Tekirdağ'da Mani Söyleme Geleneği

Tekirdağ bölümünde yer alan bu konu prenses tarafından paylaşıldı.

 1. prenses

  prenses MoNo MeLeği ♥

  Tekirdağ'da Mani Söyleme Geleneği
  Prof. Dr. Erman Artun
  Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
  Mani söyleme geleneği kulaktan kulağa aktarılarak günümüze gelmiştir. Mani Türk halk şiirinin en küçük nazım şeklidir. Manilerde söylendiği yöre insanının düşünce yapısını ve duygulanmalarını buluruz. Maniler her yörede kendine özgü bir gelenekle söylenir. Mani söyleme kültürel değişim ve gelişim nedeniyle her geçen gün azalmaktadır. Halk kültüründe kültürel birer varlık olarak önemli bir yer tutan maniler gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
  Maniler, çok geniş bir coğrafi alana yayılmışlardır. Yörelere göre çeşitli adlar alırlar. Türkiye dışındaki Türk halk kültüründe de mani yaygındır(1). Mani genellikle yedi heceden oluşan dört dizelik bir nazım şekli ve türüdür. Bir dörtlükten oluşan mani anlam bütünlüğü gösterir. Genellikle ilk iki dize doldurma dizedir, anlam ağırlığı ve verilmek istenilen mesaj üçüncü ve dördüncü dizededir. Doğaçlama söylenilen manilerin ilk iki dizesi hazırlıktır(2).
  Maniler, maniciler tarafından söylendiği gibi herkes tarafından da söylenmektedir. Karşılıklı söylenilen maniler “mani atışması” adını alır. Bunlar bir tür soru cevap özelliği gösterir. Maniler Türk ruhunun yansıtıcılarıdır. Manilerde söylendiği yörenin gelenek ve göreneklerinin izlerini buluruz.
  Maniler uygun her ortamda söylenebilir. Söylenilen ortam ve söyleyicilerin ruh durumları, manilerin içeriğini belirler (3). Maniciler manici adı verilen kişiler tarafından özel bir ezgiyle , aşıklar tarafından özel makamlarla söylenir (4). Manilerle ilgili şekil ve konularına göre çeşitli sınıflamalar yapılmıştır(5). Mani söyleme geleneğiyle ilgili araştırmalardan manilerin söylendiği ortam ve manilere verilen adlar hakkında bilgi ediniyoruz(6).
  Tekirdağ'da mani söyleme geleneği günümüzde eskisi kadar olmasa da bütün canlılığıyla sürmektedir. Mani söyleme kadınlar arasında yaygındır. Maniler bütün yaş gruplarında söylenirken en çok gençler arasında yaygındır. Maniler gelenek aktarımı yoluyla yaşlılardan öğrenilir. Özel bir mani söyleme toplantısı yapılmaz. Hıdrellez toplantılarında genç kızlar niyet ve fal manileri söylerler. Hıdrellez gecesi kızlar bir çömleğe yüzük, takar, anahtarlık vb. eşyaları koyarlar. Sabah çömlek açılarak kimin eşyası çıktıysa onun niyetine mani söylerler. Eşyaları çekip mani söyleyen kızın elinde bir ayna vardır. Manici aynaya bakarak talihini okur gibi mani söyler.
  Maniler genç kızların duygularını dışa vurma, sıkıntılarını, özlemlerini iletme dışında, beğendikleri delikanlılara meramlarını anlatmak, buluşup, konuşma isteklerini belirtmek yönleriyle de işlevseldir. Kadın toplantıları bir şenlik havasında geçer. Tekirdağ'da manilerin söylendiği ortamları şöylece sıralayabiliriz. 1) Kadınlar arası toplantılar, 2) Evlenme törenleri (kız görme, kız isteme, nişan, ana kınası, kız kınası, gelin hamamı, düğün töreni, gelin alayı, gelin paçası vb. ) 3) Sünnet törenleri( sünnet kınası, sünnet töreni vb.) 4) Yardımlaşma toplantıları (mısır çekme, bulgur çekme, yufka açma, düğün yemeği hazırlama , çapa yapma, sebze ve meyve toplama, hasat vb.) 5) Hıdrellez eğlenceleri 6) Yağmur duası törenleri 7) Bolluk bereket törenleri ( cemale çıkma, saya gezme, çiğdem bayramı vb. ) 8) Köy seyirlik oyunları.
  Kadınlar arası toplantılar bir cümbüş havasında geçer. Komşular birbirlerine haber verirler. Mani söylenilen ortama göre seyirciler tavır takınırlar. Dinleyici, mani üzüntülüyse üzüntülü , mani neşeliyse neşelidir. Maniler bazen birinin üzerine söylenir. Dinleyiciler maninin kime atıldığını anlamak için dikkatle dinlerler. Manilerde dinleyenleri en çok güldüren, eğlendiren gelin- kaynana manileridir. Eşi, oğlu, askerde gurbette olanlar ayrılık konulu manilerde hüzünlenirler, bazen ağlarlar. Onların bu durumları dinleyicileri de etkiler.
  Maniler, kültür aktarımında önemli bir görev üstlenir. Öğüt konulu maniler eğitim işlevlidir. Yüzyılların bilgi ve deneyimleri genç kuşaklara aktarılır. Mani söylenecek bir ortam doğunca yaşlılar kızlardan mani söylemelerini isterler. Genellikle mani bilmesi ve güzel sesiyle tanınan kızlar mani söylerler. Diğer kızlar da ona katılırlar. Neşeli manilerde alkışla tempo tutulur, mendil sallanır, darbuka , tef veya tepsi çalınır. Bazen manilerin konularına uygun bazı eşyalar aksesuar olarak kullanılır. Bunlar çiçek, mendil yazma, bayrak vb.dir. Manici mani söylerken , manide gönderme yapılan kişiyi belli etmek için işaret eder, göz eder.
  Tekirdağ'da maniler bazen karşılıklı söylenir. Hıdrellez evlenme törenleri toplantılarında manilerle atışan kızlara mendil, yazma konu vb. hediyeler verilir. Eski ramazan gecelerinde davul çalarak kapılarda maniler söyleyen davulcularla birlikte çocuklar da gezerlerdi. Ev sahipleri davulcuya mendil , yağlık, havlu vb. hediyeler verirdi. Davulcunun arkasında gezen bir çocuk bu hediyeleri uzun bir sopaya bağlayarak davulcunun arkasından gezerdi.
  Tekirdağ'da toplanan kadınlar mani söylerken niyet tutarlar. Bahtlarına okunan manileri, iyi , kötü diye yorumlarlar. Özellikle sevdalılar, asker eşleri, asker anaları, eşi, oğulları gurbette olanlar niyet tutarlar. Bahtlarına çıkan mani güzelse sevinirler, kötü çıkarsa üzülüp hayra yorarlar.
  Genelde arzu, istek ve duygulanmalar üzerine söylenen manilerde dua ve beddualara da rastlanır . Bazen maniler aracılığıyla kız ve erkekte aranılan özellikler sıralanır. Bazen de mani aracılığıyla beğendiklerini beğenmediklerini bildirirler. Ramazan manilerinde ayın kutsallığı anlatılır, bahşişin bol tutulması istenilir. Eskiden pazarcılar ve esnaf malını satmak için maniler söylermiş. Bugün örneklerine çok az rastlıyoruz. Mesleklerin özelliklerinin sıralandığı manilerde mesleklerin tanıtılmasından çok sevgilinin iş grubuna gönderme yapılır. Okul, askerlik ve hapishane hayatı manilere konu olmuştur. Eskiden mektupların sonuna mani yazılması yaygındı. Son yıllarda sünnet törenlerine çağrı davetiyelerine maniler yazıldığını görüyoruz.
  Eski Tekirdağ manileriyle, yeni maniler arasında yaşama biçiminin farklılaşması, beğeninin değişmesi nedeniyle fark vardır. Günümüzün ekonomik koşulları ve teknolojisi, manilere yeni ögeler sokmuştur. Manileri incelediğimizde her şeyin maniye konu olabileceğini görüyoruz. Manilerin bir tek dörtlükten oluşması her konuda söylenmesi maniyi çok yaygın hale getirmiştir. Köyde söylenen manilerle şehirde söylenen maniler arasında köy ve şehir hayatını yansıtmaları yönleriyle farklılık vardır. Maninin söylendiği yer, bağlı bulunduğu kültür manilere yansır.
  Maniler özel bir ezgiyle söylenmelerine karşın ezgisiz de söylenebilir. Toplantı ve evlenme törenlerinde maniler birbirlerine eklenerek türkü formuyla söylenir. Tekirdağ türkülerinin pek çoğu mani dörtlüklerinin ard arda sıralanmasıyla , türkü bütününde ayak birliği sağlama kaygısı güdülmeden söylenir. Bazen seçilen bir mani , maniler arasında tekrarlanarak türkü nakaratı görevi yapar. Genç kız toplantılarında maniler evlilik niyet ve temennisini dile getirmek ve hoşça vakit geçirmek üzere söylenir. Maniler yoluyla duygular açığa vurulur. Bazen maniler kötülüklere karşı uyarmak saygı ve sevgiyi pekiştirmek, olumsuzlukları eleştirerek örf , adet ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarımının sağlaması yönüyle işlevseldir. Maniler duyguların açığa vurulması, güldürmesi, eğlendirmesi, işi kolay kılması, eğitim, örf, adet, gelenek aktarımı, birlik- beraberlik, dayanışma, kültürün sözlü yolla aktarımı yönleriyle işlevseldir.
  Mani halkın ortak malı olduğu için yaratıcısı belli değildir. Maniyi genellikle kadınlar söyler. Mani söyleyene “manici”, mani söylemeye de “mani yakmak”, “mani düzmek” , “mani atmak” denir. Mani, sevgi konusunu işler, en kısa anlatım biçimiyle , insan duygularını ilettiği için önemi büyüktür. Maniler, aşk türkülerine, mizahi türkülere, oyun havalarına, ağıtlara biçim olarak malzeme vermişlerdir. Türk toplumunun sosyal yapısının ve düşüncesinin en güzel en duygulu anlatımını manilerde buluruz.
  Sonuç:
  Tekirdağ'da mani söyleme geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, belirli kuralları olan kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmış bir gelenektir. Tekirdağ manilerinde Tekirdağ insanının düşünce yapısını, beğenisini, sevdalarını, özlemlerini, dertlerini, ortak duygu ve davranışların yansıtılmasını, yörenin kültürüne ait gelenek ve göreneklerin izlerinin sergilendiğini görüyoruz.
  Tekirdağ manileri kendine özgü bir gelenekle söylenir. Onlarda diğer halk kültürü ürünleri gibi toplumu ayakta tutan dinamikleri belirleyebiliriz. Tekirdağ mani söyleme geleneğinin oluşmasında, şekillenmesinde geçmişten günümüze kalan tarihi ve kültürel mirasın önemli bir rolü vardır. Gün geçtikçe kaybolmakta olan mani söyleme geleneği halkın belleğinden silinmeden bir kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
  Tekirdağ’da Söylenen Manilerden Örnekler:
  Manilerin içerikleri, doğrudan söylenmesi gereken olaylar ya da işlerle bağlantılı değildir. Manilerin araştırmacılar tarafından söylendikleri ortama, duruma, yere ve şartlara göre çeşitli tasnifleri yapılmıştır. Belirli bir bölümde yer alan mani başka bir yönüyle diğer bölümlerde de yer alabilir. Derlediğimiz 400 Tekirdağ manisinden yola çıkarak Tekirdağ manilerini , söylenme amaçları, yerleri, zamanları, şartları ve ortamlarına göre aşağıdaki başlıklarda toplayıp tasnif ettik.
  1- Sevda Manileri
  2- Mani Atışmaları
  3- Evlenme Adet ve Törenleriyle İlgili Maniler
  4- Alkış (Dua) Manileri
  5- Kargış(Beddua) Manileri
  6- Mektup Manileri
  7- Öğüt Manileri
  8- Davulcu Manileri
  9- Niyet -Fal Manileri
  10- Meslekle İlgili Maniler
  11- İş- İmece Manileri
  12- Gelin -Kaynana Manileri
  13- Evlenme Törenleri ve Çeşitli Toplantılarda Söylenen Maniler.
  Tekirdağ manileri içinde en büyük bölümü sevda manileri oluşturdu. Sevda, özlem, ayrılık, yakınma, övgü, şikayet, evlenme dileği, sitem, kıskançlık, felekten talihten yakınma, sevdaya bağlı ölüm düşüncesi, ant içme, aşığa uyarı, sözünde durmayan aşığa sitem, gurbet acısı, bastırılmış duygular vb. üzerine söylenmiş manilerin ana eksenini sevda oluşturduğu için bunları sevda manileri başlığında topladık.
  Tekirdağ Manilerinden Örnekler:
  1-Sevda Manileri:
  Acı bilirim acı Ağzında sigarası
  Ateşe koydum sacı Ne güzel içişi var
  Şimdi kızlar kaçıyor Fidan boylu yarimde
  Nedir bunun ilacı Efendi biçimi var.

