Kamu Yönetimi Borçlar Hukuku Ders Notları

Ansiklopedi bölümünde yer alan bu konu RayOfHope tarafından paylaşıldı.

 1. RayOfHope

  RayOfHope Üye

  BORÇLAR HUKUKU DERS NOTLARI
  Birinci Kısım
  GENEL HÜKÜMLER
  Giris
  TEMEL BĐLGĐLER
  1. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI
  I- KONUSU
  II- KAYNAKLARI
  2. BORÇ, BORÇ ĐLĐSKĐSĐ VE SORUMULULUK KAVRAMLARI
  I- BORÇ
  Borç sözcüğü çesitli anlamlarla kullanılmaktadır.
  _ Dar anlamda borç, bir bakıma sadece para borcunu ifade eder. Diğer taraftan
  dar anlamda borç deyimi ile iki kisiden birinin diğerine karsı yerine getirmekle
  yükümlü bulunduğu bir davranısı ifade eder.
  _ Genis anlamda borç, alacaklı ve borçlu diye isimlendirilen iki taraf arasında
  doğmus veya kurulmus olan hukuki bir bağı ifade eder ki, buna “borç iliskisi”
  denilmektedir.
  II- BORÇ ĐLĐSKĐSĐ
  A) Tanımı
  Borç iliskisi, iki taraf arasında kurunla ve taraflardan birini ( borçluyu ) diğerine ( alacaklıya )
  karsı belli bir davranıs biçiminde ( edimde ) bulunmakla yükümlü kılan hukuki bir bağdır.
  B) Unsurları
  1) Alacaklı
  Alacaklı, aralarındaki borç iliskisine dayanarak borçludan kendisine bir edimde bulunmasını
  istemek yetkisine sahip bulunan taraftır.
  2) Borçlu
  Borçlu, aralarında ki borç iliskisinden dolayı karsısındaki alacalıya bir edimde bulunma
  yükümlülüğü altına girmis olan taraftır.
  3) Edim
  Edim, aralarındaki borç iliskisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da
  yerine getirmekle yükümlü olduğu bir davranıs biçimidir.
  a) Edim Konusu
  Edimin konusu, bir sey vermek, bir sey yapmak veya bir sey yapmamaktır. Edimin
  konusunun ahlaka, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine ve kisilik hakların aykırı
  olmaması aynı zamanda objektif anlamda imkansız olmaması sarttır.
  Edimin konusunun belli olması hiç değilse belli edilebilir olması gerekir.
  b) Edimin Türleri
  i) Olumlu ( Müspet ) Edim
  Bir sey vermeye, örneğin bir miktar paranın ödenmesine, satılan malın mülkiyet ve
  zilyetliğinin alıcıya geçirilmesine, bir seyin geri verilmesine iliskin edimler ile bir sey
  yapmaya, örneğin isçinin isveren bir hizmet görmesine iliskin edimlere olumlu edim denir.
  ii) Olumsuz ( Menfi ) Edim
  Bir sey yapmamaya, örneğin rekabet yasağı anlasmasından doğan rekabette bulunmaya veya
  alacaklı tarafından yapılan bir davranısa katlanmaya iliskin edimlere ise olumsuz edim denir.
  iii) Ani ( bir defalık ) Edim
  Bir fiil veya birden çok fiillerle bir anda yerine getirilen edimlerdir. Örneğin boyacının
  ayakkabıyı boyaması.
  iv) Sürekli Edim
  Kesintisiz bir fiil veya davranısla ifa edilen, yani belli bir süre borçluyu devamlı bir uyma
  ( riayet ) yükümü altında bırakan edimdir. Örneğin kira sözlesmesinde kiracının kiralanan
  seyi sözlesmede anlasılacak biçimde kullanması.
  v) Bölünebilen Edim
  Edimin konusu olan seyin niteliğinde veya değerinde esaslı bir değisiklik olmaksızın birbirine
  esit birden çok parçalara ayrılabilen edimlerdir. Örnek: Taksitli satıs sözlesmeleri
  vi) Bölünemez Edim
  Edimin konusu olan seyin niteliğinde veya değerinde esaslı bir değisiklik olmaksızın birbirine
  esit birden çok parçalara ayrılması mümkün olmayan edimdir.
  C) Kaynakları
  “Borç iliskisinin kaynakları” deyimi, iki taraf arsında bir borç iliskisinin doğmasına sebep
  olan olguları ifade eder.
  1) Hukuki Đslemler ve Sözlesmeler
  Hukuki Đslem: Bir kimsenin hukuki bir sonuç elde etmek maksadıyla iradesini açıklaması
  demektir.
  Sözlesme: Đki tarafın karsılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları sonucunda meydana
  gelen ( kurulan ) iki taraflı bir hukuki islemdir.Örnek: Kira sözlesmesi
  2) Haksız Fiiller
  Haksız Fiil: Haksız fiiller, hukuka aykırı olan, hukuk düzenini hos görmediği ve
  yapılmalarına izin vermediği zarar doğurucu fiillerdir. Bu tür fiillerle baskalarına zarar veren
  kisiler zararlarını tanzim etmek zorundadırlar. Örnek: Bir kimseyi dövmek, yaralamak
  öldürmek, harmanını yakmak.
  3) Sebepsiz Zenginlesme
  Bir kimsenin mal varlığının haklı bir sebep olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığının
  zararına olarak çoğalması veya azalmaması demektir.
  III- SORUMLULUK
  A) Tanımı
  Bir borç iliskisinde borçlu, alacaklıya karsı belli, bir davranıs biçiminde bulunma, yani
  üstlendiği ( taahhüt ettiği ) edimi yerine getirme yükümlülüğü altına girmistir. Borçlu,
  üstlendiği, edimini kendi isteğiyle yerine getirmeyecek olursa, hukuk düzeni alacaklıyı
  borçlunun malvarlığına el koyabilme imkanının tanımaktadır ki buna sorumluluk diyoruz,
  Baska bir deyisli sorumluluk “alacaklının alacağını alabilmek için borçluya ait mal varlığına
  cebri icra yoluyla el koyabilmesi yetkisi ve borçlunun bunlara katlanmak zorunda olması”
  demektir.
  B) Türleri
  1) Kisi ile Sorumluluk
  Alacaklının alacağını elde edebilmek için doğrudan doğruya borçlunun bizzat kendisine
  ( sahsına ) el atabilmesi demektir.Örnek: Eski devirlerde alacaklı kisinin borcuna karsı kisinin
  vücuduna zarar veriyordu. Gözünü oymak, kulağını kesmek vb.
  Bu uygulama zaman yumusatılmıs önce hapis cezasına çevrilmis daha sonra ise hapis cezası
  da kaldırılmıstır.
  2) Mal ile Sorumluluk
  Modern hukuk sistemlerinde borçlu borcunu ifa etmesinden dolayı sahsı ile değil, fakat
  malvarlığı ile sorumlu tutulmaktadır.
  a) Sınırsız sorumluluk
  Borçlunun borcundan dolayı bütün malları ile ( tüm mal varlığı ile ) sorumlu olması demektir.
  Bu sistemde haczi caiz olmayan mallar hariç ( borçlunun kendisi ve mesleği için lüzumlu
  elbise ve esyasını, ailesine lüzumlu olan yatak takımlarını vb malları haciz edemez )
  b) Sınırlı sorumluluk
  aa) Belli mallarla sınırlı sorumluluk
  bb) Belli miktarla sınırlı sorumluluk
  Birinci Bölüm
  BORÇ ĐLSKĐSĐNĐN KAYNAKLARI
  Birinci Ayrım
  Hukuki Sözlesmelerden, Özellikle Sözlesmelerden Doğan Borç Đliskileri
  1. HUKUKĐ ĐSLEMLER
  I. Tanımı ve Türleri
  Hukuki Đslem ( Muamele ): Hukuki bir sonucu elde etmek üzere irade açıklamasında
  bulunmaktır.
  a. Tek Taraflı Hukuki Đslemler
  Bir kimsenin sadece kendi iradesini açıklamasıyla meydana gelen hukuki islemdir.
