Şehitler Haftasının Önemi

Ömer

Yönetici
Şehitlerin ve Şehit Haftasının Anlam ve Önemi
İnsan çalıştığı takdirde pek çok rütbe ve ünvanlar sahibi olur. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki, Şehitlik ve gazilik gelir. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Hem Hak katında ve hem de halk yanında şahadet mertebesine yükselmek, büyük bir mazhariyettir.

Şehit, Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup, rızıklandırılacağı ve cennete gireceğine şahadet olunduğu için bu ismi almıştır.

Şehitlerin Fazileti

İnsan niçin şehit veya gazi olmayı ister? Çünkü başka bir çaba ile bu rütbelere erişemez. Bu rütbeler canı feda etme karşılığında elde edilir. Peygamber Efendimize sormuşlar: - Ey Allah'ın Resulü, bana, savaşa (Cihada) denk olan bir amel göster? Peygamberimiz: - Buna denk bir amel bulamıyorum, buyurdu. Sonra da: Savaşçı savaşa çıktığı zaman, camiye kapanır durmadan ve usanmadan namaz kılmaya ve ara vermeden oruç tutmaya gücünüz yeter mi? buyurdu. Bunun üzerine adam: - Buna kimin gücü yeter, ey Allah'ın Resulü? dedi.

Tövbe suresi 19. ayetinde şöyle buyruluyor: "Siz, hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı (Kâbe'yi) onarma işiyle, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda savaşanların yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar."

Bu ayet-i kerime'nin nazil olması ile ilgili "Müslim'de şu rivayet yer almaktadır.Numan b. Beşir (ra) adındaki Sahabe şöyle demiştir: Ben Peygamberimizin minberi yanında idim. Bir adam bana: - Ben Müslüman olduktan sonra hacılara sakalık etmem hariç, hiç bir emel yapmasam gam yemem, dedi. Bir başkası da: - Ben Kâbe'yi onarsam da başka hiçbir amel yapmasam aldırış etmem, dedi. Bir diğeri de: - Allah yolunda Savaşmak, bu sizin söylediklerinizden daha faziletlidir, dedi.

Bu bir cuma günü idi. Bunları dinleyen Hz. Ömer: - Susun, Peygamberin minberi yanında böyle sesinizi yükseltmeyin. Ben cumayı kıldıktan sonra konuyu Peygamberimizden sorup öğrenirim, dedi. Allah Teâlâ da bu ayeti indirdi (ve onların sözünü ettikleri amellerden hiçbirinin Allah yolunda savaşmakla aynı olmadıgını bildirdi.)

İnsan niçin şehit olmak ister? Çünkü Allah, şahadet mertebesine yükselene Cenneti va'dediyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:''Allah, müminlerden mallarını ve canlarını, kendilerine () verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. (Bu), Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da Allah üzerine hak bir va'ddır. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde O'nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, büyük bir kazançtır. "

Bir adam Peygamberimize: - Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürülürsem yerim neresidir? diye sordu. Peygamberimiz: - Cennettedir, buyurdu. Adam, yemekte olduğu elindeki hurmaları bırakıp savaşa girdi ve sonunda şehit oldu.

Müslüman Türk'ü zaferden zafere koşturan ve Tarih Sayfalarını kahramanlık destanları ile süsleten, Allah'ın hak olan vadine ermek ve O'nun şehitler için hazırladığı mükâfata mazhar olma arzu ve isteğidir.

Islam için ve Müslümanlar için büyük bir felaket olan Haçlı ordularını bu ruh ve heyecanla durdurmuş, 1071 tarihinden itibaren Anadolu'yu Müslüman TÜRK'E Anavatan yapmış, 1453'de fethiyle Bizans imparatorluğunu yıkarak orta çağı kapatıp yeniçağı açmış, 30 Ağustos 1922 'İstanbul'un de Dumlupınar Meydan Savaşını kazanarak ülkeyi düşmandan temizlemiştir. Yakın 1974'de bu ruh ile Mehmetçik Kıbrıs'ta savaşmış, SOYDAŞ ve kardeşlerini bu yana vatanı bölmeye çalışan haydutlara geçit ve fırsat vermemiştir kurtarmıştır.

Bir Ayette şöyle buyruluyor: "Allah yolunda öldürülenleri (şehitleri) sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın Lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle Sevinçli bir halde Rableri yanında rızklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiç bir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duyurmaktadırlar "

Sevgili Peygamberimiz şehitliğin derecesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Hiç kimse cennete girdikten sonra - bütün dünya'ya sahip olsa bile tekrar dünya'ya dönmek istemez.
Bizzat Peygamberimiz, bir defa değil birkaç defa şehit olmayı istemiş ve şöyle buyurmuştur: "Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip Savaşta öldürülmemi arzu ederim."

Şehitlik olmadan vatan olmaz. Evet, vatan bir toprak parçasıdır, ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan, uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır. "Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır." sözü, ne güzel bir sözdür.

Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, kahraman atalarımızın her karışını kanlari ile sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır.'

Vatan, bir müslümanın her şeyidir. Çünkü din, namus, şeref ve bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak vatan sayesinde korunabilir. Bunun için atalarımız vatanımız için her fedakârlıkta bulunmuşlar, kanlarını akıtarak onu DÜŞMANA teslim etmemişlerdir.

Allah'a ve O'nun Peygamberine imandan sonra, insanı en çok Allah'a yaklaştıran amel, hiç şüphe yok ki Allah yolunda savaşmaktır.