  Ak üzüm asmasıyım Ak tiren kara tiren
  Fabrika basmasıyım Odur yari götüren
  Bana doktor ne lazım Gitti yarim gelmedi
  Ben sevda hastasıyım Odur beni bitiren

  Aklı giydim olmadı Al entarim asılsın
  Beyaz giydim solmadı Etekleri basılsın
  İki senedir bekledim Çoktan beri görmedim
  Yarim benim olmadı Kara gözlüm nasılsın ?

  Annem entari almış Arpalar dize kadar
  Siyah dalları varmış Gel yarim bize kadar
  Keşke sevmez olsaydım Çorap öreyim sana
  Onun da yari varmış Topuktan dize kadar

  Arpa biçtim ellikte Arabam teker meker
  Yare çıktım terlikle Şu Tekirdağ'ı kız çeker
  Yar ağladı ben sildim Şu Tekirdağ'ın kızları
  Kırk liralık mendille Pembe yuvarlak şeker

  Asmalarda çiçek çok Ayva külde pişer mi?
  Tutulacak budak yok Gül yanaktan düşer mi ?
  Şimdi kızlar kol kola Sen orada ben burada
  Dayanacak yürek yok Bana gülmek düşer mi ?

  Ay doğar ayazlanır Bahçelerde gündöndü
  Gün doğar beyazlanır Bahçeler gölgelendi
  Temrez'in kızları Yeni yari severken
  Çok zaman nazlanır Eski yarim gücendi.

  Bahçeler bağlar oldu Bahçelerde sarmaşık
  Gözlerim ağlar oldu Sormadan oldum aşık
  Yaralı geyik gibi Yar akılıma gelince
  Meskenim dağlar oldu Elimden düşer kaşık.

  Başörtümün gülleri Dantel öreyim diye
  Sarı olsun solmasın Dantel yumağı aldım
  Muratlı'nın kızlarını Her gün göreyim diye
  Beğenmeyen almasın. Köy içinden yar sevdim

  Dağda orman olur mu? Daireler gümbür gümbür
  Aşkta ferman olur mu ? Gel yarim beni güldür
  Yandım yandım kül oldum Ben yari görmeyeli
  Küle derman olur mu ? Bu gün on yedi gündür

  Denizin ortasında Derler buz bağladı
  Mum yanar sofrasında Avcılar iz bağladı
  Benim bir yarim var Beni bir gelin vurdu
  Tekirdağ ortasında Yaramı kız bağladı

  Elinde yeleceğim Elma yanak, gül yanak
  Gelmedi göreceğim Şimdi gelir bir sağnak
  Sevdadan deli oldum Haydi beni almadın
  Aşkından öleceğim Şu aldığın kıza bak

  Entarim yeşil bezden Fasulye pişirdim
  Ateşin yeğdir közden Toprak tenceresinde
  Ben senden ayrıldı Ben yarimle konuştum
  Olmuşum iki gözden Mutfak penceresinde

  Fırın üstünde kürek Fırın üstünde kalbur
  Ne yanarsın be yürek Yandır Allah'ım yandır
  Her derde dayandın Şu Tekirdağ erkekleri
  Buna da dayan yürek Hem buruşuk, hem kambur

  Geze geze yorulur Giden oğlan bak beri
  Bir bakışta vurulur Elinde mor mendili
  Gözüm seni görünce Sevdalandırırsın beni
  Dilim söylemez olur Kiraz ayından beri

  Makarada ipliğim Mendilim yere yere
  O yar benim bebeğim Yar gitti gurbet ellere
  Sen nereden gelirsin Yedi mendil çürüttüm
  Ben orayı beklerim Gözyaşı sile sile

  Merdivenim kırk ayak O hava yağmadı
  Kırkına sürdüm ayak Damlalar damlamadı
  Bu sabah yari gördüm Ben bir yar sevdim
  Ne el tutar ne ayak Kimsecikler anlamadı

  Otlu çayırdan geçtim Pencerede duran kız
  Kavızlara ot biçtim Bayram geldi dolan kız
  Ben yarimi görünce Kurbansız bayram olmaz
  Öyle bir dalga geçtim. Sana kurban olam kız


  Raf üstünde tencere Uykum geldi esnerim
  Kalk gidelim incire Davul gibi seslerim
  Annem babam duyarsa Mayadağ'a giderken
  Koyar beni zincire. Telli fistan isterim.

