Kamu Yönetimi Vergi Hukuku Final Ders Notları

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu RayOfHope tarafından paylaşıldı.

 1. RayOfHope

  RayOfHope Üye

  Vergi Hukuku Ders Notları ( Final )

  Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller

  A. Ödeme
  Vergi borcunu ortadan kaldıran nedenlerin basında ödeme gelir.
  B. Zamanasımı
  Zamanasımı, bazı hak ve yetkilerin kullanımına iliskin kanunlarda belirtilen sürenin
  dolmasıdır. Vergi Hukukunda zamanasımı, “süre geçmesi nedeniyle vergi alacaklarının
  kalkması” seklinde tanımlanmıstır. Vergi Hukukunda zamanasımı idare ve yargı organları
  tarafından resen dikkate alınır.
  Vergi Hukukunda çesitli zamanasımı düzenlemeleri yer almaktadır;
  1. Tahakkuk Zamanasımı
  Vergi alacagının dogdugu takvim yılını takip eden yılın basından baslayarak 5 yıl içinde tarh
  ve mükellefe teblig edilmeyen vergiler zamanasımına ugrar. Ancak bu bes yıllık süreye
  istisna teskil eden düzenlemelerde vardır:
  a. Emlak vergisinde zamanasımı
  b. Veraset ve intikal vergisinde zamanasımı
  c. Usulsüzlük suçlarında zamanasımı
  • Zamanasımının durması ile kesilmesi farklı seylerdir. Zamanasımını durduran nedenin
  ortaya çıkması halinde, durma nedeni ortadan kakıncaya kadar zamanasımı islemez.
  Durma nedeni ortadan kalkmasıyla birlikte, zamanasımı durdugu yerden itibaren yeniden
  islemeye baslar. Bu nedenle zamanasımı süresi, duran süreler kadar uzamıs olur.
  • Buna karsılık zamanasımının kesilmesi halinde, daha önce islemis olan süreler otomatik
  olarak silinir. Baska bir ifade ile zamanasımını kesilmesiyle birlikte zamanasımının süresi
  sıfırlanmıs olur.
  Tahakkuk Zamanasımını Durduran Nedenler
  • Matrah takdiri için takdir komisyonuna basvurmak
  • Mücbir sebeplerin ortaya çıkması
  Tahakkuk Zamanasımını Kesen Nedenler
  • Tahakkuk zamanasımın kesilmesi, sadece vergi cezaları bakımından söz konusudur. Buna
  göre, ceza ihbarnamesi tebligi, zamanasımını keser.
  2. Tahsil Zamanasımı
  Tahsil zamanasımı AATUHK’ TA düzenlenmistir. Bu kanunun 102, maddesine göre, kamu
  alacagı, vadesinin rastladıgı takvim yılını takip eden, takvim yılı basından itibaren 5 yıl içinde
  tahsil edilmezse zamanasımına ugrar.
  • Tahsil zamanasımı ile tahakkuk zamanasımının ayrıldıgı nokta, baslama noktasıdır.
  Tahsil zamanasımın baslangıcında vade esas alınırken, tahakkuk zamanasımın
  baslangıcında ise, vergi borcunu doguran olayın meydana geldigi tarih esas alınmaktadır.
  Tahsil Zamanasımını Durduran Nedenler
  • Mükellefin yabancı ülkede bulunması
  • Hileli iflas yoluna basvurması
  • Terekesinin ( mirasa konu mal varlıgı ) tasfiyesi nedeniyle hakkında takibat
  yapılamaması.
  Tahsil Zamanasımını Kesen Nedenler
  • Ödeme
  • Haciz uygulaması
  • Cebri tahsil sonucu yapılan tahsilât
  • Ödeme emri
  • Mal bildirimi
  Vb nedenlerle zamanasımı kesintiye ugramaktadır.
  C. Terkin
  Terkin, kelime olarak silinme anlamına gelir. Verginin terkini, tahakkuk etmis veya tahsil
  edilmis olan bir verginin, tahakkuk kaydının iptal edilmesi yahut da tahsil edilmis olan
  verginin mükellefe ret ve iade edilmesi suretiyle bu alacagın vergi idaresince ortadan
  kaldırılması islemidir.
