İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan)

Ömer
Yönetici
İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

TANIM

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

GÖREVLER
-Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur, -Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar, -Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler, -koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder, -Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder, -Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar, -Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar, -Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar, -Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur, -Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur, -Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Üniformalar, kapı anahtarları, dedektör, görev yerinde bulundurulamayan tabanca, gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin; -Vücutça sağlam, atletik vücutlu, -İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen) -Fedakar kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar, Teknolojik gelişme bu mesleğin icrasını kolaylaştırmaktadır (kapalı devre TV sistemi gibi). Gardiyanlar; cezaevi üst yöneticileriyle, tutuklularla ve hükümlülerle, halktan kişilerle, meslektaşlarıyla, savcılarla, hakimlerle, avukatlarla, askerlerle, iletişim içindedir. Hükümlü ve tutuklular tarafından tehditler alabilir, fiili saldırıya uğrayabilirler. Görev bitiminde bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. İsyanlarda rehin olma, yaralanma ve ölüm olayları da olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Gardiyanlar, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak devlet memuru statüsünde çalışırlar. - Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar. - Cezaevi personeli ile hükümlüler ve tutuklular arasındaki diyalogu artırarak ve o kişileri topluma kazandırmak için hizmet-içi faaliyetlerine çok önem vermek ve bu çalışmaların artırılması mesleğe prestij kazandıracaktır

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitiminin verildiği bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; En az Lise veya dengi okul mezunlarına yönelik Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan infaz ve koruma memurları Ağır Cezaevlerinde bulunan dershanelerde hizmet-içi eğitim kurslarına alınırlar.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Bu mesleğe girebilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak, -Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
-Bu mesleğe yeni başlayan meslek elemanının hükümlü ve tutuklularla olan ilişkilerinin daha sağlıklı olabilmesi için hizmet-içi eğitim uygulanır, -Bu eğitimde; cezaevi yönetimiyle ilgili daha fazla bilgi almaları sağlanır, hükümlü ve tutuklularla daha sağlıklı,diyalog kurmaları için Türkçe’yi daha iyi kullanma yetenekleri geliştirilir. Cezaevi mevzuatı, hükümlü ve tutukluları ilgilendiren kanunlar hakkında bilgi verilir, -Bu mesleğe girenlere zinde kalmaları için yakın dövüşme kuralları öğretilir, -Cezaevine girmesi yasaklanan maddelerin tanıtılması için dersler verilir. (Esrar, morfin, kokain, eroin ve uyuşturucu haplar.) Meslek için önemli olan dersler; Psikoloji, Türkçe, İnfaz Hukuku, Cezaevi İdaresi, Genel Hukuk, Kriminoloji, Narkotik, Davranış Bilimleri, Ceza Mahkemeleri (CUMUK), İlk Yardım ve Sağlık, Beden Eğitimi vb. dersler.

MESLEKTE İLERLEME
- Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru görev içerisinde gösterdiği başarı durumuna göre yapılan sınavla İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (baş gardiyan) yükselme imkanına sahiptir. - Yüksek okul mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavını kazanabilirlerse cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Polis, Bekçi, Koruma görevlisi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
657 Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup, bunun dışında Adalet Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu unvan, kadro ve derecelere göre adalet tazminatı alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili Eğitim Kurumları, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
 
Son düzenleme:
Ömer
Yönetici
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİNİN KURULUŞ VE
İDARESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 18/5/1994 No: 529
Yetki Kanununun Tarihi : 18/5/1994 No: 3990
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 20/5/1994 No: 21939 Mük.
V.Tertip Düsturun Cildi : Sh.
Amaç, Kapsam, Tanımlar

Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ceza infaz kurumlarıyla
tutukevlerinin kuruluş ve idaresine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;
a) Bakan: Adalet Bakanını,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) İdare: Kurumların müdürlük ve servis kuruluşunu,
d) Kurum: Ceza infaz kurumları ile tutukevlerini,
e) Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı ve açık cezaevleri ile çocuk eğitim evle-
rini,
f) İşletmeler ve İşyurtları Kurumu: Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi İşletmeleri
ve İşyurtları Kurumlarını,
g) İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu: Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi
İşletmeleri ve İşyurtları Yüksek Kurulunu,
h) İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğü: Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi
İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğünü,
i) Kurum Müdürü: Kuruluşu tam olan kurumun müdürünü,
j) Müdür: Kurum müdürü dışındaki servis müdürünü,
k) İdare Memuru: Kuruluşu tam olan veya olmayan kurumlardaki memuru,
l) Kapalı Cezaevi: İçten ve dıştan korumayla görevli personeli bulunan ve
firara karşı koruma önlemlerinin alındığı ceza infaz kurumlarını,
m) Açık Cezaevi: Hükümlülerin çalıştırılması esası üzerine kurulmuş, dıştan
korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan
ceza infaz kurumlarını,
n) Çocuk Eğitimevi: Çocuk hükümlülerin tretmanı amacıyla kurulmuş dıştan
korumayla görevli personeli bulunmayan ve firara karşı koruma önlemleri olmayan
kurumları,
o) Tutukevi: Tutuklama kararlarının yerine getirildiği, içten ve dıştan
korumayla görevli personeli bulunan ve firara karşı koruma önlemlerinin
alındığı kurumları,
ifade eder.
Kurumlar

