ekran görüntüsü almak

Mr.Jackson

Sagopa Kajmer
visual basic koduOption Explicit

Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal hDestDC As Long, _
ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, _
ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal XSrc As Long, _
ByVal YSrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function ReleaseDC Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long

Private Sub say_Timer()
On Error Resume Next
Dim hd, w, h ' Geri dönüş değişkenleri
Picture1.AutoRedraw = True ' Resmin görüntüleme içIn

w = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX ' Resim boyutu
h = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY

hd = GetDC(GetDesktopWindow())

' Resmi Belirtilen ResimKutusu objesine aktar

Call BitBlt(Picture1.hDC, 0, 0, w, h, hd, 0, 0, &HCC0020)
Call ReleaseDC(GetDesktopWindow(), hd)

' Resmi görüntülemek için yenile

Picture1.Refresh
End Sub
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst