8.Sınıf Fen Bilgisi Testi

Biyoloji bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  FEN VE TEKNOLOJİ_8(1-100)

  1.Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur?
  A )F2O3 B) F2 C)NaCl D) K2S

  2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Her yanma ekzotermik reaksiyondur B)Karbondioksit gazı yangın söndürür
  C)Yanma maddenin oksijenle birleşmesidir D)Ekzotermik reaksiyonların tümü yanmadır

  3.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir?

  A) Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur.

  B)NaCl ( Sodyum Klorür) bileşiğinde kovalent bağ vardır.

  C)Atomlar arasında elektriksel çekim kuvveti vardır.

  D)Metal ve ametal arasında oluşur.

  4.Bir tüpe X çözeltisi, bir tüpe Y çözeltisi konulur. Kırmızı turnusol kağıdı X çözeltisine batırıldığında herhangi bir değişiklik olmaz, Y çözeltisine batırıldığında mavi rengi alır. Buna göre X ve Y maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  X Y
  ___________ _____________

  A) NaOH HCl

  B) HSO NaOH

  C) HSO HCl

  D) NH HSO

  5. 4Zn + HNO3 + 9HCl 4ZnCl2 + X + 3H2O Eşitlenmiş denklemde X ile
  gösterilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  a) Cl b) O c) H d) N

  6. I. Sütün ekşimesi- Kimyasal olaydır.
  II. Hamurun mayalanması- Fiziksel olaydır.
  III. Suyun donması- Fiziksel olaydır.
  IV.Şekerin yanması- Kimyasal olaydır.
  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
  a) I-II-III b) I-III-IV c) I-II d) II-IV

  7.Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi gazın hacmi 2 hacimdir.
  a)oksijen b) hidrojen c) su buharı d) hiç biri


  8.C+02------------C O2 tepkimesinde 24 gram C ile 32 gram oksijenin tepkimesi 56 gramdır. 12 gram C ile kaç gram oksijen reaksiyon yapar ?
  a) 16 b) 12 c) 24 d) 32


  9. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır?
  a. RNA b. DNA c. A.T.P d. Çekirdekte


  10. Kimyasal tepkimelerden sadece değişen aşağıdakilerden hangisidir?
  a. Proton ve nötronlar b. Nötron ve elektron
  c. Proton ve elektronlar d. Elektronlar


  11. 12T, 17Z ve 8X atomları arasında oluşan TX, TZ2 ve Z2X moleküllerinin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

  TX Z2X TZ2
  A) İyonik İyonik Kovalent
  B) İyonik Kovalent İyonik
  C) Kovalent İyonik Kovalent
  D) Kovalent Kovalent İyonik


  12. 2X+3/2O2 X2O3 tepkimesi için;
  I. Isı alan bir tepkimedir
  II. Yanma tepkimesidir
  III. Sentez tepkimesidir
  IV. Analiz tepkimesidir.
  yargılarından hangisi doğrudur?
  A)I ve IV B)III ve IV C)II veIII D)I,II ve III


  13) 19K atomu ile 17Cl atomu arasında oluşan bileşik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I- Formülü KCl’ dir.
  II- İyonik bağlıdır.
  III- Kovalent bağlıdır.
  A) I B) II C) I-II D) I-III

  14) pH değeri Asit olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
  B) H+ iyonu sayısı,OH- iyonundan fazladır
  C) Asidik özellik gösterir.
  D) Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar.

  15) Un,kıyma,tuz,yumurta,yağ kullanılarakbörek yapılıyor.Bu olay bir kimyasal reaksiyon olarak düşünülürse,börek ne olarak adlandırılabilir?

  A) Reaksiyona giren madde B) Ürün C) Reaksiyon türü D) Katalizör

  16) Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmek için aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılamaz?
  I. Çözeltiye demir metali atmak
  II. Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek
  III. Turnusol kağıdı etkisine bakmak
  A) Yalnız II B) I-III C) II-III D) I-II-III

  17)Asit- baz tepkimesinde bazın tükenip asidin arttığı
  1. Turnusol kağıdını kırmızıya boyamasından.
  11. Elektrik akımını iletmesinden
  111.Mg metali ile tepkimeye girmesinden
  hangileriyle anlaşılabilir?
  a)Yalnız 1 b) Yalnız 11 c)Yalnız 111 d)1 ve 111

  18.Bir sulu çözeltiye asit özelliği kazandıran iyon hangisidir?
  a. OH-
  b.Cl-
  c. H+
  d. Na+


  19) C H OH + 3O -------------- CO2+3H O
  2 5 2 2

  2KCl ---------------- 2K+C2


  Yukarıdaki tepkime denklemleri denktir. Bu denklemi inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz?

  a.X Kovalent bağlı bir bileşiktir.
  b. Y Mölekül yapılı bir elementtir
  c.X İki farklı atom içerir
  d. Y Metaldir .

  20. Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur?
  a) 1
  b) 2
  c) 3
  d) 4
  21.Aşağıda pH değeri verilen maddelerden hangisi asit özelliği gösterir?
   • pH=7
   • pH=3
   • pH=9
   • pH=13
  22.Eşit hacimde ve eşit kuvvetteki asit ile bazı karıştırırsak çözelti nötr olur. Eşit hacimli böyle bir karışımda pH değerleri toplamı 14 tür.
  Aşağıda pH değerleri verilmiş eşit hacimli sıvılar karıştırıldığında hangi karışım kırmızı turnusolu maviye çevirir?

  a) pH=6 - pH=8
  b) pH=6 - pH=9
  c) pH=5 - pH=8
  d) pH=4 - pH=7
  23.
  3.Periyotot

  5A 6A 7A
  X
  Y
  Z


  Yukarıda periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. Buna göre;
  I- Z’ nin atom numarası 9’dur.
  II- X kararlı bileşiklerinde (–3) değerliklidir.
  III- X ve Y’nin atomları arasında kovalent bağ oluşur.
  Verilenlere göre yukarıdaki yargılarından hangileri doğrudur?
  a) I b) I-III c) II-III d) I-II-III
  24. 0 X Y 7 Z 14




  X,Y ve Z maddelerinin pH doğrusu üzerindeki yerleri şekildeki gibidir.
  Buna göre X,Y,Z ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A)X ve Y asit, Z bazdır.
  B)asitlik kuvvetleri X>Y>Z dir.
  C)Z, turnusolun rengini kırmızıdan maviye çevirir.
  D)Y,NaCl tuzu olabilir.

  25. Aşağıdakilerden hangisi ekzotermik bir reaksiyondur?
  A.CaCO CaO +CO2
  B.KClO3 KCl+O2
  C.Mg + ZnO MgO + Zn
  D.C + O2 CO 2








  CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
  1
  B
  11
  B
  21
  B
  2
  D
  12
  C
  22
  B
  3
  A
  13
  C
  23
  C
  4
  B
  14
  D
  24
  D
  5
  B
  15
  B
  25
  D
  6
  B
  16
  A
  26
  7
  B
  17
  D
  27
  8
  B
  18
  C
  28
  9
  C
  19
  D
  29
  10
  D
  20
  C
  30


  ……………………………………………………………………………………………….



  26. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alır.?

  a) Su donarken b) Su buharlaşırken

  c) Kömür yanarken d) Besinler hücrelerde yanarken

  27. Kimyasal reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi her zaman korunur?
  A) Kütle B) Hacim C) Molekül Yapısı D) Sıcaklık

  28. Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + XH2O
  Yukarıdaki tepkime uygun katsayılarla denkleştirildiğinde X ne olur?
  A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

  29.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlarla ilgili ortak bir özellik değildir?

  A)İyon bulundurma
  B)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
  C)Turnusol kağıdına etki etme
  D)Fenolftalein çözeltisi döküldüğünde renk değiştirme

  30. Cu + 2AgNO3 2Ag + X reaksiyonuna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)CuNO3 B)Cu2NO3 C)Cu(NO3)2 D)CuNO2

  31.X + H2SO4 Na2SO4 + H2O
  Tepkimesindeki X bileşiğinin formülü nedir?
  a) Na2O b)NaOH c)Na2S d)Na(OH)2


