Atomun yapısı ve periyodik cetvel Test

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Soru 1. Bir element atomunun kütle no 243 nötron sayısı 148 dir. Bu element atomunun nötr durumda é sayısı kaçtır?

A) Atom no 83 dür.
B) Kütle no 209 dur.
C) Çekirdek yükü 83 dür.
D) Nötron sayısı 291 dir.
E) ésayısı 83 dür.
Soru 2. Çekirdeğinde protonların sayısı, nötronların sayısından bir eksik olan atomun kütle no 31 dir. Bu atomun nötr durumda é sayısı kaçtır?

A) 15 B) 16 C) 14

D) 41 E) 30

Soru 3. iyonu için hangisi doğrudur?

A) 20 é vardır.
B) 18 protonu vardır.
C) Kütle no 60 dır.
D) 18 é vardır.
E) 18 nötronu vardır.

Soru 4. iyonunda 36 é vardır. Nötron sayısı, 50 olduğuna göre B element atomu hangisidir?

A) B) C)

D) E)


Soru 5. Bir atomun (+2) yüklü olması için ne yapılmalıdır?

A) 2é uzaklaştırılmalıdır.
B) 2 é eklenmelidir.
C) 2 p eklenmelidir.
D) 2 p uzaklaştırılmalıdır.
E) 2 n eklenmelidir.
Soru 6. iyonunda sıra ile proton, nötron ve elektron sayıları nedir?

A) 53 – 74 – 52
B) 53 – 74 – 53
C) 53 – 74 – 54
D) 53 – 181 – 54
E) 54 – 181 - 54
Soru 7.
I. Çekirdek yükü
II. Atom çapı
III. Elektron sayısı
IV. Nötron sayısı
Pozitif yüklü bir iyon, nötr duruma geçince, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri değişmez?

A) I, II B) II, III C) I, IV

D) II, IV E) IV

Soru 8. iyonunun elektron sayısı 36 dır. Kütle numarası 80 olduğuna göre; atom numarası ve nötron sayısı nedir?

Atom no nötron sayısı
A) 36 80
B) 37 43
C) 35 117
D) 37 44
E) 35 45
Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi in izotopu olabilir?

Kütle no nötron sayısı
A) 119 69
B) 120 68
C) 116 66
D) 117 66
E) 121 70

Soru 10. İzotop atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Atom numaraları tam sayı olmayan elementlere denir.
B) Farklı elementlerin belirli farklı oranda karışmasından oluşur.
C) Aynı elementin farklı kütleli atomlarıdır.
D) Aynı elementin proton sayılarının farklılık göstermesidir.
E) Atom no farklı, kütle no aynı olan elementlerdir.
Soru 11. Florun doğada iki izotopu vardırdoğada %1, geri kalan olarak bulunmaktadır. Flor atomunun ortalama atom kütlesi nedir?

A) 18 B) 19 C) 18,5

D) 18,99 E) 18,1

Soru 12. Bir element atomunun çekirdeğinden bir nötron uzaklaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?

A) nötron sayısı bir azalır.
B) Kütle no bir azalır.
C) İzotopu oluşur.
D) Proton sayısı değişmez.
E) Yeni bir element oluşur.

Soru 13. Hangi taneciklerin kütleleri birbirine eşittir?

A) proton – nötron
B) proton – elektron
C) nötron – elektron
D) elektron - döteryumSoru 14. Bakır doğada ve izotoplarının karışımı olarak bulunur. Bakırın ortalama atom ağırlığı 63,5 (a.k.b) olduğuna göre hafif kütleli izotopun yüzdesi nedir?

A) 75 B) 25 C) 35

D) 65 E) 45Soru 15.

Element
atomu
A.N
K.N
p
n
é
X
50


70

Y66
49
Z

115


49
L

118
50p = proton
n = nötron
é = elektron
Yukarıdakilerden hangileri aynı elementin izotop atomlarıdır?

A) X – Y B) X – L C) Y – Z

D) Z – L E) Y – LSoru 16. iyonu ile iyonlarının é sayıları toplamı 28 dir. Yüksüz X atomunun é sayısı yüksüz Y atomunun é sayısından 3 tane fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X ve Y atomlarının proton sayıları toplamı 28 olur.
B) iyonu 10 é içerir.
C) iyonunda 18 é vardır.
D) Y atomunun proton sayısı 12 dir.
E) X nin atom numarası 15 olur.
Soru 17. iyonunun 84 nötronu vardır. Bu iyon 54 é içeriyorsa n değeri kaç olur?

A) +4 B) +2 C) -6

D) +6 E) -3
Soru 18. atomu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 139 é vardır.
B) Çekirdeğinde 206 protonu vardır.
C) 72 nötronu vardır.
D) Atom ağırlığı 67 dir.
E) Atom no 139 dur.
Soru 19. Aşağıdakilerden hangisinin é sayıları eşittir?

A) B) C)

D)E)

Soru 20. ile iyonlarının é sayıları eşittir. A’nın atom no 52 olduğuna göre B’nin proton sayısı kaçtır?

A) 52 B) 54 C) 56

D) 55 E) 53

Soru 21. X atomunun doğada iki izotopu vardır. Bir izotopunun kütlesi 56 ve doğada bulunma % si 90 dır. Bu atomun ortalama atom kütlesi 56,2 olduğuna göre diğer izotopun kütlesi kaçtır?