Madde 2 - Kurumlar Bakanlığa bağlı olup Bakanlıkça belirlenen yerlerde
kurulur. Bakanlıkça bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen hizmetleri gerçek-
leştirmeye elverişli fiziki yapıya sahip, elektronik donanımlı kurum binaları
sağlanır. Kapalı ve açık cezaevleri ayrı yerlerde kurulacağı gibi personeli
ayrı olmak koşuluyla aynı yerde de kurulabilir.
Kurum bulunmayan veya kurumları kullanılamaz hale gelen yerlerdeki hürriye-
ti bağlayıcı cezalar ile tutuklama kararları Bakanlıkça belirlenen kurumlarda
yerine getirilir.
Hazinece adalet hizmetleri ile kurumlar için tahsis edilen bina ve arsaların
tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılma niteliklerini yitirmeleri veya bölge
cezaevi yapımı nedeniyle kullanılmalarından vazgeçilmesi halinde; bunların
satışına ve satış parasının mahkeme ve kurum binalarının yapım, onarım ve
tadilatı ile işletme ve işyurdu faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeler ve
İşyurtları Kurumu bütçesine gelir kaydına Bakanlık yetkilidir.
Kurum Personeli, Nitelikleri, Atanmaları, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 3 - Cumhuriyet başsavcısı kurumlar ve personel üzerinden her türlü
denetim ve gözetim yetkisine sahiptir. Ancak bu yetki işletmeler ve işyurtla-
rında disiplin ve güvenlik ile sınırlıdır.
Cumhuriyet başsavcısı bu yetkilerini, kendi sorumluluğu altında işbölümün-
de cezaevi yönetimi ile görevlendireceği kurum Cumhuriyet savcısı vasıtasıyla
da kullanabilir.
Adalet Bakanlığınca, terör suçundan hükümlü ve tutukluların muhafazasına
tahsis edilmiş olan ceza infaz kurumunun bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcısı
veya görevlenireceği kurum Cumhuriyet savcısına görevlerinin devamı süresince
aylık ödenek ve yüksek hakimlik tazminatından ayrı olarak (2000); bu ceza
infaz kurumlarında görevli kurum müdürü ve servis müdürlerine görevlerinin
devamı süresince (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı
ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu tazminatlara
hak kazanılması ve ödenmesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri
uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
Kurum gözetim ve denetimi ile görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının
terfilerinde bu görevleri nedeniyle aldıkları sicilleri lehe olması halinde
diğer faaliyetlerinden öncelikle dikkate alınır.
Kurum müdürü ve diğer personelin atama ve nakilleri Bakanlıkça yapılır.
Kuruluşu tam kurumlar: Bir kurum müdürünün yönetiminde infaz müdürü,
koruma müdürü, idari ve mali işler müdürü, personel müdürü, yeterli sayıda
idare memuru ve bunlara bağlı birimlerden oluşur.
Bakanlıkça gerekli görülen kurumlarda birden fazla infaz müdürü ve koruma
müdürü atanabilir.
Kurum, müdürü, kurumun amiri olup yönetiminden kurum Cumhuriyet savcısı,
Cumhuriyet başsavcısı ve Bakanlığa karşı sorumludur. Bütün personel üzerinde
gözetim ve denetim ile emir ve talimat verme yetkisine sahiptir.
Kurum müdürü: Hukuk, kamu yönetimi, sosyal hizmetler, sosyoloji, psikoloji,
eğitim bilimleri alanında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksek
okullar ile bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumları mezunları
arasından atanır. Kriminoloji, penaloji veya insan hakları konusunda lisans
üstü eğitim yapmış olmak öncelikli atanma nedenidir.
Müdürler en az iki yıllık yüksek okul mezunları arasından atanır. Kurum
müdürünün atanmasında aranan niteliklere sahip olmak öncelik nedenidir. İki
yıllık yüksek okul mezunu müdürlerin, kurum müdürlüğüne atanabilmesi için en az
beş yıl müdürlük yapması ve görevinde başarılı olması gerekir. Kurum müdürünün
atanmasında aranan niteliklere sahip olanlarda süre koşulu aranmaz.
Çocuk eğitimevi kuruluşu tam kurum olup, bir kurum müdürünün yönetiminde
eğitim müdürü, idari ve mali işler müdürü, personel müdürü ve yeteri kadar
idare memuru ve bunlara bağlı birimlerden oluşur.
Çocuk eğitimevinde, kurum müdürlüğüne, yukarıdaki fıkrada yazılı koşulların
yanında çocuk suçluluğu veya korunmaya muhtaç çocuklar konusunda lisans üstü
eğitim yapmış olmak öncelikli atanma nedenidir.
Açık cezaevinde koruma müdürü bulunmaz. Bu kurumda infaz ve koruma başmemuru
ve memurları infaz müdürüne bağlı olarak görev yapar.
İşletme veya işyurdu bulunan kurumlarda çocuk eğitimevlerinde; işletme
faaliyetlerini yürütmek üzere işletme müdürü, işyurdu faaliyetlerini yürütmek
üzere işyurdu müdürü bulunur.
İşletme ve işyurdu müdürleri, işletme ve işyurdu faaliyeti konularında
işletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Ancak kurum disiplini ve
güvenliği yönünden kurum müdürü, kurum Cumhuriyet savcısı ve Cumhuriyet
başsavcısının vereceği emir ve talimatlara uymakla yükümlüdür.
İşletme müdürü olmak için iş idaresi,ekonomi ve ilgili mühendislik bilimleri
alanında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksek okullar ile bunlara
denkliği kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olmak ve işletmenin faaliyeti
konusuna giren bir işte özel veya resmi kurum veya kuruluşlarda en az dört yıl
çalışmış olmak gerekir.
İşletme faaliyetinde ihtisaslaşma halinde veya faaliyetin niteliğine göre
diğer fakülte ve yüksek okul mezunları da işletme müdürü olarak çalıştırılabi-
lir.
Kuruluşu tam olmayan kurumlar bir idare memurunun yönetiminde yeteri kadar
büro memuru ve koruma personelinden oluşur.
İdare memuru,kuruluşu tam olmayan kurumun amiri olup,yönetimden kurum Cumhu-
riyet savcısı,Cumhuriyet başsavcısı ve Bakanlığa karşı sorumludur.Kurum müdürü
ve servis müdürlerinin görevini yapar.
Kurum personeli görevinden doğan suçlarından dolayı haklarında bulundukları
yer Cumhuriyet başsavcılığınca doğrudan ve genel hükümlere göre soruşturma ve
kovuşturma yapılır.
Kurum görevlilerinin çalışma gün,saat ve şekilleri Bakanlıkça düzenlenir.
İnfaz ve koruma başmemuru ve memurları görev sırasında Bakanlıkça belirlenen
ve sağlanan kıyafetleri giyerler.
Kurum personeline,görevleri başında bulunduğu sürelerde yemek verilir.
Mutfak kuruluşu bulunmayan kurumlarda çalışan personele yiyecek bedeli nakdi
olarak ödenir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde;personel hakkında
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,işçiler hakkında 1475 sayılı İş Kanunu hüküm-
leri uygulanır.
Kurumların Korunması,İnfaz ve Koruma Memurlarının Yetiştirilmesi

