zeka, kişilik, insan önyargıları

şeker Üye
insan tanımlama
MARİFETNAME
bu yargıların temeli 200 yıl önceki ilmi pekçok araştırmaya dayanır...

Uzun Boy: Hamakat ve sadeliğe, ahmak ve bönlüğe işaret eder.

Kısa boy: Zekaya, hilekarlığa, fitmeye delalet eder.

Orta boy: Güzel ahlaka, temiz kalpliliğe ve paklığa delalet eder.

Sert Saç: Akıl ve cesarete ve cür’ete delalet eder.

Yumuşak saç: Yılışıklığa, korkaklığa, cesaretsizliğe delalet eder.

Sarı saç: Kibir ve gurura, gadap ve hiddete delalet eder.

Siyah saç: Sabır ve sükunete , haliim ve selim olmaya delalettir.

Az ve seyrek saç: Zarafet,letafet ve irfana yani temizlik, güzellik ve hoşluk ve marifetmenliğe delalet eder.

Sık ve çok saç: Anlayış ve kavramanın azlığına

Kumral saç: Her cihetten , her yönden güzel tabiate ve letafete, güzellik ve hoşluğa mülayim(yumuşak tabiatlı) olmaya delalet eder.

Küçük baş: Aklın azlığına ve sır saklamamağa delalet eder.

Büyük baş: Aklın ve zekanın çokluğuna delalet eder.

Yassı tepe baş: Lakayt olup keder ve gam taşımamağa gamsızlığa delalet eder.

Yanlardan basık baş: Huyu ve tabiatı dar ve çok hiddetli olduğuna delalet eder.

Yumru ve Yüksek alın: Emanete ve çok dirayetli olmaya delalet eder.

Yassı ve düz cephe: Huyunun kötü olmasına ve sık sık hasta olmasına delalet eder.

Mutedil cephe: Aklı selim ve yaptığı işlerinin orta halli olmasına delalet eder.

Daima buruşuk cephe: Olgunluğa ve çok tefekkür (düşünceli) olmağa delalet eder.

Geniş alın: Fehim ve idrake yani anlayışlı olmaya delalet eder.

Enliliğine geniş cephe: Kerem ve sehavete delalet eder.

Kaşı arası çatık: Her zaman gam kasvetli düşünceye delalet eder.

Kaş ucu sivri: Fitnekarlığa hilekarlığa delalet eder.

İki kaşı arası açık: Doğru özlü ve sözlü olmaya, istikamete delalet eder.

İnce kaş: Güzel yüzlü olmaya delalet eder.

Uzun kaş: Kibir ve gururun olduuğuna delalet eder.

Yay şeklindeki kaş: Yüz ve ahlak güzelliğine delalet eder.

Büyük kulak: Cehalete delalet eder.

Küçük kulak:
Hırsızlığa mal ve sır çalmaya meyilli olmaya delalet eder.

Orta büyüklükteki kulak: Doğru metin ve müstekım olmaya delalet eder.

Çukur göz: Büyüklenmeye, kibirlenmeye ve gururlanmaya delalet eder.

Çukur göz: Taazum ve tekebbüre ve gurura yani büyüklenmeye ve gururlanmaya delalet eder.

Siyah göz: Tabiatinin itaat ve inkıyada meyilli olmasına delalettir.

Kahverengi göz: Şecaat ve cesarete delalet eder.

Ela göz: Edep ve terbiyeye kabiliyetli olmaya delalet eder.

Mavi göz: Feraset ve şiddetli zekaya delalet eder.

Çini mavi göz: Son derece muzır olmaya delalet eder.

Küçük göz: Tabiati hafif meşrenb olmaya delalet eder.

Büyük göz: Ahlak ve zarafetine delalet eder.

Yumru göz: Sahibinin fevkalade hased olmasına delalet eder.

Mutedil göz: Sevimli ve hayırsever olmasına dalalet eder.

Kırpık göz: Uğursuzluğa delalet eder.

Baygın göz: Kalp ve yürek hırsızlığına delalet eder.

