Genel Klavye Kisayollari(bilmeyen arkadaşlarım için)

SaMeT46 Harbi Aktif Üye
Genel Klavye Kisayollari
� CTRL+C (Kopyala)
� CTRL+X (Kes)
� CTRL+V (Yapistir)
� CTRL+Z (Geri Al)
� DELETE (Sil)
� ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu�na atmadan kalici olarak sil)
� Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
� Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)
� F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)
� CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina götür)
� CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina götür )
� CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina götür)
� CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina götür )
� Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)
� Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)
� CTRL+A (Tümünü seç)
� F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
� ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)
� ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)
� ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
� ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)
� CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
� ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)
� ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)
� F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)
� F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini�ndeki Adres çubugu listesini görüntüle)
� ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)
� ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
� CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
� ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü görüntüle)
� Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu gerçeklestirir)
� F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)
� SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
� SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
� F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)
� GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini�nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
� ESC (Geçerli görevi iptal et)
� CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM�un otomatik olarak oynatilmasini önle)
__________________________________________________ _______
Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar
� CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)
� CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)
� SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)
� ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)
� ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili seçeneði seç)
� ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)
� ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
� Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)
� F1 tusu (Yardým görüntüle)
� F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)
� GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)
__________________________________________________
Microsoft Dogal Klavye Kisayollari
� Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)
� Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)
� Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
� Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
� Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)
� Windows Logosu+E (Bilgisayarým�ý aç)
� Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
� CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
� Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý�ný görüntüle)
� Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
� Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)
� Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi�ni aç)
_______________________________________________
Erisebilirlik kalvye kisayollari
� Sekiz saniye boyunca Sað ÜSTKRKT (Filtre tuslarini aç veya kapat)
� Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karþýtlýk�ý aç veya kapat)
� Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuþlarý�ný aç veya kapat)
� Bes kez ÜSTKRKT (Yapiskan Tuslari aç veya kapat)
� Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçiþ Tuþlarý�ný aç veya kapat)
� Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi�ni aç)
_________________________________________________
Windows gezgini klavye kisayollari
� END (Etkin pencerenin sonunu göster)
� HOME (Etkin pencerenin basinigöster)
� NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt klasörleri göster)
� NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)
� NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
� SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)
� SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)
__________________________________________________ _
Karakter Eslem klavye kisayollari
Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz, kilavuz üzerinde klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:
� SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)
� SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)
� YUKARI OK (Bir satir yukari git)
� ASAGI OK (Bir satir asagi git)
� PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)
� PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)
� HOME (Satirin basina git)
� END (Satirin sonuna git)
� CTRL+HOME (Ilk karaktere git)
� CTRL+END (Son karaktere git)
� ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda geçis yap)
__________________________________________________
Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari
� CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)
� CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
� CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)
� CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)
� CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
� F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)
� ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
� ALT+F4 (Konsolu kapat)
� ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
� ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
� ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
� ALT+O (Sik Kullanilanlar menüsünü görüntüle)
_______________________________________________
MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari
� CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)
� ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
� ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)
� F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým baþlýðýný aç)
� F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)
� CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
� CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
� ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)
� F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)
� CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kýsayol konsolu kapatir)
__________________________________________________
Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi
� CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)
� ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)
� ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)
� ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma sýrasýna göre dön)
� ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)
� CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam ekran arasýnda geçiþ yap)
� ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
� CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda PRINT SCREEN�e basarak saðlayýn.)
� CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN�e basarak saðlayýn.)
________________________________________________
Microsoft Internet Explorer Gezintisi
� CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim kutusunu aç)
� CTRL+E (Arama çubuðunu aç)
� CTRL+F (Bul yardimc, programini baslat)
� CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)
� CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)
� CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)
� CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)
� CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç, CTRL+L ile ayný
� CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)
� CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)
� CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)
__________________________________________
Çalistir komutlari
Bir çok kiþinin Bu komutlarý aradýgýný biliyorum Ve faydasý olacagýný düþündügüm için ekliyorum...
compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi
diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
dfrg.msc - Disk birlestirme
eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar
gpedit.msc - Grup Poliçeleri
lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar
perfmon.msc - Performans Monitörü
rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak
secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari
services.msc - Çesitli Servisler
msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
regedit - - Kayit Defteri Editörü
msinfo32 - Sistem bilgisi
sysedit - Sistem sekli Editörü
win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle
mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle
cmd - Komut satirini çalistir
________________________________________
Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari
Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl
Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
Ekran özellikleri / control desk.cpl
Hizli bul / control findfast.cpl
Fontlar / control fonts
Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl
Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
Mouse Özellikleri / control main.cpl
Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
Ag Özellikleri / control netcpl.cpl
Þifre özellikleri / control password.cpl
Printer /control printers
Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl
_____________________________________
Windows XP Shortcuts
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
ALT+ESC / en son acilan sistem leri gecis saglar
ALT+F4 / aktif pencereleri kapatir
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menusu
ALT+TAB / menuler arasinda geçis
BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçis
CTRL+A / hepsini seç
CTRL+B / kalin yazi
CTRL+C / kopyala
CTRL+I / italik
CTRL+O / dosya açma
CTRL+U / alt cizgi
CTRL+V / yapistir
CTRL+X / kes
CTRL+Z / geri tusu
CTRL+F4 / dökümanlari kapatir
CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kisayol olusturur
SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
ESC / islemleri durdurur
F1 / help
F2 / seçili ögenin ismini degiþtirme
F3 / arama dosya ve klasörlerde
F4 / adres çubugunu açar
F5 / yenileme
F6 / adres çubuguna gider
F10 / active sayfalarda çubuga gider "dosya eklemek araçlar
SHIFT+F10 / sað tikladiginizda açilan menu
CTRL+ESC / start menusu
SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi
WIN / start menüsü
WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
WIN+E / bilgisayarimi açar
WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
WIN+F+CTRL / bilgisayarimda arama
WIN+L / kullanici degistirme kapatmadan
WIN+M / küçültme veya restore etme sayfalari
WIN+R / çalistiri açar
WIN+TAB / açik olan sayfalarda geçis
__________________________________________________ _
Windows Explorer Shortcuts
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menüsü
CTRL+ESC / windows menusu
ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylarý kapatýr
CTRL+A / bütün parçalarý seçer
CTRL+X / seçili kismi keser
CTRL+C / seçili kismi kopyalar
CTRL+V / seçili kismi yapistirir
CTRL+Z / geri döner son yapilana
CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru siralar
TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
SHIFT+DELETE / direk silme
BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime islemi
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
F10 / aktif sayfanýn menusu
F6 / adress bara gider /
F5 / sayfayi yeniler
F3 / arama ögesi
F2 / ismini degistirme seçili ögenin
 

Benzer Konular

Yanıtlar
3
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
9
Görüntülenme
61B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
22B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst