ekran görüntüsü almak

Visual Basic bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  visual basic kodu  Option Explicit

  Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, _
  ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, _
  ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal XSrc As Long, _
  ByVal YSrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
  Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" _
  (ByVal hwnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long

  Private Sub say_Timer()
  On Error Resume Next
  Dim hd, w, h ' Geri dönüş değişkenleri
  Picture1.AutoRedraw = True ' Resmin görüntüleme içIn

  w = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX ' Resim boyutu
  h = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY

  hd = GetDC(GetDesktopWindow())

  ' Resmi Belirtilen ResimKutusu objesine aktar

  Call BitBlt(Picture1.hDC, 0, 0, w, h, hd, 0, 0, &HCC0020)
  Call ReleaseDC(GetDesktopWindow(), hd)

  ' Resmi görüntülemek için yenile

  Picture1.Refresh
  End Sub