  Örnek: Vasiyet
  b. Çok Taraflı Hukuki Đslemeler
  2. SÖZLESMELER
  I- Tanımı
  Sözlesme ( akit, mukavele ), iki tarafın bir hukuki sonucu elde etmek üzere iradelerini
  karsılıklı ve birbirine uygun surette açıklamalarıyla olusan bir hukuki islemdir.
  II- Türleri
  Sözlesmeler borç yüklenen tarafın sayısına göre;
  a) Tek tarafa borç yükleyen sözlesmeler
  Bu tür sözlesmeler de taraflardan sadece birisi borç altına girmekte, diğer taraf ise borç
  yüklenmemekte, bir alacağa sahip olmaktadır. Örneğin bağıslama bu tür sözlesmelerden
  biridir.
  b) Đki tarafa borç yükleyen sözlesmeler
  Bu tür sözlesmeler de ise taraflardan her ikisi de borç altına girmektedirler. Örneğin, satıs,
  trampa, kira, eser ve hizmet sözlesmeleri bu tür sözlesmelerdendir.
  3. SÖZLESMENĐN KURULMASI
  Bir sözlesmenin kurulabilmesi için, karsılıklı ve birbirine uygun surette yapılmıs olan iki
  irade açıklamasına ihtiyaç vardır. Bu irade açıklamalarından birine öneri ( icap ), buna cevap
  olusturan diğerine ise kabul denir.
  I. ÖNERĐ
  A) Tanımı
  Bir sözlesmenin kurulabilmesi için gerekli olan iki irade açıklamasından zaman itibariyle ilk
  öne yapılanına öneri ( icap ), bu açıklamayı yapan tarafa da öneren ( icapçı ) denir.
  Öneri, sözlesmenin kurulmasını sağlamak üzere girisimde bulunmak demektir. Bu girisim
  yani öneri, taraflardan herhangi birinden gelebilir; örneğin bir hizmet sözlesmesinde öneriyi
  isveren de, isçi de yapabilir.
  B) Mahiyeti ve Unsurları
  _ Öneri, tek yanlı ve karsı tarafa varması gerekli bir irade açıklamasıdır.
  _ Önerinin mutlaka da belli bir kisiye yapılması sart değildir; kamuya karsı da
  öneride bulunulabilir.Örnek: Mağaza vitrinleri
  Yapılan önerinin istenilen hukuki sonucu doğurabilmesi için bir takım unsurları içermesi
  gerekir.
  _ Öneri sözlesmenin esaslı unsurlarını içermis olmalıdır. Örneğin bir satıs
  sözlesmesi yapılmak üzere satıcı tarafından yöneltilen önerinin satısın konusu
  olan malı ve satıs bedelini içermesi gerekmektedir. Baska bir deyisle öneri o
  kadar tam ve mükemmel olmalıdır ki, karsı tafra hiçbir duraksamaya düsmeden
  kabul iradesini açıklayabilsin.
  _ Önerinin önerenin bir sözlesme yapma konusundaki iradesini “ciddi surette”
  yansıtması gerekir. Eğer öneride böyle bir nitelik bulunmuyorsa, bu irade
  açıklaması öneri değil, bir öneriye davettir. Uygulamada öneriye davet çesitli
  seklerde ortaya çıkabilir; örneğin gazetelerde, radyo ve televizyonlarda fiyat
  gösterilmeksizin reklamlar, ilanlar yapılması;vitrinlerde fiyatı gösteren etiket
  konulmaksızın mal sergilenmesi hep birer “öneriye davet” tir.
  Acaba öneren, yapmıs olduğu önerisiyle ne zaman kadar bağlı kalacaktır ?
  Borçlar Kanunumuz bu konuyu önerinin “süreli” veya “süresiz” olmasına göre farklı sekilde
  düzenlemistir.
  C) Öneriden Dönme
  Öneren Borçlar Kanunumuzda öngörülen sartlara uymak kaydıyla önerisinden dönebilir.
  Önerinin geri alındığı haberi karsı tarafa önerinin varmasından önce veya öneri ile aynı anda
  ulasırsa , yahutta öneriden öneri den sonra ulasmıs olmakla beraber karsı taraf önerinin geri
  alındığını öneriden önce haber alırsa, öneriden dönülmüs ( rücu edilmis ) yani öneri hiç
  yapılmamıs olur.
  II. KABUL
  A) Tanımı
  Kabul, önerenin yapmıs olduğu öneriyi karsı tarafın, ( kabulcünün ) verdiği olumlu cevaptır.
  Diğer bir deyisle kabul, karsı tarafın kendisine yapılmıs olan öneri ile tamamen mutabık
  olduğuna ( öneriyi bütünüyle benimsediğine ) iliskin tek yanlı ve varması gerekli irade
  açıklamasıdır.
  B) Mahiyeti ve Unsurları
  Kabul, açık ( sarih ) olabileceği gibi örtülü ( zımni ) de olabilir.
  Açık ( Sarih ) Kabul
  Eğer kabul iradesi açık ve seçik olarak açıklanmıs, yani kullanılan ifade ve sözcüklerden
  önerinin kabul edildiği duraksamaya yer vermeyecek sekilde anlasılmakta ise buna açık
  ( sarih ) kabul denir.
  Örtülü ( Zımni ) Kabul
  Diğer tarafın öneriyi kabul ettiği açıkça anlasılmamakla beraber, takındığı tavı ve
  davranıslarından onun bunu kabul ettiği sonucu çıkarılabiliyorsa, buna da örtülü ( zımni )
  kabul denir.Örnek: Karsı taraf önerenin gönderdiği malları tüketir veya onları kullanmaya
  baslarsa öneriyi örtülü olarak kabul etmis sayılır.
  C) Kabulden Dönme
  Öneriden dönmede geçerli olan kurallar kabulden dönme için de geçerlidir.
  III. SÖZLESMENĐN KURULDUĞU AN
  4. ĐLAN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME
  5. SÖZLESMELERDE SEKĐL
  I. KAVRAM
  Sekil, iradenin muayyen bir tarzda ( belli biçimde ) veya muayyen vasıtalar ( belli araçlar ) ile
  beyan edilmesi ( açıklanması )
  II. TÜRLERĐ
  Sekil, çesitli ölçütlere göre ayırıma tabi olabilir. Gerçekten doktrinde genellikle kaynaklarına
  göre kanuni sekil – iradi sekil; amaçlarına göre ise, geçerlilik sekli – ispat sekli gibi ayrımlara
  rastlanmaktadır.
  A) Kanuni Sekil – Đradi Sekil
  Kanuni ( yasal ) sekil, bizzat kanunun öngördüğü sekildir. Baska bir deyisle, bir sözlesmenin
  geçerli surette kurulabilmesi ( meydana gelebilmesi ) için tarafların iradelerini hangi biçimde
  açıklamaları gerektiğinin bizzat kanun tarafından belirlenmis olmasıdır.
  Đradi sekil ise, kanunun herhangi bir sekle tabi tutmadığı bir sözlesmeyi tarafların kendi istek
  ve iradeleriyle bir sekle tabii kılmalarıdır.
  B) Geçerlilik Sekli – Đspat Sekli
  Geçerlilik sekli bir sözlesmenin geçerli surette kurulabilmesi için uyulması gereken sekildir.
  Diğer bir deyisle, eğer bir sözlesme öngörülmüs olan sekle uyularak yapılmadıkça geçerli
  olarak doğmayacaksa, bu sekil bir “geçerlilik sekli” dir.
  Đspat sekli ise, bir hukuki islemin bir sözlesmenin varlığının kanıtlanması için öngörülen
  sekildir. Baska bir deyisle, eğer hukuki bir islemin veya bir sözlesmenin mevcudiyeti ancak
  belli bir sekilde ispat edilebilecek ise, bu sekil bir “ispat sekli”dir.
