Sultan Üçüncü Murad - Sultan Üçüncü Murad Kimdir ? - Sultan Üçüncü Murad Hakkında

Siyaset TR bölümünde yer alan bu konu şeker tarafından paylaşıldı.

 1. şeker

  şeker Üye

  Babası: Sultan II. Selim
  Annesi: Nur Banu Sultan
  Doğum Tarihi: 1546
  Tahta Çıkışı: 22 Aralık 1574
  Ölümü: 16 Ocak 1595
  ucuncu murad han.jpg
  Selim II ile Hasekisi Nur-Bânû Sultân’ın oğulları olub, babasının Saruhan Sancak Beğliği sırasında 5 Cemâziyel-evvel 953/4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa’nın Bozdağ Yaylağında dünyaya gelmiştir. 966/1558 tarihinde Şehzâde Murad Akşehir Sancak Beğliğine getirilmiş ve babasıyla amcasının taht mücadelesinde Konya Muhâfızlığı görevini yürütmüştür. 1562 tarihinde Manisa Sancak Beğliğine tayin edilmiş ve padişah oluncaya kadar bu vazifede kalmıştır.

  III. Murad zayıf irâdeli ve muhtelif tesirler altında kalabilen bir şahsiyete sahipti. Bu yüzden Sokullu Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı süresince işler iyi gitmişse de, onun vefâtından sonra devlet idâresi Vâlide Sultânların ve bazı menfaatperestlerin tesiriyle daima kötüye gitmiş ve Osmanlı Devleti’nin duraklaması tam manasıyla III. Murad devri ile başlamıştır. 21 sene kapalı bir hayat yaşayan III. Murad, sarayında münzevî bir hayat yaşamış, son zamanlarına doğru Cuma namazlarını dahi Saray Camiinde edâ etmeye başlamıştır. Meşru dairede kalmakla birlikte kadına düşkün bir tabî’atı vardır. Osmanlı tarihinde en fazla kadınla meşru dairede yaşayan padişah ünvanını alabilir. Hemen belirtelim ki, bu kadına düşkünlüğü gayr-i meşru hayat yaşıyor manasına alınmamalıdır. Zira aynı zamanda şair olan III. Murad bir cihetten de mutasavvıftır ve Fütûhât-ı Sıyâm ve Esrârnâme adlı iki tane tasavvufa dair eserleri de vardır.

  Babası II. Selim'in ölüm haberi üzerine, Manisa Sancakbeyi bulunan oğlu Murad, İstanbul’a gelerek 28 yaşında 1574 yılında tahta geçti. Murad devrinde vukû‘ bulan hadiseler şunlardır:
  Fas Sultânlığının Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi: Afrika kıt'asının bütün kuzey kısımları Osmanlı hâkimiyetinde bulunmasına rağmen sadece Fas Sultânlığı müstakil bir devlet halinde bulunuyordu. Ancak son yıllarda Fas'ta taç ve taht kavgaları baş göstermişti. Fas Sultânı Mevlây Muhammed, Portekizlilerle işbirliğine başlamış bulunuyordu. Buna karşılık Fas tahtını ele geçiremeyen Abdülmelik, Osmanlılara sığınıp, kendisinin Fas Sultânlığına getirilmesini istemişti. İsteği kabul edilerek Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa'ya emir verildi. Fas ordusu mağlûp edilerek Abdülmelik, Fas Sultânlığına getirildi (1576). Bu tarihten sonra Fas'ta Osmanlı hâkimiyeti başladı. Bu sırada saltanat iddiasından vazgeçmeyen Mevlây Muhammed Portekizlilerden yardım istedi. Portekiz Kralı Sebastian 80 bin kişilik büyük bir kuvvetle Fas'a geldi. Ramazan Paşa idaresinde Osmanlı ve Fas kuvvetleri 1578 yazında Portekizlileri Vadi’s-sebil Savaşı'nda fena halde bozguna uğrattılar. Kral Sebastian, muharebe meydanında öldü.