  Baslıca terkin nedenleri sunlardır:
  1. Dogal afetler nedeniyle terkin
  2. Tahsil imkânsızlıgı nedeniyle terkin
  3. Tahakkuktan vazgeçme
  4. Yargı kararlarına göre terkin
  D. Mahsup
  Önceden ödenmis olan vergi miktarının sonradan hesaplanan vergi miktarından düsülmesi
  anlamına gelir. Örnegin; kesinti yoluyla veya geçici vergi adı altında önceden ödenmis olan
  vergilerin, daha sonra beyanname verme esnasında hesaplana vergi borcundan indirilmesi
  mahsup islemidir.
  E. Takas
  Takasın kelime anlamı karsılıklı ödesmedir. Takasta, iki tarafın karsılıklı ve muaccel ( vadesi
  gelmis ) alacaklılık durumu söz konusudur. Vergi Hukukunda takasın olabilmesi için,
  mükellef ile vergi idaresinin birbirine, karsılıklı borçlu ve alacaklı durumda olmaları gerekir.
  F. Vergi Hatasının Düzeltilmesi
  Vergi hatası, vergiye iliskin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız
  veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.
  G. Uzlasma
  Uzlasma, mükellef ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan bazı uyusmazlıkların karsılıklı
  görüsme yoluyla çözümüdür.
  Vergi Borcunun _ntikali
  Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller dısında, vergi mükellefiyeti ile vergi sorumluluguna
  iliskin özel sözlesmeler geçersizdir. Bu yüzden vergi borcunun baskasına devredilmesi
  mümkün degildir. Ancak, vergi kanunları bazı hallerde bir kısım vergi borcunun baskalarına
  intikal edecegini öngörmüstür.
  Buna karsılık vergi cezası, cezalardaki kisisellik ilkesi geregi, mirasçılara intikal etmez. Vergi
  borcunun intikal ettigi durumlar;
  a. Borçlu tüzel kisileri infisahı halinde
  b. Kurumların birlesmesi halinde
  c. Devir halinde
  Vergi Hukukunda Süreler
  A. Süre Kavramı ve Çesitleri
  Genel olarak, bir islemin ya da ödevin yapılması için belirlenmis olan zaman dilimidir.
  Hukukta süre önemli bir kavramdır. Çünkü sürelere uyulmadıgı takdirde, bazı haklar ortadan
  kalkmakta ve bazı yaptırımlarla karsı karsıya gelinmektedir. Vergi hukukunda süreler;
  1. Kanuni süreler
  2. _dari süreler
  3. Yargı organlarınca verilen süreler
  B. Sürelerin Hesabı
  1. Süre, gün olarak belli edilmisse
  Basladıgı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
  2. Süre, hafta olarak belli edilmisse
  Basladıgı güne denk gelen son hafta gününde sona erer.
  3. Süre, ay olarak belli edilmisse
  Ayın kaçıncı gününde islemeye baslamıssa, bittigi ayın aynı gününde sona erer.
  4. Sonu belli bir gün ile tayin edilen süreler
  Belli edilen günün çalısma saati bitiminde süre biter
  5. Resmi tatil günleri süreye dâhildir.
  Sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre, tatili takip eden ilk is günün çalısma saati
  sonunda biter.
  C. Sürelerin Uzaması
  1. Mücbir Sebepler Nedeni ile Sürelerin Uzaması
  Mücbir sebepler, agır kaza, agır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, sel ve sahibinin iradesi
  dısındaki nedenlerden dolayı defter ve belgelerinin elinden çıkmıs bulunması halleridir.
  Belirtilen sebeplerin herhangi birinin ortaya çıkması durumunda, bu sebep ortadan kalkıncaya
  kadar süreler islemez. Bu takdirde tarh zamanasımı, islemeyen süreler kadar uzar
  2. Zor Durum Nedeni _le Sürenin Uzaması
  Zor durum sayılabilecek haller, kanunda açıkça belirtilmemistir. Zor durumun takdiri vergi
  idaresine bırakılmıstır. Örnegin, kisinin kendisinin hastalanması mücbir sebep sayılırken,
  esinin ya da çocugunun hastalanması, zor durum sayılabilir.
