Element Nedir - Element Nasıl Oluşur

Ömer
Yönetici
Element Nedir - Elementler Nasıl Oluşur
Element simgesi her elemente ait bir ya da iki harften -luşan simgelerin uluslararası geçerliliği vardır.

Ç-k az sayıda elementin bilindiği zamanlarda elementler Plat-'nun Eski Yunanlıların kullandığı t-prak-hava-su ve ateş semb-llerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniy-rdu. Daha s-nra yeni elementler keşfedildikçe tüm elementlerin eninde s-nunda "altın"a dönüşeceği düşüncesinden y-la çıkan simyacılar tarafından güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı bir elemente verildi. - dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya" semb-lleri kullanılıy-rdu.
At-m kuramıyla tanıdığı J-hn Dalt-n elementlerin simgelenmesi k-nusunda çemberlerden -luşan semb-llerin kullanılmasını önerdi. En s-nunda 1813 yılında J-n Jak-b Berzelius isimli araştırmacı elementlerin adları temel alınarak simgelenmesi fikrini -rtaya attı. Hâlâ kullanılmakta -lan bu yönteme göre:
• Her element 1 ya da 2 harften -luşan bir simgeyle ifade ediliy-r ve bu simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıy-r.
• Simgelerde sıklıkla elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılıy-r.
Örneğin: H (Hidr-jen: Hydr-gen) C (Karb-n: Carb-n) N (Az-t: Nitr-gen)
• Eğer elementin baş harfiyle simgelenen başka bir element varsa bu elementin simgesinde baş harfin yanına İngilizce adının ikinci harfi de ekleniy-r.
Örneğin: He (Helyum Helium) Ca (Kalsiyum: Calcium) Ne (Ne-n: Ne-n)
• Eğer elementin İngilizce adının ilk 2 harfi bir diğer elementle aynıysa simgesinde baş harfin yanına bu kez baş harften s-nraki ilk -rtak -lmayan sessiz harf getiriliy-r.
Örneğin: Cl (Kl-r: Chl-rine) ve Cr (Kr-m: Chr-mium)
• Bazı elementlerin simgelerinde de bu elementlerin Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınmış. Bu 11 elementin simgeleri ve adları şöyle:
- Na (S-dyum: Natrium)
- K (P-tasyum: Kalium)
- Fe (Demir: Ferrum)
- Cu (Bakır: Cuprum)
- Ag (Gümüş: Argentum)
- Sn (Kalay: Stannum)
- Sb (Antim-n: Stibium)
- W (Tungsten: W-lfram)
- Au (Altın: Aurum)
- Hg (Cıva: Hydrargyrum)
- Pb (Kurşun: Plumbum)
• Ç-ğu yapay -larak sentezlenen yeni elementlerin simgeleriyse at-m numaralarına karşılık gelen Latince rakamlar esas alınarak veriliy-r.
Örneğin: at-m numarası 116 -lan Ununheksiyum elementinin simgesi -lan "Uuh" 1: uni - 1: uni - 6: hexa kelimelerinin baş harflerinden -luşuy-r.
• N-t: Sadece birinci harf büyük yazılır:
- C-: K-balt'ın simgesi
- C-: (Karb-n m-n-ksit) renksiz k-kusuz tatsız zehirli bir gazdır.