  Lehistan'daki Osmanlı Hâkimiyeti (1575): Lehistan Kralı Sigismund Ogüst ölünce, memleket taht kavgasına düşmüştü. Avusturya ve Rusya kendilerinin gösterdikleri namzetlerin Leh Kralı olması için faaliyet gösteriyorlardı. Hattâ bu maksatla, Rusya kuvvet bile sokmaya kalkıştıysa da, Osmanlı kuvvetlerini karşısında bulunca geri çekilmeye mecbur kaldı. Osmanlı Devleti için Lehistan çok ehemmiyetliydi. Bu yüzden diğer devletlerden daha atik davranıp, nüfuzunu kullanarak kendisine tâbi Erdel Beyi Bathory'yi Leh Krallığına seçtirdi (1575). Lehistan bundan sonra vergiye bağlandı ve 1578 yılına kadar Osmanlı himâyesinde bir devlet olarak kaldı.

  Sokullu Mehmed Paşa'nın Ölümü (1579): III. Murad’ın cülûsundan sonra hükümet idaresinin başında yine Sokullu Mehmed Paşa vardı. Ancak son zamanlarda saraydaki bazı şahısların tesiriyle Sokullu’ya olan itimad ve muhabbet azaldı ve hatta Sokullu’nun zevcesi İsmihan Sultân ve Vâlide Nurbânû Sultân olmasaydı belki de görevden azledilecekti. Üç padişah devrinde aralıksız sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed Paşa, Osmanlı tarihinde ehemmiyetli yeri olan bir devlet adamıdır. Aslen Bosna'nın Sokkuloviçi köyünden alınmış bir devşirmedir. Zekâ ve kabiliyetiyle yükselmiş, kaptan-ı deryalık dâhil, devletin çeşitli hizmetlerinde bulunmuştur. Bir savaş adamı olmaktan ziyâde, onun siyasi tarafının daha büyük olduğu görülür. Sultân III. Murad devrinde, Sokullu’nun eski nüfuzunun kalmadığı anlaşılıyor.

  İran Harpleri ( 1578 = 1590): III. Murad, padişah olduğu zaman, İran Hükümdarı Şah Tahmasb, Tokmak Han idaresinde bir elçilik heyeti yollayarak tebriklerini ve hediyelerini sunmuştu. Elçilik heyeti İstanbul'da gayet iyi karşılanmıştı. Fakat bir müddet sonra Şah Tahmasb'ın ölmesiyle İran’da taht kavgaları başladı. Bir ara Tahmasb'ın oğlu İsmail, şahlığı elde etti. Bunun zamanında Osmanlı-İran dostluğu bozuldu. Osmanlı Devleti Avrupa ile sulhlar yaparak İran ile meşgul olmaya başladı. Çünkü Şah, Osmanlılarla süren barışı terk ederek, Doğudaki Kürtleri aleyhimize kışkırtıyordu. II. Şah İsmail de ölünce İran’da taht kavgalarının sürüp gitmesinden Osmanlılar istifade etmek istediler. Doğudaki valilerin de durumunu müsait görüp, İran’a saldırmanın vaktidir yollu haberler üzerine, Sultân III. Murad 1578 yılında İran'a harb açtı. O zaman Sokullu Mehmed Pasa daha sağdı ve İran savaşına engel olmak istedi. Sokullu Mehmed Paşa, İran'ın geniş bir ülke olduğunu, galip gelinse bile Şi’î olan halkının itaat altına alınamayacağını söylüyordu ki, bunda ne kadar haklı olduğu sonradan anlaşıldı: Padişah, kendisi sefere gidecek karakterde bulunmadığından, ordunun başına Lala Mustafa Paşa'yı serdar tayin etti.

  Lala Mustafa Paşa'nın asıl hedefi, Gürcistan'ı istilâ etmek olacaktı. Topladığı kuvvetlerle Gürcistan'a girip, fetihlere başlayan Lala Mustafa Paşa, Tokmak Han idaresinde bir İran ordusunun üzerine geldiğini duyunca buna karşı maiyetindeki kumandanlardan Özdemiroğlu Osman Paşa'yı yolladı. Osman Paşa, İran kuvvetleriyle Çıldır'da karşılaştı ve Tokmak Han'ı mağlûp etti (1578). Lala Mustafa Paşa, Gürcistan içinde ilerleyerek Tiflis'i ele geçirdi ve Şirvan'a doğru ilerledi. Şirvan'ın bir kısmını zapteden Lala Mustafa Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa'yı serdar tayin ederek kendisi Erzurum'a döndü. İran kuvvetleri Osman Paşa üzerine taarruza geçtilerse de mağlûp olup çekildiler. Fakat İranlıların tecavüzü bitmiyordu. Kuvvetleri çok azalan Osman Pasa, geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebelerin İran lehine dönmeye başlaması üzerine Lala Mustafa Paşa, azledilerek, yerine Koca Sinan Paşa serdar tayin edildiyse de kayda değer hiç bir muvaffakiyet elde edilemedi. Özdemiroğlu büyük bir gayretle İran savaşlarına devam ediyordu. Nitekim 1583 yılında Meş’ale Savaşı denen savaşta bir kere daha İranlıları yendi. Meş'ale Savaşı'ndan sonra İranlılar, Şirvan bölgesini boşaltmak zorunda kaldılar. Yeni serdar Ferhad Paşa, büyük kuvvetlerle İran sınırına gelip, bâzı muharebeler yaptı: Daha sonra sadrazam ve serdar tayin edilen Özdemiroğlu Osman Paşa ile beraber Tebriz'i almayı başardılar.

  Osman Paşa'nın vefatından sonra Ferhad Paşa, ikinci defa olarak serdarlığa getirildi. Ferhad Paşa'nın bu ikinci serdarlığında Osmanlı orduları bazı muvaffakiyetler daha kazandılar. Ayrıca Doğuda Türkistan Hükümdarı Özbek Han, İran’a saldırınca Şah Abbas, Osmanlılardan barış istedi. 1590 yılında yapılan Ferhad Paşa Antlaşmasına göre: Tebriz, Şirvan, Gürcistan, Dağıstan bölgeleri Osmanlılara verilecekti. Büyük kayıplar karşılığında alınan bu yerler, Osmanlıların elinde fazla kalmayacak, tekrar İranlılara geçecektir.

  Yeniçeri ve Sipâhi İsyanları: İran'la anlaşma yapıldıktan sonra İstanbul'da Yeniçeri ve Sipahi isyanları vuku‘ buldu. Bu isyanlar her ne kadar ulûfe (Yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş) yüzünden çıkmışsa da, asıl sebebini devlet teşkilâtının bozulmaya yüz tutmasında aramak daha doğru olacaktır. İlk defa III. Murad devrinde Yeniçeri Ocağına rast gele kimseler alınarak kanun bozuldu. Yine ilk defa rüşvetle iş görülmeye başlandı. Askere ayarı düşük akçeler verilmek istenince Yeniçeriler, isyan ederek saraya yürüdüler. Âsiler defterdarın başını istediler. İstekleri yerine getirilince büsbütün şımardılar. 1589 yılında meydana gelen bu olaya Beylerbeyi Vak’ası denmektedir.

  III. Murad devrinde 1593 yılında da sipahilerin isyanını görüyoruz. Ulûfelerinin geri bırakılmasına kızan Sipahiler, saraya yürüyüp defterdarın kafasını istediler. Kendilerine nasihat etmek için gelenleri kovdular. İstanbul halkı da seyretmek için saraya dolmuştu. Halk dışarı çıkarılırken “Urun hâ!...” diye bir ses duyuldu. Saray muhafızları bunu Padişahın emri sanarak âsilerin üzerine saldırdılar ve dört yüze yakın âsiyi öldürdüler. Diğerleri kaçarak kurtuldu.

  Yeni Bir Haçlı İttifakı Ve Nemçe (Avusturya) Harbleri (1593-1606): Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa, Avusturya topraklarına 1593 yılında büyük bir akın harekâtına girişmişti. Avusturya valilerinin Osmanlı sınırlarına tecâvüzlerine karşılık yapılan bu harekât, mağlûbiyetle neticelenmiş, komutanla birlikte çok şehid verilmiştir. Bu hadise Osmanlı-Nemçe harblerinin başlamasına sebep olmuştur. Nemçe savaşına Sadrazam Sinan Paşa gönderilmişti. Budin Beylerbeyi imdada giderek Nemçe ordusuyla harbe girdi ve mağlub oldu. Nemçeliler çok sayıda Macaristan kalesini ele geçirdiler. 1594 yılı baharında da Estergon Kalesini muhasara altına aldılar; ancak muvaffak olamadılar. Kırım kuvvetlerinin yardıma gelmesine rağmen tam bu sırada Osmanlı Devleti’nin başına bir gâile daha çıktı: Osmanlı Devleti’ne tâbi olan Erdel, Eflak ve Boğdan Beyleri Papa’nın teşvikiyle isyan edip Avusturya tarafına geçtiler. Tam bu sırada yani 1595 yılında Padişah III. Murad vefât eyledi. III. Murad’ın saltanatının sonuna doğru Osmanlı toprakları yaklaşık 19.902.191 km2 idi. Buna Avrupa’da Polonya, Afrika’da Fas dâhildir.

