Kim vücûda gele ol hayrü’l-enâm

  Susadım gâyet harâretten kati
  Sundular bir cam dolusu şerbeti

  Şerbeti sundukta bana hûriler
  Bûnu sana verdi Allâh dediler

  Kardan ak idi ve hem soğuk idi
  Lezzeti dâhi şekerde yok idi

  İçtim ânı oldu cismim nûra gark
  İdemezdim kendimi nûrdan fark

  Geldi bir ak kuş kanadıyla revân
  Arkamı sığadı kuvvetle hemân

  Doğdu ol saatte ol sultan-ı din
  Nûr’a gark oldu semâvât ü zemîn

  Sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ
  Hattâ tenâlû cenneten ve naîmâ

  Ger dilersiz bulasız oddan necât
  Aşk ile derd ile edin es-salât

  Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Resûlallah
  Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Habîballah
  Esselâtü vesselamü Aleyke yâ Seyyidel Evveline vel-Ahirin

  Merhaba Bahri

  Yaradılmış cümle oldu şadüman
  Gam gidip alem yeniden buldu can

  Cümle zerrât–ı cihân edüp sadâ
  Çağrışuben dediler kim merhabâ

  Merhabâ ey âli sultan merhabâ
  Merhabâ ey kân–ı irfan merhabâ

  Merhabâ ey sırr–ı furkan merhabâ
  Merhabâ ey derde derman merhabâ

  Merhabâ ey mâh ü hürşîd–i Hudâ
  Merhaba ey Hak’dan olmayan cüdâ

  Merhabâ ey bülbül–i bâğ–i cemâl
  Merhabâ ey âşinâ–yı Zülcelâl

  Merhabâ ey âsi ümmet melcei
  Merhabâ ey çâresizler eşfai

  Merhabâ ey cân–ı bâkî merhabâ
  Merhabâ uşşâka sâkî merhabâ

  Merhabâ ey kurretü’l–ayn–i Halîl
  Merhabâ ey hâs–ı mahbûb–ı Celîl

  Merhabâ ey rahmeten li’l–âlemîn
  Merhabâ sensin şefî’ü’l–müznibîn

  Merhabâ ey pâdişâh–ı dü cihân
  Senin için oldu kevn ile mekân

  Ey cemâli gün yüzü bedr–i münîr
  Ey kamu düşmüşlere sen dest–gîr

  Destgîrisin kamu üftâdenin
  Hem penâhı bende vü âzâdenin

  Ey gönüller derdinin dermânı sen
  Ey yaratılmışların sultânı sen

  Sensin ol sultân–ı cümle enbiyâ
  Nûr–i çeşm–i evliyâ ve asfiyâ

  Ey risâlet tahtının sen hâtemi
  En nübüvvet mihrinin sen hâtemi

  Çünkü nûrun rûşen etti âlemi
  Gül cemâlin gülşen etti âlemi

  Yâ Habîballah bize imdâd kıl
  Son nefeste lûtfun ile şâd kıl

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ
  Muhammedinillezî câ ebilhakkıl mübîn
  Ve erseltehû rahmetel lil âlemin

  Mirac Bahri I ve II

  Sâhibü’l-hulleti ve’t-tâç ve râkibü’l-bürâkı fi leyleti’l-mirac
  Hazret-i Fahri Alem Muhammed Mustafâ râ Salevât

  Söyleşirken Cebrâil ile kelâm
  Geldi Refref önüne verdi selâm

  Aldı ol şâh-ı cihânı ol zamân
  Sidre’ye gitti ve götürdü hemân

  Bir fezâ oldu o demde rûnümâ
  Ne mekân var anda ne arz-u semâ

  Kim, ne hâlidir, ne mâli, ol mahal
  Akl ü fikr etmek o hâli fehmü hal

  Ref’ olup ol şâha yetmiş bin hicâb
  Nûr-ı tevhîd açtı vechinden nikâb

  Her birisinden geçerken îlerû
  Emr olundu Yâ Muhammed gel berû

  Çünki kamûsun görüp geçti öte
  Vardı îrişdi ol Ulû Hazrete

  Şeş cihetden ol münezzeh Zülcelâl
  Bî kemû-keyf âna gösterdi Cemâl

  Zâten ol sultân-ı mâzâgal-basar
  Eylemişdi Hakk’a tahsîs-i nazar

  Âşikâre gördü Rabbü’l-İzzetî
  Âhiretde öyle görünür ümmeti

  Bî-hurûf-ü lâfz-u savt ol pâdişâh
  Mustafa’ya söyledî bî-iştibâh

  Dedi kim matlûb ü maksûdün benem
  Sevdiğin cân ile mâbûdün benem

  Gece gündüz durmayub istediğin
  Nola kim görsem cemâlin dediğin

  Gel habîbim sâna müştâk olmuşam
  Cümle halkı sâna bende kılmışam

  Ne murâdın vâr ise kîlam revâ
  Eyleyem bir derde bin türylü devâ

  Mustafâ dedi: “Eyâ Rabbe’r-Rahîm
  Vey hatâ pûş ü atâsı çok kerîm

  Ol zaîf ümmetlerim hâlî nola
  Hazretîne nîce anlar yol bula

  Gece gündüz işler isyân kamû
  Korkarım ki yerleri ola tamû

  Yâ İlâhî, hazretinden hâcetim
  Bûdurur kim ola makbûl ümmetim”

  Hak-Teâlâdan erişdi bir nidâ:
  Yâ Muhammed ben sâna kıldım atâ

  Ümmetini sâna verdim ey habîb
  Cennetîmi anlara kıldım nasîb

  Yâ habîbim nedir ol kim dîledin
  Bir avuç toprağa minnet meyledin

  Ben sanâ Müştâk olunca ey şerîf
  Senin olmaz mî dün-âlem ey lâtif

  Zâtıma mir’at edindim zâtıni
  Bîle yazdım âdım ile âdıni

  Hem dedi kim: “Yâ Muhammed ben seni
  Bilûrem görmeğe doymazsın beni

  Avdet edûp davet et kullarımı
  Tâ gelûben göreler dîdârımı

  Sen ki mi’râc eyleyûb etdin niyâz
  Ümmetin mîrâcını kıldım namâz”

  Her kaçan kim bû namâzı kılalar
  Cümle gök ehli sevâbın bûlalar

  Çünki her türlü ibâdet bundadır
  Hakk’a kurbiyyetle vuslat bundadır

  Sıdk ile beş vakt olundukça edâ
  Elli vaktin ecrin eyler Hakk atâ

  Mâhasal ol anda doksan bin kelâm
  Sebk idüp bulduktan encâm ü hitâm

  Tarfetül-ayn içre ol Fahr-i cihân
  Ümmühân’ın evine geldi hemân

  Her ne vâki oldu ise serteser
  Cümlesin eshâbına verdi haber

  Dediler: “Ey Kıble-i İslâmü dîn
  Kutlu olsun sâna mîrâc-i güzîn

  Biz kamûmuz kullarız sen şâhsın
  Gönlümüz îçinde rûşen mâhsın

  Ümmetin olduğumuz devlet yeter
  Hizmetin kıldığımız izzet yeter!”

  Münacat Bahri

  Yâ İlâhî, ol Muhammed hakkı çün
  Ol şefâat kân-ı Ahmed hakkı çün

  Sidrevü arş-î muallâ hakkı çün
  Ol süluk-i seyr-i âlâ hakkı çün

  Ol gece söyleşîlen söz hakkı çün
  Ol gece Hakk’ı gören göz hakkı çün

  Sırr-ı fürkân nûr-i âzam hakkı çün
  Kuds ü Kâbe Merve Zemzem hakkı çün

  Gözü yâşı hakkı çün âşıkların
  Bağrı bâşı hakkı çün sâdıkların

  Aşk odundan ciğeri püryân içün
  Derd ile kan ağlayan giryan içün

  Sıdk ile yolundan kâim kul içün
  Hazretine doğru vâran yol içün

  Şol zaman kim müddet-i ömrü hayât
  Âhir ola ere hengâm-i memât

  Yâ İlâhi, saklagıl îmânımız
  Verelim îman ile tâ cânımız

  Biz günâhkâr âsî mürîm kulları
  Yarlıgâyüb kıl günâhlardan berî

  Kabrimiz imân ile pür-nûr kıl
  Mûnisi ğilmân ile hem-hûr kıl

  Hem dahî mîzânımız eyle sakîl
  Cennete girmeğe lütfun kıl delîl

  Mustafa’ya hem civâr et, yâ Kerîm
  Cennetü’l-firdevs içinde, yâ Rahim

  Lutf ile göster bize didârını
  Nimetinle topla-gıl kullarını

  Afvedüb isyânımız kıl rahmeti
  Ol habîbin yûzü sûyû hörmeti

  Sâna lâyık kullarınla hemdem et
  Ehl-i derdin sohbetine mahrem et

  Hem Süleymân-ı fakîre rahmet et
  Yoldaşın îmân makâmın cennet et

  Yâ İlâhi, kılma bizi dâllîn
  Bu dûâya cümleniz deyin âmîn

  Ümmetinden râzı olsun ol muîn
  Rahmetullâhi aleyhim ecmâin

  Not: Bu bahirler en bilinen bahirlerdir. Bunların dışında mevlid-i şerifte Nur Bahri, Vefat Bahri gibi başka bahirlerde bulunmaktadır.