MADDE 4 - Kurumların iç ve dış koruması infaz ve koruma başmemur ve memurla-
rı tarafından sağlanır.Bu personelin iç veya dış koruma ile görevlendirilmesi
atama işleminde belirlenir.
Dış koruma personeli silahlı olarak görev yapar.
İç koruma personeli Bakanlıkça temin ve tespit edilen inzibati aletlerle gö-
rev yapar.
Kurum içindeki asayiş ve güvenliği bozucu olayların önlenip bastırılması ha-
riç olmak üzere dış koruma personeli kuruma silahlı olarak giremez.
Dış koruma personeline verilecek silah ve cephane ödeneği Adalet Bakanlığı
bütçesinden karşılanmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığınca tedarik ve ikmal
edilir.
Kurum müdürü,bulunmadığı hallerde sırasıyla servis müdürü,idare memuru,infaz
ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru da koruma personeli tarafından ön-
lenemeyen asayiş ve güvenliği bozucu olaylarla kurumda yapılacak aramalarda ma-
hallin en büyük mülki amirinden yardım isteyebilir.
İnfaz ve koruma memur adayları,Bakanlığa bağlı,kuruluş yerleri Bakanlıkça
belirlenen eğitim merkezlerinde dokuz ay süre ile eğitime tabi tutulur.
Eğitim merkezine alınacak adayların fiziki ve diğer nitelikleri ile eğitim
süresi sonunda yapılacak sınav komisyonunun oluşumu,sınav şekil ve usulü Bakan-
lar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.Eğitim sonunda başarılı ola-
mayanların memuriyetle ilişiği kesilir.Ancak bunlardan yapılan masraflarla ilgi-
li herhangi bir ücret talep edilmez.
Eğitim merkezi,nitelikleri yönetmelikte belirlenen ve atamaları Bakanlıkça
yapılan bir müdür,iki müdür yardımcısı ile bir bürodan oluşur.
Eğitim konusunda deneyimi olan emekli emniyet ve jandarma mensupları eğitim
merkezlerinde müdür,müdür yardımcısı ve öğretmen kadroları karşılık gösterilmek
suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli per-
sonel çalıştırılması hakkında hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak ça-
lıştırılabilir.Bu surette çalışanların emekli aylıkları kesilmez.
Bu suretle çalıştırılacakların,sayısı,sözleşme usul ve esasları ile ücretle-
ri Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
Eğitim merkezinde görevlendirilecek öğretim görevlileri;Bakanın istemi üze-
rine ,yetkili kurul ve organlarınca ek görevle görevlendirilmeleri uygun görülen
yeteri kadar üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile adli ve idari yargı ha-
kim ve Cumhuriyet savcıları,avukatlar,diğer uzman ve öğretmenlerden oluşur.
Adayların kalmalarını sağlamak üzere Bakanlıkça eğitim merkezlerinde yatılı
tesisler kurulur.Adaylara ayrıca yemek çıkarılır.
Eğitim merkezinde çalışan personel,adaylara çıkarılan yemek tabelasına dahil
edilir.
Eğitim merkezlerindeki yatılı tesislerin her türlü gereksinim ve giderleri
Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Eğitim merkezi yatılı tesislerinde,adaylardan yatak ve yemek ücreti alınmaz.
Eğitim merkezinde görevlendirilen öğretim görevlilerinden;
a) Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına,Yüksek Öğretim Personel Kanununa
göre,
b) Üniversite dışından görevlendirilenlere;birinci derecede olanlar için
profesörlere,ikinci derecede olanlar için doçentlere üç veya daha aşağı derecede
olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen ek ders ücreti
miktarınca ders ücreti ödenir.
Adaylar eğitim merkezinde geçirdikleri sürelere göre mecburi hizmetle yü-
kümlüdür.Bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumu

MADDE 5 - İşletmeler ve İşyurtları Kurumu;Tüzelkişiliğe sahip,faaliyetle-
rinde özerk,sorumluluğu sermayesi ile sınırlı,bu Kanun Hükmünde Kararnamedeki
hükümler saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur.İşletme-
ler ve işyurtları kurumu hükümlü ve tutukluların tretman amacına yönelik olarak
çalışmalarını sağlamak;ticari gaye ile mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere
işletmeler ve işyurtları kurar.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun organları,İşletmeler ve İşyurtları Yüksek
Kurulu ve Genel Müdürlüktür.
İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu;Bakanlık Müsteşarının başkanlığında,
bu konuda görevlendirilen müsteşar yardımcısı,Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevle-
ri Genel Müdürü,İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürü,Araştırma,Planlama ve Ko-
ordinasyon Kurulu Başkanı,İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı,Teknik İşler Dai-
resi Başkanından oluşur.Bakan gerekli gördüğü hallerde bu Kurula başkanlık eder.
İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu başkan ve üyelerine toplantı başına
1000 gösterge rakamının Bütçe Kanunlarında Devlet memurları için tespit edilen
maaş katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarda İşletmeler ve İşyurtları
Kurumu bütçesinden huzur hakkı ödenir.Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi
bir vergiye tabi tutulmaz.
İşletmeler ve işyurtları Genel Müdürlüğü;Genel müdür,genel müdür yardımcıla-
rı,daire başkanları ve bürolardan oluşur.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumunu,işletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu
Başkanı idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil eder.Gerek-
tiğinde bu yetkisini devredebilir.
İşletmeler ve İşyurtları

