Kimyasal bağlar test

Kimya bölümünde yer alan bu konu SaMeT46 tarafından paylaşıldı.

 1. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  Soru 1. Aşağıdaki moleküllerden hangisi dipol bulundurduğu halde kendisi apolardır? (6C, 8O, 1H, 16S, 9F)

  A) CF4 B) CH3F C) H2O

  D) H2S E) HF

  Soru 2. CCl4 molekülü için şu bilgiler veriliyor.

  I.C atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
  II.Geometrik şekli düzgün dörtyüzlüdür.
  III.Apolar moleküldür

  Bu bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III

  Soru 3. 6C ve 8O atomlarının oluşturduğu kararlı bileşik için;
  I.Molekül şekli doğrusaldır.
  II.2 tane ve 2 tane bağı içerir.
  III.Molekülleri arasında yalnız Vander Waals …………….bağları vardır.
  Bilgilerinden hangileri doğrudur?

  A) I ve II B) II ve III C) I ve III

  D) Yalnız III E) I, II ve III

  Soru 4. 7X ve 8Y atomları kendi aralarında aşağıdaki bileşiklerden hangilerini oluşturabilir?
  I.XY
  II.X2Y3
  III.XY3
  IV.X2Y5

  A) I ve II B) I, II ve IV C) II, III ve IV

  D) III ve IV E) I, II ve III

  Soru 5. Madde Bağ Türü
  I. NH3 Hidrojen
  II. NaCl İyonik
  III. CH3OH Dipol-Dipol
  IV. Grafit İyonik

  Yukarıda verilen maddelerden hangileri yoğun fazda molekülleri arasında karşılarındaki bağ türünü içermez?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

  D) Yalnız IV E) III ve IV
  Soru 6. X elementi 2 Periyot 7A grubundaki Y elementi ile XY3 polar molekülünü oluşturmaktadır. Buna göre X elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 11 B) 5 C) 13

  D) 7 E) 8

  Soru 7. Aşağıdaki bileşiklerden hangilerinde hem kovalent, hem de iyonik bağ vardır? (23Na, 17Cl, 8O, 19K, 6C, 7N, 1H, 25Mn)

  I.NaClO3
  II.KMnO4
  III.C2H5OH
  IV.CH3NH2

  A) I ve II B) I, II, ve III C) Yalnız I

  D) Yalnız II E) II, III ve IV


  Soru 8. C2H5OH’ın molekül kütlesi, H2O’dan büyük olduğu halde, normal kaynama noktası H2O’dan küçüktür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) C2H5OH’da Vander Waals bağlarının bulunması
  B) H2O’da iki tane Hidrojen bağı bulunması
  C) C2H5OH’da kütle çekiminin az olması
  D) H2O’da dipol-dipol bağlarının bulunması
  E) C2H5OH’da kovalent bağların bulunması
  Soru 9. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi suda çok çözünür?

  A) CH4 B) CH3Cl C) CH3OCH3

  D) CH3OH E) H2


  Soru 10. Aynı element atomları uzayda farklı şekillerde dizilerek farklı moleküler yapıda maddeler oluşturabilirler. Bunlara allotrop maddeler denir. Elmas ile grafit allotrop maddelerdir. Elmas ve grafit için aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

  Elmas Grafit

  A) elektriği iletmez elektriği iletir
  B) hibriti sp3’tür hibriti sp2’dir
  C) şekli düzgün şekli düzlem
  dörtyüzlüdür üçgendir
  D) bütün bağları bağlar sigma ve pi’dir
  sigma’dır
  E) O2 ile CO2 oluşturur O3 ile CO3 oluşturur.  Soru 11. H-C C-CH3 Propin molekülünde kaç tane sigma ( ) bağı vardır?

  A) 2 B) 3 C) 4

  D) 5 E) 6  Soru 12.
  I.Elektron ortaklığına dayanan kimyasal bağ ……………kovalent bağdır.
  II.Elektron alışverişine dayanan kimyasal bağ …………….iyonik bağdır.
  III.Bir molekülün dipol momenti sıfır ise …………….apolardır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III

  D) I, II ve III E) II ve III
  Soru 13. 12Mg ile 9F aralarında kararlı bileşik oluşturuyor.
  Buna göre;
  I.Bileşik formülü MgF2’dir.
  II.Polar moleküldür.
  III.Bir Mg atomu bir F atomuna 2 elektron …………….vermiştir.
  Yargılarından hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III
  Soru 14. C2H5OH ve CH3OCH3 molekülleri için,
  I.Sıvı halde hidrojen bağı içerirler.
  II.Kapalı formülleri aynıdır.
  III.Aynı sıcaklıkta buhar basınçları
  CH3OCH3>C2H5OH’tır
  Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

  D) II ve III E) I, II ve III

  Soru 15. H2SO4 molekülü için;
  I.molekül içi bağlar polar kovalenttir.
  II.suda çözünür.
  III.sulu çözeltisi elektriği iyi iletir.
  Bilgilerin hangileri doğrudur? (1H, 16S, 8O)

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III

  D) I ve II E) I, II ve III  Soru 16. Atom no 14 olan X elementi Y elementi ile molekül şekli düzgün dörtyüzlü olan XY4 molekülünü oluşturuyor. Y’nin atom numarası hangisi olabilir?

  A) 9 B) 11 C) 16

  D) 19 E) 21

  Soru 17. “Benzer benzeri, iyi çözer” ilkesine göre aşağıda verilen çözücü ve çözünen karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

  Çözücü Çözünen

  A) CCl4 I2
  B) H2O NaCl
  C) H2O C2H5OH
  D) C2H5OH C6H12O6
  E) CCl4 KCl
  Soru 18. Halojenli asitlerde genellikle molekül kütlesi arttıkça normal kaynama noktası artar. Ancak HF, HCl, HBr, HI sırasında HF’nin n. kaynama noktası, HCl’nin n. kaynama noktasından büyüktür. Bunun nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

  A) HF’nin polar, HCl’nin apolar olması
  B) HF’nin molekül kütlesinin HCl’den küçük olması
  C) HCl’de dipol-dipol bağı bulunması
  D) HF’de hidrojen bağının bulunması
  E) HCl’de Vander Waals çekimlerinin küçük olması

  Soru 19. 11Na, 12Mg ve 13Al atomları için;
  I.1. iyonlaşma enerjileri Mg>Al>Na’dır.
  II.Elektrik iletkenlikleri Na>Mg>Al’dir.
  III.:):):):)lik bağ güçleri Na<Mg<Al’dir.
  verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III

  Soru 20. 16X elementi aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangileri ile iyonik bileşik oluşturur?
  I.11Y
  II.17Z
  III.26T

  A) I ve III B) I ve II C) Yalnız III

  D) Yalnız I E) I, II ve III
   
 2. SaMeT46

  SaMeT46 Moderatör

  CEVAP ANAHTARI

  A


  C


  E


  B


  D


  D


  A


  B


  D


  E


  E


  D


  C


  D


  E


  A


  E


  D


  E


  A