Polİs Çevİk Kuvvet YÖnetmelİĞİ

SüKuN Harbi Aktif Üye
Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1982
Resmi Gazete Sayısı: 17914
İçişleri Bakanlığından:
BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler (Amaç, Kapsam ve Tanımlar)
Amaç
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatı Bünyesinde kurulan polis çevik kuvvet birimleri ile bu birimlerin kadrolarında yer alan destek birliklerinin" kuruluş, görev, çalışma esas usullerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik, Çevik Kuvvet Birimleri ile kadrolarında yer almasına ihtiyaç duyulan Destek Birliklerinin kuruluş şeklini, bu birimlerde görevlendirilecek olan personelin niteliklerini, seçilmelerini, niteliklerinin değişmesi veya sağlık nedenleriyle başka hizmetlere geçirilme veya bu birimlerden alınma şartlarını, görevlerin yerine getirilme esas ve usullerini, emir ve komuta düzenini, yapılacak eğitimlerde göz önünde bulundurulacak esaslar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 11/08/1982 ve 2696 sayılı kanunla 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na eklenen Ek Madde 15 gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen deyimlerden;
Polis Çevik Kuvvet Birimi 2696 sayılı kanunla değişik 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklenen Ek 10'da belirtilen görevleri yapan, İllerde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya grup amirliği, ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği düzeyinde oluşturulan kuruluşu,
Disiplin; kanunlara, nizamlara, emirlere mutlak itaat ve astın ve üstün hukukuna riayeti,
Zor kullanma; kanunsuz toplu hareket haline gelen bir toplumsal olayın etkisiz hale getirilmesi veya önlenmesi veya dağıtılması için; toplu hareketin niteliğine veya dağıtma sırasında meydana gelen cebir ve şiddet veya saldırı veya direnişin derecesine göre kademeli şekilde artan ölçüde bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılması halini,
Silah ve araç; cop, sis ve gaz bombaları, tabanca, makinalı tabanca, ve tüfek, gaz ve bomba tüfeği, dürbünlü tüfek ve benzeri vurucu, önleyici etkisiz hale getirici savunmaya elverişli aletleri, gaz, boyalı ve boyasız tazyikli su püskürten veya personeli ve malzemelerini taşıyan zırhlı veya zırhsız araçlar ile helikopterleri veya uçakları,
Hizmet; kanunlar ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması yazılmış olan hususlarla amirler tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işleri;
Görev; hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmayı veya yasakladığı şeyi yapmamayı,
Yetki; görevlerin Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2696 sayılı kanun ve yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlayacak güç ve imkanları.
Emir; yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile bildirilmesi.
Amir; makam memuriyet itibariyle bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına dair emir verme yetkisine sahip kimseyi.
Üst; rütbe ve kıdem büyüklüğünü.
Nöbet; bir hizmetin belli bir sıra ve süre ile değişik personel tarafından yerine getirilmesi,
Devriye; kamu düzenini bozabilecek nitelikte toplumsal olayların meydana gelmesi muhtemel yerlerde yaya veya araçla dolaşarak yapılan önleme ve gözetleme görevini,
TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro); Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin gruplandırılmış kuruluş tiplerine, hizmetlerin nicelik ve niteliğine göre gerekli olan personel ve malzeme kadrolarının tespitine dair esasları ,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM : Polis Çevik Kuvvet Birimlerinin Kuruluşu
Birimlerin kurulacağı yerler
Madde 5 - Polis Çevik Kuvvet Birimleri il merkezlerinde Emniyet Müdürlüklerine, gerekli görülen ilçelerde emniyet amirliklerine bağlı olarak kurulur.
Birimlerin standart oluşumu
Madde 6 - Polis Çevik Kuvvet Birimlerinde her birlik en az iki gruptan, her grup dört ekipten, her ekip ise on kişiden oluşur. Ekibin bir numaralısı ekip amiri, on numaralısı amir yardımcısıdır.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri en az bir birlikten, çevik kuvvet grup amirlikleri ise dört ekipten oluşur.
Destek Timler ekip esasına dayalı olarak (9) uncu maddede belirtilen kıstaslara göre kurulur.
Ekip, grup ve birlik amirlikleri teşkilat, malzeme ve kadroları Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat, malzeme, kadro (TMK) esaslarında gösterilir.
Birimlerin kuruluş esasları
Madde 7 - Polis Çevik Kuvvet Birimleri, bir il sınırları içerisinde toplumsal olaylara hassas olan sadece bir merkezde veya gerekli görülmesi halinde özel statülü ilçelerde, illerin teşkilat, malzeme ve kadro esaslarında belirlenen ve gruplandırılmış standart kuruluş modellerine göre, il emniyet müdürlüklerinde çevik kuvvet şube müdürlüğü veya ilçelerde çevik kuvvet grup amirliği adıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir plan çerçevesinde kurulur.
Bu planda emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından özellik ve önem taşıyan il ve ilçelere öncelik verilir.
Polis çevik kuvvet şube müdürlüğü veya grup amirliği, hizmetin esas birimlerini oluşturan grup, birlik ve Destek Timler ile idari bürolardan meydana gelir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
31B
M
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Misafir
M
Yanıtlar
1
Görüntülenme
16B
Üst