MADDE 6 - İşletmeler,açık cezaevleri bünyesinde oluşturulan ekonomik ölçekte
seri üretim yapan ekonomik faaliyet yerleri ile buna bağlı tesislerdir.
İşyurtları,hükümlü ve tutukluların meslek ve zanaat sahibi olmalarını sağla-
mak amacıyla kapalı veya açık cezaevleri bünyesinde oluşturulan atölye,ünite ve
tesislerdir.
İşletmeler ve İşyurtları tüzelkişiliğe sahiptir.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumu ile İşletmeler ve İşyurtları,Muhasebei Umu-
miye Kanununa,Devlet İhale Kanununa ve Sayıştay`ın denetimine tabi değildir.İş-
letmeler ve İşyurtları Kurumu ile işletmeler ve işyurtları 2.4.1987 tarih ve
3346 sayılı Kanun uyarınca denetlenir.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumu ile İşletmeler ve İşyurtları;kurumlar vergi-
sinden,yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle Veraset ve İntikal Vergisinden,
üzerinde çalıştıkları gayri-
menkuller için Bina ve Arazi Vergisinden,inşaat işleri,sınai,zırai ve diğer faa-
liyetlerine ait her türlü işlemleri ile bu faaliyetlerinden elde ettikleri ge-
lirleri Damga Vergisi ve diğer vergilerden,ithal ettikleri veya bağış yoluyla
araç,makina,alet,malzeme,kitap,cihazlar ile yedek parçalar Gümrük Vergisi ve her
türlü vergi,resim,harç,hisse,fon,zam ve ardiye ücretlerinden bağışıktır.
Bunlara yapılacak bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından
indirilebilir.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumu,işletmeler ve işyurtları gelirleri ile kar-
larından Hazineye pay ayrılmaz,bilanço karları Hazineye gelir kaydedilmez.
İşletmeler ve işyurtları Yüksek Kurulunun Görevleri

Madde 7- İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır;
a) İşletmeler ve işyurtlarının genel amaç ve politikalarını belirlemek,
b) İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun bütçesini hazırlamak ve Bakan onayına
sunmak,
c) Yeni işletme ve işyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar ver-
mek,
d) İşletme ve işyurtlarının sermaye miktarlarını belirlemek,kaynak tahsisi
yapmak ve gerektiğinde birinden diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar ver-
mek,
e) işletme ve işyurtlarının yıllık bütçe,ek bütçe,program ve projeleri ile
faaliyet raporları ve netice hesaplarını onaylamak veya reddetmek,
f) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve ilkelerini belirlemek,
g) Genel bütçeden kadrolu personelin işletme veya işyurdunda çalıştırılması-
na ilişkin işletmeler ve işyurtları Genel Müdürlüğünün önerilerini karara bağla-
mak,
h) İşletmeler ve işyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 1475 sayılı
İş Kanunu hükümlerine göre işçi çalıştırılmasına,ücretlerinin belirlenmesine ve
bunların işten çıkarılmasına karar vererek Bakanlık onayına sunmak,
i) Fazla iş çıkarmak suretiyle işletme ve işyurduna yararlı olan personel,
işçi ve hükümlülere prim ödenmesinin esas ve ilkelerini belirlemek;işletme ve
işyurdu yönetim kurullarının,senelik bilançolarında tahakkuk edecek kardan per-
sonel,işçi ve hükümlülere kar payı ödenmesine ilişkin önerilerini karara bağla-
mak,
j) İşletme ve işyurtlarının faaliyetlerini denetim şirketlerine denetletmek
veya adalet müfettişleri tarafından denetlenmesini Bakana önermek,
k) İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğü ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tu-
tukevleri Genel Müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak.
İşletmeler ve işyurtları Genel Müdürlüğü