  3. BÖLÜM
  I. VERG_ SUÇ VE CEZALARI KAVRAMI
  A. Vergi Suçu Kavramı ve Çesitleri
  1. Vergi Suçu Kavramı ve Özellikleri
  Genel olarak suç kavramı, kanunların cezalandırdıgı fiilleri ifade eder. Bir fiilin, suç sayılıp,
  bu fiili isleyene ceza verilebilmesi için, islenen fiilin kanunlarda yer alan suç kapsamına
  açıkça girmesi gerekir. Ceza hukukunda buna “kanunsuz suç ve ceza olamaz” ilkesi denir.
  Vergi suçu kavramını, kısaca, vergi kanunlarına aykırı davranmak biçiminde tanımlamak
  mümkündür.
  Genis tanımına göre vergi suçu, yasalarla ödevli bulunan vergi yükümlüsü veya vergi
  sorumlusu tarafından ya da vergilendirme islemlerinde görevliler tarafından, vergi
  kanunlarında gösterilen maddi ve biçimsel yükümlülüklere aykırı olarak islenen fiillerdir. Bu
  tanımdan hareketle vergi suçlarının özelliklerini su sekilde belirtmek gerekir:
  • Vergi suçu, vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ve vergilendirme veya
  yargılama faaliyetlerinde bulunanlar tarafından islenebilir.
  • Vergi suçu, vergi kanunlarında gösterilen maddi veya biçimsel, ya da hem
  maddi hem de biçimsel yükümlülüklere aykırı olarak islenir.
  • Vergi suçları sonucu devlet, vergi kaybına ugratabilecegi gibi, vergi kaybı
  ihtimali ile birlikte kamu düzeni de bozulabilir.
  • Vergi suçları, kanunlardaki tanıma uygun fiillerle islenir.
  • Bir fiilin vergi suçu olarak kabul edilmesi için, kanunda o fiil için ceza
  öngörülmüs olmalıdır.
  2. Vergi Suçlarında Ceza Ehliyeti
  Ceza ehliyeti, bir suç fiilinin, suç failine ( suç isleyene ) yüklenebilmesi için, failde ( suçu
  isleyende ) bulunması gereken özelliklerin tümüdür.
  3. Vergi Suçlarında Kusurlulugu Kaldıran Nedenler
  Vergi hukukunda islenmis olan bir suç fiilini, hukuka aykırı olmaktan çıkaran nedenleri iki
  baslık altında incelemek mümkündür.
  a) Mücbir Sebepler
  Mücbir sebep, kisinin iradesi dısındaki sebepler yüzünden kanuni ödevlerini yerine
  getirmemesi seklinde tanımlanabilir.
  • Agır kaza, agır hastalık ve tutukluluk.
  • Yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler
  • Kisinin iradesi dısında meydana gelen ortadan kaybolma
  • Sahibinin iradesi dısındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elinden
  çıkmıs bulunması halleri.
  b) Yanılma
  Ceza hukukunda, kisinin, kanunu yanlıs yorumlaması veya bilmemesi mazeret olarak kabul
  edilemez. Ancak, vergi kanunlarının sıkça degismesi ve karmasık olması, yanılma müessesini
  düzenlenmesi geregini ortaya çıkarmıstır.
  Vergi hukukunda yanılma, baslıca iki sekilde ortaya çıkmaktadır.
  1. Vergi idaresinin vergi mükellefini yanlıs bilgilendirmesi sonucu ortaya çıkan yanılma
  seklidir.
  2. Bir hükmün uygulama tarzının ya da o hükmün hakkındaki içtihatların degismesi
  sonucu ortaya çıkan yanılmadır.
  B. Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Baslıca Vergi Suçları ve Cezaları
  1. Vergi Ziyaı ( Kaybı ) Suçu ve Cezası
  a. Vergi Ziyaı
  Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi
  veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik
  tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
  Vergi Ziyaı suçunun unsurlarını su sekilde belirtmek mümkündür;
  • Vergilendirmeyle ilgili ödevleri zamanında yerine getirmemek,
  • Vergilendirmeyle ilgili ödevleri eksik yerine getirmek
  • Gerçege aykırı beyanlarla verginin eksik tahakkuk ettirilmesine neden olmak
  • Haksız yere veri iadesine neden olmak
  b. Vergi Ziyaı Suçunun Cezası
  Vergi Ziyaı suçu isleyenlere vergi Ziyaı cezası kesilir. Vergi Ziyaı cezası, ziyaa ugratılan
  verginin bir katıdır. Baska bir ifadeyle vergi ziyaına neden olanlara, ziyaa ( kayba )
  ugrattıkları vergi miktarı kadar ceza kesilir.
