Üç Ayların Faziletleri

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Üç Ayların Fazileti - Üç Aylar ve Faziletleri

Recep Ayının Fazileti ve Amelleri

Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir.
Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."
İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."

Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır

İmam Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadiste İmam (a.s) Resul-i Ekrem'den (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir:
"Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağışlanma dileyin.) Zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına "Asabb" (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin:
"Esteğfirullahe ve es'eluhu't-tevbe."
"Allah'tan mağfiret ve tevbe diliyorum."
İbn-i Babeveyh, Salim'den şöyle rivayet etmiştir:
"Ben recep ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sadık'ın (a.s) yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle buyurdu:
"Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?" "Hayır vallahi" dedim "ey Resulullah'ın oğlu!" İmam (a.s) şöyle buyurdu: "O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah'ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır. Salim diyor ki ben: "Ey Resulullah'ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş olabilir miyim? diye sorduğumda şöyle buyurdu: "Ey Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırat'tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşinden kurtuluş beratı verilir."

Bu Ayda Oruç Tutamayanlar İçin Zikir

Kısaca recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap nakledilmiştir. (Bazı mazeretlerden dolayı) recep ayının orucunu tutamayan birisi, her gün yüz defa şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de olsa) idrak etmiş olur:
"Subhan'el-İlah'il-celîl. Subhane men la yenbeğî't-tesbîhu illa leh. Subhan'el-eazz'il-ekrem. Subhane men lebise'l-izze ve huve lehu ehl."
Anlamı: Münezzehtir yüce İlâh. Münezzehtir kendisinden başkasına tessbih ve takdis yakışmayan. Münezzehtir en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını giyen. –Allah-.

Bu Ayda Her Gün Namazlardan Sonra Okunan Dua

Seyyid İbn-i Tavus, (r.a) Muhammed İbn-i Zekvan'dan (r.a) şöyle naklediyor: "İmam Cafer Sadık'a (a.s); "Canım sana feda olsun, işte Recep ayına girmiş bulunuyoruz; Allah'ın beni faydalandıracağı bir duayı bana öğretmenizi istiyorum" dedim. İmam (a.s) yaz diye buyurdu:
"Bismillahirrahmanirrahim"
Recep ayının her gününde akşam, sabah, gece ve gündüz kıldığın namazların ardından şu duayı oku:
"Ya men ercûhu li-kulli hayr; ve âmenu sehatehu inde kulli şerr. Ya men yu'ti'l-kesîre bi'l-galîl. Ya men yu'tî men seeleh. Ya men yu'tî men lem yes'elhu ve men lem ye'rifhu bi-mes'eletî iyyake cemîe hayr'id-dunya ve cemîe hayr'il-ahire, vasrif annî bi-mes'eletî iyyake cemîe şerr'id-dunya ve şerr'il-ahire. Feinnehu ğayru mengûsin ma e'teyte ve zidnî min fazlike ya kerîm."
Ravi şöyle devam ediyor; sonra İmam (a.s) sol eliyle sakalını tuttuğu halde sağ işaret parmağını hareket ettirerek bu duayı okudu ve ardından şu cümleleri ekledi:
"Ya ze'l-celâli ve'l-ikram. Ya ze'n-ne'mai ve'l-cûd. Ya ze'l-menni ve't-tavl. Harrim şeybetî ale'n-nâr."
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey her hayrını ümid ettiğim ve her kötülükte gazabından güvencede olmayı umduğum (rabbim)! Ey aza karşılık çok veren; ey rahmet ve şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dünya ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün dünya ve ahiret şerrini benden uzaklaştır. Kendi fazl-u kereminden bana verdiğini artır ey Kerim (Allah)!
Ey celal ve kerem sahibi, ey –sonsuz- nimetler ve cömertlik sahibi, ey bağış ve ihsan sahibi, şu beyaz sakalımı -cehennem- ateşine haram (yasak) kıl.

Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa İhlas okunur.
İkinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa Kâfirun suresi okunur.
Üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Nasr suresi okunur.
Dördüncü gece: Yüz rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Felak suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd'dan sonra Nas suresi okunur.
Beşinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd suresinden sonra İhlas suresi okunur.
Altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra yedi defa Ayet-el Kürsi okunur.
Yedinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra, İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa salavat gönderilir ve on defa da "Subhanallahi ve'l-hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber." denir.
Sekizinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra İhlas, Kafirun, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur.
Dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Tekasur suresi okunur.
Onuncu gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra üç defa İhlas suresi okunur.
On birinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on iki defa Ayet-el Kürsi okunur.
On ikinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa "Amen'er-resul" ayeti okunur.
On üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Adiyat suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd'dan sonra Tekasur suresi okunur.
On dördüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa İhlas suresi ve bir defa Kehf suresinin son ayeti okunur.
On beşinci gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlas suresi okunur.
On altı ve on yedinci geceler: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlas suresi okunur.
On sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra onar defa İhlas, Felak ve Nas suresi okunur.
On dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd on beşer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas suresi okunur.
Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Kadir suresi okunur.
Yirmi birinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra onar defa Kevser ve İhlas suresi okunur.
Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd, yedi Kafirun suresi okunur ve namazdan sonra on defa salavat getirilip on defa "Esteğfirullah" söylenir.
Yirmi üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Duha suresi okunur.
Yirmi dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'tan sonra bir defa İhlas suresi okunur.
Yirmi beşinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Akşam ve Yatsı namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Hamd'dan sonra bir İhlas suresi bir "Amener-Resulü" okunur.
Yirmi altıncı gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra dört İhlas suresi okunur.
Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu geceler: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd onar defa Â'lâ ve Kadir sureleri okunur.

ŞABAN AYI

Şaban ayıda oldukça faziletli şerafetli ve Resulullah'a (s.a.a) mensub bir aydır. Efendimiz (s.a.a) bu ayı oruç tutar ve ramazan ayının orucuna birleştirir ve şöyle buyururdu. "Şaban benim ayımdır; kim benim ayımdan bir gün oruç tutarsa Cennet ona farz olur."
İmam Sadık'tan (a.s) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "İmam Seccad (Zeynelabidin) (a.s) şaban ayı girdiği zaman ashabını toplar ve onlara şöyle buyururdu: "Ashabım! (Dostlarım) bu ayın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu şaban ayıdır. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: "Şaban benim ayımdır; bu ayı Peygamberinizin sevgisi ve rabbinize yaklaşmak için oruç tutun, canımı elinde tutan (Allah)a and olsun ki babam İmam Hüseyin'den (a.s) duydum ki şöyle derdi: Hz. Ali'den (a.s) şöyle buyurduğunu duydum. "Kim şaban ayını Resulullah'a (s.a.a) olan sevgisinden dolayı ve Allah'a yakınlaşmak için oruç tutarsa, Allah onu sever kendi ikram ve yüceliğine yakınlaştırır ve cenneti ona farz kılar."
Bu değerli ayda yapılması için rivayet edilen amellerde iki kısımdır. Bir kısmı bu ayın bütün günlerinde yapılan amellerdir. Bir kısmı ise bu ayın bazı günleri veya gecelerine has amellerdir.

Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller

1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek
"Esteğfirullahe ve es'eluh'ut-tevbe." Yani, Allah'tan bağışlanma diler ve O'ndan tövbemi kabul etmesini dilerim.
2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah'tan mağfiret dilemek:
"Esteğfirullahellezî la ilahe illa huve'r-rahman'ur-rahim, el-hayy'ul-gayyûm ve etûbu ileyh."
Anlamı: Allah'tan bağışlanma dilerim. O'ndan başka ilâh yoktur. O esirgeyen ve bağışlayandır. Diri ve kayyumdur ve ben O'ndan tövbe diliyorum.
Evet bu ayda hergün yetmiş defa istiğfar eden kimse diğer aylarda yetmişbin defa istiğfar etmiş gibidir.
3- Bu ayda yarım hurmayla'da olsa (gücü yetmiyenler için) sadaka vermek; bunu yapan kimsenin cesedini Allah (cehennem) ateşine haram kılar. İmam Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste İmam'a (a.s) Receb ayının orucu hakkında sorulduğunda; Neden Şa'ban'ın orucundan gafilsiniz? buyurdu. Ravi; "Ey Resulullah'ın (s.a.a) oğlu Şa'bandan birgün oruç tutan'ın sevabı nedir diye sorunca; Cennettir, vallahi" buyurdu. Ravi tekrar; şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir? diye sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdu: Sadaka ve mağfiret dilemektir. Kim şaban ayında bir sadaka verirse Allah-u Teala onu siz deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür ve bilahere kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş bir halde sahibine verilir.
4- Şa'ban'ın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak, her rekatında bir defa Fatiha ve yüz defa İhlas suresini okumak; Namazı bitirdikten sonra'da yüz defa Resulullah'a (s.a.a) ve ehl-i Beyt'ine (a.s) selevat getirmek. Bunu yapan kimsenin. Allah, dini ve dünyevi hacetlerini yerine getirir. Şa'ban'ın Perşembe günlerinin orucu'da müstehaptır. Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Şabanın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle dua ederler; "Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et." Yine Nebevi bir hadiste şöyle geçer; Şa'ban'ın Pazartesi ve Perşembe günlerini oruç tutan kimsenin, Allah, yirmi dünyevi ve yirmi Uhrevi hacetini yerine getirir."
5- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyti'ne (a.s) çokca salavat getirmek.
6- İbn-i Haleveyh'in rivayetine göre Hz. Ali (a.s) ve diğer Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) şaban ayında okudukları ve "Münacat-ı Şabaniye" diye meşhur olan şu münacatı okumak:
Anlamı: Allah'ım! Muhammet ve Ehlibeyt'ine rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir, seni seslediğimde çağrımı duy, sana yalvarıp yakardığımda bana bak. Ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. İçimde olanı biliyorsun, ihtiyacımdan haberdar ve kalbimdekine vakıfsın. Dönüşüm ve döneceğim yer, söylemek istediğim söz, dile getirmek istediğim ihtiyaç ve akıbetim umduklarım sana gizli değildir. Ey Sahibim! Senin takdir ve hükmün, ömrümün sonuna dek benden vuku bulacak ve her şeyde, zahir ve batınımda caridir. Kemal ve eksikliğim, yarar ve zararım başkasının değil, senin elindedir.
Allah'ım! Rızkımı sen vermezsen kim verir! Eğer bana, yardım etmeyerek yalnız bırakırsan, kim yardım eder!
Allah'ım! Gazabından ve azabından sana sığınırım.
Allah'ım! Ben rahmetine layık olmasam da, sen geniş fazlın ve rahmetinle bana bağışta bulunmaya layıksın.
Allah'ım! -Sanki kıyamet kopmuş da- yalnız başıma huzurunda durmuş gibiyim, sana olan güzel tevekkülüm bana gölge etmiş, kerem ve ihsanına layık olanı yapmışsın ve affınla günahlarımı örtmüşsün.
Allah'ım! Beni bağışlarsan ne güzel, zaten bağışlamaya senden daha layık olan kim var? Eğer ecelim gelip çatmış olurda amelim beni sana yaklaştırmamışsa, günahlarımı itiraf etmeyi affına vesile kılıyorum.
Allah'ım! Nefsime yönelmekle kendime zulmettim, eğer beni affetmezsen yazıklar olsun bana!
Allah'ım! Bu güne kadar ihsanını benden esirgemedin, ölümle başlayan hayatımda da kesme.
Allah'ım! Öldükten sonra bana hüsn-ü nazarından nasıl keserim ümidimi, oysa ki sen hayatımda iyilikten başka bir şey yapmadın bana.
Allah'ım! Sana yakışır şekilde işlerimi yoluna koy ve cehalet bataklığına batmış bir günahkara kendi lütuf ve fazlın ile merhamet eyle.
Allah'ım! Dünyada birçok günahlarımı gizli tuttun, ahirette onları gizli tutmana da muhtacım.
Allah'ım! Günahlarımı salih kullarına açmayarak lütfettin bana; öyleyse kıyamet günü bütün kulların karşısında rüsva etme beni.
Allah'ım! Bağışın arzumu çoğalttı; affın ise amelimden daha üstündür. Allah'ım! Kullarının arasında hükmettiğin gün, huzuruna çıkmakla beni mesrur eyle.
Allah'ım! Senden özür dilemem, mazeritinin kabul olmasından müstağni olmayan -çaresiz- kimsenin özür dilemesidir. Öyleyse, ey günahkarların kendisinden özür dilediği en keremli zat, mazeretimi kabul buyur.
Allah'ım! Hacetimi reddetme, dileğimi boşa çıkarma, lütuf ve kereminden ümidimi kesme.
Allah'ım! Eğer aşağılığımı isteseydin beni hidayet etmezdin; eğer rezil olmamı irade etseydin beni kurtarmazdın.
Allah'ım! Senden isteyerek ömrümü tükettiğim ihtiyacımı reddeceğini hiç sanmıyorum.
Allah'ım! Hamd sanadır daima, ezelden ebede. Artar eksilmez; sevdiğin ve razı olduğun gibi. Allah'ım! Eğer suçumdan ötürü beni alıkoyarsan affına, günahlarımdan ötürü ise alıkoyarsan mağfiretine sarılırım. Eğer beni ateşe atar isen, "Seni seviyorum!" diye haykırırım ateş ehline.
Allah'ım! Nasıl ayrılayım huzurundan mahrum ve nasipsiz? Oysaki lütfünle bağışlanmış ve kurtulmuş olarak geri döndürmeni güzelce ummaktayım.
Allah'ım Ömrümü gaflet pisliğinde tükettim, gençliğimi de senden uzak kalma sarhoşluğuyla geçirdim.
Allah'ım! Verdiğin nimetle mağrur olduğum ve gazabına doğru gittiğim günlerde gaflet uykusundan uyanamadım.
Allah'ım! Ben senin kulunum ve kulunun oğluyum, huzurunda durmuş ve kereminle sana tevessül etmiş bulunuyorum.
Allah'ım! Kulun olarak huzurunda, hayamın azlığından yaptığım kötü amellerimden sıyrılarak sana yöneliyor ve senden af talep ediyorum; çünkü af, senin kerem ve lütfünün özelliğidir.
Allah'ım! Beni muhabbetin için uyarmadan önce sana isyan etmekten beni alıkoyacak bir gücüm yoktu. -Muhabbet ışığın kalbimde yandıktan sonra ise- nasıl olmamı istediysem öyle oldum; beni kerem ve lütfüne dahil ettiğinden ve kalbimi senden gaflet etme kirlerinden temizlendiğinden dolayı sana şükrediyorum.
Allah'ım! Ey aldanandan uzak olmayan yakın! Ey mükafatını ümit edenden esirgemeyen cömert! Kendisini çağırdığında sana icabet eden ve yardımınla amele sevk ettiğinde sana itaat eden kimseye baktığın gibi bana bak.
Mabudum! İştiyakla sana yaklaşan bir kalp, doğruluğu sana yükselen bir dil ve değeri, sana yaklaşmaya vesile olan bir bakış bana bağışla.
Allah'ım! Seninle tanınan, şöhretsiz; sana sığınan, zelil; ve kendisine teveccüh ettiğin kimse de başkalarına köle olmaz.
Allah'ım! Senin yoluna yönelen aydınlanır ve sana sığınan korunur; ey mevlam, ben sana sığındım; rahmetine olan ümidimi kereminin güzelliğinden kesmedim.
Allah'ım! Eğer hatalarım beni, senin yanında düşürüp zelil etmişse o halde beni, sana olan hüsn-ü tevekkülümle affet. –Sana gönül bağladığım için beni bağışla.
Allah'ım! Eğer günahlarım beni, lütfünün güzelliklerinden uzaklaştırmışsa, şüphesiz şefkatinin güzelliğine olan yakinim beni -sana kavuşmaya hazırlanmaktan beni uyutmuşsa, değerli nimetlerini tanımak beni uyandırmıştır.
-Allah'ım! Eğer beni büyük -azabın ateşe çekiyorsa, büyük mükafatın da beni cennete doğru çekiyor.
Allah'ım! Öyleyse senin -rızana kavuşmak için istiyorum ve sana yalvarıp niyaz ediyorum; senden Muhammed ve Ehlibeyti'-ne rahmet etmeni ve beni, daima seni anan, ahdini bozmayan, sana şükretmekten gafil olmayan ve emrini hafife almayan kimselerden kılmanı istiyorum.
Allah'ım! Beni, seni tanımam, senden gayrisinden yüz çevirmem için izzetinin güzel nuruna kavuştur; ey celal ve ikram sahibi Allah.
Ve Allah, Resulü Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyt'ine salat ve çokça selâm eylesin.
Bu Bütün imamlarımıza mensub yüce ve derin manaları içeren bir münacaattır, ve huzur-i kalp hasıl olan her zamanda okunması iyidir.