  III. Murad zamanındaki sadrazamlar arasında, yılların sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa, Koca Sinan Paşa, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Mesîh Paşa’yı; diğer komutan ve devlet adamlarından Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa, Damad İbrahim Paşa, Okçu-zâde Mehmed Paşa ve Muallim-zâde Nişanı Mahmûd Çelebi’yi; Şeyhülislâmlar arasında Hâmid Efendi, Ma’lûl-zâde Mehmed Efendi, Müeyyed-zâde Abdülkadir Efendi, Bostan-zâde Mehmed Efendi ve Bayram-zâde Hacı Zekeriya Efendi’yi zikredebiliriz.
   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 28 Ocak 2012
 2. Ömer

  Ömer Yönetici

  Sultan Üçüncü Murad'ın Kronolojik Hayatı ve saltanatında yaşanan bazı olaylar
  sultan ucuncu murad.jpg
  (1546-1595)

  15.12.1574 - Sultan II. Selim’in vefatı.
  21.12.1574 - Sultan II. Selim’in Manisa valisi olan veliahtı Şehzade Murad’ın İstanbul’a hareketi ve beş kardeşinin idamı.
  22.12.1574 - Sultan III. Murad’ın tahta çıkışı.
  Babası ve 5 erkek kardeşinin cenaze törenleri.
  27.12.1574 - Cenaze törenlerinde giyilen kıyafetlerin değiştirilmesi.
  05.01.1575 - Tahta çıkan Sultanların, Selatin Türbelerini ziyaret için “Kılıç alayı” töreni adeti.
  22.01.1575 - Feridun Bey Münşeatının, Sultan III. Murad’a takdimi.
  08.08.1575 - Osmanlı-Venedik barış antlaşmasının yenilenmesi.
  13.05.1576 - Cülus tebriki için gelen İran elçisi Tokmak Hanın huzura kabülü ve hediyelendirilmesi.
  01.01.1577 - Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki barışın tekrar 8 sene için yenilenmesi.
  30.07.1577 - Osmanlı-Lehistan antlaşmasının imzalanması.
  Devletin kuzey siyaseti.
  21.01.1578 - İkinci Vezir Piyale Paşa’nın vefatı.
  25.01.1578 - Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultanın vefatı.
  05.04.1578 - Şirvan ve Gürcistan Serdarlığına tayin edilen Lala Mustafa Paşa’nın sefer için İstanbul’dan hareketi.
  01.07.1578 - Lala Mustafa Paşa’nın “Cinis Konağı”na gelişi.
  Özdemiroğlu Osman Paşa’nın kuvvetleriyle orduya katılması.
  04.08.1578 - Osmanlı himayesine giren Fas’da Portekizlilere karşı “Vadisseyl” zaferi.
  09.08.1578 - Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Çıldır zaferi.
  24.08.1578 - Türk kuvvetlerince Tiflis’in işgali.
  09.09.1578 - İran savaşı.
  Koyungeçidi zaferi.
  12.09.1578 - “Ereş” Kalesi’nin fethi ve Şırvan’ın işgali.
  Kafkasya’daki ilk Osmanlı idare teşkilatı.
  08.10.1578 - Ordu’nun “Ereş”ten Erzurum’a kışlamak üzere hareketi.
  10.10.1578 - Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa’nın idamı.
  16.10.1578 - Dağıstan’daki Kumuk Şamhalı’nın tabiyyet ve itaatı.
  11.11.1578 - Üç gün üç gece süren birinci Şamahı Savaşı ve Özdemiroğlu Osman Paşa’nın zaferi.
  27.11.1578 - İkinci Samahı savaşı.
  07.12.1578 - Nahçivan Valisi ve “Şerefname” yazarı Şeref Hanın Van’da törenle karşılanması.
  07.01.1579 - Osman Paşa’nın Şamahı’dan Demirkapı’ya hareketi.
  Şirvan’ın tahliyesi.
  07.03.1579 - Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi ilişkilerinin başlaması.
  30.03.1579 - Safavilerin Tiflis’i kuşatmaları.
  11.07.1579 - Mustafa Paşa’nın ordusunun Erzurum’dan Kars’a hareketi.
  26.07.1579 - Ordu’nun Kars’a geri dönmesi.
  Kars Kalesi’nin temel atma töreni.
  22.08.1579 - Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasındaki yardımcı kuvvetin Tiflis’e gelmesi.
  27.08.1579 - Hazar Denizi’nde Türk Deniz Kuvvetleri.
  Kars Kale inşaatının tamamlanması.
  22.09.1579 - Kars şehrinin inşaatının tamamlanması.
  04.10.1579 - Anadolu Beylerbeyi Cafer Paşa’nın Erivan seferi için hareketi.
  11.10.1579 - Kırım Hanı II. Mehmed Giray ile Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Demirkapı’dan Şirvan’a hareketi.
  12.10.1579 - Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa’nın katledilmesi.
  Veziriazamlığa ikinci vezir Ahmed Paşa’nın tayini.
  23.10.1579 - Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kırım Hanı ile birlikte Şamahı’ya girişi.
  Şirvan’ın alınması.
  07.01.1580 - İkinci Vezir Lala Mustafa Paşa’nın Doğu Serdarlığı’ndan azli, Üçüncü Vezir Sinan Paşa’nın serdarlık görevine getirilmesi.
  07.08.1580 - “Sultan Vekili” ünvanı ile Sadaret kaymakamı olan İkinci Vezir Lala Mustafa Paşa’nın vefatı.
  25.08.1580 - “Mührü Hümayun”un Doğu Serdarı Sinan Paşa’ya verilmesi.
  07.01.1581 - Safevilerin barış teklifi.
  06.07.1581 - Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 3. dönem kapitülasyonlar.
  29.05.1582 - Sultan III. Murad’ın şehzadesi Mehmed’in Devlet tarihinde ilk defa 57 gün süren şenliklerle yapılan “Sünnet Düğünü”nün başlaması.
  06.12.1582 - Veziriazam Koca Sinan Paşa’nın azledilmesi.
  24.12.1582 - Veziriazamlığa İkinci Vezir Siyavuş Paşa’nın tayin edilmesi.
  16.03.1583 - “Münşaat” eserinin yazarı Feridun Beyin vefatı.
  28.03.1583 - Rumeli Beylerbeyi Ferhat Beyin vezaret payesi ile Doğu Serdarlığına tayini.
  29.03.1583 - İngiltere’nin ilk elçisinin, İstanbul’a gelmesi.
  11.05.1583 - İran’a karşı “Mesale Savaşı” ve Özdemiroğlu Osman Paşa’nın en büyük zaferi.
  03.06.1583 - Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Şamahı, Şirvan’a gelişi.
  06.06.1583 - Şamahı Kalesi’nin temel atma töreni.
  20.07.1583 - Şamahı Kalesi’nin yapımının tamamlanması.
  21.10.1583 - Şirvan ve Dağıstan Serdarı Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Demirkapı’dan İstanbul’a hareketi ve Kırım sorunu.
  07.12.1583 - Osmanlı tarihinde ilk defa olarak “Valide Sultan” ünvanı ile anılan Nur Banu Sultanın vefatı.
  17.12.1583 - Manisa valiliğine tayin edilen Şehzade Mehmed’in İstanbul’dan hareketi.
  24.04.1584 - Kırım Hanı II. Mehmed Giray’ın azli.
  Kırım meselesinin düzenlenmesi.
  28.06.1584 - Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kefe’den İstanbul’a gelişi.
  25.07.1584 - Veziriazam Siyavuş Paşa’nın azli.
  Osman Paşa’nın sadareti.
  18.12.1584 - Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kastamonu’ya gelmesi.
  07.08.1585 - Sokullu Mehmed Paşa’nın eşi Esma Sultan’ın vefatı.
  21.09.1585 - Tebriz yakınında “Abvar” savaşı.
  22.09.1585 - Tebriz şehrinin teslim olması.
  Azerbaycan’ın Osmanlı topraklarına katılması.
  Murassa saltanat tahtının, saltanatın sonuna kadar kullanılmak üzere III. Murad’a taktim edilmesi.