Notalı göz: Çok nazarı değen bir kimse delalet eder.

Tek göz: Muzır ve fitnekar ve hasudluğa delalet eder.

Güler göz: Fevkalade hayırlılığa delalet eder.

Şaşı göz:
Uğursuzluğa delalet eder.

Sık ve uzun kirpik: Bedelsiz misli olmayan güzelliğe delalet eder.

Büyük yüz: Ahmaklık ve idrak azlığına delalet eder.

Küçük yüz: Kibir(büyüklük) ve gurura delalet eder.

Yassı yüz: Sade dil yani bön olup çabuk kanarlığa işaret eder.

Yumru yüz: Buhul ve hastalığa delalet eder.

Zayıf yüz: Hilekarlığa delalet eder.

Enli yüz: Ahlakı ve tabiatı ağır olmağa delalettir

Geniş yüz: Sözlerinin ekserisi acı olmaya delalettir.

Müdevver çehre: En makbul olup, güzel hal ve ahlaka delalet eder.

Beyaz Beniz: Sahibinin edepli ve terbiyeli olmasına delalet eder.

Esmer Beniz: Sevimliliğe, hoşluğa ve güzelliğe delalet eder.

Sarı Beniz: Hastalığa illetli olmaya delalet eder.

Siyaha meyilli beniz: Hilekarlığa, şefkat ve merhametin yokluğuna işarettir.

Beyaz ve pembe beniz: Gayet güzellik ve hoşluğa delalet eder.
Uzun burun: Anlayış ve idrakin azlığına delalet eder.

Kısa burun: Sahibinin çok korkak olduğuna delalet eder.

Topak uçlu burun: Yiyip içmeye meyilli olmaya ve sefahate delalet eder.

Burun ucunun esmere yakın olması:
İnad ve ısrara delalet eder.

Burun deliğinin geniş olması: Kibir ve hasede delalet eder.

Burun kanatlarının açık olması: Sahibinde kahır ve fesadın çok olmasına delalet eder.

Yassı ve geniş burun: Şehvetin çok olmasın ve şiddetle cinsi münasebete meyledici olmasına delalet eder.

Eğri burun: Sahibinin himmet erbabı olduğuna delalet eder.

Küçük ağız: Güzelliğe ve ferasete delalet eder.

Büyük ağız: Kuvvet ve şecaate (cesaret) delalet eder.

Eğri ağız: Uğursuzluğa delalet eder.

Tanan ses: Kibir ve büyüklenmeye delalet eder.

Erkekte ince ses: Şehvet peresliğe şiddetle meyledici olmaya delalet eder.

Kadında kalın ses: Çok yalan söylemeye delalet eder.

Erkekte kaba ses: Himmet sahibi olmaya delalet eder.

Çatal ses: Sahibin su-i zanna meyilli olduğuna delalet eder.

Sür’atli söz: Fehim ve idrakin yüksek olduğuna delalet eder.

Çok gülmek: Hayasız ve terbiyesizliğe delalet eder.

Güler yüz: Herkesçe muteber ve sevimli olmaya delalet eder.

İnce dudak: Söz anlar ve zeki olmaya delalet eder.

Kalın dudak: Ağırlık sertlik ve katılığa işaret eder.

İri diş: Ekseriyetle fenalık etmeğe şiddetle meyledici olmaya delalet eder.

Küçük diş: Hafif mizaç, hafif meşreb olmaya delalet eder.

Orta diş: Doğruluk ve safaya delalet eder.

Sivri çene: Hafif akla, aklının hafifliğine delalet eder.

Ekli çene: Tabiatının kalın, kaba sert,katı olmasına delalet eder.

Mutedil çene: Akıl ve ferasete delalet eder.

Uzun sakal: Ahmaklığa ve hünersizliğe delalet eder.

Sık sakal: Sekaalet ve boş boğazlığa delalet eder.

Siyah ve seyrek sakal: Zekaya ve birasete delalet eder.
Değirmi sakal Sahibinin ehli kemal, olgun kimse olduğuna delalet eder.