  C) Kanuni Geçerlilik Seklinin Türleri
  Medeni Kanunumuz ile Borçlar Kanunumuzun geçerlilik sekli olarak öngördüğü sekiller,
  “sözlü”, “yazılı”, “resmi” sekiller gibi çesitlidir.
  Sözlü sekil yani irade açıklamasının mutlaka sözle yapılması istenen sekil, Borçlar
  kanunumuzda olmayıp Medeni Kanunumuzda ve sadece iki hukuki islem hakkında söz
  konusudur ki, bunlar;
  1. Evlenme sözlesmesi
  2. Sözlü Vasiyet
  1) Yazılı Sekil
  “Yazılı sekil”den maksat, tarafların el yazısıyla, daktilo, bilgisayar, veya baska bir aletle bir
  senet ( belge ) düzenleyerek altını imzalamalarıdır.


  Yazılı seklin, biri “metin”, diğeri “imza” olmak üzere baslıca iki unsuru vardır.
  a) Metin
  Metin, tarafların irade açıklamalarını içeren belgedir. Taraflar bu belgede üzerinde karsılıklı
  olarak anlasmaya vardıkları hususları belirtirler. Metnin bizzat borçlu veya alacaklı tarafından
  kalem alınması sart değildir.
  b) Đmza
  Yazılı seklin ikinci ve önemli unsuru olan “imza”, bir kimsenin kimliğini belli eden ve
  genellikle o kisinin öz adı ile soyadının yazılmasından olusan bir isarettir.Yazılı seklin tam
  olabilmesi için metnin borç altına giren kisi tarafından imzalanmalıdır. Ülkemizde imza
  atamayanlar imza yerine parmak basma ve mühür kullanmaktadırlar.
  2) Resmi Sekil
  “Resmi sekil”den maksat, hukuki islemin yetkili resmi bir makam önünde yapılmasıdır.
  Bizim hukukumuzda bu makamlar “hakim”, “noter” ve “tapu memuru”dur
  III. SEKLE UYMAMANIN SONUÇLARI
  Hukuki islem, emredilen sekle uygun surette yapılmadığı takdirde hiçbir hüküm ifade etmez,
  yani batıldır. Hakim bu gibi durumlarda tarafların birinin ileri sürmesine gerek olmaksızın
  görevi gereği kendiliğinden dikkate almak zorundadır.
  6. SÖZLESMELERĐN YORUMU
  7. ĐRADE ĐLE ĐRADE AÇIKLAMASI ARASINDAKĐ UYUMSUZLUK
  I. LATĐFE BEYANI
  II. ZĐHĐ KAYIT
  III. MUVAZAA
  A) Kavram
  Muvazaa ya da danısıklık bir sözlesmede her iki tarafın iradeleri ile irade açıklamaları arsında
  bilerek ve istenerek, yani kasten yaratılmıs uyumsuzluktur.Baska bir deyisle, “bir beyanın
  karsı tarafın da muvafakiyetiyle yalnız görünürde ( zahiren ) yapılmasına, yani beyan edilen
  seyin istenilen sey olmadığı hususunda tarafların uyusmus bulunmalarına muvazaa, bu sekilde
  yapılmıs muameleye de muvazaalı muamele adı verilir.
  B) Türleri
  Muvazaanın baslıca iki türü vardır: Mutlak muvazaa ( adi muvazaa ) ve nispi muvazaa
  ( mevsuf muvazaa ).
  Mutlak Muvazaa
  Taraflar gerçekte hiçbir islem yapmadıkları halde, baskalarına karsı sanki bir hukuki islem
  yapmıs gibi görünmek anlasılır.
  Örnek: Bir tacirin, mali durumu kötülesen bir tacir arkadasının ticari itibarını yükseltmek
  amacıyla sanki borçlu imis gibi ona borç senedi ( bono ) vermesi gidi islemler de mutlak
  ( adi ) muvazaa söz konusudur.
  Nisbi Muvazaa
  Taraflar aralarında yaptıkları gerçek hukuki islemi görünürdeki islemin arkasına gizlemek,
  yani sanki görünürdeki hukuki islemi yapmıs gibi görünmek konusunda anlasırlar.
  Örnek:Bir satıcının çok sevdiği çalısma arkadasına altın bir kolye bağıslamak istediği halde
  sırf karısı ile arasının bozulmaması için arkadasıyla anlasarak aralarında bir satım sözlesmesi
  yaparsa bu bir nisbi muvazaadır.
  C) Hükümleri
  Görünürdeki Đslem:Tarafların baskalarını aldatmak, gerçek iradelerini onlardan saklamak
  maksadıyla yaptıkları islemdir ki, buna görünürdeki islem denir.
  Gizli Đslem: Nisbi muvazaada ise bu isleme ek olarak tarafların görünürdeki islemin arkasına
  sakladıkları gerçek islem vardır.
  Görünürdeki islem hükümsüz olup bu hükümsüzlük kural olarak bütün üçüncü kisilere karsı
  ileri sürülebilir ancak kanunumuz bu konuya da bazı istisnalar getirmistir.
  Gizli islem ise geçerlidir. Ancak bunun içinde, gizli islemin kanunun emrettiği sekle uygun
  surette yapılmalıdır.
  IV. ĐRADE BOZUKLUĞU
  Đrade bozukluğu hallerinde, irade ile irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk bilmeyerek ve
  istemeyerek, yani gayri kasti olarak meydana gelir. Diğer bir deyisle, irade ile irade
  açıklaması arasındaki uyumsuzluk ancak kanunda sınırlı olarak belirlenmis olan sebepler
  yüzünden meydana gelmis olabilir ki, istenmeyerek ortaya çıkmıs olan bu uyumsuzluk haline
  irade bozukluğu ya da irade fesadı denir.
  A) Sebepleri
  1) Yanılma
  Yanılmada ( hatada ) irade ile irade açıklaması arasındaki uyumsuzluk, iradesini açıklayan
  tarafın dikkatsizliğinden ileri gelir. Đradesini açıklayan kisi, yeteri kadar dikkat ve özen
  göstermediğinden hiç de arzu etmediği ve düsünmediği bir açıklamada bulunmus olur.
  Örnek: Bir tacirin 10 ton buğday satın almak istediği halde, yanlıslıkla iradesini 10 ton arpa
  alacağı seklinde açıklaması.
  2) Aldatma
  Aldatmada ( hilede ) bir kimse bir takım yalan dolanlar ve yanıltmalarla bir irade açıklamasın
  da bulunmaya yöneltilir. Diğer bir deyisle, bir kimse bir takım yalanlarla kasten yanılgıya
  düsürülerek bir sözlesme yapma durumuna getirilir.


  Örnek: Altın suyuna batırılmıs bakır bir bilezik gerçek altın bilezikmis ve değerinden çok
  ucuza satılıyormus gibi gösterilerek bir kimsenin bunu satın alması sağlanırsa, bu bir
  “aldatma” dır.
  3) Korkutma
  Korkutmada ( ikrah da ) bir kimsenin kendisine veya yakınlarından birine bir zara verileceği
  korkusu altında iradesini açıklama zorunda bırakılır. Bu nedenledir ki, açıkladığı irade ile
  gerçek iradesi ile uyumsuzluk doğmus olur.
  Örnek:Bir kimsenin alnına dayanan tabancıyla öldürülme korkusu altında evini kiraya
  vermeye veya tarlasını satmaya zorlamsı hallerinde “kokutma” vardır.
  Korkutmanın mevcut sayılabilmesi için;
  _ Ciddi olması
  _ Derhal gerçeklesebilecek ağır bir tehlike olusturması
  _ Korkutulanın bizzat kendisinin veya yakınlarından birinin kisiliğine malına
  yönelik olması
  _ Hukuka aykırı olması
  _ Korkutulanın o hukuki islemi yapmaya yöneltmis olması sarttır.
