Özerklik nedir?

Genel Kültür bölümünde yer alan bu konu Ömer tarafından paylaşıldı.

  1. Ömer

    Ömer Yönetici

    Özerklik ne demektir?

    İlgili grupların kendi karar verme süreçlerinden sorumlu olmaları hali. Esas olarak politik alanla ilgili bir terim olan özerklik (autonomy), başlan-gıçta, kendi yasalarıyla yönetilen bir topluluğu nitelemede kullanılırken, daha sonraları kişisel davranışlar alanına da uygulanmıştır. Bu çerçevede özerklik, baskıya, dış dayatmalara direnen; boyun eğmek veya tabi olmak yerine kendi iradesiyle hareket etmek ve yabancılaşmaktan kurtulmak iste-yen; tercih ya da seçme imkanı bulunan bir kişinin durumunu ifade etmektedir.

    İngilizcede autonomy olarak ifade edilen bu kavram Yunanca Autonomos kelimesinden gelmektedir. "Nomos" Yunancada "kanun" anlamına ge-lir. Yani Autonomos birisinin kendi kuralını, yasasını kendisinin koyması anlamını içermektedir.