  32.Aşağıdakilerden hangisi tuzların ortak özelliklerinden değildir?
  a) Kristal yapılı olma
  b) Hidrojen iyonu bulundurma
  c) Eritildiklerinde elektrik akımını iletme
  d) Asit_ baz tepkimesi sonucu oluşabilme

  33. Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?
  A)H2 B)NO2 C)H2O D)NH3

  34.. Aşağıdaki olayların hangisi ekzotermiktir?
  A) Suyun elektrolizi B)Sirkenin kaynaması
  C) Etil alkolün yoğunlaşması D) Bitkinin çiçek açması

  35.-Bazlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
  A) Tadları acıdır. B) Zn metaliyle H2 gazı açığa çıkarır.
  C) Ele kayganlık hissi verir. D- Sulu çözeltisi elektrği iletir

  36.Sıvı dolu kabın içine atılan madde bitene kadar gaz çıkışı oluyor.Çıkan gaz yanıcı özelliğe sahip.
  Yukarıdaki bilgilere göre Kabın içindeki sıvının ve kabın içine atılan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  KAPTAKİ SIVI KABA ATILAN MADDE

  A) Baz Metal
  B) Asit Soygaz
  C) Asit Metal
  D) Tuz Ametal

  37. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşurken atomlar arasında elektron alış verişi sonucu oluşmuştur?
  A) Ne B) H2O C) MgCl D) O3


  38. Tuzlar için hangisi yanlıştır?

  A) Katı halde elektriği iletmez B) Kristal yapılıdır.
  C) Turnusol kâğıdını maviye çevirir. D) Nötr maddelerdir.

  39. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı alınır?

  A) su donarken B)su buharlaşırken
  C)kömür yanarken D) besinler hücrede yanarken

  40. Aşağıdaki değişimlerden hangisi fiziksel değişimdir?
  a). Sütten yoğurt elde edilmesi
  b). Yoğurdun ekşimesi
  c). Sütten kaymak elde edilmesi
  d). Suyun elektrolizi



  41.. X+1 iyonu Yn iyonundan 2 elektron aldığında yükleri eşit oluyor
  Buna göre n kaçtır?
  a). -2
  b). -3
  c). -5
  d). +7
  42. CxH8 + y O2 3 CO2 + z H2O

  Tepkimesinde x, y ve z yerine gelecek katsayılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  X Y Z

  A) 2 5 3
  B) 3 4 5
  C) 3 5 4
  D) 5 3 2

  43.CS2 + 3 O2 CO2 + 2 X

  Yukarıdaki denklemde X yerine ne getirilmelidir?

  A) S2O2 B) SO2 C) SO3 D) 2SO2
  44.Aşağıdaki kimyasal tepkime çeşitlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
  A-)Zn+2HCl→ZnCl2+H2 =Yer değiştirme tepkimesi
  B-)HNO3+KOH→KNO3 +H2O =Nötürleşme tepkimesi
  C-)C3H 8+5O2→3CO2+H2O =Yanma tepkimesi
  D-)ZnCO3+ısı→ZnO+CO2 =Ekzotermik tepkimesi

  45. -Kırmızı turnosol kağıdını maviye dönüştürür
  - Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır
  - Sulu çözeltilerde OH iyonu bulundururlar
  Yukarıdakilerden özellikleri taşıyan bileşik hangisidir?
  A-)HCl B-)HNO3 C-)NH3 D-)H2SO4
  46. Aşağıda verilen elementlerden hangileri aralarında iyonik bağ oluşturur?

  A) Hidrojen-Oksijen
  B) Hidrojen-Hidrojen
  C) Alüminyum-Oksijen
  D) Altın-Gümüş





  47. I. Altın
  II. Gümüş
  III. Azot
  IV. İyot

  Yukarıda verilen maddelerden hangileri element molekülü oluşturur?