ELEMENTLER
Element Grekçe’de “elementa” kelimesinden türemiştir ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bir bilim veya met-dun ilk unsurları anlamına gelen bu kelime ayni zamanda kimyada farklı at-m yapısına sahip 108 madde türlerine de denilir. Ancak simya astr-l-ji ve diğer kadim ökült bilimlerde söz edilen geçen elementler farklıdır. Gerçek bir ez-terik örgüt veya -kulda ez-terik açıdan elementleri tanımak bir -kült eğitiminin ilk sırlarını ilk basamaklarını ilk inisiyas-nlarını -luşturur. Bu açıdan aşağıda sunacağımız bu yazı bazı sırları açıklayacaktır. Bu sırların bazıları daha önce yayınlanmış -lması önemli değildir. Biz ölümlü insanlar açısından birer halen birer sırdırlar çünkü fizik -rtamın idrak sınırlarının ötesindedirler ve tam anlaşılması için bazı içsel anahtarlara sahip -lmamız gerekiy-r. Bu anahtarlar para veya her hangi diğer bir fiziksel **** karşılığında verilmez kendi liyakat ve içsel çabamızla kazanılır. Yine de belirmek isterim ki bu sitede sunduğumuz yazıların bazıların -kunması belli bir sırayı takip etmesinde yarar vardır. Bu yazıyı -kumadan önce Sayıların Erdemi yazımızı -kumanızı öneriririz.
Kadimler dört beş ve hatta bazen yedi elementten söz ederler. Ancak dördün üzerindeki elementler daha seyyal -ldukları için genelde dikkate alınmaz. Bu elementler hava ateş su ve t-praktır. Evrende her şeyin -nlardan -luştuğu söylenir. Unutmamalı ki kadimler bu unsurların kendileri değil fakat içerdiği prensipleri kast etmişlerdir. 0 halde ateş elementi denildiği zaman akla bir tutuşma değil de ateşi meydana getiren ve simgelediği öz nitelik gelmelidir. Burada yeni görme duyusu yerine zihinsel göz veya sezgi geçerlidir.
Eski bir inanca göre her element dört ayrı unsurdan ikisini içerir. Bu dört unsur sıcaklık kuruluk ıslaklık ve s-ğukluktur. Ateş sıcak ve kurudur; hava sıcak ve ıslaktır; su soğuk ve ıslaktır ve t-prak s-ğuk ve kurudur.


ELEMENT BİLEŞİK HETER-JEN KARIŞIM H-M-JEN KAR.
Metal Ametal S-ygaz Süspansiy-n Emilsiy-n Adi karışım
MADDE: B-şlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği -lan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde -rtak -lan iki özeliktir.
HACİM :Maddenin uzayda kapladığı alana denir. Hacim birimleri : m3 dm3 cm3 mm3 Lt
KÜTLE:Maddenin değişmeyen miktarıdır. Kütle birimleri : kg gr
EYLEMSİZLİK:Hareket halindeki bir cismi durdurmak istediğimizde veya duran bir cismi hareket ettirmek istediğimizde cismin göstermiş -lduğu tepkiye denir.
AYIRTEDİCİ ÖZELLİK:Maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan özkütle erime sı d-nma sı kaynama sı yanma gibi özellikler madde miktarıma bağlı değildir.
ÖZKÜTLE: (Y-ğunluk):Bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. Birimleri : gr/cm3
SAF MADDE :Fiziksel y-llarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir. Saf maddelerin belirli erime ve kaynama ları vardır. D-ğada 2 çeşit saf madde vardır.
1-ELEMENT :Aynı tür at-mların bir araya gelerek -luşturdukları fiziksel ve kimyasal y-llarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir. Demir (fe) karb-n (C )
2-BİLEŞİK:İki veya daha fazla türdeki at-mların belli -ranlarda birleşerek -luşturdukları değişik özellikteki saf maddelerdir. Su ( H2- )

KARIŞIMLAR
KARIŞIM: İki veya daha fazla saf maddenin değişik -ranlarda karıştırılmasıyla -luşur. Kum ve su karışımı. Karışımlar istenilen -randa yapılabilir. Yani rastgele yapılabilir. Karışımlar h-m-jen ve heter-jen karışımlar -lmak üzere iki sınıfta incelenir.
1-H-M-JEN KARIŞIMLAR: Özellikleri her yerde aynı -lan karışımlardır. Örneğin ; çözeltiler alaşımlar gaz karışımları vb.
2-HETER-JEN KARIŞIM: Özellikleri her yerde aynı -lmayan karışımlardır.
a-)SÜSPANSİY-N :Bir katının bir sıvı içerisinde çözünmeden ç-k küçük zerreler halinde dağılmasıyla -luşan sistemlerdir. (Katı + Sıvı karışımlar) Örnek -larak ; şeker-su karışımı.
b-)EMİLSİY-N :Bir sıvının bir başka sıvı içinde çözünmeden ç-k küçük zerreler halinde dağılmasıyla -luşan heter-jen karışımlara denir.(Sıvı + Sıvı karışımlar) örnek: su-zeytinyağı.
c-)ADİ KARIŞIM . İki veya daha fazla katı maddenin karıştırılmasıyla -luşan heter-jen karışımlara denir. (Katı + Katı karışımı) Örnek -larak ; kum ve taş karışımı.
Karışımların özellikleri
1- Karışımları istediğimiz maddelerle yapabiliriz.
2- Karışımları istediğimiz -ranlarda yapabiliriz.
3- Karışımı -luşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
4- H-m-jen veya heter-jen -labilir.
5- Belli bir f-rmülleri y-ktur.
6- Saf değildirler.
7- Karışımı -luşturan bileşenler her -randa karıştırılabilir.

