Yüce divan nedir? kimler yargılanır?

Ömer
Yönetici
Yüce divan nedir? Yüce divanda kimler yargılanır?

1876 Kanun-ı Esasisi'nde Divan Ali adını taşıyan bu kurum, 1924 Anayasası'nda 1945 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile Yüce Divan adını almıştır. 1961 ve 1982 Anayasası'nda Yüce Divan sıfatı Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

Yüce Divan, Anayasa'nın 148. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlar nedeni ile yargılamaya yetkili yüksek mahkemedir.
yuce-divan.jpg

Kararları kesin olan ve hiçbir merciye başvuruda bulunulamayan Yüce Divanın savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya yardımcısı yapar. Ayrıca Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'na göre üyeler ve Cumhuriyet Başsavcısı ya da başsavcı yardımcısı, sanık sorguya çekilirken ancak başkanın izni ile soru sorarken duruşma, başkanın izin verdiği teknik araçlarla kaydedilebilir.

Yüce Divanda Cumhurbaşkanı vatan hainliği suçundan, Başbakan veya Bakanlardan birisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde gösterilen şekilde yargılanmasını gerektirecek bir suç nedeni ile yargılanabilir.

Cumhurbaşkanı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi ile ve üye tam sayıısının en az dörtte üçünün vereceği karar doğrultusunda vatana ihanetten suçlandırılabilir. Sonrasında Yüce Divana sevk edilir. Başbakan ve Bakanlardan birisi ile ilgili olarak hakkında açılmış bir soruşturma sonucunda hazırlanan rapor Mecliste görüşülür ve gerek olduğuna karar verilirse üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Yüce Divana sevk edilir.

Yüce Divan tarafından sorgulanan sanığın duruşmada hazır bulunması gerek görülmemesi halinde, bile sorgulanan sanığın gıyabında duruşmaya devam edilerek kamu davası sonuçlandırılabilir.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
17B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
22B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
7B
Üst