  Yağmur yağıyor yağmur Yelek örerim yelek
  Tülbendimin katına Arka olacak arka
  Çok üşüdüm sevdiğim İki tane yarim var
  Al ceketinin altına Biri, dalgacı marka.

  Yolda giden karamca Yelek örerim yelek
  Karamcaya varınca Şişten çıkardım ilmek
  Ben yarimi özledim Bu senenin modası
  Perçemine varınca Yar üstüne yar sevmek.

  İndim dereye durdum Ceviz dalı gevrek olur
  Dokuz güvercin vurdum Dul karı sarmak soğuk olur
  Müsteceb'in içinde Sararsan kızları sar
  Ben bir kıza vuruldum Cilve cümbüş çok olur.

  Gece çıktım dışarı Kara dutun gazeli
  Ayın peşinde yıldız Esmer yarin güzeli
  Çıkmıyorsun aklımdan Her anne büyütemez
  Ne gece, ne de gündüz Yarim gibi güzeli

  Motor geliyor motor İnci dizdim diziye
  Bacası ben olayım Kimler görmüş göz ile
  Yalnız yatan kızların Ben yardan vazgeçemem
  Kocası ben olayım Bir kıskancın sözü ile

  Muratlı güzel ama Ne cinim, ne periyim
  İçi çamur olmasa Ben herkesten geriyim
  Muratlı'yı yakarım Şirin'e aşık oldum
  İçinde yar olmasa Tastamam serseriyim.

  Gemi geliyor gemi Elim değdi eline
  Ümit burnundan beri Mail oldum diline
  Ben yarimi görmedim Ben dünyayı değişmem
  Eylül ayından beri Saçının bir teline

  Pınarın kapakları Dereye inen miller
  Çınarın yaprakları Yare döktüğüm diller
  Gurbette yarimin Unutulur mu be yarim?
  Çınlasın kulakları Seninle geçen günler

  Denizde mataramız Denizin kenarında
  Ayrı düştü aramız Sümbülümsün sen benim
  Ne kadar ayrı olsak Yedi yaşımdan beri
  Yürektendir yaramız Sevdiğimsin sen benim.


  Yarim dükkan önünde Naylon, naylon demekten
  Dayanmış direğine Ben kesildim yemekten
  Bizi çekemeyenler Seninkisi dalga ise
  Buz koysun yüreğine Benimkisi yürekten.

  İndim çeşme başına Ay aydındır içilmez
  Sabun koydum taşına Selviliktir geçilmez
  Sevda nedir bilmezdim Gönül bir top ibrişim.
  Sen getirdin başıma . Dolaşırsa açılmaz.

  Yengem çıkmış mahalleye Elmayı bıçakladım
  Topluyor kaşıkları Çevreyi saçakladım
  Yenge nasıl ayırdın Karanlıkta yar diye
  Biz gibi aşıkları. Yastığı kucakladım.

  Karpuz kestim ortadan Süpürgemin telleri
  Yarim girdi portadan Süpürüyor yerleri
  Bileydim yar olduğunu Salla yarim mendili
  Aç kalkardım sofradan Gelsin sevda yelleri.

  Uyumuş kalmışım Mendilimi uçurdum
  Şu ayvanın dibinde Kavak yapraklarına
  Ölüm var ayrılık yok Ben yarimi düşürdüm
  Yarda benim kalbimde. Sevda yataklarına
  2. Mani Atışmaları:
  Kızlar:
  Mani maniyi açar
  Mani bilmeyen kaçar
  Gelin kızlar atışalım
  Hangimiz üste çıkar.

  I.Kız: II.Kız:
  Ahretimin boynunda Ak hindi beyaz hindi
  İki beşi bir yerde Hindi kümese girdi
  Gel ahretin gidelim Oğlu olan düşünsün
  Baylarımız bir yerde Kızlar beş bine bindi

  1.Kız ll.Kız
  Bizim evin önünde Dere boyu dişbudak
  Karyola parçaları Koparalım bir budak
  Dinle ahretim dinle Gelini tellemişler
  Ayrılık türküleri Almışlar pembe duvak

  I.Kız ll.Kız
  Denizde mataramız Elek elek içinde
  Ayrı düştü aramız Elek tekne içinde
  Ahret ayrı olsak da Tekirdağ'ın kızları
  Yürektendir yaramız İpek yelek içinde

  I.Kız: II.Kız:
  Erik altında durma Geline bak geline
  Erik dalını kırma Kına yakmış eline
  Ahretine bakıp da Gelin kendi gidecek
  Benim kalbimi kırma Damat beyin evine

  I.Kız: II.Kız:
  Ahret hilal kaşını Kaleden altım keser
  Aldı gitti başını Fidan boylum gezer
  Seller gibi akıttım Tekirdağ'ın içinde
  Ben gözümün yaşını Yoktur yarime benzer

  I.Kız: II.Kız:
  Temelin altı kaya Kara kara böcekler
  Basmaya bak basmaya Duvarı delecekler
  Ahretimden vazgeçmem İstemediğim yere
  Götürseler asmağa Zorla mı verecekler

  I.Kız: II.Kız:
  Ah översin översin Ay Urumlu, Urumlu
  Öküzleri döversin Bacaları kurumlu
  Alıştırma elini Öyle bir yar sevdim
  Sonra beni döversin Hepsi koca burunlu

  I.Kız: II.Kız:
  Entarisi cim ,cimi Armut dalda sararmış
  Soyadım inci mi ? Yarim beni sorarmış,
  Dün gece neredeydin Hasta mı oldun yarim?
  Koynumun güvercini Elin yüzün sararmış.

  I.Kız: II.Kız:
  Asmada üzüm sana Aşağıdan gelir misin
  Kem midir gözüm sana? Yolları bilir misin
  Seher yıldızı gibi Elindeki mendili
  Dikmişim gözüm sana İstesem verir misin?

  I.Kız: II.Kız:
  Ata biner allanır Avluda kara kabak
  Bacakları sallanır Yuvarlak, yuvarlak
  Çalımından utanmaz Davuteli'nin kızları
  Emanet at kullanır Avanaktır avanak

  I.Kız: II.Kız:
  Ay etine etine Ay aparım, aparım
  Girdim çitin içine Gökte yıldız kaparım
  Sakın gönül vermeyin Tekirdağ'ın kızlarını
  El alemin piçine Dana fiyatına satarım

  I.Kız: II.Kız:
  Ayağımda kundura Ayakkabım var benim
  Yürüdüm dura dura Bir karış topukları
  İstediğim kızları Piyasaya çıkmışlar
  Alırım vura vura Tekirdağ'ın kopukları

  I.Kız: II.Kız:
  Bahçelerde bal kabak Bahçemin kapısını
  Açılır tabak tabak Açamıyorum yarim
  Beni beğenmedin de Anneme duyurmuşlar
  Aldığın kabağa bak Kaçamıyorum yarim.

  I.Kız: II.Kız:
  Cam cama eklenir mi? Çantası var kolunda
  Cam dibi beklenir mi ? Gezer sahil boyunda
  Üç sene bekle dersin Bu ne kadar güzellik
  Üç sene beklenir mi ? Melek mi var soyunda?

  I.Kız: II.Kız:
  Derede yılan bağırır Elbisemin önüne
  Kız senin neren ağarır? Sıraladım mor düğme
  Düştüm sarhoş eline Hasta mıydın be yarim
  Yorgun her yanım ağrır Niye gelmedin düğüne ?