  2. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
  3. Usulsüzlük Suçları ve Cezaları
  4. Özel Usulsüzlük Suçları ve Cezaları
  a) Fatura ve benzeri belgelerin verilmemesi ve alınmaması ile diger sekil ve usul
  hükümlerine uyulmaması.
  Bu baslık altına giren suç ve cezalar sunlardır:
  1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının
  verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek tutarların
  gösterilmemesi.
  2. Perakende satıs fisi, giris ve yolcu tasıma bileti, sevk irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
  müsteri listesi gibi belgelerin düzenlenmemesi veya gerçege aykırı miktarlar üzerinde
  düzenlenmesi.
  3. Tüketicilerin fatura ve benzeri belge almamaları
  4. _slemlerin zamanında defterlere kaydedilmemesi, defterlerin isyerinde
  bulundurulmaması ve vergi levhası asılmaması
  5. Muhasebe standartlarına ve tek düzen hesap planına uymayanlara 2.900 YTL özel
  usulsüzlük cezası kesilir.
  6. Vergi kimlik numarası kullanmadan islem yapmak.
  7. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa isletmelerine 460
  YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
  8. Vergi kimlik numarası kullanma mecburiyeti islemlerin bildirilmemesi.
  9. Vergi yoklaması yapan memurların dur ikazına uymayanlara 460 YTL özel usulsüzlük
  cezası kesilir.
  b) Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük Suçu ve Cezası
  c) Bilgi vermekten çekinenlere, defter ve belgelerle diger kayıtlarına ibraz etmeyenlere,
  inceleme elemanlarına yardım etmeyenlere ve VUK’ un Maliye Bakanlıgı’na verdigi
  yetki çerçevesinde öngörülen diger ödevleri yerine getirmeyenlere ( kamu idare ve
  müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyenler dâhil ) uygulanacak özel
  usulsüzlük cezaları
  5. Vergi Mahremiyetinin ( Gizliliginin ) _hlali Suçu ve Cezası
  Vergi mahremiyetinin ihlali, görevden dogan bir vergi suçudur. VUK’ un 362. maddesine
  göre, “Bu kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olanlardan, bu mahremiyeti
  ihlal edenlere TCK’nin 198. maddesinde yazılı hapis cezasının iki katı hükmolunur. Bu ceza
  iki aydan az olamaz. Suçları tekerrür edenler, bir daha devlet hizmetinde kullanılmazlar.”
  Buna göre, asagıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili
  kimselerin sahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, islerine, isletmelerine, servetlerine
  veya mesleklerine iliskin olarak, ögrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diger
  hususları ifsa ( sırrı açıklamak ) edemez ve kendilerinin veya üçüncü sahısların yararına
  kullanamaz.
  Vergi mahremiyetine uymak zorunda olanlar sunlardır:
  _ Vergi muameleleri ve incelemeleri ile ugrasan memurlar
  _ Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıstay’da görevli olanlar
  _ Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara istirak edenler
  _ Vergi islerinde görev alan bilirkisiler.
  6. Mükelleflerin Özel _slerini Yapma Suçu ve Cezası
  Vergi hukukunda görevden dogan suçların bir digeri, mükellefin özel isini yapma suçudur.
  Vergi idaresinde görev yapan memurlar ile vergi yargısında görevli olanlar, mükelleflerin,
  vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel islerini ücretsiz de olsa
  yapamazlar.
  7. Vergi Borcunu Ödemeyen ve Cezası Olan Mükelleflerin _simlerinin Kamuoyuna
  Açıklanması Cezası
  Vergi borcu ya da vergi cezansın zamanında ödenmesini saglamak amacıyla getirilen
  yaptırımlardan biri de vergi borcunu ya da cezasını zamanında ödemeyenlerin kimliklerinin
  kamuoyuna açıklanmasıdır.
  C. Vergi Suçlarında _stirak, Tesvik, Tekerrür ve Birlesme
  1. _stirak
  Vergi suçlarında istirak, birden fazla kisinin kaçakçılık sayılan bir fiili, herhangi bir maddi
  menfaat gözeterek ya da gözetmeden birlikte islemesidir.