  B) Hükümleri
  Yukarıda gördüğümüz irade bozukluğu hallerinden birinin yani yanılma, aldatma, veya
  korkutmanın söz konusu olduğu bir sözlesme, iradesi bozulmus bulunan tarafı bağlamaz,
  fakat karsı taraf sözlesmeyle bağlıdır. Diğer bir deyisle irade bozukluğu hallerinin yaptırımı,
  tek taraflı bağlamazlıktır.
  Đradesi yanılma, aldatma, veya korkutma dolayısıyla bozulmus olan taraf, bu sözlesmeyi iptal
  edebilir. Bunun içinde bu yoldaki iptal iradesini, yani sözlesme ile bağlı olmadığını
  açıklaması gerekli ve yeterlidir. Ancak kanunumuz bu açıklamayı bir yıllık bir hak düsüm
  süresine bağlamıstır.
  8. SÖZLESMENĐN KONUSU
  9. ASIRI YARARLANMA ( GABĐN )
  I. Kavram
  Đki tarafa borç yükleyen sözlesmelerde taraflardan birinin darda kalmasından,
  düsüncesizliğinden veya deneyimsizliğinden yararlanılarak edimler arasında yaratılan açık
  oransızlıktır.
  II. Sartları
  A) Edimler Arsında Açık Bir Oransızlığın Bulunması
  ( Objektif Sart )
  Örnek: Bir dis hekimini bir dis çekimi için 500 milyon talep etmesi.
  B) Açık Oransızlığın Karsı Tarafın Özel Durumundan Yararlanılarak Yaratılması
  ( Sübjektif Sart )
  Edimler arasındaki oransızlığın asırı yararlanma dolayısıyla sözlesmenin iptali imkanının
  doğurabilmesi için, belli sebeplerden ileri doğması sarttır. Bu sartlar;
  Darda kalma, genellikle bir kimsenin zor durumda bulunması, büyük bir sıkıntı içinde
  kalması demektir.
  Örnek: Açlıktan ölmek üzere olan bir kisinin çok düsük bir ücretle çalısmaya razı olması.
  Düsüncesizlik, bir kimsenin giristiği hukuki islemlerin sonunun düsünmemesi, kendi
  menfaatlerini iyi hesaplayamaması, aldatılmaya ve sömürülmeye müsait ( elverisli ) olması
  demektir.
  Deneyimsizlik, is hayatının gidisini bilmemek veya belli bir isin özelliklerinin gerektirdiği
  bilgi düzeyine erisememis olmak demektir.
  Örnek: Kendisine hediye edilmis antika bir tablonun değerini anlayamayan bir kimse onu
  fiyatının çok altında satarsa karsı taraf onun deneyimsizliğinden yararlanmıs olur.
  III. Hükümleri
  Borçlar kanunumuz zarara uğramıs ( gabine maruz kalmıs ) olana tek yanlı bir irade
  açıklamasıyla sözlesmeyi iptal etme yetkisini tanımaktadır. Asırı yararlanma yüzünden zarara
  uğramıs olan taraf, söz konusu sözlesmenin kurulmasından itibaren bir yıl içinde tek yanlı bir
  irade açıklamasında bulunarak sözlesmeyle bağlı olmadığını karsı tarafa bildirerek verdiği
  seyi geri isteyebilir.
  10. TEMSĐL
  1. Kavram
  Bir hukuki islem genellikle o islemle ilgili olan kimse tarafından bizzat yapılır. Ancak bazı
  durumlarda bir hukuki islemi bizzat yapmamızı engelleyen maddi veya hukuki bir takım
  engellerin bulunduğu durumlarda, bu islemin bizim tarafımızdan yapılmasını sağlayan
  kuruma ihtiyaç vardır. Đste bu “temsil kurumu”dur. Diğer bir deyisle temsil, bir hukuki
  islemin bir kimsenin adına ve hesabına bir baskası ( temsilci ) tarafından yapılmasıdır.
  Temsil iliskisinde daima üç kisi vardır.
  Temsil Olunan
  Temsilci Üçüncü Kisi
  Temsilci ( Mümessil ): Bir hukuki islemi baskasının adına ve hesabına yapan kimsedir.
  Temsil Olunan: Kendi adına ve hesabına bir hukuki islem yapılan bir kimsedir ki, ona temsil
  olunan deriz.
  Üçüncü Kisi: Temsilci ile o hukuki islemi yapan kimsedir.

  2. Türleri
  A) Vasıtalı Temsil
  Kendisine yetki verilmis olan temsilci, hukuki islemi yaparken üçüncü kisiye onu baskasının
  “adına” yapmakta olduğunu söylemez ise burada vasıtalı temsil söz konusu olur.
  Örnek: Samsun’daki memur, Ankara’daki arkadasına kendisine uygun bir ev kiralaması için
  temsil yetkisi vermistir. Ankara’daki arkadası bu yetkisine dayanarak bir ev kiralar ve bu evi
  arkadası adına kiraladığını ev sahibine söylemez ise bu sözlesmeden doğan haklar ve borçlar
  temsilciye ait olur. Bu kisi daha sonra söz konusu bu hak ve borcu temsil olunana devreder
  kira sözlesmesinin hükümleri ancak bu devirden sonra temsil olunana geçmis olur.
  B) Vasıtasız Temsil
  Bu temsil türünde ise, kendisine yetki verilmis olan temsilcinin yapmıs olduğu hukuki islemin
  hüküm ve sonuçları, yani bütün hak ve borçlar islemin yapıldığı andan itibaren, doğrudan
  doğruya “temsil olunana” ait olur. Temsilci bu islemden hiçbir hak kazanmadığı gibi, hiçbir
  borç altına da girmez. Đslemin hükümlerinin bastan itibaren temsil olunana ait olması
  dolayısıyladır ki, bu tür temsil doğrudan doğruya temsil de denilmektedir.
  Vasıtasız temsilin söz konusu olabilmesi için, baslıca iki sartın gerçeklesmesi gereklidir;
  1. Temsil Yetkisinin Bulunması
  Vasıtasız temsilin birinci sartı, temsilcinin temsil yetkisine sahip bulunmasıdır. Temsilcinin
  temsil yetkisi ya kanundan ya da temsil olunanın iradesinden doğmus olabilir. Gerçekten,
  velayet altındaki küçükler ile kısıtlanmıs olanları temsil eden kimselerin, yani “veli” ve
  “vasi”lerin temsil yetkileri doğrudan doğruya “kanundan” doğmaktadır.
  2. Temsil Olunanın Adına Hareket Etme
  Vasıtasız temsil yetkisine sahip olabilmesi için, temsilcinin temsil yetkisine sahip bulunması
  yeterli değildir; onun ayrıca “temsil olunanın adına hareket etmesi” de gereklidir. O halde
  temsilci, hukuki islemi yaparken bunu kendi adına değil, baskasının adına yaptığını, yani
  kendisinin temsilci sıfatıyla hareket etmekte olduğunu karsısındaki üçüncü kisiye
  bildirecektir. Ancak bu kuralında bazı istisnaları vardır;
  Bu istisnalardan birincisi, üçüncü kisinin kendisiyle hukuki islemi yapılmakta olan
  kimsenin temsilci olduğunu hal ve durum dan çıkarabilmesidir.
  Örnek: Tacir ile bir firmanın arasına “seyyar tüccar memuru” arasında yapılan sözlesme.
  Bu istisnalardan ikincisi ise, hukuki islemin temsilci veya temsil olunandan biri ile
  yapılmasının üçüncü kisi için önemli olmaması halidir.
  Örnek: Bir hizmetlinin bedelini ödeyerek amiri için bir sise mürekkep alması.
  Temsilci, baskasının adına ve hesabına hukuki islemler yaparken temsil olunanın iradesini
  değil, bizzat kendi iradesini açıklar, ki bu onu haberciden ayırır; zira haberci ( ulak), bir
  hukuki islem yapılarken bir tarafın irade açıklamasını diğer tarafa ileten kimsedir.
