Sultan Birinci Abdülhamid - Sultan Birinci Abdülhamid Kimdir ? - Sultan Birinci Abdülhamid Hakkında

şeker

Üye
Babası : Sultan III. Ahmed
Annesi : Rabiâ Sultan
Doğduğu Tarih : 20 Mart 1725
Padişah Olduğu Tarih : 21 Ocak 1774
Öldüğü Tarih : 6/7 Nisan 1789
birinci abdulhamid.jpg
III. Ahmed’in Râbi’a Şermî Kadın’dan 1725 yılında dünyaya gelen I. Abdülhamid, günümüze kadar Osmanlı soyunu devam ettiren bir padişah olarak Ocak 1774’de Osmanlı tahtına oturdu. Yaratılışı itibariyle saf, halka karşı merhametli, kerâmetleri halk arasında yayılacak kadar mütedeyyin ve devlet işleriyle de yakından ilgilenen bir padişahtır. Hayatı boyunca dirâyetli sadrazamları ve devlet ricâlini iş başına getirerek, Osmanlı Devleti’nin muhtâc olduğu ıslâhâtı yapmaya uğraşmıştır. Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın 1788’de Avusturya İmparatoru II. Josef’i mağlup etmesi üzerine Gâzi ünvanını kullanmaya başlamıştır.

Tahta çıktığında bütün cephelerde Osmanlı kuvvetleri büyük sıkıntılarla karşı karşıyaydılar. Ruslar, Şumnu’daki Osmanlı ordugâhına kadar gelmişler; Ruscuk ile Silistre’yi muhasara etmişlerdi. Bu kritik günlerde, Rusya içindeki karışıklıkların da yardımıyla, 1774 baharında Tuna yakınlarındaki Küçük Kaynarca Kasabasında sulh müzâkereleri başladı. Rusyayı Prens Renin ve Mareşal Romanzov, Osmanlı’yı ise, sadâret kethüdâsı Resmî Ahmed Efendi ile Reisülküttâb İbrahim Münîb Efendi temsil ediyordu. 28 madde ve 2 ilaveden meydana gelen ve Osmanlı Devleti’ni dünyada dördüncü devlet haline getiren muâhede 17 Temmuz 1774 tarihinde imzalandı. Avusturyalılar da kendilerine pay çıkarmak için Boğdan’ın kuzeyindeki Bukovina’yı işgal ettiler ve 1775 yılında yapılan bir andlaşma ile bu da kabul edildi. 1683 Viyana Bozgunundan sonra, Müslüman Türklerin karşı karşıya kaldıkları en büyük hezimetti.

Tahta geçtikten 6 ay sonra Kaynarca Muâhedesini imzalayan Padişah, bir kaç ay sonra da İran ile yüz yüze geldi. Kaçarlar’ın rakibi olan Kerim Han Zend, 1775’de Basra’yı muhasara altına alınca, Mayıs 1776’da İran’a harb ilan edildi. 1776’da İranlıların eline geçen Basra, ancak üç yıl sonra geri alınabildi. Bu arada iç karışıklıklar da devam ediyordu. Ağustos 1774’de Kaynarca Muâhedesinin üzüntüsüyle vefat eden Sadrazam Muhsin-zâde Mehmed Paşa’nın yerine gelen sadrazamlar bir türlü dikiş tutturamıyorlardı.

Kırımlılar Osmanlı Devleti’ne yaptıkları ihanetin cezasını çekiyorlardı; zira Ruslar söz vermelerine rağmen askerlerini Kırım’dan çekmemişlerdi. Osmanlı taraftarı IV. Devlet Giray’ın yerine Rus hayranı Şahin Giray Kırım tahtına oturmuştu (1775). Kırım’daki bu keşmekeşi kabul etmeyen Osmanlı Devleti harbe karar verince, Fransa’nın araya girmesiyle, Rusya ile Aynalıkavak’ta yeni bir andlaşma imzalandı (Mart 1779). Andlaşma Osmanlı Devleti’nin aleyhine işledi ve neticede Rus hayranı Şahin Giray Kırım tahtına oturdu. Bu akılsız Hân, her türlü gayr-i meşru işlere dalarak ve Çariçe’nin imkânlarını kullanarak, mürteci diyecek kadar hakaret ettiği Osmanlılardan intikam alıyordu. 1782’de kahraman Kırım halkı bu hâine karşı ayaklandı ve II. Bahadır Giray’ı tahta oturttu ise de, bu da devam etmedi. Şahin Giray’ın gafleti ile Rusya tekrar Kırım’a girdi. Çariçe’nin Temmuz 1783 tarihli fermanıyla Kırım Rusya’nın bir eyâleti oldu ve artık Kırım Müslümanların değil Ortodoks Rusların hâkimiyetine girdi. Artık saltanat merkezi olan Bağçesaray, Rus vilayet merkezi olan Akmescid’e taşınıyordu. Maalesef, Kırımlılar, üç asır boyunca hâkimiyetlerine karışmayan Osmanlı Devleti yerine, tamamen Müslüman olan Kırım’ı Ruslaştıran ve burayı ikinci bir Endülüs yapan Ruslarla başbaşa kaldılar. Binlerce Müslüman öldürüldü. Osmanlı Devleti’nin Kırım’daki hâkimiyeti 310 yıl devam etmişti. Osmanlı Devleti, 8 Ocak 1784 tarihli Andlaşmayla Kırım’ın Rusya’ya ilhâkını kabul etti.

Çariçe 1787’de 60.000 askeriyle Kırım’a geldi ve zaferini kutladı; bundan rahatsız olan Osmanlı Devleti Ağustos 1787 tarihinde yeniden harp ilan etti. 1768-1774 tarihleri arasında devam eden Osmanlı-Rus Harbi, Polonya’nın istiklâli için yapılmış göründüğünden millete mal edilememişti. Ancak bu yeni harp Müslüman Kırım’ı kurtarmak içindi ve herkes Ruslara diş biliyordu. Şubat 1788’de Avusturya da Osmanlıya karşı harb ilan etti. Sadrazam Koca Yusuf Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, Eylül 1788’de II. Joseph komutasındaki Alman ordusunu bozdu ve Osmanlı ordusu Avusturya’yı bertaraf ederek Ruslarla başbaşa kaldı. Aralık 1788’de Özi Kalesini alarak burada Müslüman katliamı yapan Rus ordusu, bununla da yetinmeyerek Podolya’nın merkezi olan Hotin’i de teslim aldı. Hotin ve Özi’deki Müslüman katliamları, Osmanlı Padişahının kederinden dolayı beyin kanaması geçirerek vefât etmesine sebep oldu (7 Nisan 1789). Cenazesi, Bahçekapıdaki İmâretinin yani şimdiki 4. Vakıf Han’ın karşısındaki türbesine defn edildi.

Sultân I. Abdülhamid’in Hotin ve Özi’nin düşmesi münasebetiyle bizzat kaleme aldığı hatt-ı hümâyûn insanı ağlatacak kadar manalıdır: “Özi’nin düştüğü takriri âlimallah beni yeniden kederlendirdi; bu kadar Müslüman erkek, kadın, küçük ve büyüğün kâfir elinde kalması beni mahzun eyledi. Yârab! Sen Mâlik’ül-mülksün. Senden niyazım, ölmeden bu beldeleri tekrar Müslümanların eline geçtiğini bana göster”.

ZEVCELERİ: KADIN EFENDİLERİ: 1- Ayşe Sine-perver Vâlide Sultân; IV. Mustafa’nın annesi ve IV. Kadınefendi. 2- Nakş-ı Dil Vâlide Sultân; II. Mahmûd’un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi. 3- Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi. 4- Hümâ Şah Baş Kadın Efendi. 5- Ayşe Baş Kadın Efendi. 6- Binnaz İkinci Kadın Efendi. 7- Dilpezîr Kadın Efendi. 8- Mehtâbe Dördüncü Kadın Efendi. 9- Misl-i Nâ-yâb Kadın Efendi. 10- Mu‘teber Kadın Efendi. 11- Nevres Üçüncü Kadın Efendi. 12- Fatma Şeb-safâ Dördüncü Kadın Efendi. 13- Mihribân Üçüncü Kadın Efendi. 14- Nükhet-sezâ Hanımefendi; Baş ikbal. 15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir. ÇOCUKLARI: 1-Şehzâde Sultân Mustafa IV. 2-Şehzâde Sultân Mahmûd II. 3-Şehzâde Abdullah. 4-Şehzâde Mehmed. 5-Şehzâde Ahmed. 6-Şehzâde Abdülaziz. 7-Şehzâde Abdurrahman. 8-Şehzâde Mehmed Nusret. 9-Ahter-Melek Hanım. 10- Ayşe Dürr-i Şehvar Sultân. 11- Esmâ Sultân. 12- Ayn-i Şah Sultân. 13- Hatice Sultân. 14- Emîne Sultân. 15- Râbi‘a Sultân. 16- Fatma Sultân. 17- Âlem-Şah Sultân. 18- Sâliha Sultân. 19- Hibetullah Sultân. 20- Râbi‘a Sultân.
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Ömer