  2. Azmettirmek
  Suça azmettirmek ya da tesvik etmek, bir suçu islemesi için telkinde bulunmak ya da karar
  verdirmek anlamına gelir. Kaçakçılık suçunu islemeye azmettirenlere, suçu isleyenlere verilen
  cezanın aynısı uygulanır.
  3. Tekerrür
  Tekerrür, daha önce islenmis olan herhangi bir suçun belli bir süre içerisinde yeniden
  islenmesi, yani tekrarlanması halinde, cezanın arttırılması sonucunu doguran bir nedendir.
  Buna göre, tekerrür nedeniyle vergi cezalarının arttırılabilmesi için, vergi ziyaı suçlarının bes
  yıl; usulsüzlük suçlarının ise, iki yıl içerisinde tekrar islenmesi gerekmektedir.
  4. Birlesme
  Suçlarda birlesme, bir fiile baglı olarak birden fazla suçun ortaya çıkması veya birden fazla
  fiile baglı olarak aynı nitelikte ya da farklı nitelikte suçların islenmesi durumunda verilecek
  cezanın belirlenmesi meselesidir.
  Vergi Usul Kanuna göre birlesme sekilleri asagıdaki gibidir:
  a) Tek Fiil ile Çesitli Vergilerin Ziyaına neden Olmak
  b) Tek Fiil ile Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Suçlarının Birlikte _slemesi
  c) Ayrı Ayrı Fiillerle Birden Fazla Vergi Suçu _slemesi
  D. Vergi Cezalarının Sona Ermesi
  1. Ödeme
  Vergi cezaları; cezaya karsı vergi mahkemesinde dava açılmamıssa, dava açma süresinin
  bitimi tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.
  2. Uzlasma
  Uzlasma, bazı vergi uyusmazlıklarında, vergi idaresi ile mükellefin bir araya gelerek,
  uyusmazlıgın anlasma yoluyla ortadan kaldırılmasıdır. Vergi cezaları, dogrudan uzlasma
  konusu yapılamaz. Uzlasma, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle ilgili olarak
  yapılabilir.
  3. Pismanlık
  Pismanlık vergi suçlarını ortadan kaldıran önemli bir nedendir. Pismanlıgın en önemli sonucu
  vergi suçlarını ortadan kaldırmasıdır.
  4. Ölüm
  Ölüm, cezaların kisiselligi ilkesi sonucu, vergi cezasını ortadan kaldırır. Ancak, vergi borcu
  ile varsa gecikme zammı, ölümden sonra mirası reddetmemis mirasçılara geçer. Dolayısıyla
  ölüm sadece para ve hapis cezalarını ortadan kaldırır.
  5. Mücbir Sebepler
  VUK’ ta yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana geldiginin belgelendirilip, ispat
  edilmesi halinde vergi cezası kesilmez.
  6. _ndirim
  _ndirim, cezaları tamamen degil, kısmen ortadan kaldıran bir yoldur.
  4. BÖLÜM
  I. VERG_ _DARES_N_N TESK_LAT YAPISI
  A. Gelir _daresi Baskanlıgı
  B. Tasra Teskilatı
  C. Vergi _daresinde Görev Yapan Komisyonlar
  II. VERG_ DENET_M_
  Beyan esasına dayanan vergi tarhı sisteminde, en önemli sorun, vergi kayıp ve kaçagını
  önlemektir. Bu nedenle, vergi idaresinin önemli görevlerinden biri de vergi denetimidir.
  A. Yoklama
  VUK’ un 127. maddesine göre, yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili
  maddi olayları, kayıtları ve mevzuları arastırmak ve tespit etmektir.
  B. Vergi _ncelemesi
  VUK’ un, 134. maddesine göre, vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin
  dogrulugunu arastırmak, tespit etmek ve saglamaktır.
  Vergi incelemesi; Hesap Uzmanları, Maliye Müfettisleri, Gelirler Kontrolörleri, Defterdarlar,
  Vergi Denetmenleri ile Vergi Dairesi Müdürleri tarafından yapılır.
  C. Arama
  _hbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdıgına delalet eden
  emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgili görülen diger sahıslar nezrinde ve
  bunların üzerinde arama yapılabilir.
  D. Bilgi Toplama
  E. _stihbarat Arsivi
  5. BÖLÜM
  I. VERG_ UYUSMAZLIKLARININ _DAR_ ÇÖZÜM YOLLARI
  A. Uzlasma
  Uzlasma kavramı bir mesele üzerinde mutabakat saglamak ya da karsılıklı tavizleserek
  anlasma anlamına gelir.