Şaban Ayı Gecelerine Ait Namazlar

Birinci gece: Yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir de İhlas sureleri okunur. Daha sonra elli defa Fatiha suresi okunur.
İkinci gece: Elli rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir İhlas, bir de Felak ve Nas sureleri okunur.
Üçüncü gece: Bu gecede iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha Suresi, yirmi beş defa da İhlas Suresi okunur.
Dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha suresi, bir de İhlas Suresi okunur.
Beşinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha suresi, beş yüz İhlas Suresi okunur.
Altıncı gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha Suresi, on defa İhlas Suresi okunur.
Yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha Suresi, yüz İhlas Suresi, ikinci rekâtta ise bir Fatiha Suresi ve bir Ayet-el Kürsi okunur.
Sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha Suresi, on beş İhlas Suresi; ikinci rekâtta ise Fatiha Suresinden sonra Kehf suresinin son ayeti, daha sonra on beş defa İhlas Suresi okunur.
Dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra Nasr Suresi okunur.
Onuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra üç defa Ayet-el Kürsi ve üç defa Kevser Suresi okunur.
On birinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra üç defa ???? okunur.
On ikinci gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir Tekasür Suresi okunur.
On üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Fatiha, bir Tin Suresi okunur.
On dördüncü gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra beş defa Asr Suresi okunur.
On beşinci gece: Akşam ve yatsı namazının arasında dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra şu dualar onar defa okunur:
- Allahummeğfir lenâ
- Ya rabbirhemnâ
- Suhbânellezî yuhyi'l-mevtâ ve yumît'ul-ehyâ ve huve alâ kulli şey'in gadîr.
On altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra bir defa Ayet'el-Kürsi ve on beş defa İhlas Suresi okunur.
On yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra yetmiş defa İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra yetmiş defa "Esteğfirullah" söylenir.
On sekizinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra beş defa İhlas Suresi okunur.
On dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi okunur.
Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi okunur.
Yirmi birinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra İhlas ve Felak ve Nas sureleri birer defa okunur.
Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra bir defa İhlas, on beş defa ???? okunur.
Yirmi üçüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra bir defa Zilzal Suresi okunur.
Yirmi dördüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Haşr Suresi okunur.
Yirmi beşinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on defa Tekasur Suresi okunur.
Yirmi altıncı gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Amen'er-Resulü okunur.
Yirmi yedinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on defa A'la Suresi okunur.
Yirmi sekizinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak ve Nas sureleri birer defa okunur.
Yirmi dokuzuncu gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra Tekasur, İhlas, Felak ve Nas sureleri onar defa okunur.
Otuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fatiha'dan sonra on defa A'la Suresi okunur.