Yönetici
Sultan Birinci Abdulhamit'in Kronolojik Hayatı ve saltanatında yaşanan bazı olaylar

(1717-1774)

21.01.1774 - III. Mustafa’nın ölümü.
I. Abdülhamid’in Padişah olması.
Osmanlı ve Rus Kuvvetleri’nin Varna’nın batısında Kozluca Bölgesi’nde karşılaşmaları ve Kozluca Bozgunu.
21.07.1774 - Küçük Kaynarca antlaşmasının imzalanması.
Kırım’ın bağımsızlığı.
Dinyeper ve Buğ Nehirleri arasında kalan toprakların Rusya’ya terki.
Buğ Nehri’nin iki devlet arasında sınır olması.
12.07.1774 - Resmi Ahmed Efendi’nin Nişancı ünvanı ile baş murahhas olarak barışı imzalamak için görevlendirilmesi.
Sadrazam Mehmed Paşa’nın barış imzalamak için Küçük Kaynarca’ya hareket.
04.08.1774 - Veziriâzam Muhsinzâde Mehmed Paşa’nın ölümü, İzzet Mehmed Paşa’nın sadareti.
03.1775 - Kerim Han’ın kardeşi Sadık Han’ın Basra’yı kuşatması.
08.05.1775 - Avusturya ile 4 maddelik antlaşma imzalanması.
Mısır ve Suriye’de devlete karşı başkaldırma.
06.07.1775 - İzzet Mehmed Paşa’nın azli, Derviş Mehmed Paşa’nın sadareti.
05.01.1777 - Derviş Mehmed Paşa’nın azli, Cebecizade Darendeli Mehmed Paşa’nın sadareti.
05.05.1777 - Sine zaferi.
01.09.1777 - Mehmed Paşa’nın azli.
Kalafat Mehmed Paşa’nın sadareti.
02.01.1778 - Kırım’ı tamamen kendine bağlamak için baskılar uygulayan Rusya’ya karşı, Babıâli’de toplanan komisyon tarafından gerekli işlemin yapılması kararının alınması.
04.1778 - Divan toplantısında Rusya’ya karşı savaş kararı alınması.
09.08.1778 - Donanma komutanı Gazi Hasan Paşa’nın, Rusya ile savaşmak üzere Samsun’dan hareketi.
Fransa’nın desteği ve arabuluculuğu ile savaş durumuna son verilmesi, barış müzakerelerine geçilmesi.
Fransa-İngiltere ile harp durumu ve silahlı tarafsızlık anlaşması.
03.1779 - Kerim Han’ın vefatı ile Basra’nın bir savaş ile geri alınması.
21.03.1779 - Aynalıkavak anlaşması.
Küçük Kaynarca anlaşmasının yeniden gözden geçirilerek Osmanlı aleyhine düzenlenmesi.
21.08.1779 - Mehmed Paşa’nın azli, Seyid Mehmed Paşa’nın sadareti.
19.02.1781 - Veziriâzam’ın ölümü, Erzurum Valisi İzzet Paşa’nın sadareti.
21.08.1782 - Büyük İstanbul yangını.
25.08.1782 - İzzet Paşa’nın azli, Hacı Yeğen Mehmed Paşa’nın sadareti.
14.09.1782 - İspanya ile siyasî ve ticarî anlaşmalar imzalanması.
31.12.1782 - Hacı Yeğen Paşa’nın azli, Halil Hamid Paşa’nın sadareti.
09.07.1783 - Kırım Hanlığı’nın Rusya’ya bağlanması.
31.03.1785 - Halil Paşa’nın azli, Şahin Ali Paşa’nın sadareti.
20.07.1785 - II. Mahmud’un doğumu.
24.01.1786 - Ali Paşa’nın azli, Koca Yusuf Paşa’nın sadareti.
13.08.1787 - Rusya’ya harp ilânı.
09.02.1788 - Avusturya’nın, Osmanlı İmparatorluğu’na ve İsveç’in Rusya’ya harp ilânı.
17.12.1788 - Özü Kalesi’nin düşman eline geçmesi.
06.04.1789 - I. Abdülhamid’in ölümü.
III. Selim’in Padişah olması.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
6B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Yanıtlar
1
Görüntülenme
12B
Üst