  C) Yetkili Temsil
  Temsilciye baskasının adına ve hesabına hukuki islemler yapabilme yetkisi verilmisse yetkili
  temsil, verilmemisse yetkisiz temsilden söz edilir.
  1) Temsil Yetkisi
  a) Kavram
  Temsil yetkisi, baskasının adına ve hesabına hukuki bir islem yapabilmek hususunda
  temsilciye verilmis olan izindir. Temsil yetkisi ya “kanun” dan ya da temsil olunanın
  “irade”sinden doğabilir. Yetki kanundan doğmakta ise, buna kanuni temsil; iradeden
  doğmakta ise, ona iradi temsil deriz.
  Kanundan doğan temsil yetkisine örnek olarak “veli” ve “vasi”lerin temsil yetkilerini
  gösterebiliriz.
  Đradi temsil “tek taraflı bir hukuki islemdir”. Temsilcinin, bu yetkiyi kabul ettiğini
  bildirmesin, hatta kendisine y6etki verildiğinden haberdar olmasına dahi ihtiyaç yoktur, ki bu,
  “temsili” vekaletten ayıran en önemli özelliktir.
  b) Sekil
  Borçlar Kanunumuzda bu açıklamanın belli bir sekilde yapılacağı konusunda herhangi bir
  hüküm yoktur. Bu itibarladır ki, temsil yetkisi sekilsizce verilebilir. Bununla beraber
  uygulamada, örneğin bankalarda temsilciden yetkisini gösteren bir belge aranmaktadır. Keza
  tapuda yapılacak islemlerde de temsil yetkisini yazılı, hatta noterlikçe resen düzenlenmis
  resmi bir belgeyle kanıtlanması gerekmektedir. Temsilcini temsil yetkinsi kanıtlayan bu
  belgeye “salâhiyet name” veya “yetki belgesi” denir.
  c) Kapsamı
  Temsil yetkisinin kapsamı çesitli bakımlardan sınırlandırılmıs olabilir. Temsil yetkisi her
  seyden önce süre bakımından sınırlandırılabilir, yani “belli bir süre” için verilebilir.
  Diğer taraftan, temsil yetkisinin kisi bakımından sınırlandırılması da mümkündür. Baska bir
  deyisle, temsil yetki ancak “belli kisiler ile” hukuki islemler yapmak üzere verilebilir.
  Nihayet temsil yetkisi konu bakımından da sınırlandırılmıs bulunabilir. Örneğin temsil yetkisi
  “belli bir veya birkaç hukuki islem” yapmak üzere verilmis olabilir ki buna özel ( hususi )
  temsil yetkisi denir. Eğer temsil yetkisi, temsil olunana ait her türlü islerin görülmesi için
  verilmisse, buna da genel ( umumi ) temsil yetkisi adı verilir
  2) Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
  a) Sona Erme Sebepleri
  Temsil yetkisi çesitli sebeplerle sona erebilir. Gerçekten yetki, belli bir hukuki islemin
  yapılması için verilmisse, bu islemin yapılması ile son bulur. Aynı sekilde, belli bir süre için
  verilmis olan temsil yetkisi, bu sürenin geçmesi ile son bulur. Temsil yetkisini sona erdiren
  bir baska hâl, temsilcinin veya temsil olunanın ölümüdür.Nihayet temsil yetkisine son veren
  bir diğer sebep de, temsil olunanın evvelce vermis olduğu yetkiyi geri alması, yani temsilcini
  görevine son vermesidir.
  b) Sona Ermenin Sonuçları
  Temsil yetkisinin sona ermesinin doğuracağı sonuçları, sona ermenin temsilci veya üçüncü
  kisilerce bilinip bilinmemesine ve yetkinin daha önce üçüncü kisilere bildirilmis olup
  olmamasına göre ayrı ayrı incelenir.
  Temsilci, yetkisinin sona ermis olduğunu bilmiyorsa, bunu öğrendiği ana kadar yapmıs
  olduğu hukuki islemler temsil olunanı veya onun haleflerini bağlar. Fakat, üçüncü kisiler
  yetkinin sona ermis olduğunu biliyorlarsa, yani iyi niyetli değillerse, yapılan hukuki islem
  temsil olunanı veya haleflerini bağlamaz.
  Temsil yetkisi daha önce ilan ve sair suretlerle üçüncü kisilere bildirilmis bulunuyorsa, geri
  alınmıs olduğunun da aynı sekilde onlara bildirilmesi gerekir. Bildirilmediği takdirde,
  yetkinin geri alınmıs olması iyi niyetli, yani bunu bilmeyen veya bilmesi de gerekmeyen
  üçüncü kisilere karsı hiçbir hüküm doğurmaz.
  Görüldüğü üzere kanun bu halde “iyi niyetli” üçüncü kisileri korumaktadır.
  D) Yetkisiz Temsil
  1) Kavram
  Bir kimsenin hiçbir yetkiye sahip olmaksızın veya sahip olduğu yetkiyi asarak bir baskasının
  adına ve hesabına hukuki islemler yapması demektir.
  Örnek: Bir memurun gayet ucuz bulduğu dolmakalemlerden bir tane de arkadası için satın
  alması.
  2) Hükümler
  Sözde temsilcinin temsil olunan adına ve hesabına yapmıs olduğu hukuki islem, temsil
  olunanı bağlamaz, yani bu islemden doğan haklar ve borçlar temsil olunana ait olmazlar. Bu
  islemin temsil olunan hakkında hüküm ifade edebilmesi, yani hak ve borçların ona ait
  olabilmesi için, temsil olunanın yapılmıs olan islemi tasvip etmesi ( uygun bulması ) , yani
  onam ( icazet ) vermesi gerekir.
  Onam sekle bağlı olmayan sözde temsilciye yapılan yek yanlı bir irade açıklamasıdır. Temsil
  olunan onam verdiği takdirde, yapılmıs olan hukuki islem aynen yetkili bir temsilcinin
  yapmıs olduğu bir islem gibi yapıldığı andan itibaren temsil olunanı bağlar.
  Uyarı: Asağıda ismi yazılı olan konu sınava dahil olup Borçlar Hukuku kitabında 77- 85
  arasındadır.
  Bu konuyu da hazırlayacaktım ama ne yazık ki zaman kalmadı
  Tüm arkadaslara sınavlarda basarılar…
  Đkinci Ayırım
  HAKSIZ FĐĐLERDEN DOĞAN BORÇ
  ĐLSKĐLERĐ
  BORÇLAR HUKUKU DERS NOTLARI
  VĐZE SONRASI
  Kusursuz Sorumluluk
  I. Kavram
  Niteliği itibariyle tehlike yaratan bir girisimde bulunan kimse, kusurlu olmasa dahi girisimin
  sebep olduğu zarardan sorumlu olduğu zarardan sorumlu tutulmalıdır. Bu sorumluluk türüne
  mahiyetine uyacak biçimde tehlike sorumluluğu denmektedir.
  Öte yandan bazı hallerde hakkaniyet, bir kimsenin kusuru olmasa bile doğmus olan zarardan
  sorumlu tutulmasını gerektirmektedir ki, bu tür sorumluluğa da hakkaniyet sorumluluğu
  denilmektedir.
  Kusura dayanan genel sorumluluğun yanında objektif sorumluluk veya sebep sorumluluğu
  seklinde isimlendirilen kusura dayanmayan ( kusursuz ) sorumluluk türünün de özel olarak
  kabul edilmis olmasında yukarıda açıkladığımız tehlike ve hakkaniyet sorumluluğunun da
  büyük etkisi olmustur.
  II. Kusursuz Sorumluluk Halleri
  A) Ayırt etme gücünden yoksun olanların sorumluluğu
  Ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun olanlar fiil ehliyetine sahip değillerdir. Bu itibarla
  bu kisilerin, fiil ehliyetine giren hukuki islem ehliyeti, tasarruf ehliyeti, dava ehliyeti ve
  özellikle haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti de yoktur.
