Niyazi Mısrı Şiirleri

Dini Şiirler bölümünde yer alan bu konu cicozz tarafından paylaşıldı.

 1. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Niyazi Mısrı Şiirleri, Niyaz-ı Mısrı Şiir

  Niyaz-ı Mısri Hazretleri, 17. yüzyılda yaşamış çok büyük bir tasavvuf edebiyatçısıdır. Şiirleri bugün halen dillerde ilahi formunda dilden dile söylenmektedir. İşte Niyaz-ı Mısri Şiirleri

  Bunlar sadece internet ortamında ulaşabildiklerimiz, daha bir çok eseri mevcuttur.

  Derman arardım derdime

  Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
  Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

  Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
  Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

  Öyle sanırdım ayriyem,dost gayridir ben gayriyem
  Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

  Savm u salat u haccile sanma biter zahid işin
  İnsan-ı Kamil olmağa lazım olan irfan imiş

  Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin
  Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş

  Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkel-yakin
  Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

  İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün
  Hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Allah Hu Diyen

  Tende canım canda cananımdır Allah Hu diyen
  Dide sırrım serde sübhanımdır Allah Hu diyen
  Dest-i kudretle yazılmış yüzüne ayat-ı Hakk
  Gönlümün tahtında sultanımdır Allah Hu diyen
  Cümle azadan gelir zikr-i ene'l Hakk haresi
  Cism içinde zar-ı efganımdır Allah Hu diyen
  Giceler ta subh olunca inletir bu dert beni
  Derdimin içinde dermanımdır Allah Hu diyen
  Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir
  Katremin içinde ummanımdır Allah Hu diyen
  Kisve-i tenden muarra seyreder bu gökleri
  Çark uran abdalı uryanımdır Allah Hu diyen
  Her kişiye kendinden akrab olan dost zatıdır
  Ey Nİyazi dilde mihmanımdır Allah Hu diyen

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Arzularsın

  Nadanı terk etmeden, yaranı arzularsın
  Hayvanı sen geçmeden insanı arzularsın
  Men arefe nefsehu kad arefe rabbehu
  Nefsini sen bilmeden Sübhan'ı arzularsın

  Sen bu evin kapusun henüz bulup açmadan
  İçindeki kenz-i bipayan'ı arzularsın
  Taşra üfürmek ile yalınlanır mı ocak
  Yönün Hakk'a dönmeden ihsanı arzularsın

  Dağlar gibi kuşatmış benlik günahı seni
  Günahını bilmeden gufranı arzularsın
  Sen şarabı içmeden serhoş-u mest olmadan
  Nicesi Hak emrine fermanı arzularsın

  Cevzin yeşil kabuğunu yemekle tad bulunmaz
  Zahir ile ey fakih Kur'an-ı arzularsın
  Gurbetliğe düşmeden mihnete satışmadan
  Kebap olup pişmeden püryanı arzularsın

  Yabandasın evin yok bir yanmış ocağın yok
  Issız dağın başında mihmanı arzularsın
  Ben bağ ile bostanı gezdim hıyar bulmadım
  Sen söğüt ağacından rumman'ı arzularsın

  Başsız kabak gibi bir tekerleme söz ile
  Yunus'leyin Niyazi irfanı arzularsın

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Aşka Düş

  Zühdünü ko, aşka düş ehl-i cenan etsin seni
  Piyr-i aşka kulluk et canane can etsin seni
  Bir zeman bülbül gib efganın ağdır göklere
  Şol kadar kıl naleyi kim gülistan etsin seni
  Ar u namusun bırak, şöhret kabasından soyun
  Giy melamet hırkasın kim ol nihan etsin seni
  Yüzünü yerler gibi ayaklar altında ko kim
  Hak teala başlar üzre asüman etsin seni
  Verme rahat nefsine daim gaza-yı ekber et
  Ka'be-yi dil fetholup darül-eman etsin seni
  Gel Niyazi'nin elinden bir kadeh nuş eyle kim
  Mahvedip nam u nişanın bi-nişan etsin seni

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Bahr İçinde Katreyim

  Bahr içinde katreyim bahr oldu hayran bana
  Ferş içinde zerreyim arş oldu seyran bana
  Dost göründü çun ayan kalmadı bir şey nihan
  Tufan olursa cihan bir katre tufan bana
  Surette ne'm var benim sirettedir madenim
  Kopsa kıyamet bugün gelmez perişan bana
  Kaf-ı dil ankasıyım sırrın aşinasıyım
  Endişelen hasıyım ad oldu insan bana
  Niyazi'nin dilinden Yunus'durur söyleyen
  Herkese çun can gerek Yunus durur can bana

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Bizi Anlayan

  Zat-ı Hakk'da mahrem-i irfan olan anlar bizi
  İlm-i sır'da bahr-i bi-payan olan anlar bizi
  Bu fena gülzarına talib olanlar anlamaz
  Vech-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi
  Dünye vü ukba'yı tamir eylemekten geçmişiz
  Her taraftan yıkılıp viyran olan anlar bizi
  Biz şol Abdal'ız bırakdık eğnimizden şalımız
  Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi
  Kahr u lütfu şey'-i vahid bilmeyen çekdi azab
  Ol azabdan kurtulup sultan olan anlar bizi
  Zahid'a ayık dururken anlamazsın sen bizi
  Cür'a-yı safi içip mestan olan anlar bizi
  Arifin her bir sözünü duymağa insan gerek
  Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi
  Ey Niyazi katremiz deryaye saldık biz bu gün
  Katre nice anlasın umman olan anlar bizi
  Haklı koyup LAMEKAN ilinde menzil tutalı
  Mısri'ya şol canlara canan olan anlar bizi

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Bulan Özünü

  Bulan özünü gören yüzünü
  Bir yüzü dahi görmek dilemez
  Vuslatta olan hayrette kalan
  Aklın diremez kendin bulamaz
  Her şam u seher odlara yanar
  Her benzi solar ağlar gülemez
  Aşık olagör sadık olagör
  Cehd eylemeyen menzil alamaz
  Meftun olalı mecnun olalı
  Bu Mısri dahi akla gelemez

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Derviş Olan

  Derviş olan aşık gerek yolunda hem sadık gerek
  Bağrı anın yanık gerek can gözleri açık gerek
  Alçaktan alçak yürüye toprak içinde çürüye
  Aşk ateşinde eriye altın gibi sızmak gerek
  Zikr-i Hakka meşgul ola, yana yana ta kül ola
  Her kim diler makbul ola tevhide boyanmak gerek
  Eyven kişi yol alamaz maksudunu tez bulamaz
  Yoğ olmayan var olamaz varını dağıtmak gerek
  Dervişlerin en alçağı buğday içinde burçağı
  Bu Mısri gibi balçığı her bir ayak basmak gerek

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Dost

  Bakıp cemal-i yare çağırırım dost dost
  Dil oldu pare pare çağırırım dost dost
  Aşkın ile dolmuşum zühdümü yanılmışım
  Mest-i müdam olmuşum çağırırım dost dost
  Mescid ü meyhanede, hanede viyranede
  Ka'be'de büthanede çağırırım dost dost
  Sular gibi çağ çağ dolaşırım dağ dağ
  Hayran bana sol u sağ çağırırım dost dost
  Geldim cihane garib, oldum güle andelib
  Herdem ciğerler delip çağırırım dost dost
  Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp
  Aşk ile daim uçup çağırırım dost dost
  Aradığım candadır, canda ve hem tendedir
  Bilir iken bendedir çağırırım dost dost
  Gah düşerim mutlak'a, gah asl u geh mülhak'a
  Bakıp kamudan Hakk'a çağırırım dost dost
  Dolunmaz ol hal ü had min-el ezel ta ebed
  Unulmaz asla bu derd çağırırım dost dost
  Hep görünen dost yüzü andan ayırmam gözü
  Gitmez dilimden sözü çağırırım dost dost
  Derya olunca nefes parelenince kafes
  Ta kesilince bu ses çağırırım dost dost
  Ne yerdeyim ne gökde, ne ölüyüm ne zinde
  Her yerde her zamanda çağırırım dost dost
  Geldim o dost ilinden koka koka gülünden
  Niyazi'nin dilinden çağırırım dost dost