İftar Duası

"Allahumme leke sumtu ve alâ rizgike eftartu ve aleyke tevekkeltu."
Anlamı: Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar edip, sana tevekkül ettim.

Ramazan Ayında Resulullah'ın (s.a.a) Duası

Merhum Kefhemi "Misbah" kitabında Resul-ü Ekrem'den şöyle rivayet etmiştir: "Kim ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa Allah onun günahlarını bağışlar."
"Allahumme edhil alâ ehl'il-gubûr'is-surûr. Allahumme eğni kulle fegîr. Allahumme eşbi' kulle cai'. Allahummeksu kulle uryan. Allahummegzi deyne kulli medîn. Allahumme ferric an kulli mekrûb. Allahumme rudde kulle ğarîb. Allahumme fukke kulle esîr. Allahumme aslih kulle fasidin min umûr'il-muslimîn. Allahummeşfi kulle merîz. Allahumme sudde fegrena bi-ğinak. Allahumme ğayyir sûe halina bi-husni hâlik. Allahummegzi anna'd-deyne ve ağnina min'el-fagr. İnneke alâ kulli şey'in gadîr."
Anlamı: Allah'ım! kabir ehlini sevindir. Allah'ım, bütün fakirleri zenginleştir. Allah'ım, bütün açları doyur, Allah'ım bütün çıplakları giyindir. Allah'ım, sıkıntısı olanların sıkıntısını gider. Allah'ım, bütün garipleri -vatanlarına- geri döndür. Allah'ım, bütün esirleri -esirlikten- kurtar. Allah'ım, Müslümanların bozulan durumlarını, fasit olan işlerini ıslah eyle. Allah'ım, bütün hastalara şifa ver. Allah'ım, bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle. Allah'ım, bizim kötü halimizi kendi iyi haline dönüştür. Allah'ım, borcumuzu eda et, fakirlik ve ihtiyacımızı gider; muhakkak senin herşeye gücün yeter.

Ramazan Ayında Her Gecenin Özel Namazı

Merhum Meclisi bu namazları ve bundan sonra zikredeceğimiz her günün kısa özel duasını "Zad'ul-Mead" kitabında şöyle rivayet etmiştir:
1. Gecenin Namazı: Dört rekâttır. Her rekâtta bir Fatiha, on beş defa İhlas Suresi okunur.
2. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, yirmi defa Kadir Suresi okunur.
3. Gecenin Namazı: On rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, elli defa İhlas Suresi okunur.
4. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, yirmi defa Kadir Suresi okunur.
5. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, elli defa İhlas Suresi okunur. Namazın selâmından sonra da yüz defa "Allahumme salli alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammed" diyerek selavat getirilir.
6. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve bir defa da Mülk (Tebareke) suresi okunur.
7. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on üç defa Kadir Suresi okunur.
8. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on defa İhlas Suresi okunur. Namazın selamından sonra da bin defa "Subhanellah" zikri söylenir.
9. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve altı defa Ayet'el-Kürsi okunur. Namazı bitirdikten sonra elli defa selavat getirilir. Bu namazlar akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır.
10. Gecenin Namazı: Yirmi rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve otuz defa İhlas Suresi okunur.
11. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa Kevser Suresi okunur.
12. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve otuz defa Kadir Suresi okunur.
13. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur.
14. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve otuz defa Zilzal suresi okunur.
15- Gecenin Namazı: Dört rekâttır; ilk iki rekâtın her rekâtında bir Fatiha ve yüz defa İhlas; diğer iki rekâtta ise her rekâtta bir Fatiha ve elli defa İhlas Suresi okunur.
16. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on iki defa Tekasür Suresi okunur.
17. Gecenin Namazı: İki rekâttır; birinci rekâtta bir Fatiha ve bir defa da istediği her hangi bir sureyi, ikinci rekâtta ise bir Fatiha ve yüz defa İhlas Suresi okunur ve namazın selamından sonra yüz defa "La ilahe illallah" zikri söylenir.
18. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta Fatiha ve yirmi beş defa Kevser Suresi okunur.
19. Gecenin Namazı: Elli rekâttır; her rekâtta Fatiha ve elli defa Zilzal Suresi okunma suretiyle kılınır.
Burada maksat her halde her rekâtte bir defa Zilzal Suresinin okunmasıdır. Zira her rekâtta elli defa okunması kastedilirse, o zaman 2500 defa okunması gerekir, bu da oldukça zor, belki de imkansız bir şeydir.
20. 21. 22. 23. 24. Gecelerin Namazı: Bu gecelerin her birinde sekiz rekât; her rekâtta bir Fatiha ve istediği her hangi bir sureyi okuyabilir.
25. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve on defa İhlas Suresi okunur.
26. Gecenin Namazı: Sekiz rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yüz defa İhlas Suresi okunur.
27. Gecenin Namazı: Dört rekâttır; her rekâtta imkanı olduğu takdirde bir Fatiha ve bir Mülk (Tebareke) suresi, mümkün olmadığı takdirde ise, Mülk suresinin yerine yirmi beş defa İhlas Suresini okuyabilir.
28. Gecenin Namazı: Altı rekâttır; her rekâtta bir Fatiha, yüz defa Ayet'el-Kürsi, yüz defa İhlas ve yüz defa Kevser sureleri okunur. Namazdan sonra da yüz defa salavat getirilir.
Bu gecenin namazını bu şekliyle Merhum Meclisi nakletmiştir. Fakat Merhum Şeyh Abbas Kummi'nin tahkikine göre bu gecenin namazı şöyledir:
Altı rekât, her rekatte bir Fatiha ve on defa Ayet'el-Kürsi, on defa Kevser ve on defa da İhlas okunur. Namazdan sonra da yüz defa Resulullah'a salavat getirilir.
29. Gecenin Namazı: İki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas okunur.
30. Gecenin Namazı: On iki rekâttır; her rekâtta bir Fatiha ve yirmi defa İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra ise yüz defa Resulullah'a (s.a.a) salavat getirilir.
Bilindiği gibi bütün namazlar ikişer, ikişer rekâtler şeklinde (sabah namazı gibi) kılınır.

Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar

Aşağıdaki dualar büyük fazilet ve sevaplarla İbn-i Abbas kanalıyla Resulullah'tan (s.a.a) nakledilmiştir.
1. Günün Duası: "Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!
2. Günün Duası: "Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem'er-râhimîn."
Anlamı: Allahım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.
3. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve bâidnî fîhi min'es-sefâheti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!
4. Günün Duası: "Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi'nî fîhi li-edâi şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-nâzirîn."
Anlamı: Allahım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!
5. Günün Duası: "Allahummecalnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ibâdik'es-sâlihîn'el-gânitîn, vec'alnî fîhi min evliyâik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-râhimîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!
6. Günün Duası: "Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ rağbet'ir-râğibîn."
Anlamı: Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!
7. Günün Duası: "Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!
8. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîhi rahmet'el-eytami ve it'am'et-taam ve ifşa'es-selâm ve suhbet'el-kiram, bi-tavlike ya melce'el-amilîn."
Anlamı: Allahım! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese Selâm vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle; iyilik ve ihsanınla, ey arzu edenlerin sığınağı
9. Günün Duası: "Allahummec'al lî fîhi nasiben min rahmetik'el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik'es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik'el-camia, bi-mehabbetike ya emel'el-muştagîn."
Anlamı: Allahım! Bu günde geniş rahmetinden beni nasipsi bırakma; açık delil ve bürhanlarını bana göster ve beni alıp en kapsamlı hoşnutluğa götür; muhabbetinle ey şevkli insanların arzusu!
10. Günün Duası: "Allahummec'alnî fîhi min'el-mutevekkilîne aleyke, vec'alni fîhi min'el-faizîne ledeyke, vec'alnî fîhi min'el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ğayet'et-talibîn."
Anlamı: Allahım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!
11. Günün Duası: "Allahumme habbib ileyye fîh'il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh'il-fusûge ve'l-isyan, ve harrim aleyye fîh'is-sehate ve'n-nîran, bi-avnike ya ğiyas'el-musteğisîn."
Anlamı: Allahım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve –cehennem- ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı!
12. Günün Duası: "Allahumme zeyyinnî fîhi bi's-sitri ve'l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas'il-gunûi ve'l-kifaf, vehmilnî fîhi ala'l-adli ve'l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet'el-haifin."
Anlamı: Allahım! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktuğum herşeyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanları koruyan -Rabbim-
13. Günün Duası: "Allahumme tahhirnî fîhi min'ed-denesi ve'l-egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat'il-egdar, ve veffignî fîhi li't-tuga ve suhbet'el-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn'il-mesakîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!
14. Günün Duası: "Allahumme la tuahiznî fîhi bi'l-aserat, ve egilnî fîhi min'el-hataya ve'l-hefevat, vela tec'alnî fîhi ğarazan li'l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz'el-muslimîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma; hata ve yanlışlarımı bağışla. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey müslümanların izzeti!
15. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîhi taat'el-haşiîn, veşreh fîhi sadrî bi-inabet'il-muhbitîn, bi-emanike ya eman'el-haifîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazi insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; emanınla, ey korkanların emanı ve güveni!
16. Günün Duası: "Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget'il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat'el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar'il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah'el-alemîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükunet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey alemlerin ilahı!
17. Günün Duası: "Allahummehdinî fîhi li-salih'il-e'mali, vegzi lî fîh'il-havaice ve'l-amal. Ya men la yehtacu ile't-tefsiri ve's-sual. Ya alimen bima fî sudur'il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih'it-tahirin."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey alemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! Muhammed'e ve onun tertemiz Ehlibeyti'ne rahmet et.
18. Günün Duası: "Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â'zâî ile't-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb'il-arifîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyandır; nurların ışığıyla kalbimi aydınlat ve bütün uzuvlarımı bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararlandır; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini aydınlatan!
19. Günün Duası: "Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile'l-hagg'il-mubîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hayırlarına ulaşma yolumu kolaylaştır; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum bırakma; ey apaçık hakka hidayet eden -Rabbim-!
20. Günün Duası: "Allahummefteh lî fîhi ebvab'el-cinan, ve eğlig annî fîhi ebvab'en-nîran, ve veffignî fîhi li-tilavet'il-gur'an, ya munzil'es-sekîneti fî gulûb'il-mu'minîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde cennet kapılarını (yüzüme) aç; cehennem kapılarını -yüzüme- kapat; bu günde Kur'ân okumaya beni muvaffak kıl; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!
21. Günün Duası: "Allahummec'al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec'al li'ş-şeytani fîhi aleyye sebîla, vec'al'il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic'it-talibîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!
22. Günün Duası: "Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet'il-muztarrîn."
Anlamı: Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!
23. Günün Duası: "Allahummeğsilnî fîhi min'ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min'el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv'el-gulûb, ya mugîle eserat'il-muznibîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni yıkayıp temizle; kalbimin imtihanında bana kalplerin takvasını ver; ey günahkarların sürçmelerini bağışlayan –Rabbim-!
24. Günün Duası: "Allahumme innî es'eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu'zîk, ve es'eluk'et-tevfîge fîhi lien utîake vela a'siyek, ya cevad'es-sailîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde seni razı edecek şeyleri senden diliyor ve seni rahatsız edecek şeylerden sana sığınıyorum. -Allah'ım!- Bu günde sana itaat edip karşı gelmemek için senden tevfik ve yardım diliyorum; el el açıp dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!
25. Günün Duası: "Allahummec'alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e'daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb'in-nebiyyîn."
Anlamı: Allah'ım! Beni bu günde velilerini seven, düşmanlarına düşmanlık besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa'nın (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden kıl; ey peygammerlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!
26. Günün Duası: "Allahummec'al sa'yî fîhi meşkûran ve zenbî fîhi mağfûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme'as-samiîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde çabamı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı!
27. Günün Duası: "Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!
28. Günün Duası: "Allahumme veffir hazzî fîhi min'en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar'il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn'il-vesail, ya men la yeşğaluhu ilhah'ul-mulihhîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-!
29. Günün Duası: "Allahumme ğaşşinî fîhi bi'r-rahmet, verzugnî fih'it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ğayahib'it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih'il-mu'minîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni şüphe ve suç unsuru addedilebilecek şeylerin karanlığından temizle; ey mümin kullarına merhametli olan -Rabbim!-
30. Günün Duası: "Allahummec'al siyamî fîhi bi'ş-şukri ve'l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah'ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi'l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih'it-tahirîn, ve'l-hamdulillahi rabb'il-alemîn."
Anlamı: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu kendin ve resulün beğendiği şekilde mükafatlandırıp kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlas olan- usuluyla pekiştir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakkında -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.

Kadir Gecelerinin Amelleri

1- Gusül yapmak. Merhum Alleme Meclisi bu gusülün güneş batacağı sırada yapılıp onunla akşam namazının kılınmasının daha efdal olduğunu yazmıştır.
2- İki rekât namazı her rekâtta Hamd'dan sonra yedi defa İhlas suresini okuyarak kılmak. Namazın ardından da yetmiş defa: "Esteğfirullahe ve Etûbu İleyh" söyleyerek Allah'tan mağfiret dilemek ve tevbe etmek. Resul-i Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. "Kim bu ameli yaparsa yerinden kalkmadan Allah onu ve anne-babasını bağışlar."
3- Bir amel de şudur: Kur'ân-ı Kerim'i açıp yüzüne tutarak şu duayı okursun:
"Alllahumme innî es'eluke bi-kitabik'el-munzel, vema fih, ve fîh'ismuk'el-ekber, ve esmauk'el-husna, vema yuhafu ve yurca, en tec'alenî min utegâike min'en-nar."
"Ey Allah! İndirdiğin kitabın ve onda bulunan büyük ismin ve güzel isimlerin hürmetine ve kitabındaki korkutan veya ümit veren (ayetlerin) hürmetine, beni cehennem ateşinden azat ettiğin kimselerden kılmanı dilerim Senden."
Ve bu duanın ardından da hacet ve dileklerinizi Hak Teala'dan istersiniz.
4- Bu gecelerde yapılan bir amel de şöyledir: Kur'ânı alıp başınıza kor ve şöyle dua edersiniz:
"Allahumme bi-haggi haza'l-gur'ân ve bi-haggi men erseltehu bih, ve bi-haggi kulli mu'minin medehtehu fih, ve bi-haggike aleyhim, fela ehede e'rafu bi-haggike mink."
"Allah'ım! Bu Kur'ân'ın ve onu gönderdiğin kimsenin ve onda medhettiğin bütün müminlerin hakkına ve senden başka hiç kimsenin tanıyamayacağı onlar üzerindeki hakkına -senden istiyorum.-
Sonra da:
On defa "Bike ya Allah".
On defa "Bi-Muhammedin".
On defa "Bi-Aliyyin."
On defa "Bi-Fatimete".
On defa "Bil-Haseni".
On defa "Bil-Hüseyni".
On defa "Bi-Aliyyibni'l-Huseyn".
On defa "Bi-Muhammed ibn-i Eliyyin".
On defa "Bi-Ca'fer ibn-i Muhammed".
On defa "Bi-Musa ibn-i Ca'fer".
On defa "Bi-Aliyy ibn-i Musa".
On defa "Bi-Muhammed ibn-i Aliyyin".
On defa "Bi-Aliyyibn-i Muhammed".
On defa "Bil-Hasen ibn-i Aliyyin".
On defa "Bil-Hucceti". söyleyip hacetlerinizi istersiniz. Bu duada önce Allah'u Tealayı, Kur'ân-ı Kerim'e ve O'nun gönderdiği peygamberine (s.a.a) ve Kur'ân'ın medhettiği müminlere sonra da Allah'u Tealayı kendi Mukaddes Zatına ve Ehl-i Beyt'ten olan ondört masum'un her birinin hürmetine ant vererek hacet ve dileklerinizi Hak Teala'dan diliyorsunuz.
5- Bu gecenin bir ameli de imkanı olanlar için İmam Hüseyin'in (a.s) mukaddes türbesini ziyaret etmektir. Uzakta olanlar da uzaktan o hazreti selamlayarak ziyaret edebilirler.
6- Bu üç gecede ihya tutmak (bu geceleri yatmadan sabahlamak) da müstehaptır. Bir hadis-i şerifte şöyle geçer: "Kadir Gecesini ihya tutan kimsenin günahlarını, Allah bağışlar."
7- Her üç gecede de yüz rekât namaz kılmanın çok fazileti vardır. Bu namazlarda her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlas suresi okunursa daha faziletli olur.

Kadir Gecesinin Fazileti

Merhum Meclisi bu gecelerin en değerli ve faziletli amellerini şöyle sıralamıştır:
İstiğfar etmek, zikir, kendimizin, anne-babamızın akraba ve mümin kardeşlerimizin dünya ve ahiretleri ile ilgili hacetleri istemek, Hz. Muhammed'e (s.a.a) ve Ehl-i Beytine mümkün olduğu kadar selat-u Selâm etmek ve bazı rivayetlere göre Cevşen-i Kebir duasının da bu üç gecede okunması müstehaptır. Bir rivayette ise şöyle geçer: Resulullah'a (s.a.a) Kadir gecesine girdiğimizde (o gecede ) ne isteyelim Hak Teala'dan" diye sorulduğunda, Resuli Ekrem (s.a.a) "afiyet dileyin" buyurdu.
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
8B
  • Sabit
Yanıtlar
4
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Üst