Madde 8- İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürü,müşterek kararla atanır.
İşletmeler ve işyurtları Genel Müdürü olarak atanabilmek için iş idaresi,ekonomi
hukuk,mühendislik bilimleri alanında en az dört yıl öğrenim yapan fakülte veya
yüksekokullar ile bunlara denkliği kabul edilen öğretim kurumlarından mezun ol-
mak ve özel veya resmi bir işletme veya kurumda işletmecilik konusunda en az al-
tı yıl çalışmış olmak gerekir.Bu koşulların yanında işletme lisans üstü eğitimi
yapmış olmak tercih nedenidir.
İşletmeler ve işyurtları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) İşletmeler ve işyurtlarını yönetmek,hesap işlerini izlemek ve kontrolör-
lere denetletmek,bunlara ait işlemleri yapmak,
b) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü işlemi yü-
rütmek,küçüklerin çalışma koşulları bakımından ilgili bakanlık ve kamu kuruluş-
ları ile işbirliği yapmak,
c) İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu kararlarını yerine getirmek,
d) İşletmeler ve işyurtlarının yıllık iş programlarını,bütçelerini,ek bütçe-
lerini,faaliyet raporu ve netice hesaplarını İşletmeler ve İşyurtları Yüksek
Kuruluna sunmak,
e) İşletmeler ve işyurtlarındaki Bakanlık kadrosunda bulunan personelin ata-
ma,yükselme,yer değiştirme,izin,istifa ve emeklilik gibi özlük işlerinin yürü-
tülmesinde Personel Genel Müdürlüğü ile hizmet öncesi,hizmet içi ve bir üst gö-
reve hazırlama eğitimlerinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağla-
mak,
f) İşletme yönetim kurulu ile işyurdu yönetim kurullarının,genel bütçeden
kadrolu personelin işletme ve işyurdunda çalıştırılmasına ilişkin önerilerini
İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kuruluna sunmak,
g) İşletmeler ile işyurtlarında 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca çalıştırıla-
cak işçilere ilişkin işletme ve işyurdu yönetim kurullarının önerilerini İşlet-
meler ve İşyurtları Yüksek Kuruluna sunmak,
h) İşletme müdürlerinin sözleşmesini düzenlemek ve Bakan onayına sunmak,
i) Kurumlardan salıverilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda in-
faz sonrası koruma ve yardım müesseseleri ve diğer kurullarla ilişkileri düzen-
lemek,
j) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına iliş-
kin inceleme ve araştırma yaparak İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kuruluna öne-
ride bulunmak,tüzük ve yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve izlemek,görüş bil-
dirmek,genelge düzenlemek,
k) Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
Sermaye Kaynakları

Madde 9- İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun sermaye kaynakları şunlardır:
a) Genel bütçeden ayrılan ödenek ve sermaye katılım payları,
b) 2548 sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı olarak Alı-
nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun
1 inci maddesine göre tahsil edilen harçlar,
c) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1),(2) ve (3) sayılı tarifelere göre
alınan yargı ve noter harçlarının % 50`si,
d) 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanuna göre genel,katma ve mahalli ida-
reler dışında,kuruluşlara ve kişilere başvuruları üzerine verilecek adli sicil
kayıtları sebebiyle alınan ücretlerin tamamı,
e) 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanuna göre adli yargıda asliye hukuk,
sulh hukuk,kadastro,ticaret ve iş mahkemelerine açılan davalarda,icra ceza dava-
ları hariç olmak üzere icra tetkik mercilerince bakılan iş ve davalarda,idari
yargıda,idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda;icra ve iflas dairelerin-
de talimat dahil her icra işinde;izale-i şuyu satış memurlukları,tereke mümes-
sillikleri ile Bakanlıkça kurulmuş ticaret sicil memurluklarında kullanılacak
dosya gömlekleri ve basılı evraktan alınan ücretlerin tamamı,
f) 27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanuna göre Bakanlığın yayın hizmetle-
rinden elde edilen gelirlerin tamamı,
g) İşletmeler ve İşyurtları yıl sonu karlarından İşletmeler ve İşyurtları
Yüksek Kurulu tarafından ayrılan miktarlar,
h) 2 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca elde edilen satış paraları,
i) Kurumlar,işletmeler ve işyurtlarının demirbaşına kayıtlı olup hizmet dışı
bırakılan eşya ve araçların satışından elde edilen gelirler,
j) Faiz ve sair gelirler,
k) Bağış ve yardımlar,
Yukarıdaki fıkranın (b) bendine göre tahsil edilen harçlar ile (c) bendine
göre tahsil edilen yargı ve noter harçları ve (d) ve (e) bentlerine göre alınan
ücretler İşletmeler ve İşyurtları Kurumunun Ankara`da milli bir bankada açılacak
hesaba aktarılmak üzere,günlük olarak bulundukları mahaldeki bir bankanın şube-
sine yatırılır.
(b) ve (c) bendinde yazılı olanlar makbuz karşılığı tahsil edilir.
(f) ve (i) bentlerine göre elde edilen gelirler tahsilatı takiben ikinci
fıkrada belirtilen hesaba yatırılır.
(a) bendinde yazılı sermaye katılım payları yukarıda bahsi geçen hesaba ya-
tırılır.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumu bütçesinden,Bakanlıkça belirlenen miktar ve
esaslar dahilinde;Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her
türlü ihtiyaçlarına ve Anayasa Mahkemesi,Yargıtay ve Danıştayın Bakanlıkça be-
lirlenen miktar ve esaslar dahilinde demirbaş,araç,mefruşat ve teknik gereksi-
nimlerini karşılamak üzere harcama yapılabilir.
İşletme ve işyurdu bütçelerinden,işletme ve işyurdu hizmet ve çalışmalarının
yürütülmesi ile ilgili her türlü döşeme,demirbaş,makine,teçhizat,kara,hava ve
deniz taşıtları alım,bakım,onarım ve işletilmesi ile işletmeye ilişkin tüm gi-
derler için harcama yapılır.
İşletmeler ve işyurtları Kurumu ,işletme ve işyurduna ait mallar Devlet malı
sayılır.Bunlar aleyhine suç işleyenler,Devlet malları aleyhine suç işleyenler
gibi cezalandırılır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılması,Fazla Çalışma,Kar Payı Dağıtımı