  Ancak, ayırt etme gücünden yoksun olması sebebiyle zarar verenin doğan zarardan sorumlu
  tutulamaması, bazı hallerde hakkaniyete ters düsebilir, hak duygusuyla bağdasmayabilir. Đste
  böyle durumlarda hakkaniyet sorumluluğu ayırt etme gücünden yoksun olan kisiyi verdiği
  zararı gidermekle yükümlü tutmayı gerektirmektedir.
  Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybetmis olanlar, bu durumda iken haksız fiilleriyle vermis
  oldukları zararlardan sorumludurlar, bu sebeple de zararları gidermekle yükümlüdürler.
  Ancak ayırt etme gücünü kaybeden kisi bu duruma kendi kusuruyla düsmediğini ( içkisine
  uyusturucu ilaç koyulması, tehdit vb,) ispat ederse, sorumluluktan kurtulur.
  B) Baskasını çalıstıranların sorumluluğu
  Baskalarını istihdam eden ( çalıstıran ) kimse, emrinde çalıstırdığı kimselerin ve amelesinin
  hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan sorumludur. Öyle ki böyle bir zararın
  doğmaması için hal ve maslahatın icap ettiği bütün dikkat ve itinada bulunduğunu yahut
  dikkat ve itinada bulunmus olsa bile olayın doğumuna engel olamayacağını ispat ederse
  sorumlu olmaz. Bununu dısında, zarar, çalısanın çalıstıranın isini görürken verilmis olmalıdır.


  O halde zarar ile hizmetin ifası ( isin görülmesi ) arasında yakın bir iliski bulunmalıdır. Bu
  sart fonksiyonel bağlılık olarak ortaya çıkmaktadır.
  Bununla beraber, Borçlar Kanunumuz baskasını çalıstırana iki halde sorumluluktan kurtulma
  imkanının tanımaktadır.
  1. Çalıstıranın zararın doğmaması için hal ve sartları gerektirdiği bütün dikkat ve özeni
  göstermis olması.
  2. Hal ve sartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni göstermis olsaydı bile zararın
  doğmasını önleyemeyeceğini ispat etmesidir.
  Çalıstıran bu kosullardan birini ispat ederse kurtulur buna “kurtulus beyyinesi” denir.
  C) Hayvan bulunduranların sorumluluğu
  Bir hayvan tarafından yapılan zararı o hayvan kimin idaresinde ise o kimse hal ve maslahatın
  ( durumun ) icap ettiği bütün dikkat ve itinayı yaptığını yahut bu dikkat ve itinada bulunmus
  olsa bile zararın doğmasına engel olamayacağını ispat etmedikçe tazmine mecburdur.
  Hayvan bulunduran kimse deyimiyle kastedilen, “hayvanın muhafazasında, gözetiminde,
  bakım ve kullanılmasın da karar yetkisine sahip olan sahıstır”.
  Hayvan bulunduranın mutlaka da hayvanın maliki olması sart değildir. Hayvanı kendi
  hakimiyeti, altında tutan kiracı veya intifa ya da rehin hakkı sahibi ve hatta hayvanı çalmıs
  olan hırsız bile “hayvan bulunduran” sayılır.
  Sorumluluktan kurtulma sartları baskasını çalıstıranların sorumluluktan kurtulma sartlarıyla
  aynı.
  D) Bina ve diğer yapı eseri maliklerinin sorumluluğu
  Bir bina veya imal olunan herhangi bir seyin maliki, o seyin fena yapılmasından yahut
  muhafazadaki kusurundan dolayı sorumludur.
  Maddede geçen “imal olunan sey” deyimiyle imal olunan herhangi bir sey değil, sabit,
  toprağa doğrudan doğruya veya dolayısıyla bağlı, insan tarafından imal edilmis seyler, kısaca
  “yapılar” “muhafazadaki kusur” deyimiyle ise bakım eksiği ifade edilmek istenmektedir.
  Bina ve diğer yapı eserinin maliki, bina ve diğer yapı eserinin yapılısındaki bozukluk ve
  bakımındaki eksiklik yüzünden uğradığı zararlardan sorumlu tutulacaktır.
  E) Araç isletenin sorumluluğu
  Üçüncü Ayırım
  Sebepsiz Zenginlesmeden Doğan Borç Đliskileri
  Sebepsiz Zenginlesme
  I. Kavram
  Bir kimsenin mal varlığının haklı bir sebep olmaksızın diğer bir kimsenin mal varlığı aleyhine
  çoğalması ( zenginlesmesi ) demektir.
  II. Sartları
  A) Zenginlesme
  Sebepsiz zenginlesmeden söz edebilmek için, her seyden önce bir tarafın mal varlığında bir
  zenginlesme ( çoğalma ) meydana gelmis olmalıdır. Yahut mal varlığının eksilmemesi yani
  mal varlığından çıkması gereken bir kıymetin çıkmaması seklinde de olabilir
  B) Fakirlesme
  Bir tarafın mal varlığındaki zenginlesme, diğer tarafın malvarlığının aleyhine olarak
  gerçeklesmeli, yani bir tarafın malvarlığı zenginlesirken diğer tarafın malvarlığı o oranda
  fakirlesmis olmalıdır.
  C) Đlliyet Bağı
  Bir tarafın malvarlığında meydana gelen zenginlesme ile diğer tarafın malvarlığında meydana
  gelen fakirlesme arasında bir illiyet ( nedensellik ) bağı bulunmalıdır. Baska bir deyisle bir
  malvarlığında ki çoğalma diğer malvarlığındaki eksilmeden meydana gelmis olmalıdır.
  D) Haklı bir sebebin bulunmaması
  Sebepsiz zenginlesmenin söz konusu olabilmesi için gerekli olan son sart, bir malvarlığında
  diğerinin aleyhine olarak gerçeklesmis olan zenginlesmenin haklı bir sebebe dayanmamasıdır.
  Baska bir deyisle zenginlesme haklı bir sebebe dayanıyorsa burada sebepsiz zenginlesmeden
  söz edemeyiz.
  III. Hükümleri
  A) Geriverme Borcu
  Yukarıda sartlarını kısaca açıkladığımız sebepsiz zenginlesmeden zenginlesen için doğan
  borç, geri verme ( iade ) borcudur. Borçlar kanunumuz bunu “Haklı bir sebep olmaksızın
  baskasının zararına mal edine kimse, on geri vermeye mecburdur” demek suretiyle
  belirtmistir.
  Geriverme borcunun kapsamı, sebepsiz zenginlesen kimsenin iyi niyetli olup olmamasına
  göre değisir. Gerçekten, zenginlesen kimse iyi niyetli ise, yani malvarlığında gerçeklesen
  zenginlesmeyi geri vereceğini bilmiyor veya bilmesi gerekmiyorsa, geri verme anında elinde
  kalmıs olan miktarı vermekle borcunda kurtulur, daha önce elinden çıkmıs olan kısmı geri
  vermekle yükümlü değildir
  Buna karsılık zenginlesen kimse iyi niyetli değil ise malvarlığında gerçeklesen çoğalmayı
  tamamen geri vermekle yükümlüdür. Aynen geri vermenin mümkün olduğu durumlarda,
  zenginlesme para olarak geri verilir.
  B) Masrafların Ödenmesi
  Sebepsiz zenginlesen taraf, sebepsiz olarak malvarlığına katılmıs bulunan sey için bir takım
  masraflar yapmıs olabilir. Borçlar Kanunu bu kisiye yapmıs olduğu masrafları isteme hakkını
  tanımaktadır. Ancak bu hak kisini iyi niyetli olup olmamasına göre değismektedir.
  Kisi iyi niyetli ise yaptığı zorunlu ve faydalı masrafların hepsinin ödenmesini isteyebilir.
  Buna karsılık yaptığı lüks masrafları isteme hakkı yoktur. Ancak bunu esyaya zarar vermeden
  söküp alabilir. Ancak, fakirlesen kisi sökülmek istenen eklemlerin bedelini ödeyeceğini
  bildirerek sökülüp alınmasını önleyebilir.
  Zenginlesen kisi iyi niyetli değilse, sadece yaptığı zorunlu masrafları ile geri verme
  zamanında seyde meydana gelen fazlalık oranında faydalı masrafları isteyebilir.
  Zorunlu Masraflar: Seyin varlığını ve değerini korumak için yapılması gerekli olan
  harcamalardır.
  Faydalı Masraflar: Seyin değerini ve verimini arttırmak için yapılan harcamalardır.
  Lüks Masraflar: Bu iki masraf dısında kalan ve zenginlesenin kendi zevkine göre seyin
  güzellesmesi için yapılmıs olan harcamalardır.
  Sebepsiz zenginlesmede geri verme, fakirlesen tarafın zenginlesene karsı açacağı bir davayla
  sağlanır; bu davaya sebepsiz zenginlesme davası denir. Bu dava bir ve on yıllık zaman asımı
  sürelerini tâbidir.
  Đkinci Bölüm
  BORÇ ĐLĐSKĐSĐNĐN HÜKÜMLERĐ
  Birinci Ayırım
  Borçların Đfa Edilmesi
  1. Borcun Đfası
  I. Kavram
  Đfa, bor iliskisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karsı yerine getirilmesi ve
  böylece borç iliskisinin sona erdirilmesidir. Đfa her borç iliskisinin amacıdır.
  Đfanın konusu, borcun konusunun aynı olmalıdır. Baska bir deyisle borçlu, borç iliskisinden
  doğan edimi ne ise, aynen onu ifa etmelidir.
  Eğer borcun tamamı muaccel ( vadesi gelmis ) olmussa, tamamının ifa edilmesi gerekir;
  alacaklı kısmi ifayı kabul etmek zorunda değildir., dillerse kabul edebilir. Bu durumda kısmi
  ifa, alacağın sadece ifa edilen kısmını sona erdirir.
  Đfanın hüküm ifade edebilmesi için, borçlunun yüklendiği edimini belirlenen “yer” ve
  “zaman”da yerine getirmesi gerekir.
  II. Đfa Yeri
  Đfa yeri, borcun ifa edilmesi gereken yerdir. Đfa yeri her seyden önce bizzat taraflarca
  belirlenmis olabilir. Bu, açık olabileceği gibi örtülü de olabilir. Borçlar Kanunumuz taraflar
  arasındaki anlasmazlık olasılığına karsılığına karsı 73. maddesine ifa yerini 3 bent halinde
  belirtmistir;
  1) Para borçları, ödeme zamanında alacaklının yerlesim yerinin bulunduğu yerde
  ifa olur.
  Para borçları kaideten “nakit olarak” ve “memleket parası” ile ödenir. O halde para borcunun
  “çek ile” veya “alacaklının bankadaki hesabına para yatırılması” suretiyle ödenmesi, ancak
  alacaklının bunu kabul etmesi sartıyla ifa sayılır.
  Para borçlarının ifa yeri ile ilgili kuralın bir takım istisnaları da vardır. Bunlardan en önemlisi
  “kıymetli evrak” da görülür. Gerçekten bir kıymetli evrak bazen “görüldüğünde” veya
  “ibrazında tediye” kaydını içerir. Đste bu durumda borçlu, borcunu alacaklının yerlesim yerine
  götürmez, aksine alacaklı borçluya gelerek senedi ibraz etmek suretiyle ifayı istemek
  zorundadır.
  2) Belli bir seyin teslimi borcu, o seyin sözlesme yapılırken bulunduğu yerde ifa
  olur.
  Burada “belli bir sey”den maksat “ferdiyle belli bir sey”, yani özel nitelikleri ile ( adı
  numarası vs. ) belli edilmis bir seydir. Örneğin “yasemin” adlı yarıs atı, ressam Çallı’nın su
  isimli tablosu, sasi numarası 125432 olan Mercedes marka otomobil ferdiyle belli seyler, yani
  parça borcudur.
  3) Diğer borçlar, yani yapmak, yapmamak ( kaçınmak ) ve nev’iyle belli bir seyin
  borçları ( cins borçları ) doğdukları anda borçlunun yerlesim yerinin bulunduğu
  yerde ifa edilir.
  Nev’iyle belli bir sey, özel nitelikleri ile değil, sadece cins olarak belirtilmis olan seydir ki,
  bunlar çoğunlukla “misli bir sey” yani ölçülebilen, tartılabilen, sayılabilen ve yerine yenisi
  koyulabilen seylerdir; örneğin pamuk, üzüm, kömür, zeytinyağı, pirinç, portakal vs. gibi
  III. Đfa Zamanı
  Đfa zamanı borcun ifa edilmesi gereken andır. Kural olarak her borç doğduğu andan muaccel
  olur ve hemen ifası istenebilir. Çesitli yollarla belli bir süreye bağlanmıs olan, yani ifa zamanı
  henüz gelmemis bulunan borçlara müeccel borç denir ki, bu süre geçmeden, yani borç
  muaccel olmadan borcun ifası alacaklı tarafından istenemez.
  Vade olarak bir ayın bası veya sonu belirlenmise, bundan ayın birinci ve sonuncu günü
  anlasılır. Ayın ortası belirlenmisse, bundan da ayın on besi anlasılır.
  Vade Pazar ve kanunen tatil olan bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil
  olmayan ilk güne geçer.
  Borçlu borcunu “vaktinden önce ifa” edebilir, fakat borcunu vaktinden önce ifa etmesinden
  dolayı borçtan bir indirim yapılmasını isteyemez.


  IV. Đfanın Konusu
  Đfanın konusu, yani borçlunun neyi ifa etmekle yükümlü olduğu, taraflar arasında mevcut borç
  iliskisi esas alınarak tespit edilir. Borçlu bu iliskide ne vereceğini, ne yapacağını veya neyi
  yapmaktan kaçınacağını üstlenmisse, onu ifa etmekle yükümlüdür. Borçlu üstlendiği edimden
  baska bir edimi ifa ederse, kural olarak ifa yükümlülüğünü yerine getirmis olmayacağı gibi,
  bu davranısı bir tür borca aykırılık olusturur.
  Maddi edimlerin konusunu olusturan borçlar “parça borcu” ve “cins borcu” olmak üzere iki
  türden ibarettir.
  V. Kısmi Đfa
  Borçlu, muaccel olmus bulunan borcu kısmen ifa ederek borcundan kurtulamaz. Nitekim
  Borçlar Kanununa göre, borcun miktarı belirli ve tamamı muaccel ise, alacaklı kısmen yapılan
  ifayı reddedebilir. Alacaklı, kısmen ifayı kabul ederse, borçlu borçtan kabullendiği kısmi ifa
  etmekten kaçınamaz.
  Kısmi ifanın söz konusu olabilmesi için, borçlanılmıs olan edimin bölünebilen edim olması
  sarttır.
  VI. Đki Tarafa Borç Yükleyen Sözlesmelerde Đfa
  Satıs, kira, hizmet gibi sözlesmeler iki tarafa da borç yükleyen sözlesmelerdir. Bu
  sözlesmelerde her iki taraf, hem borçlu hem de alacaklı durumundadır ve tarafların edimleri
  karsılıklı olarak değisilmektedir.
  Taraflardan birinin önceden ifada bulunma yükümlülüğü yoksa, her iki taraf edimlerini aynı
  anda ifa etmek zorundadır.
  Aynı anda ifa zorunluluğunun söz konusu olduğu durumda alacaklı, kendi edimini ifa
  etmemis veya ifa önerisinde bulunmamıs olduğu halde borçluda edimini ifa etmesini isterse,
  borçlu ona karsı “ödemezlik defini” ileri sürebilir. Bu defiyle borçlu borcundan kurulmus
  olmaz, zira ödemezlik defi ifayı geciktiren bir defidir.