Kalın ense: Akılsızlık,bönlük illetine delalet eder.

İnce gerdan: Sahibinin cahilliğine, bilgisiz birisi olduğuna delalet eder.

Uzun boyun: Akıl ve idarkin azlığına delalet eder.

Kalın boyun: Gece gündüz yiyice olduğuna delalet eder.

Kısa boyun: Çok hilekar biri olduğuna delalet eder.

Mutedil boyun: Hayır düşünen birisi olduğuna delalet eder.

Sivri omuz: Sahibinin hırsız ve fanalık edici olmasına delalet eder.

Eğri omuz: Eğri işler yapmaya delalet eder.

Kısa omuz: Akılsız ve ahmaklığa delalet eder.

Düşük omuz: Sefahat ve rezalete şiddetle meyilli olmaya delalet eder.

Mutedil omuz: Dirayetli olmaya,ferasete(ileri görüşlülüğe) ve zeki olmaya delalet eder.

Kısa kol: Sahibinin şer ehli olmasına delalet eder.

Uzun bilek: Fevkalade kerem(ikram edici) ve sehavetli olmaya delalet eder.

Küçük el: El işlerinde maharet ve iktidara delalet eder.

Büyük el: Sert ve katı tabiatli olmaya delalet eder.

Uzun el: İstikamet ve sadakatin , doğruluğun olmadığına delalet eder.

Uzun parmak: Hünerli ve fan sahibi olmaya delalet eder.

Kısa parmak: Beceriksizliğe delalet eder.

Yumuşak parmak:
Zekaya ve işgüzarlığa delalet eder.

Geniş tırnak: Hayırlı ve sevimli olmaya delalet eder.

Yumru tırnak: Merhametsizliğe ve şefkatsizliğe delalet eder.

Yassı ve düz tırnak: Eli her işe yatkın olmaya delalet eder.

Çıkkın göğüs: Kötü huylu olmaya delalet eder.

Dar göğüs: Gece ve gündüz gamlı olmaya delalet eder.

Geniş göğüs: Gönlü daima şen şakrak olmağa delalet eder.

Göğüste ve omuzda kıl: Şehvetin çokluğuna delalet eder.

Kadında büyük göğüs: Sütün azlığına delalet eder.

Kadında küçük göğüs: Sütün çokluğuna delalet eder.

Kadında mutedil göğüs: Kocasına sadık ve muhib(sevgili) olmasına, kocasına muhabbet edici olmaya delalet eder.

Kadında göğüs meme: Canın ve ruhun letafetine ,canın ve ruhun güzelliğine delalet eder.

Kadında katı göğüs: Kuvvet gılzete delalet eder.

Yassı arka: Sefahatle meşgul olmaya delalet eder.

Geniş arka: Güzel ahlak tabiat sahibi olduğuna delalet eder.

Tombul arka: Fevkalade kuvvet ve metanete delalet eder.

İnce bel: Şekil ve endamının zarafetine delalet eder.

Kıllı arka: Şehvetin çokluğuna delalet eder.

Büyük karın: Ahmaklık, akılsızlık, anlayışsızlık ve bönlüğe delalet eder.

Geniş ve kısa karın: Çok kötü huylu olmaya delalet eder.

Küçük karın: Güzellik ve hoşluğa delalet eder.

Kılsız kasık: Sertlik ve katılığa delalet eder.

Enli uyluk: Gevşeklik, sölpüklük, tenperverlike delalet eder.

Uzun bacak: Fevkalade haya vi hıcaba delalet eder.

Kısa bacak:
Çok fazla itirazcı olmaya delalet eder.

Uzun ayak parmağı: Hiddetli anlayış ve şiddetli kavrayışa delalet eder.
 
-uykucusirin- KVP Hayranı
ooooooo çok uzun okuyanaa kadar gözlerim çıktı yarısını okudum nerdeyse:D:D
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
21B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
28B
Yanıtlar
29
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
1B
Üst