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Gönlüm Sana

  Çün sana gönlüm mübtela düştü
  Derd ü gam bana aşina düştü
  Zühd ü takva'ya yar idim evvel
  Aşk ile benden hep cüda düştü
  Vaiz eydür gel aşkı terk eyle
  Bendeyim sabrım bi-vefa düştü
  Nice terk etsin aşkı şol aşık
  Ana karşı sen mehlika düştü
  Vechini görsem dağılır aklım
  Zülfün ana çün mukteda düştü
  Kim seni buldu, kendi yok oldu
  Vaslına ey dost can baha düştü
  Aşka uşşakın davet etmişsin
  Can kulağına ol seda düştü
  Bu Niyazi'nin hiç vücudunda
  Zerre komadı hep yaka düştü

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Hüda Davet Eder

  Hüda davet eder elhamdülillah
  Bu can dosta gider elhamdülillah
  Hakikat Şehrine Çün rihlet oldu
  Gönül durmaz uyar elhamdülillah
  Duyaldan can ü dil vaslı habibi
  Hem okur hem yazar elhamdülillah
  Yakın geldi tulua Şems-i ruhum
  Bugün kevnim doğar elhamdülillah
  İlim dedikleridir halveti yar
  Kamu ağyar gider elhamdülillah
  Şehadet mansıbıdır ali mansıb
  Bize veriliser elhamdülillah
  Görüde mani yüzünden cemali
  Bozuldu hep suver elhamdülillah
  Biliştik bunda hem ihsanlar etti
  Nasibimiz kadar elhamdülillah
  Ne gam giderse dünyadan Niyazi
  Visaline erer elhamdülillah

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Kesret-Vahted

  Oldum çü mahv-ı mahz-ı zat, buldum vücudumdan necat
  Ben içmişim ab-ı hayat, ermez bana herkiz memat
  Ben dost yolunda varımı terk eyledim önden sonra
  Küfrile iymandan geçüp a'yanda bulmuşam sebat
  Her kande baksam görünür gözlerime sırr-ı ezel
  Her şey ulaşıp aslına çıktı aradan kainat
  Dost ile ben dost olalı, zevkiyle işret bulalı
  Zayf-ı mükerremdir bu can hep yediğim kand ü nebat
  Halvet'den ettim rıhleti, kesretde buldum vahdet'i
  Bazar'da düzdüm halveti, ruz u şeb'im iyd ü berat
  Gördüm bu alemler kamu benim vücudumla dolu
  Bir olmuş 'Uçmağ' u 'Tamu', cümle bana olmuş sıfat
  Her ne yana kim eğilem, ol yana her şey eğilir
  Olmuş Niyazi hep senin sayelerin sitti cihat

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Uyan Gözün Aç

  Uyan gözün aç durma yalvar güzel Allah'a
  Yolundan izin ayırma yalvar güzel Allah'a
  Her geceyi kaaim ol her gündüzü saim ol
  Hem zikr ile daim ol yalvar güzel Allah'a
  Bir gün bu gözün görmez hem kulağın işitmez
  Bu fırsat ele girmez yalvar güzel Allah'a
  Aslığı ganimet bil her saati nimet bil
  Gizlice ibadet kıl yalvar güzel Allah'a
  Ömrünü hiçe sayma kendini oda yakma
  Her şam u seher yatma yalvar güzel Allah'a
  Hey nice yatırsun dur olma bu safadan dur
  Bahr-ı keremi boldur yalvar güzel Allah'a
  Her vakt-i seherde bir lütfu gelir Allah'ın
  Ol vakt uyanır kalbin yalvar güzel Allah'a
  Allah'ın adın yadet, can ile dili şadet
  Bülbül gibi feryat et yalvar güzel Allah'a
  Gel imdi Niyaziyle Allah'a niyaz eyle
  Hacatı dıraz eyle yalvar güzel Allah'a

