657 Rapor Yönetmeliği

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
657 rapor alma, 657 rapor hakkı, devlet memurlarının rapor hakkı, devlet memurlarının rapor alması

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

(Devlet memurlarına hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve raporların süreleri; “Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile belirlenmiştir.

Bu Yönetmelik; 11.8.1973 tarih ve 14622 sayılı değişiklikleri ise; 15280 ve 17991 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.)

Maksat ve Şumül:

Madde 1 - Bu Yönetmelik,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 107 nci maddesine dayanılarak, aynı kanunun değişik 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamına giren memurlara hastalık raporlarının hangi hallerde hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceğini ve raporların süreleri ile bu konuya dair diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları:

Madde 2 - Memurların hastalık raporları ,Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze

Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık kurullarınca düzenlenir.

Resmi ve özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gönderilmemesi halinde ,sağlık memuru ,hemşire ve ebeler, memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık belgesi düzenlenir.

Yurt dışında görevli memurların hastalık raporları, Büyükelçi veya Elçi tarafından tespit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.

Geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü arttırmak ,staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlardan hastalananlarla, yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurlar hakkında da 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.

Hastalık İzni Süreleri :

Madde 3 - Hastalık raporlarında ;

a) Resmi sağlık kurulları, 657 Sayılı Kanunu’nun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar ,

b) Tek hekim 20 güne kadar ,

c) İkinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru ,hemşire ve ebeler 7 güne kadar ,

d) Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulları ,o ülkenin raporları ilgili mevzuatında tespit edilmiş süreler kadar,

hastalık izni verilmesine lüzum gösterilebilir.

Ancak ( c ) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabilmesi için bunların İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından , (d) bendine göre alınan raporların geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun misyon şefince onaylanması zorunludur.

Hastalık İzninin Sonunda İyileşmeme Hali :

Madde 4 - 3’üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkrasındaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurumlarınca düzenlenir.

Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve başkasının tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarına en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.

Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi ,ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirmeleri zorunludur.

İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarına geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurallarınca onaylanması şarttır.

Hastalık İzninin Geçirileceği Yerler :

Madde 5- Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi

zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirinin yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.

Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır.

Yıllık İzinde Hastalanma Hali:

Madde 6 - Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık iznini kullanmakla oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar.

Hastalık izninin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar.

Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 Sayılı Kanunun değişik 103 üncü maddesine göre kullandırılır.

Acil Vakalar:

Madde 7- Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda vakanın acil olduğunu belirtilmiş olması şarttır.

Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmenliği’nin ilgili maddelerine göre muayeneye sevk edilerek bu muayene sonucuna göre işlem yapılır.

Hastalık izni vermeye yetkili amirler lüzum gördükleri takdirde hastalık raporunun acil bir vaka üzerine düzenlenip düzenlenmediğini belirtilmesini en yakın resmi sağlık kurumundan isteyebilirler.

Resmi sağlık kurumlarının hastalık raporunun düzenlenmesine esas olan vakanın acil olmadığını belirtmeleri halinde ilgili memur hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

Aralıklı Olarak Alınan Hastalık Raporları :

Madde 8 - Resmi sağlık kurallarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3.üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 üncü maddenin © fıkrası uyarınca düzenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de göz önünde bulundurulur.

Hastalık İzinlerinin Verilmesi:

Madde 9 - Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin yurt dışında Kıdemli Askeri ataşenin onayı ile verilir.

Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlama-yan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun değişiklikleri ile özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.

Memurun İyileştiğine Dair Sağlık Raporu :

Madde 10- 657 Sayılı kanunun değişik 105 inci maddesinde belirtilen en uzun süreler kadar hastalık izni alan memurun göreve başlayabilmesi için ,yurt içinde resmi sağlık kurulların-dan, yurt dışında mahalli usule göre, iyileştiğine ve o günkü haliyle göreve başlamasında sağlık yönünden bir mahzur bulunmadığına dair sağlık raporu almış olması gerekir.

Diğer Kamu Görevlerinin Durumu:

Madde 11- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen değişik Ek Geçici Maddelere göre aylık almakta olan personel hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kalkan Yönetmelik:

Madde 12- 17.5.1972. tarihli ve 14190 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 29 .4.1972 tarihli ve 7/4373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İstirati Gerektiren Hastalık Halinde Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurumları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük :

Madde 13- Bu Yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
18B
Üst