A) 58 B) 57 C) 59

D) 55 E) 60Soru 22. iyonunun é sayısı ,iyonunun é sayısından 4 fazladır. X atomunun 24 nötronu vardır. iyonu 2 é aldığında 16 é oluyor. Buna göre X atomunun kütle numarası kaçtır?

A) 40 B) 43 C) 45

D) 44 E) 38


Soru 23. Periyodik tablo için hangi bilgi doğrudur? (soldan sağa doğru)

A) Atom yarıçapı artar.
B) Elektron ilgisi azalır.
C) Atom numarası artar.
D) Atom hacmi artar.
E) A:):):):)l özelliği azalır.


Soru 24. Periyodik tablonun 1. grubu için hangi bilgi yanlıştır?

A) Özel adları alkali :):):):)ldir.
B) Hareketli elektronları vardır.
C) Nötr durumda soy gazlardan birer eksik elektronları vardır.
D) Atom numaraları artarken erime noktaları düşer.
E) 7A grubu ile hızlı tepkime verir.

Soru 25. iyonundaki é sayısı ile iyonundaki é sayıları eşittir. B elementi periyodik cetvelin hangi grup ve periyodundadır?

A) 1A – 6p B) 7A – 4p C) 7A – 5p

D) 8A – 4p E) 8A – 5p

Soru 26.
I. Atom numaraları
II. Kütle numaraları
III. Nötron sayıları
IV. özkütleleri
Bugünkü periyodik tablo elementlerin yukarıda verilen hangi özelliğine göre sıralanmıştır?

A) I B) II C) III

D) IV E) I ve II


Soru 27. Aşağıda é dizilişleri verilen atomlardan hangisinin 1. iyonlaşma enerjisi en küçüktür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 28. Hangisinden bir é koparmak en zordur?

A) B) C)

D) E)
Soru 29. 3p orbitalinde üç é bulunan yüksüz X atomunun X205 bileşiğinin mol kütlesi 142 gr/mol dür. Buna göre X’in nötron sayısı nedir?

A) 5 B) 15 C) 28

D) 16 E) 68

Soru 30. Bir elementin iyonlaşma enerjileri IE1 : 176 K.kal/mol, IE2 : 346 K.kal/mol IE3 : 1850 K.kal/mol olarak veriliyor. Bu elementin değerlik é sayısı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5


Soru 31. Bir atomda bir é nun yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine geçerken yaydığı ışığın frekansı 3.1014 devir/sn dir. Bu iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkı kaç K.Kal/mol dür?
(h:9,52.10-14 K.kal.sn/mol)

A) 28,56 B) 24,42 C) 3,17

D) 56,2 E) 2,856Soru 32.

Element
Atom No
Kütle No
Nötron
X
11

13
Y

23
12

X ve Y elementleri için çizelgedeki bilgiler veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X elementi bir halojendir.
B) Y’nin 12 é vardır.
C) Bir elementin izotoplarıdır.
D) XY2 bileşiğini oluştururlar.
E) X2Y2 bileşiğini oluştururlar.Soru 33. 5s orbitalinde bir é bulunan elementi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atom no 37 dir.
B) Değerliği +1 dir.
C) Küresel simetri gösterir.
D) Değerlik é sayısı 2 dir.
E) 1. iyonlaşma enerjisi atom no 19 olan elementinkinden küçüktür.Soru 34. Elektron dağılımı 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 şeklinde olan X elementinin kütle no 55 dir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Küresel simetri gösterir.
B) D.E. sayısı 7 dir.
C) X+2 iyonunun 25 protonu vardır.
D) X+4 iyonunun 20 é vardır.
E) Elementin 30 nötronu vardır.
Soru 35. Nötr atomunun 2p orbitalinde 3 é bulunan X elementinin Mg3X2 şeklindeki bileşiğinin 0,1 molü 10 gramdır. X’nin çekirdeğindeki nötron sayısı nedir?
(Mg :24)

A) 24 B) 14 C) 12

D) 7 E) 6

Soru 36. ve elementlerinden oluşan 15 bileşiğin molekül ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 148 B) 179 C) 108

D) 132 E) 110
Soru 37. ve elementlerinden oluşan bileşiğin formülü nedir?

A) X3Y2 B) XY2 C) X2Y

D) X2Y5 E) X2Y3
Soru 38. Periyodik sistemin 3. sıra ile 3. sütun elementi X’in 14 tane nötronu vardır. X elementinin oksijenle oluşturduğu bileşiğin mol ağırlığı kaç gramdır?

A) 64 B) 102 C) 80

D) 120 E) 142

Soru 39. Periyodik sistemin 4p – 1A grubunda bulunan X elementinin oksijenle yaptığı bileşiğin mol ağırlığı 94 gram olduğuna, X’in nötron sayısı kaçtır?

A) 11 B) 18 C) 19

D) 20 E) 28

Soru 40. Atom no 20 olan A elementi ile atom no 8 olan B elementinin yaptığı bileşiğin formülü nedir?

A) AB B) A2B C) AB2

D) A2B3 E) A3B2
 
SaMeT46 Harbi Aktif Üye
CEVAP ANAHTARI1-D2-A3-D4-E5-A6-C7-C8-E9-C10-C11-D12-E13-A14-A15-B16-A17-D18-C19-A20-E

21-A22-C23-C24-C25-B26-E27-E28-E29-D30-B31-A32-C33-D34-C35-D36-A37-A38-B39-D40-A
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Üst