  I.Kız: II.Kız:
  Giden eşekli oğlan Giden tren durmaz mı?
  Beli fişekli oğlan Mektup versem almaz mı ?
  İşaretten anlamaz İkimize bir yastık
  Eşek kafalı oğlan. Acep kısmet olmaz mı ?

  I.Kız: II.Kız:
  İn dereye dereye Ah dedim oydun beni
  Ne ineyim dereye Bu hale koydun beni
  Babanın parası yok Yelkensiz gemi gibi
  Seni evlendirmeye Ortada koydun beni

  I.Kız: II.Kız:
  İstanbul'a giderken İstanbul'a giderken
  Hangi rüzgarlar esti İzin mi kaldı yarim?
  Şu dalgalı saçını Muratlı kızlarında
  Hangi berberler kesti. Gözün mü kaldı yarim ?

  I.Kız: II.Kız:
  İstanbul'a giderken İstanbul'dan gelirken
  Bir teneke kum aldım Var altı istasyon
  Unutmadın mı ahret, Benim yarim kullanıyor
  Ben bıraktım, sen aldın Altmışlık Fergison.

  I.Kız: II.Kız:
  Su akar ulam ulam Sarılım, var olasın
  İçinde kara yılan Sineme yar olasın
  Ne zamansa benimsin Bana yar çok ama
  Mavi takımlı oğlan. İsterim ki sen olasın.

  3- Evlenme Adet Ve Törenleriyle İlgili Maniler:
  Ay atlılar atlılar Ayakkabım var benim
  Geliyor Muratlılar Altları delik delik
  Kız görmeye gelmişler Benim yare zor geldi
  Muşmula suratlılar. Beş tane beşi birlik

  Ayakkabın teki Benim saçlarım uzun
  Akşamdan beri kayıp Örmüyorlar sevdiğim.
  Nişan olmadan çocuk Seni bana münasip
  Senle konuşmak ayıp. Görmüyorlar sevdiğim.

  Dere boyu dişbudak Elimde sarı kağıt
  Koparalım bir budak Dür de üstüne yat
  Gelini tellemişler Yar ben sana varırım
  Atmışlar pembe duvak On bilezik bir saat.

  Entarimin moruna Entarisi kırmızı
  Gitmem köylü oğluna Ben annemin bir kızı
  Beşibiryerde taksa Beni alacak oğlan
  Yine girmem koluna. Ballı köyün yıldızı.

  Entarimin moruna Erik çiçek açmadan
  Girmem köylü oğluna Altı gölge olur mu ?
  Gitcem şehir oğluna Küçücüğüm, sevdiğim
  Taksın beni koluna Benden gelin olur mu ?

  Fırın üstünde fırın Entarim kara dallı
  Vurun davullar vurun Ucunda para bağlı
  Bekir yarim geliyor Işıklar'ın kızları
  Evliler geri durun. Dokuz motordan pahalı

  Uzun saçı örmezler Geline bak geline
  Seni bana vermezler Kına yakmış eline
  Kalk kaçalım çavuşum Gelin kendi gidecek
  Gece yarısı görmezler. Damat beyin evine

  İndim derelerine İndim dereye çık düze
  Bilmem nerelerine Şimdi kızlar beş bine
  Kara kına yollamış Beş bini veren alır,
  Yar benim ellerime. Vermeyen bekar kalır.

  Karanfil deste deste Kar yağıyor sine sine
  Gel beni babamdan iste Kozyörük deresine
  Eğer babam vermezse Yarla lades tutunduk
  Kır atını iyi besle Bu nişan çevresine

  Karadır kaşlarımız Kara dut yemeli
  On altıdır yaşlarımız Altında eğlenmeli
  On altı yaştan beri Bu bekarlık çekilmez
  Bağlıdır başlarımız. Kasım ola evlenmeli

  Kuyu kazdırıp durma Karanfilim üç çatal
  Suyu azdırıp durma Üçü de ayrı açar
  Başkasına bakıp da Şu Tekirdağ kızları
  Beni kızdırıp durma. Alır bohçayı kaçar.

  Kaşıkçı minaresi Malkara’nın yolları
  Yanıyor idaresi Sıvayayım kolları
  Karabezirgan kızları Oğlan sana gidiyorum
  Beş bin lira tanesi Tutsana davulları

  Motor geliyor Mandaları sat baba
  Arkası tenekeli Bana altın yap baba
  Kalkmış beni istiyor Bana altın yapmazsan
  Tekirdağ tevekkeli. Senin kızın yok baba

  Motor geliyor motor Oğlanın adı Hakkı
  Motorun bacası yok Şişeler dolu rakı
  Kalkmış beni istiyor On bilezik, bir saat
  Pantulun paçası yok. Bin lira baba hakkı

  Yeşil taksi geliyor Yumurtanın sarısı
  Barbaros'a gidiyor Yere düştü yarısı
  Ablam gelin olacak On beşine girmeden
  Sıra bana geliyor Oldu subay karısı

  Darbukanın içinde Parmağındaki yüzük
  Yılanın kemikleri Halka mı yar halka mı?
  Oğlan sana geleceğim Candan mı seviyorsun?
  Hazırla binlikleri Yoksa yarim dalga mı ?

  Darbukamın ucunda Ayakkabımın teki
  Yıldıza bak yıldıza Akşamdan beri kayıp
  Ben pahalıyım şekerim Biz nişanlı değiliz
  Sen ucuza bak ucuza Bize konuşmak ayıp

  Cam dibinde durursun Derenin sularına
  Cama tık tık vurursun, Kuş konar kenarına
  Saçıma ilişirsen O kız bana varacak
  Beni almış olursun. Kış veya yaz başına

  Ahmet’im uyansın Ocak başında maşa
  Altın kemer kuşansın Kalk adam beni boşa
  Ahmet’i gören kızlar Boşayacaksan tez boşa
  Sözlüsünü boşasın Kalmayalım kışa

  Mendilimi yıkarım Mendilim kara dallı
  Seremem çardaklara Uçunda para bağlı
  Fazla yarim yok benim Müstecep’in kızları
  Veremem ortaklara Güzel ama çok pahalı

  Derenin servileri Parmağındaki yüzük
  Çevirin dünürleri Halkaya da benziyor
  Her yiğit harcı mıdır? Yar senin baktıkların
  İstemek sevdiğimi. Dalgaya da benziyor.

  Yarimin adı İsa Tarlası ayrıklıya
  Biraz çorapları kısa Ben gitmeme çarıklıya
  Ben İsa'ya varacam Allah kısmet ederse
  Evleri yakın olsa. Boynu kravatlıya.
  4- Alkış(Dua) Manileri:
  Ak dutlar, kara dutlar Ay doğar aydır Allah’ım
  O dutları kim toplar Gün doğar gündür Allah’ım
  Asker olan yarime Canımı sıklet aldı
  Gölge olsun bulutlar Yarimi gönder Allah’ım

  Ayna attım çayıra Beyaz giyme toz olur
  Şavkı vurdu bayıra Siyah giyme söz olur
  Benim nazlı yarimin Gel beraber gezelim
  Sonu gelsin hayıra Muradımız tez olur

  Camide büyük kubbe Çimde otlar tavuklar
  İmam sırtında cübbe Gündüzleri yumurtlar
  Etmeli günahlara Koyun güden yarime
  Canı gönülden tövbe Gölge olsun bulutlar

  Dere boyu düz gider Dere boyunda dutlar
  İnce belli kız gider Dutlar kökünden parlar
  Kız yolunu şaşırmış Askerdeki yarime
  İnşallah bize gider. Gölge olsun şu dutlar

  Elimi soktum astara Entarisi karadan
  Elimi kesti testere Dağlar kalksın aradan
  Dua ettim Allah'a Ayrı düşen kulları
  Güzel bir kız göstere Kavuşturur Yaradan

  Malkara bayır olsun Mısır ektim azmasın
  Arkası çayır olsun Gelen geçen kazmasın
  Benim gözlerim kara Ben yarimle konuştum
  Yarimin çakır olsun Allah günah yazmasın

  Mavilimsin maşallah Sarı gülüm sararsın
  Sen benimsin inşallah Sararıp da solarsın
  Kavuşmadık yar olmaz Bana yar çok ama
  Kavuşuruz inşallah İsterim sen olasın

  Su yollarımız çamurdur Yetmiş üçü bitirdim
  Yarim bana dargındır Bir yeni yıla daha girdim
  Dargınsa dargın olsun Tanrım şükürler olsun
  Sonumuz hayırdır Bu günlere eriştim.
  5-Kargış(beddua) Manileri
  Ayna attın çayıra Havada uçan kırlangıç
  Şavkı vurdu bayıra Kanadı ayrıç ayrıç
  Beni yardan ayıran Beni yardan ayıran
  Sürüm sürüm sürüne Kan kussun avuç avuç.