  Vergi Hukukunda uzlasma, vergi yükümlüsü ile vergi idaresi arasında meydana gelen bazı
  uyusmazlıkların, yargı yoluna basvurulmadan, karsılıklı görüsme yolu ile sone erdirilmesidir.
  1. Uzlasmanın Konusu ve Kapsamı
  Uzlasmanın konusu, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bu vergilere iliskin
  vergi ziyaı cezasıdır.
  2. Uzlasmaya Basvurabilme Nedenleri
  a) Tarhiyatta hata bulunması
  b) Uyusmazlık konusu olayda, yargı kararları ile idarenin görüsleri arasında farklılık
  olması.
  c) Yetkili makamların mükellefi yanıltması
  d) Mükelleflerin kanunlara geregi kadar nüfuz edememis olması.
  3. Uzlasma Komisyonu
  4. Uzlasma Süreci
  5. Uzlasma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma
  6. Uzlasma ve Cezalarda _ndirim
  7. Tarhiyat Öncesi Uzlasma
  B. Vergi Hataları ve Düzeltme Usulleri
  1. Vergi Hatasının Tanımı
  Vergi hatası, vergiye iliskin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız
  yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Vergi hataları, mükellefler tarafından
  yapılabilecegi gibi, vergi idaresi tarafından da yapılabilir.
  2. Vergi Hatalarının Çesitleri
  a) Hesap Hataları
  Hesap hataları, vergi ile ilgili hesaplarda yapılan ve vergi miktarını etkileyen hatalardır. Bu
  çesit hatalar, VUK’ un 117. maddesinde su sekilde düzenlenmistir.
  1) Matrah Hataları
  2) Vergi Miktarında Hatalar
  3) Verginin Mükerrer Olması
  b) Vergilendirme Hataları
  1) Yükümlünün Sahsında Hata
  Mükellefin sahsında hata, bir verginin asıl borçlusu yerine baska bir kisiden istenmesi veya
  alınmasıdır. Örnegin; kolektif sirket ortagının fiili nedeniyle ortaga kesilmesi gereken cezanın
  kolektif sirket adına kesilmesidir.
  2) Mükellefiyette Hata
  Vergi mükellefi olmayan bir kisinin vergi mükellefi gibi kabul edilerek mükellefiyet kapsamı
  içine alınmasıdır.
  3) Mevzuda ( Konuda ) Hata
  Vergi konusu içine girmeyen bir konu üzerinden vergi alınması halinde ortaya çıkan hatadır.
  3. Vergi Hatalarının Meydana Çıkarılması
  Vergi hataları su yollarla meydana çıkarılabilir;
  • Hatalı islemi yapan ilgili memurun hatayı bulması ile.
  • Üst memurların yapılan incelemeleri sırasında hatanın ortaya çıkartılması ile
  • Hatanın teftis sırasında ortaya çıkarılması ile
  • Vergi incelemeleri sırasında hatanın ortaya çıkarılması ile
  • Mükellefin müracaatı ile
  a) Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yolları
  1) Re’sen Düzeltme
  2) Mükellefin Talebi Üzerine Düzeltme
  b) Vergi Hatalarında Düzeltme Usulü
  c) Sikâyet Yolu ile Müracaat
  II. VERG_ UYUSMAZLIKLARININ YARGI YOLU _LE ÇÖZÜMÜ
  A. Vergi Yargı Organları
  1. Danıstay
  2. Bölge _dare Mahkemesi
  3. Vergi Mahkemeleri
  B. Vergi Davasının Açılması ve Yargı Usulü
  1. Vergi Davasının Konusu
  Vergi dava konusu olabilecek islemler, “genel düzenleyici islemler” ve “bireysel islemler”
  seklinde iki gruba ayrılabilir.
  Vergi davasının konusunu olusturacak islemleri su sekilde belirtmek mümkündür;
  • Re’sen veya ikmalen ya da idarece tarh edilen vergiler ile bunlara iliskin
  cezalar
  • Takdir ve tadilat komisyonlarının kararları
  • Kesinti yoluyla alınan vergiler
  2. Dava Açmaya Yetkili Olanlar
  VUK’ un 377 nci maddesine göre, “Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh
  edilen vergilere ve kesilen cezaları karsı vergi mahkemesinde dava açabilirler.