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Vaiz

  Bugün bir meclise vardım oturmuş pend ider vaiz
  Okur açmış kitabını bu halkı ağlatır vaiz
  İki bölmüş cihan halkın birini cennete salmış
  Eliyle kürsüden biri tamuya sarkıtır vaiz
  Çıkar ağzından ateşler yakar şeytan-ı melunu
  Sanırsın yedi tamunun azabı kendidir vaiz
  Tamuya şöyle doldurmuş içinde yok duracak yer
  Ana yerleştirir halka acep hizmettedir vaiz
  Yaraşır va'z ana hakkı ki yanar yakılır her dem
  Niyazi'nin hemen ancak cihanda adıdır vaiz

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Varidat

  Can kuşunun her zeman ezkarıdır Varidat
  Akl u hayalin heman efkarıdır Varidat
  İşidicek adını duydu canım tadını
  Bildim ki ariflerin esrarıdır Varidat
  Sıdkile gönlün sever görmeye canım iver
  Anıniçün kim Hakk'ın emvarıdır Varidat
  Ol dürr-i yekdane'nin kadri bilinmez anın
  Bu dil-i viyrane'nin mi'marıdır Varidat
  Gerçi kütüb çok yazar İlm-i Ledün'den haber
  Cümlesi bir bağçedir ezkarıdır Varidat
  İlm-i Füsus'la tamu odları söner kamu
  Anın yerinde biten gülzarıdır Varidat
  Muhyeddin ü Bedrettin etdiler ihyay-ı din
  Derya Niyazi 'Füsus' enkarıdır 'Varidat'
  Varidat

  Can kuşunun her zeman ezkarıdır Varidat
  Akl u hayalin heman efkarıdır Varidat
  İşidicek adını duydu canım tadını
  Bildim ki ariflerin esrarıdır Varidat
  Sıdkile gönlün sever görmeye canım iver
  Anıniçün kim Hakk'ın emvarıdır Varidat
  Ol dürr-i yekdane'nin kadri bilinmez anın
  Bu dil-i viyrane'nin mi'marıdır Varidat
  Gerçi kütüb çok yazar İlm-i Ledün'den haber
  Cümlesi bir bağçedir ezkarıdır Varidat
  İlm-i Füsus'la tamu odları söner kamu
  Anın yerinde biten gülzarıdır Varidat
  Muhyeddin ü Bedrettin etdiler ihyay-ı din
  Derya Niyazi 'Füsus' enkarıdır 'Varidat'

  Niyazi Mısri (k.s)

  [​IMG]

  Ya Resulallah

  Zuhur-ı kainatın madenisin ya Resulallah
  Rumuz-ı küntü kenz'in mahzenisin ya Resulallah
  Beşer denen bu alem ki senin suretle şahsındır
  Hakikatte hüviyette değilsin ya Resulallah
  Vücudun cümle mevcudatı nice cami' olduysa
  Dahi ilmin muhit oldu kamusun ya Resulallah
  Dehanın menba-ı esrar ilm-i min ledünnidir
  Hakayık ilminin sen mahremisin ya Resulallah
  Ne kim geldi cihana hem dahi her kim gelisedir
  İçinde cümlenin ser-askerisin ya Resulallah
  Cihan bağında insan bir şecerdir gayriler yaprak
  Nebiler meyvedir sen zübdesisin ya Resulallah
  Şefaat kılmasan varlık Niyazi'yi yoğ ederdi
  Vücudun zahmının sen merhemisin ya Resulallah

  Niyazi Mısri (k.s)


  [​IMG]

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 14 Eylül 2011