  Gitme yarim pazara Kara kaytanı mensiz
  Uğratırlar nazara Kalbim karardı sensiz
  Yarim ölmüş diyenler Şilteni yılan soksun
  Kendi düşsün mezara. Nasıl yatarsın bensiz

  Kara kara kartallar Portakal dilim, dilim
  Kara yazı yazanlar Darılmaz benim yarim
  Cennet yüzü görmesin Ne dedim de darıldın?
  Aramızı bozanlar. Kurusun ağzım dilim.

  Muratlı'nın yollarını Sini sini şekerler
  Sen mi yaptın kaldırım ? İçine gül ekerler
  Benden başka seversen Beni sana vermezler
  Vursun seni yıldırım Günahımı çekerler.

  Sular coşkun akarsa Seneler geldi geçti
  Yatağından çıkarsa Ah neler geldi geçti
  Haram olsun şu gözler Şu feleğe ettiğim
  Başkasına bakarsa Sitemler geldi geçti
  6- Mektup Manileri:
  Bahar geldi, yaz güzel Bizim bahçe otlanmış
  Merhameti az güzel Gel ahretim kazalım
  Ben sana aşık oldum İkimizin baylara
  Defterine yaz güzel Birer mektup yazalım.

  Entarimin beyazı Kara katranım yok
  Dama kapadım kızı Suya batıranım yok
  Elinden mi gelmez Yare mektup yazdıkça
  İki satır bir yazı Alıp götürenim yok.

  Karşı karşı duralım Karanfilim süt beyaz
  Telefonu kuralım, Bir şeyini istemem
  Sen orada ben burda Yalnız kaldım bu yaz
  Nasıl ayrı duralım Mektubu kısa yaz.

  İstanbul'a giderken Mektup yazarsan yarim
  Sol tarafta hastane Koy kibrit kutusuna
  Yarimin mektubunu Bizim ordan geçerken
  Geciktirme postane At evin arkasına

  Mektup yazdım karadan Mektup yazdım sarı kağıt
  Dağlar kalksın aradan Ağlarım her saat
  Ayrılık pek çok gitti Sen orada ben burda
  Kavuştursun Yaradan Nasıl durayım rahat.

  Mektup yazarsın yarim Okula gider misin ?
  Sarı kurdele bağla Sen koyun güder misin?
  Ben yazarken ağlarım Gönderdiğim mektubu
  Sen de okurken ağla Sen kabul eder misin?

  Postacı gelir gelmez Oğlanın adı Zeki
  Kapıyı zillendirir Omuzunda ceketi
  Benim de bir yarim var. Sol cebinde geziyor
  Dilsizi dillendirir Mektupların paketi.

  Oya örerim oya Saçlara bak saçlara
  Oya örmesi sevap Demet urganı gibi
  Gönder yarim bir mektup Bana mektup yazmışsın
  Ben de vereyim cevap Ananın gözü gibi

  Tekirdağ'a giderken Yazı yazarım Latince
  Sol tarafta hastane Kalem defter bitince
  Yardan gelen mektubu Sen bekar değil misin?
  Eğlendirme postane. Bekle horoz ötünce.

  Al eline kalemi Denizde kum ziyade
  Yaz başına geleni Asker oldum piyade
  Seni sevdim seveli Seni ben çok severim
  Oldum döşek veremi Hayatımdan ziyade.

  Hatırladım yadını Beyaz giyme sevdiğim
  Unutmadım tadını Ben beyaz yıkayamam
  Hiç kimseler silemez Mektubunu alırım
  Kalbimdeki adını. Konuşmağa çıkamam.

  Ovada kavunlar Mani mani mani kelam
  Al çapayı kaz yarim Benden yare çok selam
  Maniye başlıyorum İncinip gücenmesin
  Al kalemi yaz yarim. Bende gelcem bir zaman
  7- Öğüt Manileri:
  Asfaltta gezme yarim Bizim eve gelmek var
  Asfalt güzeli derler Yemeni çevirmek var
  Oku sevdiğim oku Düşün, düşün al yarim
  Okuyanı severler Sonunda geçinmek var

  Bizim evin önünde Karşıda kara katır
  Ayvalar şişman olur Eşek gibi yan yatır
  Müstecep'in kızlarını Şu zamane kızlarında
  Almayan pişman olur. Ne saygı var, ne hatır.

  Karşımda donup durma İnme yarim dereye
  Boynunu vurup durma Uyur uyanamazsın
  Beni sana vermezler Verme beni ellere
  Kendini kırıp durma Görür dayanamazsın.

  İnme bizim mahalleye İn dereye dereye
  Çamurdur kayarsın Dere çakılı yarim
  Bizim mahalle kızları Al bizim sülaleden
  Dalgacıdır yanarsın Benim akıllı yarim

  Mantomun cebi dardır Unut beni anıyorsan
  İçinde neler vardır Buzlu su iç, yanıyorsan
  Sabır et be sevgilim Durma avcunu yala
  Sabırda neler vardır. Seveceğim sanıyorsan

  Mendil bağladım yandan Sigaranı iç oğlan
  Seni seviyorum candan Bizim yoldan geç oğlan
  İki yarla bu iş olmaz Bizim yoldan geçerken
  Vazgeç sen eski yardan. Durma doğru geç oğlan

  Şu derenin odunu Susadım su isterim
  Yakan bilir tadını Kırmızı sürahiden
  Kız doğuran analar Yari güzel istersen
  Gülsüm koysun adını. Al bizim sülaleden

  Tepside üzüme bak Vur daireye gümlesin
  Biraz da gözüme bak Bekar olan dinlesin
  Eller ne derse desin Evli olan var ise
  Sen banim sözüme bak. Yanımıza gelmesin

  Bahçelerde hasır olur İn dereye dereye
  Bakalım nasıl olur İnmeseniz olmaz mı ?
  Yavuklusu olmayan çocuk Yarim şu sigarayı
  Üzüntüsünden berduş olur. İçmeseniz olmaz mı ?

  Su gelir akma ile Bahçede taş olmaz
  Taş bina yıkma ile Dört ayaklı kuş olmaz
  Adama kız verseler Seveceksen candan sev
  Fiyaka satmayla Yalan sevgi hoş olmaz

  Kara ağaç altında Taş üstüne oturma
  Uyuma yar uyuma Kumaşını batırma
  Boy resmimi vereceğim Madem beni seversin
  Kimselere duyurma. Geç karşıma utanma.

  Ateş başında ibrik Yapraklar arasında
  Kağıt dolusu kibrit Ayvalar şişman olur.
  Sana gelirim ama Bıyık Ali Kızlarını
  Bir hafta daha sabret Almayan pişman olur.
  8- Davulcu Manileri:
  Allı beyazlı olur Aşağıdan beri geldim
  Bahçede kirazlı olur Düştüm davulumu deldim
  Sahura kalkmayanın İki gözüm benim ağam
  Orucu nazlı olur Ben sana yine geldim

  Avludan kara kedi atladı Davulumun üstü yaydan
  Davulcunun ödü patladı Kalmadı üstümde mintan
  Korkma davulcu korkma Verin ağalar beş on kuruş
  Ağam keseyi yokladı Alayım sırtıma mintan

  İşte geldim kapınıza Ne uyursun, ne uyursun?
  Bir taş attım başınıza Bu uykudan ne bulursun?
  Selamün aleyküm diyerek Kalk ye, oruç niyetlen
  Selam verdim hepinize Cenneti alayı bulursun

  Ne ola benim ola Şekerim var ezilecek
  Kalbimiz nurla dola İnce bezden süzülecek
  İki gözüm efendim Beklemeyim ağalar beni
  Ramazan mübarek ola Çok yarim var gezilecek
  9- Niyet Manileri:
  Ak bakırı doldurdum Ak hindi beyaz hindi
  Dolu diye kaldırdım Hindi kümese girdi
  Ben yarimi kandırdım, Oğlu olan düşünsün
  Naylon yelek aldırdım. Kızlar beş bine bindi

  Armudumu dişledim Armut koydum sepete
  Sapını gümüşledim Yari gördüm tepede
  Ben yarimin ismini Öyle bir yar sevdim ki,
  Fistanıma işledim Şan olsun memlekete.

  Arpa biçtim az kaldı Al şalım, yeşil şalım
  Başağını aldım, saz kaldı Dağları dolaşalım
  Merak etme sevdiğim Aramız derya deniz
  Kavuşmamız az kaldı Biz senle nasıl buluşalım?

  Ana moru ana Aslının dediğini
  Yoğursana bazlama Cebinin deliğini
  Gönder beni gideyim Burda cennet istesen
  O nazlı teyzeme. Ver benim sevdiğimi

  Asker yapar talimi Bahçelerde pırasa
  Kimse bilmez halimi Yaprağına kar yağsa
  Hem askerlik hem sevda Bu gün tellal bağırsa
  Öldürecek yarimi Herkes sevdiğini alsa

  Bahçelere gel yarim Ben bir tavşan olaydım
  Gül vereyim al yarim Avlu dibi eşerdim
  Senin garip duruşun Bende talih olsaydı
  Ayrılıkmış be yarim Sevdiğime düşerdim.

  Bahçeye giriyorsun Ben bir evler yaptırdım
  Çilek mi ekiyorsun? İki oda, bir mutfak
  Sararmışsın solmuşsun Senin askerliğin varsa
  Sevda mi çekiyorsun ? Benim de yaşım ufak.

  Başörtümün gülleri Bu gün hava bulutlu
  Yana bakıyor yana Senin talihin kutlu
  Ahret senin sevdiğin Seni bir daha görsem
  Bana bakıyor bana Benim için ne mutlu

  Denizde kara balık Derin kuyu derindir
  Geliyor çalık çalık Suyu buzdan serindir
  Sanma yüzüm gülmüyor Merak etme be yarim
  İçerim yanık yanık Belki kısmet senindir.

  Dere boyunda nane Gidene bak gidene
  Ne diyorsun be anne Gül sarılmış dikene
  İlk yarime vermedin Allah sabırlar versin
  Bundan ayrılmam anne. Gizli sevda çekene

  Gemiler yanaşmaz mı ? Erik dalda saklanır
  Sandallar dolaşmaz mı ? Durdukça ballanır
  Sil gözünün yaşını Güzel kızın yanakları
  Ayrılan kavuşmaz mı ? Öptükçe allanır.

  Entarisi deneme Kalmadı hiç kuruntum
  Kaşlar benzer kaleme Benim senden umudum
  Oğlan seni koyacağım Dinlemem dedikodu
  Yedi türlü vereme . Ben yarimden hoşnudum.

  Kara tuzlar tuz gibi Karanfilim katmerli
  Sular akar buz gibi Al koynuna at beni
  Gel sarılıp yatalım Benden güzel bulursan
  İki karanfil gibi Tut kolumdan at beni

  Karanfilim üç çatal Kaşların mildir yarım
  Üçü de pembe açar Gel beni güldür yarim
  Muratlı'nın kızları Evimiz ayrı ama
  Yatsıdan sonra kaçar. Gönlümüz biridir yarim

  Kar yağıyor alçaklara Mani benim ezberim
  Serpilir saçaklara Kan ağlıyor gözlerim
  Öyle bir yarim var Ben o yarin yolunu
  Sığmıyor kucaklara. Ölene dek gözlerim.

  Manici başıyım Mendil versem almazsın
  Cevahir taşıyım Sen mendilsiz kalmazsın
  Beni soracak olursan Sigaranı yakayım
  On beş yaşındayım. Sana zahmet olmasın.

  Muratlı'nın camileri İki taksi geliyor
  Yayılıp yıkılıyor Hangisine bineyim
  Gönder yarim resmini Benim iki yarim var
  Çok canım sıkılıyor. Hangisine gideyim.

  İn bahçeye bahçeye İnanlı çeşmeleri
  Bahçe patates gibi Avlusuzdur, avlusuz
  Benim sevdiğim erkek İnanlı oğlanları
  Mecmuada artist gibi Namussuzdur , namussuz.


  İndim dere boyuna İstanbul hastanesi
  Ayazmadan su içtim Elli kuruş tanesi
  Sanma seni seviyorum Sevda hastalarının
  Seninle dalga geçtim . Bakırköy hastanesi

  İn dereye dereye Uzun yollar uzasın
  Yar ben inecek miyim ? Koyunlar kuzulasın
  Verdin bana bir sevda Daha dört sene duracam
  Yar ben ölecek miyim? Beşlikler ucuzlasın

  Oğlanın adı Metin Tren boyunca çiçek
  Çini tabakta zeytin Trenler geçmeyecek
  Kimselerde gözüm Benim sevdiğim oğlan
  Yare gitmek niyetim Sigara içmeyecek

  Yeşil biber ekerim Yol üstünde durmalı
  Dibine su dökerim Güzel bir kız bulmalı
  Eller almış yarimi Ona bir gül vererek
  Ben derdini çekerim Yüreğinden vurmalı

  Yüklü üstünde pire
  Atladı gitti yere
  Beni alan çocuklar
  Vursun şak diye yere.
  l0- Mesleklerle İlgili Maniler:
  Araba gelir taşlıktan Ballı köyün ağaları
  Dingil çıktı başlıktan Doldur ambarları
  İstanbul memurları Köye kız verenler
  Yürüyemez açlıktan. Çadır oğlanları.

  Bu gün günlerden pazar Bu gün hava bulutlu
  Katipler yazı yazar Terzilere ne mutlu
  Gidin sorun katibe Terzi kızı görünce
  Hep ayrılık mı yazar? Vazifeyi unuttu.

  Çiftçilerin edası Denizin dibi mermer
  Cepte yoktur parası Elimi soksam terler
  Gitmeyin kızlar çiftçiye Benim bir yarim var
  Çıkaramaz traktör parası Hem kahveci hem berber.

  Hastane yolları Kanaviçe işlerim
  Paket taşı olmalı Terzi benim müşterim
  Bir insanın sevdiği Ben terziye gidersem
  Başöğretmen olmalı Kol saati isterim.

  Mandaları karaman Masa üstünde roman
  Kaybolursan aramam Okurum zaman zaman
  Ben bir esnaf kızıyım Benim gideceğim yar
  Çiftçilere yaramam Başöğretmene benzer

  Sevdiğim bir sporcudur Susurluk çayırları
  Hücumları durdurur Çal asker boruları
  Her şeye veda etti Yarime giydirmişler
  Kalan bir can borcudur. Öğretmen urbaları

  Vurun kızlar daireyi Sen pancar ekmedin mi ?
  Gümledelim mahalleyi Ekte bak nasıl olur
  Kahveciler duyarsa Sen bana çekmedin mi ?
  Kapar gelir kahveyi Çekte bak nasıl olur.
  11- İş-İmece Manileri:
  Ben bir evler yaptırdım Bu gün ayın beşidir.
  Rengi akşam güneşi Entarisi yeşildir.
  Yeter dalga geçtiğimiz Yeşil entarili oğlan
  Ciddi yapalım işi. Ne vakit olsa iştedir.

  Gündoğdu tarlasında Kara kara karınca
  Yarim harman olur mu ? Karıncaya varınca
  Eski yar yakmış seni Ben yarimi özledim
  Benden derman olur mu? Perçemine varınca

  Karşıdan gelenlere Kara kara kaşlarım
  Gül, karanfil haşlarım Gül, karanfil haşlarım
  Her yan bakan kızın Her yan bakan kızın
  Alnını karışlarım. Alnını karışlarım

  Karanfilim , ıtırım Kara çadır is tutmaz
  Hasta oldum yatarım Beylik martin pas tutmaz
  Bana doktor kar etmez Ben bu dertten ölürsen
  Sevdiğimi getirin Elin kızı yas tutmaz

  Karanfilin kalburda Kara kara böcekler
  Neler vardır sonunda Duvarı delecekler
  İkimiz bir ölelim İstemediğim yare
  Çift koysunlar tabuta Zorla mı verecekler ?