  25.09.1585 - Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Tebriz’e girmesi.
  29.10.1585 - Veziriazam Özdemiroğlu Osman Paşa’nın vefatı.
  01.12.1585 - Sadaretin ikinci Vezir Mesih Paşa’ya verilmesi.
  14.04.1586 - Veziriazam Mesih Paşa’nın istifası.
  21.06.1587 - Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa’nın vefatı.
  09.02.1588 - Kandil akşamlarında cami minarelerinde ışıklandırma yapılması kararının uygulamaya başlaması.
  21.07.1588 - İran ile barış imzalanamadığı için Ordu’nun Erzurum kışlağından Gence’ye hareketi.
  02.04.1589 - “Beylerbeyi vakası” Osmanlı tarihinde ilk defa Yeniçerilerin kelle istemiye başlamaları.
  Veziriazam Siyavuş Paşa’nın azli.
  Sinan Paşa’nın sadareti.
  28.01.1590 - Safavi şehzadesi Haydar Mirza’nın İstanbul’a gelmesi.
  21.03.1590 - Osmanlı Devleti ile Safavi Devleti arasında barış imzalanması.
  29.10.1590 - Osmanlı Devleti ile Avusturya Devleti’nin barış antlaşmasının 8 yıl daha uzatılması.
  06.03.1591 - Sakarya, Sapanca, İzmit Körfezi kanalının açılması hakkında ferman çıkışı.
  Bu kararın 11 Nisan tarihli ferman ile iptali.
  01.08.1591 - Koca Sinan Paşa’nın azledilmesi, Vezaret makamına ikinci Vezir Ferhat Paşa’nın tayin edilmesi.
  08.09.1591 - İran elçisi Kara Ahmed Sultan’ın huzura kabulü ve arzlarının reddedilmesi.
  16.09.1591 - Lehistan elçisinin huzura kabulü ve haraç taktimi.
  04.04.1592 - Veziriazam Ferhad Paşa’nın azli ve Kanijeli Siyavuş Paşa’nın üçüncü sadareti.
  01.10.1592 - Avusturya İmparatoru’nun İstanbul elçisinin barışın Türkler tarafından bozulmasından dolayı haracın kesildiğini bildirmesi.
  26.01.1593 - Yeniçerilere verilen tahsisatın Sipahilere eksik verilmesi sebebiyle “almazuz” diye Sipahilerin isyan çıkarması, bastırılması.
  28.01.1593 - Veziriazam Siyavuş Paşa’nın uğursuzluğundan dolayı azli ve Koca Sinan Paşa’nın üçüncü sadareti.
  29.06.1593 - Kulpa bozgunu.
  Bosna Valisi Telli Hasan Paşa ile Sancak Beylerinden Sultanzade’nin ve bazı beylerin şehit olması.
  04.07.1593 - Kulpa bozgunu sebebiyle Avusturya’ya sefere karar verilmesi.
  İstanbul’daki elçinin hapsedilmesi.
  19.07.1593 - Koca Sinan Paşa’nın Avusturya seferi için hareketi.
  06.10.1593 - Bespiren Kalesi’nin teslim alınması.
  14.10.1593 - Polata Kalesi’nin teslim alınması.
  04.10.1593 - Istolni Belgrad bozgunu ve birçok kalenin elden çıkışı.
  08.11.1593 - Ordunun Budin’e gelişi.
  05.05.1594 - Ordunun “Hünkar Tepesi”nden “Sirem Sahrası”na geçmesi.
  01.06.1594 - Avusturyalıların Estergon ve Hatwan kuşatmalarını kaldırması.
  27.07.1594 - Tata Kalesi’nin teslim alınması.
  29.07.1594 - Saint Marton Kalesi’nin teslim alınması.
  11.08.1594 - Kırım Hanı Gazi Giray’ın orduya katılması.
  27.09.1594 - Yanık Kale’nin teslim alınması.
  05.10.1594 - Erdel, Eflak ve Boğdan Voyvodalarının Türklere karşı papalık makamı tarafından hazırlanan “Mukaddes İttifak” a katılmaları.
  13.10.1594 - Eflak ve Boğdan’da müslümanların kılıçtan geçirilmeleri.
  01.01.1595 - Eflak ordusunun İbrail Kalesi’ne taarruz edip şehri yakması.
  15.01.1595 - Sultan III.Murad’ın vefatı.
  27.01.1595 - Sultan III. Mehmed’in tahta çıkması.