ELEMENT
Tek cins at-mdan -luşmuş saf maddelere element denir. Örnek -larak demir(Fe) bakır(cu) vb.
- Saf yapıdadırlar bu nedenle belirli erime ve kaynama ları vardır.
- H-m-jendirler.
- En küçük yapıtaşları at-mlardır.
- Kimyasal ve fiziksel y-larla daha küçük parçalara bölünemezler.
- Reaksiy-nlara girerek bileşikleri -luştururlar.
- D-ğada bulunan elementler 3 grupta incelenir. Bunlar : metal ametal ve s-ygazlardır.

BİLEŞİKLER
İki veya daha fazla elementin belirli -ranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybedip -luşturdukları yeni saf maddelere bileşik denir. Örnek -larak iki hidr-jen at-mu ve bir -ksijen(-) at-mu birleşerek H2-(su) bileşiğini -luştururlar.
- Bileşikler kendilerini -luşturan elementlerin özelliğini göstermezler.
- Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama larına sahiptirler.
- Bileşiklerin özelliğini gösteren en küçük yapıtaşına m-lekül denir.
- Bileşikler farklı cins at-mlardan -luşur.
- Kendini -luşturan at-mlara kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir.
- Bileşiği -luşturan at-mlar arasında sabit kütle -ranları vardır.
- Bileşikler f-rmüllerle gösterilir.
ÖRNEK: I. Saf madde -lması
II. Kendinden başka maddelere ayrışmaması.
III. İki farklı maddenin birleşmesiyle -luşması.
IV. Elektriği iletmesi.
Yukardaki ifadelerden hangisi veya hangileri bir maddenin kesinlikle element -lduğunu belirler.
CEVAP : I. Saf maddeler element ve bileşik -labilir.
II. Kendinden başka maddelere ayrışmayan maddeler elementlerdir.
III. İki farklı maddenin birleşmesiyle -luşan maddelere bileşik denir.
IV. elektriği ileten maddeler metal veya el-ktr-lit çözeltiler -labilir.
- halde d-ğru cevap sadece II. seçenektir.

MADDEKİ DEĞİŞMELER
Fiziksel Değişmeler Kimyasal Değişmeler
Fiziksel değişme:
Maddenin m-lekül yapısı b-zulmadan -luşan değişmelerdir. Maddenin şekli değişir. Madde katı sıvı veya gaz halinde bulunabilir. Isı etkisi ile bir halden başka bir hale dönüşebilir. Bunların hepsi fiziksel değişime örnektir. Fiziksel değişmenin temel özelliği maddenin tekrar eski haline dönebilmesidir. Eritilen mumun s-nra d-narak eski haline gelmesi vb.
Kimyasal değişme:
Maddenin m-lekül yapısındaki değişikliklerdir. Bu değişmelerde madde yeni özellikte başka maddelere dönüşür. M-leküller -luşurken at-mların özellikleri değişir.
2Hidr-jen + -ksijen = Su
Hidr-jen ve -ksijen yanıcı ve yakıcı maddelerdir fakat su ne yanıcı ne de yakıcıdır. Kağıdın yakılması un helvası yapımı mumun yanması demirin paslanması sütün y-ğurda dönüşmesi birer kimyasal değişmedir. Kimyasal değişme s-nrası eski madde y-k -lur. Başka bir örnek yanan kağıt kimyasal değişmeye örnektir.
ÖRNEK: Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri fiziksel -lay değildir-
(1) -dunun yanması (2) Suyun buharlaşması
(3) Tuzun suda çözünmesi (4) Yazın elektrik tellerinin uzaması
CEVAP : (1) -dunun yanması ; yanma reaksiy-nlar kimyasal bir -laydır.
(2) Suyun buharlaşması fiziksel bir -laydır . Çünkü madde hal değiştirmiştir yapısı değişmemiştir.
(3) Tuzun suda çözünmesi fiziksel bir -laydır. Maddenin yapısında bir değişme y-k.
(4) Yazın elektrik tellerinin uzaması fiziksel bir -laydır. Telin yapısı değişmemiş sadece genleşme -layı -lmuştur.

N-T: Yanma -layları yeni bir bileşik -luşturma kimyasal -laylardır. Ancak genleşme çözünme ve hal değişiklikleri fiziksel -laylardır.
 
cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Elementlerin sembollerine göre listesi

1 - H - Hidrojen
2 - He - Helyum
3 - Li - Lityum
4 - Be - Berilyum
5 - B - Bor
6 - C - Karbon
7 - N - Azot
8 - O - Oksijen
9 - F - Flor
10 - Ne - Neon
11 - Na - Sodyum
12 - Mg - Magnezyum
13 - Al - Aluminyum
14 - Si - Silisyum
15 - P - Fosfor
16 - S - Kükürt
17 - Cl - Klor
18 - Ar - Argon
19 - K - Potasyum
20 - Ca - Kalsiyum
21 - Sc - Skandiyum
22 - Ti - Titanyum
23 - V - Vanadyum
24 - Cr - Krom
25 - Mn - Mangan
26 - Fe - Demir
27 - Co - Kobalt
28 - Ni - Nikel
29 - Cu - Bakır
30 - Zn - Çinko
31 - Ga - Galyum
32 - Ge - Germanyum
33 - As - Arsenik
34 - Se - Selenyum
35 - Br - Brom
36 - Kr - Kripton
37 - Rb - Rubidyum
38 - Sr - Strontiyum
39 - Y - İtriyum
40 - Zr - Zirkon
41 - Nb - Niobyum
42 - Mo - Molibden
43 - Tc - Tekhnetyum
44 - Ru - Rutenyum
45 - Rh - Rodyum
46 - Pd - Palladyum
47 - Ag - Gümüş
48 - Cd - Kadmiyum
49 - In - İndiyum
50 - Sn - Kalay
51 - Sb - Antimon
52 - Te - Tellür
53 - I - Iyot
54 - Xe - Ksenon
55 - Cs - Sezyum
56 - Ba - Baryum
57 - La - Lantan
58 - Ce - Seryum
59 - Pr - Praseodim
60 - Nd - Neodim
61 - Pm - Prometyum
62 - Sm - Samaryum
63 - Eu - Evropyum
64 - Gd - Gadolinyum
65 - Tb - Terbiyum
66 - Dy - Disprosiyum
67 - Ho - Holmiyum
68 - Er - Erbiyum
69 - Tm - Tulyum
70 - Yb - İtterbiyum
71 - Lu - Lutetyum
72 - Hf - Hafniyum
73 - Ta - Tantal
74 - W - Tungsten
75 - Re - Renyum
76 - Os - Osmiyum
77 - Ir - İridyum
78 - Pt - Platin
79 - Au - Altın
80 - Hg - Civa
81 - Tl - Talyum
82 - Pb - Kurşun
83 - Bi - Bizmut
84 - Po - Polonyum
85 - At - Astatin
86 - Rn - Radon
87 - Fr - Fransiyum
88 - Ra - Radyum
89 - Ac - Aktinyum
90 - Th - Toryum
91 - Pa - Protaktinyum
92 - U - Uranyum
93 - Np - Neptünyum
94 - Pu - Plutonyum
95 - Am - Amerikyum
96 - Cm - Kuriyum
97 - Bk - Berkelyum
98 - Cf - Kaliforniyum
99 - Es - Einsteinium
100 - Fm - Fermiyum
101 - Md - Mendelevyum
102 - No - Nobelyum
103 - Lr - Lavrensiyum
104 - Rf - Rutherfordiyum
105 - Db - Dubniyum
106 - Sg - Seaborgiyum
107 - Bh - Bohriyum
108 - Hs - Hassiyum
109 - Mt - Meitneriyum
110 - Ds - Darmstadtiyum
111 - Uuu - Ununnilyum
112 - Uub - Ununbiyum
113 - Uut - Ununtriyum
114 - Uuq - Ununkuadyum
115 - Uup - Ununpentiyum
116 - Uuh - Ununheksiyum
117* - Uus - Ununseptiyum
118 - Uuo - Ununoktiyum
119* - Uue - Ununenniyum
120* - Ubn - Unbiniliyum
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
97B
Üst