  Kalıplarda menteşe Kara kara yaş kına
  Fiyatı yetmiş beşe Elim değdi fışkına
  Gel sevdiğim konuşalım Kibrit oldum yanarım
  Burası tenha köşe. Yar senin aşkına.

  Karanfilim üç çatal Kaleden attım keser
  Üçü de pembe açar Fidan boylum gezer
  Gece çuvalda yatar Tekirdağ'ın içinde
  Gündüz fiyaka satar Yoktur yarime benzer

  Kara ağacı kaldırdım Kara üzüm salkımda
  Dibinden kum aldırdım Yar benim aklımda
  Ben yarimi kandırdım Şu yarimin sevgisi
  Naylon çanta aldırdım. Can evimin altında

  Karanfilim saksıda Kapıdan geçti yarim
  Yarim gelir takside Yaramı deşti yarim
  Ben yarimi beklerim Uydu eller sözüne
  Ezan ile yatsıda. Benden vazgeçti yarim.

  İn dereye dereye İndim çeşme başına
  Dere bulanık yarim Bir kız çıktı karşıma
  Sen orada ben burada Sevda nedir bilmezdim
  Bize ölüm yok yarim. O da geldi başıma.

  Karadeniz üstünde İn dereye dereye
  Kalayladım kazanı Toplayalım taşları
  Yarim senin aşkından Senin yarla benim yar
  Tutamadım Ramazanı. Mahalle arkadaşları.

  İndim dereye durdun İndim aşağı mahalleye
  Dokuz güvercin vurdum Topladım kaşıkları
  Dokuzunun içinde Ablan ayırdı yarim
  Ben Ali'ye vuruldum. Biz gibi aşıkları.

  Yazdan toplar erzakın
  Kışa saklar karınca
  Hocamız bizi affeder
  Yalvarıp yakarınca
  12- Gelin Kaynana Manileri:
  Bizim evin önünde Denizde kayık yüzer
  Zerdali, şeftali Annem kendini üzer
  Annesi istemez Üzme anne kendini
  Oğlu oldu zırdeli. Damadın benden güzel.

  Dağda meşe yarması Elimde kara bıçak
  Fenadır kaynanası Sapından tutulacak
  Fenaysa fena olsun Genç kızların günahı
  Oğlu altın damlası. Anadan sorulacak.

  Elbisem sarı olsun Elma attım geline
  Sararıp da solmasın Gelin almaz eline
  Sevdiğimin annesi Yazık olsun geline
  Beğenmezse almasın. Düştü sarhoş eline.

  Gece vakti erişti Rakı koydum şişene
  Çıkrık önüne apıştı Geç kaynana köşene
  Çekişmeyelim kaynana Ne korkak oğlun varmış
  Bize gömlek çıkıştı. Yatıramadık döşeğe.

  Sarı kavun dilimi
  Tut kaynana dilini
  Şimdi oğlun gelirse
  Kırar kambur belini.
  13-Evlenme Törenleri Ve Çeşitli Toplantılarda Söylenen Maniler:

  Ahretimin boynunda Ana ilk tepe, ilk tepe
  İki beşi bir yerde Kamyon gelir diktepe
  Gel Ahret gidelim Benim yarim okuyor
  Baylarımız bir yerde. Tekirdağ'da mektepte.

  Ata binerek geldi Bahçelerde filbahri
  Çayda inecem geldi Var git ellerin yari
  Kara gözlü yarımı Sen bana yar olamazsın
  Yolda göreceğim geldi. Yüzüme gülme bari

  Bizim camın altında Bizim evin önünde
  Ahmet mektup okuyor Dökümcü fabrikası
  Gül takmış yakasına Bir şey istemem yarim
  Yol gittikçe kokuyor. Bir ayak makinesi.

  Cevizin dalı seyrek Çığıl tepe taşcazı
  Cebimden düştü çeyrek Çın çın öter kuşcazı
  Bu devir kurulalı Yaktı beni kül etti
  Dengine giden seyrek. Anadolun kızcazı.

  Dam başında ısırgan Denizin içinde enser
  Kafir misin Müslüman ? Ucu yeşile benzer
  Gel bir kere öpeyim Şam'ı ve şarkı gezdim
  Vallah billah ısırmam. Yoktur yarime benzer.

  Derelere ineceğim Derenin kılçıkları
  Ormanı inleteceğim Boynumun boncukları
  Annen almam dermiş Bir yıl daha geçerse
  Oğlunu delirteceğim. Yakarım çocukları.

  Dere boyu kızılcık Elek elek içinde
  Kız saçların kıvırcık Elek tekne içinde
  Çoktan beri gülmedim Tekirdağ'ın kızları
  Güldür beni azıcık. Temiz yelek içinde.

  Ey yayalar yayalar Fırın üstünde fırın
  Çimen bağladınız mı ? Hanımlar şöyle durun
  Gidiyoruz buradan Şimdi yarim geçecek
  Kızlar ağladınız mı ? Hepiniz selam durun.

  Haksız yere yanamam Hırsız geldi çarptırdım
  Boş sözlere kanamam Yare elimi sıktırdım,
  Her derde katlanırım Bir güzelin birine
  Cefan dayanamam. Ben gönlümü kaptırdım.

  Hoş geldin , sefa geldin Giden oğlan geri bak
  Oturtmaya yerim yok Aldığın gönlümü bırak
  Sana kahve pişirsem Yare gidecem ama
  Cezve delik, şeker yok. Yollar çok uzak.

  Gidene eş olayım Karaağaç yaprağını
  Paltona peş olayım Üflesem kuruturum
  Sigaranın üstüne Yarim senin sevdanı
  Cilveli kuş olayım. Ölürsem unuturum.

  Kadife yelek giydim Karanfil eşim, gül eşim
  Elimle güle değdim Gel beni güldür eşim
  Ne söylersem darılmam Bir gün seni görmezsem
  Ben sana boyun eğdim . İleri gitmez işim.

  Kara dutun dalını Kara dut parmak gibi
  Eritirler balını Yemesi kaymak gibi
  Gel sana öğreteyim Benim bir yarim vardır
  Hovardalık yolunu. Şişede bir konyak gibi.

  Karşıda yansın lüküs Kaşların kara yarim
  Tarlayı süren öküz Gözlerin ela yarim
  Kara gözlü sevdiğim O senin güzelliğin
  Anadan kalmış öksüz Başına bela yarim.

  Karşı karşı durdunuz Kaynar kazan taşmaz mı
  Telefonu kurdunuz Yol buradan aşmaz mı?
  İkiniz de bir boyda Merak etme güzelim
  Ne de güzel uydunuz. Ayrılan kavuşmaz mı ?

  Pencerede sarı kağıt Portakal soyulmuyor
  Ağlarım saat, saat Feryadım duyulmuyor
  Yari bana verseler Yarimin gül yüzüne
  Uyurum rahat rahat. Bakmakla doyulmuyor.

  Pancar ketkim sel aldı Raftan aldım makası
  İlk yarimi eller aldı Açtım gömlek yakası
  Eştim eştim eşemedim Bizim evden gözükür
  İlk yarime düşemedim. Yavuklumun odası.

  Maviler giymişsin Mantomun cebi var
  Mavi güle dönmüşsün İçinde neler var
  Tanıyamadım seni Sahi söyle be yarim
  Sanki gökten inmişsin. Hesabında neler var.

  Manici başı mısın ? Menekşeler tutam tutam
  Cevahir taşı mısın ? Arasına güller takam
  Göndereyim bin mektup Sevgilim sıladadır
  Cebinde taşır mısın ? Gurbet elde nice yatam

  Masa üstünde testi Mendil mendil şekerim
  Kemer belimi kesti Yol üstüne dökerim
  Orta yerde oynayan Ben sevda bilirim
  İstanbul'un süksesi. İçimden ne çekerim


  Mendilimde gül oya Muratlı'nın yolları
  Gülmedim doya doya Karanfile kokuyor
  Dertlere karıyor Benim sevdiğim oğlan
  Günleri saya saya. Muratlı'da okuyor.

  Mısırın arasında Motor geliyor motor
  Oturdum sırasında Ekinler arasından
  Yarim sigara içer Yarim bana el etti
  Söyleycem babasına Motor arabasından.

  Naştırpa kalayını İçime neler doldu
  Yıkarım dolayını Hayat bana dert oldu
  Dalgacıyım dalgacı Mor sümbüllü vatanım
  Bulamaz kolayımı. Sensiz bir gurbet oldu.

