Su kirliliği kontrolü yönetmeliği

Hukuk bölümünde yer alan bu konu Misafir tarafından paylaşıldı.

 1. Misafir

  Misafir Guest

  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

  Çevre ve Orman Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004

  Resmi Gazete Sayısı:25687

  - 07/04/2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yeraltı Sularının Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. -

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemektir.

  Bu Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 2 - (Değişik madde: 13/02/2008-26786 S.R.G. Yön/1.mad.)

  Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 9, 11, 12, 15 ve 20 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

  Devamı için tıklayın

   
  Son düzenleme moderatör tarafından: 9 Temmuz 2012