Şehitler Üç Çeşittir

"Şehit" denilince, Allah yolunda ve vatan uğrunda canını feda eden kimse akla gelir. Esasen şehit, genelde bu anlamda kullanılır. Bununla beraber başka şekillerde ölenlerden şehit olanlar da vardır. Ayrıca bazı şehitler vardır ki, onlara uygulanan hükümler diğer şehitlere uygulanmaz. Bunun için İslâm âlimleri şehitleri, kendilerine uygulanan dünya hükümleri ve Allah katındaki durumları itibariyle üç kısma ayırmışlardır.

1. Hem Dünya ve Hem de Ahiret bakımından Şehit Olanlar

Bunlar;

a) Savaşta gayr-ı Müslimlerle veya Eşkıya ve yol kesicilerle yapılan çatışma sonunda öldürülmüş olanlar,

b) Savaş alanında, üzerlerinde öldürülmüş olduklarına dair belirti olduğu halde ölü bulunanlar (üzerlerindeki öldürülme alameti, bunların Savaşta öldürülmüş olduğunu gösterir.)

c) Kendisine Haksız yere yapıldığı bilinen bir saldırı sonunda öldürülmüş olan ve bundan dolayı da varislerine diyet olarak bir mal verilmesi gerekmeyen herhangi bir müslüman,

d) Malını, canını ve ırzını korurken Haksız yere öldürülmüş bulunan kimse, Nitekim Peygamberimiz: "Malını koruma uğrunda öldürülen şehittir. canını koruma uğrunda öldürülen şehittir. dinini koruma uğrunda öldürülen şehittir ..''buyurmuştur.

Işte bunlar, hem dünya hükümleri itibariyle hem de ahiret bakımından şehittirler.

Bu durumdaki şehitler yıkanmaz, üzerlerindeki elbiseler çıkarılmaz, öylece namazları kılınarak gömülürler.

Şehidin kefeni, üzerindeki elbisesidir. Ancak üzerinde bulunan ve KEFEN cinsinden olmayan palto ve ayakkabı gibi şeyler çıkarılır. Üzerindeki elbisesi, örtülmesi gereken yerlere eksik gelirse, tamamlanır.

2. Ahiret Şehidi

"Ahiret Şehidi''kime diyoruz ve bu adı niçin veriyoruz? Ahiret şehidi, düşmanla veya Devlete başkaldıran ve yol kesenlerle yani Eşkıya ile savaşırken yaralandıktan sonra hemen ölmeyip; tedavi olan yemek yiyen, su içen veya bir süre uyuyan veyahut savaş alanında ölmeyip başka bir yere nakledildikten sonra ölenlerdir.

Bunlar, Allah katında şehittir ve şehit mükâfatı alacaklardır. Ancak bunlara dünya hükümleri uygulanmaz. Bunlar, diğer ölüler gibi yıkanır, kefenlenir ve namazları kılınarak defnedilirler.

Bir hata sonucu öldürülen müslüman da ahiret şehididir. Ayrıca boğularak, yanarak, bir yıkıntı altında kalarak ölenler ile aile ve çocuklarının geçimini sağlamak için helâl yoldan çalışıp kazanırken ölen kimseler ve ilim yolunda ölenler de ahiret şehidi sayılır.

Nitekim Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Şehitler hareketlen: Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar, duvar ve toprak altında kalıp ölenler ve Allah yolunda şehit düşenler."

3. Dünya Şehidi

Bu, inanmadığı halde Müslüman görünen ve Müslümanların yanında savaşırken öldürülen kimsedir. Bu da şehit sayılır, yıkanmadan namazı kılınarak elbisesiyle gömülür. Ancak, inancı olmadığı ve yalnız dünya ile ilgili amaçlar için savaşarak öldürüldüğünden-dünya hükümleri bakımından şehit sayılır ise de-Allah katında şehit değildir.

Burada önemli olan iki hususa işaret etmekte yarar vardır.

Birincisi, Yapılan işler kişinin niyetine bağlı olarak değerlendirilir. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: "ameller ancak niyetlere göre değerlenir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır",

Ikincisi, hiç kimsenin iç dünyası bilinemeyeceği için bu şehidin durumu Kendisiyle Allah arasında olan bir husustur. Çünkü bir kimsenin içinde neyi sakladığı ve ne amaçla savaştığını ancak Allah ile kendisi bilir. Bu itibarla, bir kimsenin bazı davranışlarına bakarak o kimse hakkında-içinde sakladığı ile ilgili-kesin bir şey söylemek doğru değildir. Aksi takdirde insan yanılır ve bu yüzden günaha girmiş olur.

Bu noktada şu Hadis-i Şerifi hatırlamakta yarar vardır. Ebû Musa (ra) diyor ki: Bir Bedevi Peygamberimize gelerek: - Ey Allah'ın Resulü, adam var ki, Ganimet elde etmek için Savaşır, adam var ki şöhret için Savaşır. Bunların hangisi Allah yolunda savaşmış olur? diye sordu. Peygamberimiz: - Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye Savaşan kimse Allah yolunda savaşmış olur, buyurdu.

İşte şehitlerimiz kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bize emanet etmişlerdir. Bize düşen de bu toprakları imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza ve hem de ŞEHİTLERİMİZE karşı görevlerimizi yapmamış ve onların ruhlarını incitmiş oluruz.

Saff Suresi 10-12'nci ayet-i kerimelerde şöyle buyruluyor: "Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O , sizin günahlarınızı Bağışlar, sizi altından IRMAKLAR akan cennetlere, Ve cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. "

ŞEHİTLERİMİZE Allah rahmet eylesin, cennetiyle cemaliyle onları şereflendirsin..Amin
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
100B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
LAL
Üst