Madde 10 - İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğü ile İşletmeler ve İş-
yurtlarında,özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde
çalıştırılacak personel ile işletme müdürü,muhasebe müdürü,üretim müdürü ve
pazarlama müdürü kadroları karşılık gösterilmek suretiyle 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkın-
daki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.Bu şekilde
çalıştırılacak personelin sayısı ile yapılacak sözleşmenin usul ve esesları,öde-
necek ücret miktarı ve diğer mali haklar Bakanlar Kurulu tarafından tespit edi-
lir.
Kurum personeli kendilerinin isteği,İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulu-
nun izniyle işletme ve işyurdunda çalıştırılabilir. İşletmeler ve işyurdunda
görevlendirilen personel o işin sorumlu memuru sayılır.
İşletmeler ve İşyurdu yönetim kurullarının önerisi,İşletmeler ve İşyurtları
Yüksek Kurulunun kararı ve Bakanlık onayı ile ücretleri işletme veya işyurdundan
ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işletmeler ve işyurtlarında
işçi çalıştırılabilir.
İşletmeler ve İşyurdu müdürlerinin kararıyla,işletme ve işyurtlarında çalış-
ma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yapılabilir.Fazla çalış-
ma yapan personel ve işçilere Bütçe Kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla
çalışma ücreti ödenir.
İşletmeler ve İşyurdu müdürlerinin kararıyla,işletmeler ve işyurtlarında ça-
lışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yapılabilir.Fazla ça-
lışma yapan personel ve işçilere Bütçe Kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla
çalışma ücreti ödenir.
İşletmeler ve İşyurtları Yüksek Kurulunun onayı ile,işletmeler ve işyurtla-
rının senelik bilançolarında tahakkuk edecek faiz gelirleri hariç kardan,bunun
yüzde yirmibeşini aşmamak ve ilgilinin ele geçen yıllık net ücretinin yüzde el-
lisini geçmemek üzere
her sene Bütçe Kanunlarında gösterilen memur maaş katsayısının taban olarak
(5 000),tavan olarak (10 000) rakamı ile çarpımından elde edilecek tutar arasın-
da,çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre belirlenecek
oranlarda kar payı ödenir.Ödemeler,çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir
defada yapılır.
Kadro Cetvelleri

MADDE 11 - Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edile-
rek 13.12.1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki ve (1)
sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkartılmıştır.
Ekli (3),(4) ve (5) sayılı listelerde yazılı kadrolar 13.12.1983 tarih ve
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki ve (1) sayılı cetvellerin Adalet
Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
Yönetmelik

Madde 12 - a) Kurum müdürü ile diğer müdürlerin görevleri,
b) Kurum personelinin görevleri,
c) Kurulların görevleri,
d) Grup sorumlusu ve infaz ve koruma memurlarının yetiştirilmesine ilişkin
usul ve esaslar,
e) Cezaevi ve çocuk Eğitimevi İşletmeleri ve İşyurtları Kurumu ile işletme-
ler ve işyurtlarına ilişkin hususlar,
f) Kurumlarda yapılacak aramaların usul ve esasları,
g) Fazla çalışma usul ve esasları,
h) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin sair husular,
Yönetmelikte gösterilir.
Yönetmelik,bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren altı ay içinde çıkarılır.
Düzenlenecek yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar,kurumlar ve işyurtlarına
ait mevcut yönetmelik ve talimatnamelerin uygulanmasına devam olunur.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin yönetimine ve cezaların infazına
dair Tüzüğün bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulan-
masına devam olunur.
Kaldırılan Hükümler

