Element Nedir - Element Nasıl Oluşur

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

 1. Ömer

  Ömer Yönetici

  Element Nedir - Elementler Nasıl Oluşur
  Element simgesi her elemente ait bir ya da iki harften -luşan simgelerin uluslararası geçerliliği vardır.

  Ç-k az sayıda elementin bilindiği zamanlarda elementler Plat-'nun Eski Yunanlıların kullandığı t-prak-hava-su ve ateş semb-llerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniy-rdu. Daha s-nra yeni elementler keşfedildikçe tüm elementlerin eninde s-nunda "altın"a dönüşeceği düşüncesinden y-la çıkan simyacılar tarafından güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı bir elemente verildi. - dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya" semb-lleri kullanılıy-rdu.
  At-m kuramıyla tanıdığı J-hn Dalt-n elementlerin simgelenmesi k-nusunda çemberlerden -luşan semb-llerin kullanılmasını önerdi. En s-nunda 1813 yılında J-n Jak-b Berzelius isimli araştırmacı elementlerin adları temel alınarak simgelenmesi fikrini -rtaya attı. Hâlâ kullanılmakta -lan bu yönteme göre:
  • Her element 1 ya da 2 harften -luşan bir simgeyle ifade ediliy-r ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıy-r.
  • Simgelerde sıklıkla elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılıy-r.
  Örneğin: H (Hidr-jen: Hydr-gen) C (Karb-n: Carb-n) N (Az-t: Nitr-gen)
  • Eğer elementin baş harfiyle simgelenen başka bir element varsa bu elementin simgesinde baş harfin yanına İngilizce adının ikinci harfi de ekleniy-r.
  Örneğin: He (Helyum Helium) Ca (Kalsiyum: Calcium) Ne (Ne-n: Ne-n)
  • Eğer elementin İngilizce adının ilk 2 harfi bir diğer elementle aynıysa simgesinde baş harfin yanına bu kez baş harften s-nraki ilk -rtak -lmayan sessiz harf getiriliy-r.
  Örneğin: Cl (Kl-r: Chl-rine) ve Cr (Kr-m: Chr-mium)
  • Bazı elementlerin simgelerinde de bu elementlerin Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınmış. Bu 11 elementin simgeleri ve adları şöyle:
  - Na (S-dyum: Natrium)
  - K (P-tasyum: Kalium)
  - Fe (Demir: Ferrum)
  - Cu (Bakır: Cuprum)
  - Ag (Gümüş: Argentum)
  - Sn (Kalay: Stannum)
  - Sb (Antim-n: Stibium)
  - W (Tungsten: W-lfram)
  - Au (Altın: Aurum)
  - Hg (Cıva: Hydrargyrum)
  - Pb (Kurşun: Plumbum)
  • Ç-ğu yapay -larak sentezlenen yeni elementlerin simgeleriyse at-m numaralarına karşılık gelen Latince rakamlar esas alınarak veriliy-r.
  Örneğin: at-m numarası 116 -lan Ununheksiyum elementinin simgesi -lan "Uuh" 1: uni - 1: uni - 6: hexa kelimelerinin baş harflerinden -luşuy-r.
  • N-t: Sadece birinci harf büyük yazılır:
  - C-: K-balt'ın simgesi
  - C-: (Karb-n m-n-ksit) renksiz k-kusuz tatsız zehirli bir gazdır.

  ELEMENTLER
  Element Grekçe’de “elementa” kelimesinden türemiştir ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bir bilim veya met-dun ilk unsurları anlamına gelen bu kelime ayni zamanda kimyada farklı at-m yapısına sahip 108 madde türlerine de denilir. Ancak simya astr-l-ji ve diğer kadim ökült bilimlerde söz edilen geçen elementler farklıdır. Gerçek bir ez-terik örgüt veya -kulda ez-terik açıdan elementleri tanımak bir -kült eğitiminin ilk sırlarını ilk basamaklarını ilk inisiyas-nlarını -luşturur. Bu açıdan aşağıda sunacağımız bu yazı bazı sırları açıklayacaktır. Bu sırların bazıları daha önce yayınlanmış -lması önemli değildir. Biz ölümlü insanlar açısından birer halen birer sırdırlar çünkü fizik -rtamın idrak sınırlarının ötesindedirler ve tam anlaşılması için bazı içsel anahtarlara sahip -lmamız gerekiy-r. Bu anahtarlar para veya her hangi diğer bir fiziksel **** karşılığında verilmez kendi liyakat ve içsel çabamızla kazanılır. Yine de belirmek isterim ki bu sitede sunduğumuz yazıların bazıların -kunması belli bir sırayı takip etmesinde yarar vardır. Bu yazıyı -kumadan önce Sayıların Erdemi yazımızı -kumanızı öneriririz.
  Kadimler dört beş ve hatta bazen yedi elementten söz ederler. Ancak dördün üzerindeki elementler daha seyyal -ldukları için genelde dikkate alınmaz. Bu elementler hava ateş su ve t-praktır. Evrende her şeyin -nlardan -luştuğu söylenir. Unutmamalı ki kadimler bu unsurların kendileri değil fakat içerdiği prensipleri kast etmişlerdir. 0 halde ateş elementi denildiği zaman akla bir tutuşma değil de ateşi meydana getiren ve simgelediği öz nitelik gelmelidir. Burada yeni görme duyusu yerine zihinsel göz veya sezgi geçerlidir.
  Eski bir inanca göre her element dört ayrı unsurdan ikisini içerir. Bu dört unsur sıcaklık kuruluk ıslaklık ve s-ğukluktur. Ateş sıcak ve kurudur; hava sıcak ve ıslaktır; su soğuk ve ıslaktır ve t-prak s-ğuk ve kurudur.


  ELEMENT BİLEŞİK HETER-JEN KARIŞIM H-M-JEN KAR.
  Metal Ametal S-ygaz Süspansiy-n Emilsiy-n Adi karışım
  MADDE: B-şlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği -lan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde -rtak -lan iki özeliktir.
  HACİM :Maddenin uzayda kapladığı alana denir. Hacim birimleri : m3 dm3 cm3 mm3 Lt
  KÜTLE:Maddenin değişmeyen miktarıdır. Kütle birimleri : kg gr
  EYLEMSİZLİK:Hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir cismi hareket ettirmek istediğimizde cismin göstermiş -lduğu tepkiye denir.
  AYIRTEDİCİ ÖZELLİK:Maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan özkütle erime sı d-nma sı kaynama sı yanma gibi özellikler madde miktarıma bağlı değildir.
  ÖZKÜTLE: (Y-ğunluk):Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Birimleri : gr/cm3
  SAF MADDE :Fiziksel y-llarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama ları vardır. D-ğada 2 çeşit saf madde vardır.
  1-ELEMENT :Aynı tür at-mların bir araya gelerek -luşturdukları fiziksel ve kimyasal y-llarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir. Demir (fe) karb-n (C )
  2-BİLEŞİK:İki veya daha fazla türdeki at-mların belli -ranlarda birleşerek -luşturdukları değişik özellikteki saf maddelerdir. Su ( H2- )

  KARIŞIMLAR
  KARIŞIM: İki veya daha fazla saf maddenin değişik -ranlarda karıştırılmasıyla -luşur. Kum ve su karışımı. Karışımlar istenilen -randa yapılabilir. Yani rastgele yapılabilir. Karışımlar h-m-jen ve heter-jen karışımlar -lmak üzere iki sınıfta incelenir.
  1-H-M-JEN KARIŞIMLAR: Özellikleri her yerde aynı -lan karışımlardır. Örneğin ; çözeltiler alaşımlar gaz karışımları vb.
  2-HETER-JEN KARIŞIM: Özellikleri her yerde aynı -lmayan karışımlardır.
  a-)SÜSPANSİY-N :Bir katının bir sıvı içerisinde çözünmeden ç-k küçük zerreler halinde dağılmasıyla -luşan sistemlerdir. (Katı + Sıvı karışımlar) Örnek -larak ; şeker-su karışımı.
  b-)EMİLSİY-N :Bir sıvının bir başka sıvı içinde çözünmeden ç-k küçük zerreler halinde dağılmasıyla -luşan heter-jen karışımlara denir.(Sıvı + Sıvı karışımlar) örnek: su-zeytinyağı.
  c-)ADİ KARIŞIM . İki veya daha fazla katı maddenin karıştırılmasıyla -luşan heter-jen karışımlara denir. (Katı + Katı karışımı) Örnek -larak ; kum ve taş karışımı.
  Karışımların özellikleri
  1- Karışımları istediğimiz maddelerle yapabiliriz.
  2- Karışımları istediğimiz -ranlarda yapabiliriz.
  3- Karışımı -luşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
  4- H-m-jen veya heter-jen -labilir.
  5- Belli bir f-rmülleri y-ktur.
  6- Saf değildirler.
  7- Karışımı -luşturan bileşenler her -randa karıştırılabilir.

  ELEMENT
  Tek cins at-mdan -luşmuş saf maddelere element denir. Örnek -larak demir(Fe) bakır(cu) vb.
  - Saf yapıdadırlar bu nedenle belirli erime ve kaynama ları vardır.
  - H-m-jendirler.
  - En küçük yapıtaşları at-mlardır.
  - Kimyasal ve fiziksel y-larla daha küçük parçalara bölünemezler.
  - Reaksiy-nlara girerek bileşikleri -luştururlar.
  - D-ğada bulunan elementler 3 grupta incelenir. Bunlar : metal ametal ve s-ygazlardır.

  BİLEŞİKLER
  İki veya daha fazla elementin belirli -ranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybedip -luşturdukları yeni saf maddelere bileşik denir. Örnek -larak iki hidr-jen at-mu ve bir -ksijen(-) at-mu birleşerek H2-(su) bileşiğini -luştururlar.
  - Bileşikler kendilerini -luşturan elementlerin özelliğini göstermezler.
  - Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama larına sahiptirler.
  - Bileşiklerin özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına m-lekül denir.
  - Bileşikler farklı cins at-mlardan -luşur.
  - Kendini -luşturan at-mlara kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.
  - Bileşiği -luşturan at-mlar arasında sabit kütle -ranları vardır.
  - Bileşikler f-rmüllerle gösterilir.
  ÖRNEK: I. Saf madde -lması
  II. Kendinden başka maddelere ayrışmaması.
  III. İki farklı maddenin birleşmesiyle -luşması.
  IV. Elektriği iletmesi.
  Yukardaki ifadelerden hangisi veya hangileri bir maddenin kesinlikle element -lduğunu belirler.
  CEVAP : I. Saf maddeler element ve bileşik -labilir.
  II. Kendinden başka maddelere ayrışmayan maddeler elementlerdir.
  III. İki farklı maddenin birleşmesiyle -luşan maddelere bileşik denir.
  IV. elektriği ileten maddeler metal veya el-ktr-lit çözeltiler -labilir.
  - halde d-ğru cevap sadece II. seçenektir.

  MADDEKİ DEĞİŞMELER
  Fiziksel Değişmeler Kimyasal Değişmeler
  Fiziksel değişme:
  Maddenin m-lekül yapısı b-zulmadan -luşan değişmelerdir. Maddenin şekli değişir. Madde katı sıvı veya gaz halinde bulunabilir. Isı etkisi ile bir halden başka bir hale dönüşebilir. Bunların hepsi fiziksel değişime örnektir. Fiziksel değişmenin temel özelliği maddenin tekrar eski haline dönebilmesidir. Eritilen mumun s-nra d-narak eski haline gelmesi vb.
  Kimyasal değişme:
  Maddenin m-lekül yapısındaki değişikliklerdir. Bu değişmelerde madde yeni özellikte başka maddelere dönüşür. M-leküller -luşurken at-mların özellikleri değişir.
  2Hidr-jen + -ksijen = Su
  Hidr-jen ve -ksijen yanıcı ve yakıcı maddelerdir fakat su ne yanıcı ne de yakıcıdır. Kağıdın yakılması un helvası yapımı mumun yanması demirin paslanması sütün y-ğurda dönüşmesi birer kimyasal değişmedir. Kimyasal değişme s-nrası eski madde y-k -lur. Başka bir örnek yanan kağıt kimyasal değişmeye örnektir.
  ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fiziksel -lay değildir-
  (1) -dunun yanması (2) Suyun buharlaşması
  (3) Tuzun suda çözünmesi (4) Yazın elektrik tellerinin uzaması
  CEVAP : (1) -dunun yanması ; yanma reaksiy-nlar kimyasal bir -laydır.
  (2) Suyun buharlaşması fiziksel bir -laydır . Çünkü madde hal değiştirmiştir yapısı değişmemiştir.
  (3) Tuzun suda çözünmesi fiziksel bir -laydır. Maddenin yapısında bir değişme y-k.
  (4) Yazın elektrik tellerinin uzaması fiziksel bir -laydır. Telin yapısı değişmemiş sadece genleşme -layı -lmuştur.

  N-T: Yanma -layları yeni bir bileşik -luşturma kimyasal -laylardır. Ancak genleşme çözünme ve hal değişiklikleri fiziksel -laylardır.
   
 2. cicozz

  cicozz Çocukluk cicozlarda saklı

  Elementlerin sembollerine göre listesi

  1 - H - Hidrojen
  2 - He - Helyum
  3 - Li - Lityum
  4 - Be - Berilyum
  5 - B - Bor
  6 - C - Karbon
  7 - N - Azot
  8 - O - Oksijen
  9 - F - Flor
  10 - Ne - Neon
  11 - Na - Sodyum
  12 - Mg - Magnezyum
  13 - Al - Aluminyum
  14 - Si - Silisyum
  15 - P - Fosfor
  16 - S - Kükürt
  17 - Cl - Klor
  18 - Ar - Argon
  19 - K - Potasyum
  20 - Ca - Kalsiyum
  21 - Sc - Skandiyum
  22 - Ti - Titanyum
  23 - V - Vanadyum
  24 - Cr - Krom
  25 - Mn - Mangan
  26 - Fe - Demir
  27 - Co - Kobalt
  28 - Ni - Nikel
  29 - Cu - Bakır
  30 - Zn - Çinko
  31 - Ga - Galyum
  32 - Ge - Germanyum
  33 - As - Arsenik
  34 - Se - Selenyum
  35 - Br - Brom
  36 - Kr - Kripton
  37 - Rb - Rubidyum
  38 - Sr - Strontiyum
  39 - Y - İtriyum
  40 - Zr - Zirkon
  41 - Nb - Niobyum
  42 - Mo - Molibden
  43 - Tc - Tekhnetyum
  44 - Ru - Rutenyum
  45 - Rh - Rodyum
  46 - Pd - Palladyum
  47 - Ag - Gümüş
  48 - Cd - Kadmiyum
  49 - In - İndiyum
  50 - Sn - Kalay
  51 - Sb - Antimon
  52 - Te - Tellür
  53 - I - Iyot
  54 - Xe - Ksenon
  55 - Cs - Sezyum
  56 - Ba - Baryum
  57 - La - Lantan
  58 - Ce - Seryum
  59 - Pr - Praseodim
  60 - Nd - Neodim
  61 - Pm - Prometyum
  62 - Sm - Samaryum
  63 - Eu - Evropyum
  64 - Gd - Gadolinyum
  65 - Tb - Terbiyum
  66 - Dy - Disprosiyum
  67 - Ho - Holmiyum
  68 - Er - Erbiyum
  69 - Tm - Tulyum
  70 - Yb - İtterbiyum
  71 - Lu - Lutetyum
  72 - Hf - Hafniyum
  73 - Ta - Tantal
  74 - W - Tungsten
  75 - Re - Renyum
  76 - Os - Osmiyum
  77 - Ir - İridyum
  78 - Pt - Platin
  79 - Au - Altın
  80 - Hg - Civa
  81 - Tl - Talyum
  82 - Pb - Kurşun
  83 - Bi - Bizmut
  84 - Po - Polonyum
  85 - At - Astatin
  86 - Rn - Radon
  87 - Fr - Fransiyum
  88 - Ra - Radyum
  89 - Ac - Aktinyum
  90 - Th - Toryum
  91 - Pa - Protaktinyum
  92 - U - Uranyum
  93 - Np - Neptünyum
  94 - Pu - Plutonyum
  95 - Am - Amerikyum
  96 - Cm - Kuriyum
  97 - Bk - Berkelyum
  98 - Cf - Kaliforniyum
  99 - Es - Einsteinium
  100 - Fm - Fermiyum
  101 - Md - Mendelevyum
  102 - No - Nobelyum
  103 - Lr - Lavrensiyum
  104 - Rf - Rutherfordiyum
  105 - Db - Dubniyum
  106 - Sg - Seaborgiyum
  107 - Bh - Bohriyum
  108 - Hs - Hassiyum
  109 - Mt - Meitneriyum
  110 - Ds - Darmstadtiyum
  111 - Uuu - Ununnilyum
  112 - Uub - Ununbiyum
  113 - Uut - Ununtriyum
  114 - Uuq - Ununkuadyum
  115 - Uup - Ununpentiyum
  116 - Uuh - Ununheksiyum
  117* - Uus - Ununseptiyum
  118 - Uuo - Ununoktiyum
  119* - Uue - Ununenniyum
  120* - Ubn - Unbiniliyum