Kimyasal bağlar test

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Soru 1. Aşağıdaki moleküllerden hangisi dipol bulundurduğu halde kendisi apolardır? (6C, 8O, 1H, 16S, 9F)

A) CF4 B) CH3F C) H2O

D) H2S E) HF

Soru 2. CCl4 molekülü için şu bilgiler veriliyor.

I.C atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
II.Geometrik şekli düzgün dörtyüzlüdür.
III.Apolar moleküldür

Bu bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III

Soru 3. 6C ve 8O atomlarının oluşturduğu kararlı bileşik için;
I.Molekül şekli doğrusaldır.
II.2 tane ve 2 tane bağı içerir.
III.Molekülleri arasında yalnız Vander Waals …………….bağları vardır.
Bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III

D) Yalnız III E) I, II ve III

Soru 4. 7X ve 8Y atomları kendi aralarında aşağıdaki bileşiklerden hangilerini oluşturabilir?
I.XY
II.X2Y3
III.XY3
IV.X2Y5

A) I ve II B) I, II ve IV C) II, III ve IV

D) III ve IV E) I, II ve III

Soru 5. Madde Bağ Türü
I. NH3 Hidrojen
II. NaCl İyonik
III. CH3OH Dipol-Dipol
IV. Grafit İyonik

Yukarıda verilen maddelerden hangileri yoğun fazda molekülleri arasında karşılarındaki bağ türünü içermez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

D) Yalnız IV E) III ve IV
Soru 6. X elementi 2 Periyot 7A grubundaki Y elementi ile XY3 polar molekülünü oluşturmaktadır. Buna göre X elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11 B) 5 C) 13

D) 7 E) 8

Soru 7. Aşağıdaki bileşiklerden hangilerinde hem kovalent, hem de iyonik bağ vardır? (23Na, 17Cl, 8O, 19K, 6C, 7N, 1H, 25Mn)

I.NaClO3
II.KMnO4
III.C2H5OH
IV.CH3NH2

A) I ve II B) I, II, ve III C) Yalnız I

D) Yalnız II E) II, III ve IV


Soru 8. C2H5OH’ın molekül kütlesi, H2O’dan büyük olduğu halde, normal kaynama noktası H2O’dan küçüktür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) C2H5OH’da Vander Waals bağlarının bulunması
B) H2O’da iki tane Hidrojen bağı bulunması
C) C2H5OH’da kütle çekiminin az olması
D) H2O’da dipol-dipol bağlarının bulunması
E) C2H5OH’da kovalent bağların bulunması
Soru 9. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi suda çok çözünür?

A) CH4 B) CH3Cl C) CH3OCH3

D) CH3OH E) H2


Soru 10. Aynı element atomları uzayda farklı şekillerde dizilerek farklı moleküler yapıda maddeler oluşturabilirler. Bunlara allotrop maddeler denir. Elmas ile grafit allotrop maddelerdir. Elmas ve grafit için aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Elmas Grafit

A) elektriği iletmez elektriği iletir
B) hibriti sp3’tür hibriti sp2’dir
C) şekli düzgün şekli düzlem
dörtyüzlüdür üçgendir
D) bütün bağları bağlar sigma ve pi’dir
sigma’dır
E) O2 ile CO2 oluşturur O3 ile CO3 oluşturur.Soru 11. H-C C-CH3 Propin molekülünde kaç tane sigma ( ) bağı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6Soru 12.
I.Elektron ortaklığına dayanan kimyasal bağ ……………kovalent bağdır.
II.Elektron alışverişine dayanan kimyasal bağ …………….iyonik bağdır.
III.Bir molekülün dipol momenti sıfır ise …………….apolardır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III

D) I, II ve III E) II ve III
Soru 13. 12Mg ile 9F aralarında kararlı bileşik oluşturuyor.
Buna göre;
I.Bileşik formülü MgF2’dir.
II.Polar moleküldür.
III.Bir Mg atomu bir F atomuna 2 elektron …………….vermiştir.
Yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III
Soru 14. C2H5OH ve CH3OCH3 molekülleri için,
I.Sıvı halde hidrojen bağı içerirler.
II.Kapalı formülleri aynıdır.
III.Aynı sıcaklıkta buhar basınçları
CH3OCH3>C2H5OH’tır
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

D) II ve III E) I, II ve III

Soru 15. H2SO4 molekülü için;
I.molekül içi bağlar polar kovalenttir.
II.suda çözünür.
III.sulu çözeltisi elektriği iyi iletir.
Bilgilerin hangileri doğrudur? (1H, 16S, 8O)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III

D) I ve II E) I, II ve IIISoru 16. Atom no 14 olan X elementi Y elementi ile molekül şekli düzgün dörtyüzlü olan XY4 molekülünü oluşturuyor. Y’nin atom numarası hangisi olabilir?

A) 9 B) 11 C) 16

D) 19 E) 21

Soru 17. “Benzer benzeri, iyi çözer” ilkesine göre aşağıda verilen çözücü ve çözünen karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

Çözücü Çözünen

A) CCl4 I2
B) H2O NaCl
C) H2O C2H5OH
D) C2H5OH C6H12O6
E) CCl4 KCl
Soru 18. Halojenli asitlerde genellikle molekül kütlesi arttıkça normal kaynama noktası artar. Ancak HF, HCl, HBr, HI sırasında HF’nin n. kaynama noktası, HCl’nin n. kaynama noktasından büyüktür. Bunun nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A) HF’nin polar, HCl’nin apolar olması
B) HF’nin molekül kütlesinin HCl’den küçük olması
C) HCl’de dipol-dipol bağı bulunması
D) HF’de hidrojen bağının bulunması
E) HCl’de Vander Waals çekimlerinin küçük olması

Soru 19. 11Na, 12Mg ve 13Al atomları için;
I.1. iyonlaşma enerjileri Mg>Al>Na’dır.
II.Elektrik iletkenlikleri Na>Mg>Al’dir.
III.:):):):)lik bağ güçleri Na<Mg<Al’dir.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

Soru 20. 16X elementi aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangileri ile iyonik bileşik oluşturur?
I.11Y
II.17Z
III.26T

A) I ve III B) I ve II C) Yalnız III

D) Yalnız I E) I, II ve III
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
4
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
19B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
2B
Üst