MADDE 13 - (Birinci fıkra:24/2/1983 tarih ve 2802,13/7/1965 tarih ve 647,
14/6/1930 tarih ve 1721,13/1/1943 tarih ve 4358,30/6/1934 tarih ve 2548 sayılı
Kanunlar ile 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK`nin bazı madde,hüküm ve ibarele-
rinin kaldırılması ile ilgilidir.
27.5.1988 tarihli ve 3454 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası
hükmü aynı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri bakımından uygulan-
maz.

MADDE 14-15-16-17-(29/3/1984 Tarih ve 2992 sayılı Kanunun 11,15,26 ve 36 ncı
maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olup yerlerine işlenmiştir.

MADDE 18 - Kanunlarda geçen "mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle
islah evleri" ibareleri "İşletmeler ve İşyurtları Kurumu ile işletmeler ve iş-
yurtları" olarak değiştirilmiştir.

Madde 19- (30/6/1934 tarih ve 2548 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan
değişiklikle ilgili olup,yerine işlenmiştir.)

Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte ce-
zaevi müdürleri olarak görev yapanların çalışma,mesleki bilgi,beceri ve başarı-
sı,göreve bağlılığı dikkate alınarak kurum müdürü veya servis müdürü olarak ata-
ma işlemleri,bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde yapılır.
Cezaevi müdürlerinden yeni görevlere atamaları yapılanlar yan ödeme kararna-
mesinde değişiklik yapılıncaya kadar,unvanları ile aylık derecelerine göre öden-
mekte olan yan ödemelerini alırlar.Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalış-
makta iken bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Cezaevi ve Çocuk Eğitimevi İş-
letmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğüne aktarılan kontrolörlere,yeni düzenleme
yapılana kadar daha önceki aylık ve özlük haklarının ödenmesine devam edilir.
Görev unvanları değişmeyen diğer personelin yeniden atamaları yapılmaz.Bu
personel görevlerine devam eder.

Geçici Madde 2- 14.6.1930 tarihli ve 1721 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile
13.1.1943 tarih 4358 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince kurulmuş bulunan iş-
yurtlarının ayni ve nakdi bütün malvarlığı ile alacak ve borçları bu Kanun Hük-
münde Kararnameyle kurulan işletmeler ve İşyurtları Kurumuna devredilmiş sayı-
lır.
İşletmeler ve İşyurtları Kurumuna,9 uncu maddenin (c) bendinde yer alan 492
sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan gelirler-
den 1993 yılında aktarılacak miktar 1992 yılı kesin hesabı,(2) sayılı tarifeye
göre alınan gelirden 1994 yılında aktarılacak miktar 1993 yılı kesin hesabı esas
alınarak hesaplanır.

Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itiba-
ren Kanun Hükmünde Kararnameye uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanması ta-
mamlanan,dış koruma personeli görevlendirilen kurumlarda,Bakanlıkça belirlenen
tarihte,jandarmanın dış koruma görevi sona erer.Kurumların bu Kanun Hükmünde Ka-
rarname hükümlerine uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanmasının gerçekleşti-
rilmesi ve dış koruma personelinin Bakanlıkça görevlendirilmesi beş yıl içinde
tamamlanır.Bu süre içinde tamamlanamaması halinde sürenin bir katına kadar artı-
rılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren Bu Kanun Hük-
münde Kararnameye uygun biçimde yönetsel ve fiziki yapılanması tamamlanıncaya ve
dış koruma personeli görevlendirilinceye kadar Bakanlıkça gerekli görülen kurum-
larda,jandarma,kurum içinde infaz ve koruma memurları ile birlikte görev yapar.

Geçici Madde 4- 524 sayılı Ceza infaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş
ve İdaresine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre alınan kadrolara yapılmış bu-
lunan atamalara,tahsilat ve ödemelere,aktarmalara ilişkin işlemler ile diğer her
türlü işlemler yeni bir işleme gerek kalmaksızın 524 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin yürürlükten kalktığı tarihten sonra da geçerliliklerini korurlar.
Yürürlük

Madde 20 -Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 21 -Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
7B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1M
Üst