  3. Dava Açma Süresi
  Vergi mahkemelerinde dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde
  30 gündür.
  4. Dava açma Süresinin Niteligi
  Vergi yargısında dava açma süresi, hak düsürücü bir süredir. Bunun anlamı, süresi içinde
  dava açılmaması halinde, dava açma hakkı düser.
  5. Dava Dilekçesinin Verilecegi Yerler
  6. Dava Dilekçesinin _çerigi
  7. Yargılama Süreci
  8. Vergi Yargısında _spat
  Vergi yargısında “delil serbestligi” ilkesi geçerlidir. VUK’ un ilgili maddesine göre, “Vergiyi
  doguran olay ve bu olaya iliskin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç, her türlü delille
  ispatlanabilir.
  9. Dava Açmanın Hukuki Sonuçları
  Tarhiyat islemine karsı açılan dava, tahsilât islemini kendiliginden durdurur. Öte yandan,
  ödeme emri tebligi ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz gibi tahsilât islemlerine karsı açılan
  davalarda, yürütme kendiliginden durmaz. Ancak, bu çesit davalarda yürütmenin
  durdurulması mahkemeden talep edilebilir ve mahkeme bu yönde karar verebilir.
  10. Vergi Davasının Sonucu
  Mükellefler tarafından açılan davalarda mahkemenin kararı, davanın kabulü yönünde, baska
  bir ifade ile mükellefin lehine ise, açılan davanın konusuna göre, tarhiyatın terkini, ödenmis
  olan vergini iadesi, haciz isleminin kaldırılması seklinde kararlar verilir.
  C. Vergi Mahkemesi Kararlarına Karsı Basvurulabilecek Kanun Yolları
  1. _tiraz
  _tiraz davası, vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdigi kararların, Bölge _dare
  Mahkemesinde hukuka uygunluk denetimi yoludur. Vergi mahkemesinin tek hâkimle verdigi
  karara karsı Danıstay’a basvurulamaz.
  _tiraz için dava açma süresi 30 gündür.
  2. Temyiz
  Danıstay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdigi kararlar ile vergi
  mahkemelerin kurul halinde verdigi kararların temyiz yeri Danıstay’dır. Temyiz süresi ile
  basvuru süresi 30 gündür.
  Temyiz incelemesi sonucunda Danıstay, ilk derece mahkemesinin (vergi mahkemesi)
  kararlarına iliskin olarak farklı kararlar verebilir. Bu kararlar su sekilde olabilir:
  • Onama
  • Düzelterek Onama
  • Kısmen Onama
  • Bozma
  3. Kararın Düzeltilmesi
  Danıstay Dava Daireleri ile Danıstay _dari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının,
  temyiz talebi üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemeleri tarafından itiraz talebi
  üzerine verilen kararlara karsı, taraflar, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliginden
  itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi isteminde bulunabilirler.
  Kararın düzeltilmesi yoluna gidilebilmesi için su nedenlerin bulunması gerekir.
  • Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karsılanmamıs olması
  • Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması
  • Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması
  • Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekârlıgın ortaya çıkmıs
  bulunması
  4. Yargılamanın Yenilenmesi ( _ade-i mahkeme )
  Danıstay, Bölge _dare Mahkemesi, _dare Mahkemesi ve vergi Mahkemesi tarafından verilmis
  ve kesinlesmis olan kararlara karsı, belli sartların varlıgı halinde, yargılamanın yenilenmesi
  talebinde bulunmak mümkündür.
  5. Kanun Yararına Bozma
  Temyiz tarafından yerinde görülmesi durumunda kanun yararına bozulan karar, daha önce
  kesinlesmis olan mahkeme kararının hukuki sonuçlarını ortada kaldırmaz. Kanun yararına
  bozma ile hukuka aykırı bir içtihadın yerlesmesi engellenmis olur.
  6. Açıklama _stenmesi ve Yanlıslıkların Düzeltilmesi Talebi
  Danıstay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince
  açık degilse yahut birbirine aykırı hüküm fıkraları tasıyorsa, taraflardan her biri kararın
  açıklanması veya aykırılıgın giderilmesini isteyebilir. Açıklama veya aykırılıgın kaldırılması
  kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 21 Mart 2010