Atatürk İlke ve İnkılapları Test

Tarih bölümünde yer alan bu konu Mr.Jackson tarafından paylaşıldı.

 1. Mr.Jackson

  Mr.Jackson Sagopa Kajmer

  1-“... Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk, bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?(1998 ÖO)

  A) Türk Tarih Kurumu
  B) Hukuk Fakültesi
  C) Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  D) Türk Standartları Enstitüsü

  Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu kâfidir.”
  2-Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

  A) Görüşlerine evrensel boyut kazandırılmasını
  B) Yaşam biçimine her yönü ile uyulmasına
  C) Ülkedeki birlik ve beraberliğin korunmasını
  D) İlke ve inkılâplarının yaşatılmasını


  3-Atatürk, savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin tek başına bir anlamı ve değeri olmadığına dikkat çekmiş, “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa elde edilen zaferler sürüp gidemez.” demiştir.
  Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu parçada ifa de edilen düşünceyi destekleyici niteliktedir?

  A) Boğazlar Komisyonu’nun kurulması
  B) Kapitülasyonların kaldırılması
  C) Öğretim birliğinin sağlanması
  D) Azınlık mahkemelerinin kaldırılması


  4- 30 Kasım 1925’te kabul edilen bir kanunla
  tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken, toplumsal yaşamda ayrıcalık ifade eden şeyhlik, dervişlik, dedelik, müritlik gibi ünvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştır.
  Yapılan bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

  A) Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi
  B) Eğitimde ve öğretimde birliğin sağlanması
  C) Kanun önünde eşitliğin sağlanması
  D) Kamu hizmetlerinden herkesin yararlanması


  5- Atatürk, 1 Mart 1922 tarihinde TBMM’yi açış konuşmasında; “Türkiye’nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal birlikte verelim: Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve layık olan da köylüdür.” demiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün bu görüşü doğrultusunda cumhuriyet döneminde yapılan çalışmalara örnek sayılmaz?

  A) Tarım ürünlerinden alınan ağır vergilerin kaldırılması
  B) Tarım ürünlerinde dış alıma gidilmesi
  C) Çiftçiye örnek olacak çiftliklerin kurulması
  D) Tarımda, makineleşmenin başlatılması

  6- 17 Şubat 1923’te İzmir’de yapılan Birinci İktisat
  Kongresi’nde alınan kararlara göre;
  •Girişimcilere kredi verebilecek milli bankaların kurulması
  •Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının oluşturulması
  •Ülkede ağır sanayinin kurulmasının teşvik edilmesi
  •Ulusal bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığın da sağlanması kararları alınmıştır.
  Alınan bu kararların aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir?

  A) Ekonomik bağımsızlığı sağlama
  B) Misakı Millî kararlarını uygulama
  C) Yeni hukuk sistemini oluşturma
  D) Millî egemenlik ilkesini gerçekleştirme


  7- Atatürk’e göre dini, mezhebi, ırkı, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan herkes Türk’tür.
  Burada Atatürk bir milleti meydana getiren özelliklerden hangisi üzerinde durmuştur?

  A) Vatan birliği B) Duygu birliği
  C) Dil birliği D) Din birliği


  8- Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye’nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini destekler bir özellik taşımaktadır?

  A) Bağımsızlık benim karakterimdir.
  B) Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  C) Ne mutlu Türküm diyene!
  D) Yurtta sulh cihanda sulh


  9- Atatürk, “Ülkesini, yüksek bağımsızlığını koru- masını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” demiştir.
  Aşağıdaki yargılardan hangisi, Atatürk’ün bu sözlerinde belirttiği hedefle paralellik gösterir?

  A) Türk dili yabancı sözcük ve terimlerden arındırılmalıdır.
  B) Türkiye Türkçesiyle Osmanlıca uyumlu hale getirilmelidir.
  C) Yöresel ağızlarda kullanılan sözcükler
  Türkçe’ye kazandırılmalıdır.
  D) Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dil haline getirilmelidir.


  10- Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, tarihi yapana sadık kalmazsa, gerçekler insanlığı şaşırtacak kadar değişebilir.
  Atatürk’ün bu sözünde vurgulanan temel
  düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarihte sürekli tekrarlar vardır.
  B) Tarihçiler gelecek kuşaklara da seslendik- lerini hatırlamalıdır.
  C) Geçmişini iyi bilen uluslar geleceğe güvenle bakar.
  D) Tarih araştırmalarında gerçeklere bağlı
  kalmak esastır.