  2. Alacaklının Direnimi ( Temerrüdü )
  I. Kavram
  Alacaklının direnimi, alacaklının ifaya katılmaktan ve özellikle borçlu tarafından kendisine
  gereği gibi, tam ve doğru olarak sunulan edimi kabulden veya edimin ifasına iliskin hazırlık
  fiillerini yapmaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınmasıdır.
  II. Sartları
  A) Borçlunun ifayı önermis olması
  Alacaklının direnime düsmüs sayılabilmesi için, borçlu yüklendiği edimi ifa amacıyla borç
  iliskisine uygun biçimde sunmus olmalıdır. Bundan maksat, yapılacak verilecek sey gerek
  miktar ve nitelik, gerek ifa zamanı ve yeri bakımından sözlesmeye uygun biçimde sunulmus
  olmalı ve kural olarak bu sunulmus borcun tamamını, varsa faiz ve sair giderleri içermelidir.
  B) Alacaklının ifa önerisini reddetmesi
  Alacaklının direnime düsmüs sayılması için, kendisine borçlu tarafından usulüne uygun
  biçimde yapılmıs bulunan ifa önerisini, kabulden kaçınmasını haklı gösterecek hiçbir sebep
  olmadığı halde reddetmis olması gereklidir.
  III. Sonuçları
  A) Seyi tevdi etme hakkı
  Borçlar Kanunu borçluya borçlandığı seyi tevdi etmek suretiyle borçtan kurtulma hakkını
  tanımıstır. Buna göre borçlu, konusu verme olan edimini bir yere tevdi etmek suretiyle
  borcundan kurtulabilir.
  B) Seyi satarak bedelini tevdi etme hakkı
  Borcun konusu olan seyin mahiyeti veya isin türlü tevdie imkan vermiyorsa veya verilecek
  sey bozulmaya uğrayabilecek nitelikteyse ya da saklanması büyük masraf gerektirecekse
  borçlu alacaklıya uyarıda bulunduktan sonra bu seyi hakimin izniyle açık arttırma suretiyle
  sattırarak bedelini tevdi edebilir.
  C) Sözlesmeden dönme hakkı
  Borcun konusu bir seyin teslimi değilse, yani borç bir verme borcu olmayıp bir yapma borcu
  ise, borcun tevdi edilmesi mümkün olmadığından, kanun koyucu borçluya sözlesmeden
  dönme hakkı tanımıstır.
  Đkinci Ayırım
  BORÇLARIN ĐFA EDĐLMEMESĐNĐN SONUÇLARI
  1. Borcun Đfa Edilmemesi
  I. Kavram
  Borcun ifa edilmemesi, borçlunun, yüklenmis ( taahhüt etmis ) olduğu edimi hiç veya gereği
  gibi yerine getirmemesi veya ifasının gecikmis olması demektir. Borca aykırılık, genis
  anlamda borcun ifa edilmemesi demektir.
  Borca aykırılık baslıca üç halden dolayı söz konusu olabilir.
  A) Kusurlu imkansızlık – Hiç ifa etmeme
  Borçlu, her seyden önce edimini kendi kusuruyla imkansızlastırmıs olduğu için ifada
  bulunamaz. Buna zoraki kusurlu imkansızlık deriz. Örneğin; antika porselen bir vazoyu
  satmıs olan satıcı, onu alıcıya teslim etmeden önce elinden düsürerek kırarsa, edim kendi
  kusuruyla imkansızlastığından vazoyu teslim etme borcunu ifa edemez. Buna karsılık, edim
  borçlunun kusuruna dayanmayan bir sebeple, örneğin “beklenmedik hâl” veya “mücbir
  sebep” yahut “alacaklının kusuru” dolayısıyla imkansızlasmıs ve borçlu da bu yüzden
  borcunu yerine getirememis ise, bu duru borca aykırılık değildir. Bu durumda kusursuz
  imkansızlık olduğundan borçlu borcundan kurtulmus olur.
  B) Gereği gibi ifa etmeme
  Borçlu, borcunu yerine getirmis olmakla beraber, yapılan ifa “gereği gibi” değilse, yani
  miktar, yer ve vasıf olarak sözlesmeye uymayan bir ifa ( kötü ifa ) ise, bu da genis anlamda
  ifa etmeme, yani bir borca aykırılık halidir. Örnek: Borçlunun son kullanma tarihi geçmis
  olan gıda maddesini teslim etmisse, burada kötü ifa söz konusudur.
  C) Borçlunun direnimi
  Đleri ki bölümde değinilecektir.
  II. Sonuçları
  A) Aynen Đfa
  Borcun konusu verme edimi ise, alacaklı borçludan edimini aynen yerine getirmesini istemek
  hakkına sahiptir. Borçlu alacaklının istemde bulunmasına rağmen borcunu yerine getirmezse,
  bu durumda alacaklı borçluya karsı bir ifa davası açabilir.
  B) Tazminat
  Borcun ifa edilmemesinin her üç halinde de, yani hem kusurlu imkansızlık, hem kötü hem de
  borçlunun direniminde alacaklı borçludan tazminat ( giderim ) isteyebilir.Zaten kusurlu
  imkansızlık halinde borcu aynen ifasını istemek mümkün değildir.
  C) Sözlesmeden Dönme
  Alacaklının gecikmis olarak aynen ifa veya tazminat isteme yollarından birine gitmeyerek
  sözlesmeden dönem yoluna gitmesi de mümkündür. Ancak bu yol Borçlar Kanununda sadece
  iki tarafa borç yükleyen sözlesmelerde borçlunun direnimi hali için açıkça tanınmıstır.
  Borçlunun Direnimi ( Temerrüdü )
  I. Kavram
  Borçlunun direnimi, halen ifası mümkün olan muaccel bir borcun borçlu tarafından
  alacaklının uyarmasına karsın, zamanında ifa edilmemesi, yani borcun ifasında gecikilmis
  olmasıdır.
  II. Sartları
  A) Borcun Muaccel Olması
  Borçlunun direniminin ilk sartı, borcun muaccel olmasıdır.
  Borcun muaccel olması, borçlu tarafından ifa edilmesinin gerekli bulunduğu, aynı zamanda,
  alacaklının da borçludan ifayı talep ve dav edebileceği anın gelmis olması demektir.
  B) Uyarı ( Đhtar )
  1) Kural
  Borçlunun direniminin söz konusu olabilmesi için, borcun muaccel olması yeterli değildir.
  Bundan baska, alacaklının borcun ifa edilmesi istemiyle borçluya uyarıda bulunması da
  gereklidir. Ancak bu iki sart bir arada gerçeklestiği takdirdedir ki borçlu direnim haline
  sokulmus olur.
  2) Uyarıya gerek olmayan haller
  a) Đfa gününün taraflarca birlikte belirlenmis olması
  Eğer taraflar borcun ifa edileceği günü ( vadeyi ) beraberce kararlastırmıs ( belirlemis ) iseler,
  salt bu günün gelmesiyle borçlu o anda direnim haline girmis olur, alacaklının ayrıca bir
  uyarıda bulunmasına gerek yoktur.
  b) Đfa gününün bir bildirimle ( ihbarla ) belirleme hakkının
  taraflardan birine bırakılmıs olması
  Bildirim ( ihbar), varması gerekli tak yanlı bir irade açıklaması olup kural olarak her hangi bir
  sekle bağlı değildir.
  c) Uyarının faydasız görünmesi
  Borçlunun hal ve davranıslarından uyarının faydasız olduğu anlasılmakta ise uyarıya gerek
  olmaksızın borçlunun direnime düsmüs olacağı sonucuna varılabilir. Örneğin; borçlunun
  borcunu ifa etmeyeceğini bildirmesi, uyarının kendisine ulasmasına engel olmak üzere bir
  takım kötü niyetli davranıslara girismis bulunması gibi hallerde ona yapılacak bir uyarı etkisiz
  kalacaktır.
  Öyleyse bu gibi hallerde borçlunun, uyarılmasına gerek kalmaksızın direnime düsmüs olacağı
  kabul edilir.
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 21 Mart 2010