  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) II, III ve IV
  D) III ve IV

  48.. Bir kimyasal tepkimede hangileri değişmeden kalır ?
  I . Atom sayılar
  II . Kütle
  III .Madde cinsleri

  A)Yalnız I B) I-II C) I-III D) Yalnız II

  49.Aynı veya farklı cins atomlar arasında , elektron ortaklığına dayanan bağa ne ad verilir?
  A)İyonik bağ B)Kovalent bağ C)Epik bağ D)Sıkı bağ


  50. I. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  II. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
  III. Tatları acıdır.
  IV. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
  Yukarıda asit ve bazlarla ilgili bilgilerden kaç tanesi sadece asitlere ait özeliklerdendir?
  A) 4 B) 3 C) 2 D) 1




  CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )
  26
  B
  36
  C
  46
  C
  27
  A
  37
  C
  47
  D
  28
  38
  C
  48
  B
  29
  D
  39
  B
  49
  B
  30
  C
  40
  C
  50
  C
  31
  A
  41
  B

  32
  B
  42
  C

  33
  A
  43
  B

  34
  C
  44
  D

  35
  B
  45
  C







  51. Bir kimyasal tepkimede maddelerin aşağıda verilen niceliklerinden hangisi değişebilir?
  A) Toplam kütlesi
  B) Toplam atom sayısı
  C) Toplam molekül sayısı
  D) Toplam elektron sayısı

  52.Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermiktir?

  • suyun donması
  • mumun erimesi
  • buzun erimesi

  A)yalnız 1 B)1 ve 2
  C)yalnız 3 D)2 ve 3


  53. X +1 iyonunda nötron sayısı ,elektron sayısına eşittir.Kütle numarası 45 olan X atomunun proton sayısı kaçtır?
  A.46 B.25 C.23 D.18

  54-

  ve iyonları ile ilgili,

  I.Proton sayıları
  II.Kimyasal özellikleri
  III.Elektron sayıları

  nicelik ve özelliklerinden hangileri farklıdır?

  A.Yalnız I
  B.I ve III
  C.II ve III
  D.I,II ve III


  55.Atom numarası 15 olan bir element aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisiyle iyonik bağ yapar?
  A)11 B)1 C)14 D)16

  56.Bir kimyasal tepkimede atomların hangi özelliği kesinlikle değişmez?
  A)Kütlesi B)Proton sayısı C)Elektron sayısı D)Enerjisi

  57.Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

  a) Turnusol kâğıdına etki etme b) Elektrik akımını iletme
  c) Ele kayganlık hissi bırakma X d) Yakıcı, zehirli ve tahriş edici olma


  58. H2SO4 + Al(OH)3 Al2(SO4)3 + H2O
  Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tamsayılarla denkleştirildiğinde, H2O ‘ un katsayısı kaçtır?

  a) 1 b) 3 c) 5 d) 6 X

  59.Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliği değildir?

  a)sulu çözeltilerine H+ iyonu vermeleri
  b)Mavi turnusolü kırmızıya dönüştürmeleri
  c)tatlarının ekşi olması
  d)Ele kayganlık hissi verirler.

  60. Aşağıdakilerden hangisi ekzotermik olaydır ?

  a) Suyun buharlaşması b) Yağın erimesi
  c) Alkolün uçması d) Kağıdın yanması

  61. C2H5OH + O2 → CO2 + H2O
  Yukarıdaki denklem C2H5OH bileşiğinin katsayısı 1 alınarak denkleştirildiğinde O2’nin katsayısı kaç olur?
  A)2 B)3 C)3/2 D)5/2

  62)Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzotermik bir tepkime değildir?
  A)Suyun oluşması
  B)Kömürün yanması
  C)Azot gazının yanması
  D)Sodyum hidroksit ile sülfürik asit çözeltilerinin tepkimesi

  63.Kimyasal reaksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Reaksiyona giren maddelerin kütlesi, ürünlerin kütlesine eşittir.
  B) Reaksiyonda toplam atom sayısı korunur.
  C) Proton ve nötron sayısı korunur.
  D) Reaksiyonda atom cinsi korunmayabilir.

  64.A → B + C tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

  E) A bileşiktir.
  F) B elementtir.
  G) C elementtir.
  H) B bileşiktir.






  65.Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir madde oluşumuna …………………………tepkimesi adı verilir.

  Yukarıda verilen tümcedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)Yer değiştirme
  B)Analiz
  C)Sentez
  D)Nötürleşme


  66. 2X ® 2CaO + 2CO2 Denkleminde, X maddesinin molekül formülü nedir?
  A ) Ca2CO3
  B ) Ca2C2O4
  C ) CaCO3
  D ) CaO4

  67.. Aşağıdaki bileşiklerin mol sayıları eşitse hangisi en az atom içerir?

  A) Al2(SO4)3
  B) NH4NO3
  C) Mg3(PO4)2
  D) L6H12O6

  68..Kimyasal reaksiyonlarda tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir.” Buna göre 5 gr a elementi ile 8 gr B elementi tepkimeye girdiğinde, 10 gr bileşik oluşuyorsa, bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) 3 gr B elementi artmıştır.
  B) Reaksiyonda artan madde yoktur.
  C) 2 gr A, 1 gr B artmıştır.
  D) 3 gr A ya da B artmıştır.

  69.Aşağıdakilerden hangisi hem asit, hem de bazlar için geçerlidir.

  I- Suda iyonlaşırlar.
  II- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
  III- Soy metaller hariç, metallerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar.

  A) I-II-III B) Yalnız III C) I-III D) I-II

  70. Eşit kütlede alınan Fe ile S Fe+S à FeS tepkimesine göre birleşerek FeS bileşiğini oluşturuyor. Fe ile S ‘ nin birleşme oranı = ‘tür. 33 gr bileşik elde edilmek istendiğinde hangi maddeden ne kadar artar?


  A) 9 gr Fe B) 9 gr S C) 6 gr S D) Artmaz

  71. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tüm asitlerin ortak özelliğidir?


  I- Sulu çözeltilerinde H iyonu içermeleri.
  II- Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmeleri.
  III- Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi.
  IV- Lahana suyu ile yeşil renk vermesi.


  A) I-III B) I-II C) I-II-III D) I-IV

  72. DNA molekülünün yapısında en fazla kaç çeşit nükleotid yer alır?

  A) 4 B) 7 C) 8 D) 5

  73, I. Nükleotid
  II. Gen
  III. Şeker
  IV. Kromozom
  V. DNA
  Yukarıda verilen molekülleri büyükten
  küçüğe doğru sıralayınız?

  A) IV, II,V,I,III B) IV,II,V,III,I
  C) II, IV, V, I,III D) V, II, IV, III, I

  74.Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) 640 adet guanin nükleotid vardır.
  B) 160 adet adenin nükleotid vardır.
  C) 3200 adet hidrojen bağı vardır.
  D) 1600 adet fosfat vardır.








  75. Proton sayısı Nötron sayısı Elektron sayısı
  X: 9 9 10
  Y: 10 11 10
  Z: 11 10 10
  Buna göre X,Y ve Z atomları için anyon, katyon, nötr sınıflamalarından hangisi doğrudur?
  Anyon Katyon Nötr
  A. X Y Z
  B. X Z Y
  C. Z Y X
  D. Y Z X






  CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )
  51
  C
  61
  B
  71
  C
  52
  D
  62
  C
  72
  A
  53
  C
  63
  D
  73
  A
  54
  C
  64
  A
  74
  C
  55
  A
  65
  C
  75
  B
  56
  B
  66
  C

  57
  C
  67
  B

  58
  D
  68

  59
  D
  69
  D

  60
  D
  70
  D





  76. 12-12 elektronu olan Mg ile 17 elektronu olan Cl’ un oluşturduğu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)MgCl B)Mg2Cl C)Mg2Cl2 D)MgCl2


  77. HCL + NaOH NaCL + X Tepkimesinde x ile gösterilen bileşik hangisidir?

  A) ClO B)NaH C)H2O D) OH



  78. I. X ile Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşur.
  II.Y ile Z arasında kovalent bağ oluşur.
  Buna göre X, Y,Z elementlerinin sınıflandırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
  X Y Z
  A) Metal Metal Ametal
  B) Ametal Ametal Metal
  C) Ametal Metal Metal
  D) Metal Ametal Ametal



  79. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma olayı değildir ?
  A ) C + O2 ® CO2
  B ) CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O
  C ) NaOH + HCl ® NaCl + H2O
  D ) 2Fe + 3/2 O2 ® Fe2O3

  80. I. Elektrik akımını iletir.
  II.Ele kayganlık verir.
  III. Ekşidir.
  Yukarıdakilerden hangileri asit çözeltileri doğru, baz çözeltileri için yanlıştır ?
  A)Yalnız I B) II ve III
  C) I,II ve III D) Yalnız III





  85.Aşağıdaki çözeltilerden hangisi Elektrolit değildir?
  A) HCl Çözeltisi
  B) NH 3 Çözeltisi
  C) Şeker çözeltisi
  D) NCl çözeltisi

  86.

  Yukarıdaki etkinliği yapan öğrenci ? işareti olan çözeltiyle hangi sonuca varamaz?
  A) Çözelti Elektrik akımını iletir
  B) Çözeltinin tadı Eksidir
  C) Ele kayganlık hissini verir
  D) Metalleri aşındırıcı etkisi vardır.

  87. Asit çözeltilerinin metaller üzerine etki etmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi açığa çıkar ?

  A ) Asit B) Metal C ) Hidrojen D ) Oksijen

  88. Aşağıdakilerden hangisi baz özellik gösterir?

  A. Su B. Sabun C. Limon suyu D. Sirke

  89. Ca + ½ O2 CaO
  16gr 6,4gr ?

  yukarıdaki reaksiyonda,reaksiyon sonucu oluşan CaO bileşiğinin kütlesi kaç gr’dır?
  A) 9,6 B) 11,2 C) 22,4 D) 19,2


  90. 17K, 16L, 11M, 8N atomları veriliyor.Buna göre hangi ikisi arasında iyonik bağ oluşmaz?

  a) K-L b) M-K c) M-L d) N-M

  91. 2Al+3/2O2àAl2O3 tepkime denklemine göre O/Al kütlece birleşme oranı nedir?(Al=27,O=16)

  a) 3/4 b) 4/3 c) 9/8 d) 8/9

  92.. X ve Y den oluşan bir bileşikte X/Y kütlece birleşme oranı 5/3 tür. Buna göre 15 gram X ile 12 gram Y elementlerinin tepkimesinden kaç gram bileşik oluşur?

  a) 27 b) 24c) 20 d) 16

  93. Aşağıdaki bileşiklerin hangilerinin bağ türü polar kovalent bağdır?
  1-H2O 2-NaCI 3-H2 4-CH4 5-O2 6-CaCl2

  a) 3-5 b) 2-6 c) 1-2 d) 1-4

  94. Metal ve ametal arasında kurulan kimyasal bağ hangisidir?
  a. İyonik bağ
  b. Kovalent bağ
  c. Polar bağ
  d. Apolar bağ

  95. Amonyak (NH3) için hangisi söylenemez?
  a. Yapısında 2 çeşit atom vardır.
  b. N ve 3H atomu arasında bir kimyasal bağ oluşmuştur.
  c. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılabilir.
  d. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamaz

  96.Aşağıdakilerden kaç tanesi polar kovalent bağ yapılıdır?
  H2O , NO , N2 , Cl2, SO2 , NH3 , NaCl

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  97. Aşağıdaki olaylardan hangisi ekzotermiktir?
  A) buzun erimesi B) kömürün yanması
  C) kalsiyum karbonatın ısıtılması D) suyun,hidrojen ve oksijen gazına ayrıştırılması

  98. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal olay değildir?
  A) demirin paslanması B)solunum olayı
  C) yoğurttan ayran yapılması D) odunun yanması

  99. I.Tuzlar iyonik bağ içerirler.
  II. Ametal – ametal arasında kovalent bağ oluşur.
  III. H2O molekülündeki bağlar kovalent bağdır?
  Kimyasal bağlara ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II B) I – III C) Yalnız III D) I – II – III

  100. Aşağıdakilerden hangisi asit baz ve tuzların ortak özelliğidir?
  a) Turnusol kağıdının rengini maviye çevirme
  b) Tatlıların ekşi olması
  c) Sulu çözeltilerin elektrik akımını iletmesi
  d) Metallere etki etmesi



  CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )
  76
  D
  86
  C
  96
  C
  77
  C
  87
  C
  97
  B
  78
  D
  88
  B
  98
  C
  79
  C
  89
  C
  99
  C
  80
  D
  90
  A
  100
  C
  81
  91
  D

  82
  92

  83
  93
  D

  84
  94

  85
  C
  95
  D


   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 11 Ekim 2009