  İndim dere akmıyor İndim çeşme başına
  Yar yüzüme bakmıyor Sabun koydum taşına
  Dokuz daldan gül aldım Gelen geçen okusun
  Yarim gibi kokmuyor. Neler geldi başıma.

  O benim baş şalım Oğlanın adı Murat
  Dağları dolaşırım Bana diyorlar bırak
  Sen yağmur ol ben bulut Ben nasıl bırakayım
  Bir gece kavuşalım. Karaciğerde merak.

  Odam kireç tutmaz Ortaokul önünde
  Kumunu koymayınca Yarim kitap okuyor
  Canım rahat olmaz Elindeki çiçeği
  Sarılıp yatmayınca Bana bakıp kokuyor.

  Otobüsler geliyor Ördeğim suya daldı
  Hepsi de narin narin Kanadı açık kaldı
  Hangisinden inecek Söyleyin dostlar
  Dalgalı saçlı yarim. Yarimi kim aldı.

  Parmağımdaki yüzüğün Rüzgar gibi eseydin
  Yar verdi parasını Kuvvetimi keseydin
  Eğer inanmazsanız Benim sevdiğim kadar
  Arayın arkasını. Sen de beni sevseydin.

  Sarı yeleği sattım Saçlara bak saçlara
  Sol yanıma uzattım Demet urganı gibi
  Yar aklıma gelince Benim bir yarim var
  Üç gün, üç gece yattım. Bahçede fidan gibi.

  Sıra sıra pencereler Suda balık yan gider
  Bakla gözlü çingeneler Açtım yaram kan gider
  Her gün ekmek yerler Geçme kapının önünden
  Gene oruçluyuz derler. Yüreğim hop hop eder.


  Suya giden su kuşu Şu derenin uzunu
  Al şu elli kuruşu Kıramadım buzunu
  Kimden öğrendin yarim? Aldım Çerkez kızını
  Öyle baygın duruşu. Çekemedim nazını.

  Vurun davullar vurun Yaylanın çimenine
  Vurun da geri durun Koyunum kuzuladı
  Biz ikimiz duruyoruz Ben yarimi görünce
  Siz de ikiniz durun. Yüreğim sızıladı.

  Gidiyorum ellere
  Kemer bağla bellere
  Nasıl mekan tutayım
  Yar olmadık yerlere.
  Kaynaklar:
  1-Erman ARTUN, “Adana'da Mani Söyleme Geleneği”, VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir, l997
  2-Ahmet Vefik Paşa,Lehçe-i Osmani, İstanbul, l893, s. 62
  - Şemsettin Sami , Kamus-i Türki, s.1263-1264
  - Niyazi ESET, Mukayeseli ve Neşredilmemiş Maniler , Ankara, l994, s.7-8
  - Pertev Naili BORATAV, Mani Maddesi, İslam Ansiklopedisi c. 7, M.E.B. İstanbul, l993, s.285-288
  - BORATAV . A.g.m. s.286
  3- M.Fuat KÖPRÜLÜ, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, l981
  - Şükrü ELÇİN, Türkiye Türkçesinde Maniler, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, l990, s. 6-7
  - Nevzat GÖZAYDIN, Anonim Halk Şiiri Üzerine, Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı, III (Halk Şiiri) S. 445-450, Ankara l990, s.3-25
  - Sadettin Nuzhet ERGUN- M.Ferid KAM, Konya Vilayeti Halkıyat ve Harsıyatı, s.149
  - Pertev Naili BORATAV, l00 Soruda Türk Halk Edebiyatı, .Gerçek Yayınevi, Gül Matbaası, İstanbul l978, s.185-197
  4- Hikmet DİZDAROĞLU, Halk Şiirinde Türler,T.D.K. Yay. Ankara l969, s.53
  - Şükrü ELÇİN, Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara l98l s.278
  5-Pertev Naili BORATAV,. Mani.... s.287
  6- Erman ARTUN, Tekirdağ Folkloru Araştırması, Tem Ofset, İstanbul, l978, s.93-130
  - Erman ARTUN, Tekirdağ Folklorundan Örnekler, Taner Mat. , Tekirdağ, l983 s.5-22
  - Erman ARTUN, Cemal Ritüeli ve Balkanlardaki Varyantları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, l983, s.97, 127
  - Erman ARTUN, “Tekirdağ'da Hıdrellez Geleneği”, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, l990, Hıdrellez Özel Sayısı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara l990 s.1-25
  - Erman ARTUN, “Çukurova Yörüklerinin Gelenek-Görenekleri ve Bunlardaki Eski Kültür İzleri”,Yörükler, 1.Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı, Ankara,l996 s.25-2
  KAYNAK KİŞİLER
  K-1 - Zehra Aydın, Hayrabolu, l912, öğrenimi yok, Delibedir Köyü, l978
  K-2 - Hayret Akça, Tekirdağ, l940, İlkokul, Osmanlı Köyü, l978
  K-3 - Meliha Ayar, Osmanlı, l928, Öğrenimi yok, Tekirdağ, l978
  K-4 - Fahrettin Ateş, Bıyıklı, l948, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-5 - Fatma Akgün, Kaşıkçı, l935, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-6 - Esma Adlim, Tekirdağ, l93l, Öğrenimi yok, Tekirdağ, l978
  K-7 - Sabiha Akdemir, Tekirdağ, l928, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-8 - Reyhan Akyüz, Tekirdağ, l938, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-9 - Kadir Aydın, Bulgaristan, l916, Ortaokul, Tekirdağ, l978
  K-l0 - Asiye Akıntürk, Şarköy, l932, İlkokul, Şarköy, l978
  K-11 - Güher Apaydın, Ballı, l912, İlkokul, Malkara, l978
  K-12 - Ahmet Akdemir, Banarlı, l954, Lise, Tekirdağ, l978
  K-13 - Saime Akgül, Gölsüz, l917, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-14 - Şaziye Artun,Bulgaristan, l324, Ortaokul,Tekirdağ,l978
  K-15 - Nuriye Amaca, Bulgaristan, l915, İlkokul, Muratlı, l978
  K-16 - Fatma Aslantaş, Tekirdağ, l970, İlkokul öğrencisi, Tekirdağ, l978
  K-17 - Necati Biçer, Tekirdağ , l900, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-18 - Aliye Biler, Malkara, l924, İlkokul, Malkara, l978
  K-19 - Selahattin Baydır, Çorlu, l927, İlkokul, M.Ereğlisi, l978
  K-20 - Fatma Bilgi, Doyran, l900, öğrenimi yok, Malkara, l978
  K-21 - Fatma Bayer, Büyükkarakarlı, l928, İlkokul, Hayrabolu, l978
  K-22 - Tenzile Buğu, Işıklar, l9l0, Öğrenimi yok,Tekirdağ, l978
  K-23 - Afiye Burhan, Seymenli,1338, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-24 - Fatma Başkır, Yukarıkılıçlı, l905, öğrenimi yok, Tekirdağ, l978
  K-25 - Pakize Beyiz, Saray, l9l0, Öğrenimi yok, Saray, l978
  K-26 - Zarife Bulut, Muratlı l931, İlkokul, Muratlı, l978
  K-27 - Şerife Boyalı, Tekirdağ, 1921, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-28 - Ulviye Can, Işıklar, l931, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-29 - Hatice Ceylan , Yukarıkılıçlı, l938, Öğrenimi yok,Tekirdağ, l978
  K-30 - Mehmet Ceylan, Ormanlı, l929, İlkokul, Tekirdağ, l978
  K-31 - Hakkı Çelik, Yurtbekler, l934, İlkokul, Muratlı, l978
  K-32 - Aynur Dinçaslan, Teslim, l955, Lise, Malkara, l978
  K-33 - Ulviye Dubaz, Bulgaristan, l945, İlkokul, Çorlu, l978
  K-34 - Hatice Değirmendere, Kırcalı, l898, İlkokul,Tekirdağ, l978
  K-35 - Hatice Hüngör, Arzulu, l915, İlkokul, Muratlı, l978
  K-36 - Zehra Güven, Yugoslavya, l908, İlkokul, Muratlı, l978
  K-37 -Ali Kızgın, Yunanistan, l917, İlkokul, Uçmakdere,Tekirdağ, 1978
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 14 Haziran 2010