TRabZoN

MERKEZ İLÇE


Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin orta kesiminde denizden tatlı bir meyille yükselen parçalı bir kıyı üzerinde kurulmuştur. Şehrin kurulduğu alan Değirmendere'den Ayasofya Mahallesi'ne kadar uzanmakta iken bugün Pelitli ve Beşirli Mahallesini de kapsamaktadır. İlk tarihi doku Kuzgundere ile İmaret dereleri arasında yer almaktadır.


Trabzon ve çevresi genel olarak kapalı bir kıyı şeridi oluşturmaktadır. Şehrin güneyindeki Soğanlı, Zigana, dağ dizisi doğal bir sınır teşkil etmekte, doğusunu da Kafkas Dağları kaplamaktadır.

Yüksek dağ eteklerinden doğan akarsular birbirine paralel vadiler içinden akarak denize ulaşmaktadır. Dağlarla çevrili bir kıyı kuşağı dört mevsim ılıman ve çok yağmurlu bir iklime sahiptir. İklimden dolayı şehir ve çevresinde zengin bir bitki örtüsü vardır.

Trabzon ilk çağlardan beri bölgenin yegane ticaret merkezi olmuştur. Çin'den gelen İpek Yolu Erzurum, Bayburt, Gümüşhane üzerinden Trabzon limanına ulaşıyordu. Şehrin ekonomisi ticaret, tarım, balıkçılık ve el sanatlarına dayanıyordu. Günümüzde ise bunların yanısıra tütün, mısır, findık ve çay tarımı yapılmaktadır. Keten dokumalar, kuyumculuk, bakırcılık gibi geleneksel el sanatları da hala canlılığını korumaktadır.

AKÇAABAT

Akçaabat, Trabzon'un 13 km. batısında, deniz kenarında ve deniz seviyesinden 10 metre yüksekte kurulmuş şirin bir ilçedir.

Nüfus, özellikle sahil kesiminde yoğunlaşmıştır. İlçe, hayvancılık alanında gelişmiş olup, hayvansal ürünleri işleyen sanayi tesisleri vardır.

Akçaabat'ın kıyıları tabii birer plaj niteliğinde olup, kamp kurmaya uygun yerler vardır. Özellikle Mersin Köyü ve Akçakale Kamping ve plaj için de elverişlidir. Kıyı boyunca uzanan tütün ve zeytin bahçeleri ilçenin doğal görünümüne renk katar.

İlçenin bir diğer turistik varlığı da Sera Gölü'dür. Trabzon ile Akçaabat arasında denize dökülen Sera deresi vadisinin sahile 3 km mesafede 1950 yılında meydana gelen bir yer kayması sonucu kapanmasıyla oluşmuştur. Göl ve çevresinin görünmeye değer tipik bir görünüşü vardır. Akçaabat Trabzon'un en çok nüfusa sahip olan ilçesidir. Merkez nüfusu 50.290 kişidir.


ARAKLI


Trabzon'un 33 km doğusunda olup, 372 km2 lik bir arazi üzerinde kurulan bir kıyı ilçesidir.

Araklı geniş bir düzlüğün içine kurulmuş olduğu için kentleşmeye son derece elverişlidir. Düzgün sahilleri doğal plaj durumundadır. İlçede çay üretimi önemli bir yer tuttuğu için çay fabrikası da mevcuttur. Tabiat güzellikleri yanında findık ve çay bahçeleri ile ünlüdür. Sahilleri tabii plaj halinde olup, kamping için müsait yerler vardır. İlçenin güneyini ladin ve kayın ağaçlarının meydana getirdiği bir ormanlık kaplar. Burada kurt, çakal, tilki gibi hayvanlar bulunur.

Doğal liman, rüzgarlı havalarda balıkçı teknelerinin sığınma yeridir. İlçeye bağlı Yeşilyurt Beldesi sınırları içerisinde bulunan Yılan Yaylası, yayla turizmi açısından önemli bir yer tutmaktadır.ARSİN


Yomra ilçesine bağlı bir bucak iken 04.04.1959 tarihinde ilçe haline getirilmiştir. Trabzon'a 21 km uzaklıkta bulunan ilçe arazisinin verimli olduğu söylenebilir. Özellikle ilçe merkezinin kurulduğu alan yerleşmeye son derece elverişlidir. Halk geçimini genellikle tarım ve hayvancılıkla sağlar. Bunun yanında ilçede findık üretimi de önemli bir yer tutar.162 km2 araziye sahip bulunan Arsin'in doğal güzelliği ve sahilleri meşhurdur. İlçe merkezinin nüfusu 6784'tür.

Batı ve doğu sahilerinde kamping için uygun yerler vardır.


BEŞİKDÜZÜ


1987 yılına kadar Vakfıkebir ilçesinin bucağı durumunda olan Beşikdüzü, 04.07.1987 tarihinde çıkarılan bir kanunla ilçe olarak kabul edilmiştir.

Trabzon'a 50 km uzaklıkta bulunan Beşikdüzü ilçesi sahil şeridi üzerinde olup sosyo - kültürel açıdan oldukça gelişmiştir. Bu gelişmede hiç kuşkusuz halen Öğretmen Lisesi olarak hizmet veren Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nün payı büyüktür. Bu gelişmelere paralel olarak ilçede turizm yatırımlarına da ağırlık verilmiştir. Halk geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. İlçede findık üretimi de önemli bir yer tutar. Denizi ve doğal güzelliği yerli ve yabancı herkesin ilgisini çekmektedir.ÇAYKARA


Trabzon'un güney doğusunda, 76 km mesafede bulunan Çaykara bir dağ yerleşmesi olup denizden yüksekliği 280 metredir. İlçenin köyleri ile birlikte nüfusu 21.674'tür. (1990 nüfus sayımına göre)

1925 yılında Kadahor adıyla Of a bağlı bir bucak iken 11.06.1949'da ilçe olmuştur.

Çaykara'nın Soğanlı dağları kışın kar yüzünden geçit vermez. İlçe merkezinden 25 km güneydoğuda, Llzungöl bucağının hemen yanında eski devirlerde toprak kayması sonucu meydana gelmiş olan ve aynı adı taşıyan göl "Uzungöl" bulunur. Civar tepeler göl kıyısından itibaren çam ağaçları ile kaplı olup, gölde alabalık bulunur. Yüksek zirvelerin çoğu yayla olup, dağ çiçekleri ve pınarlar dikkat çeker. Bu yaylalardan en tanınmışı, Sultan Murat yaylasıdır. Burada l. Dünya Savaşı sırasında kazılmış siperler ve şehitlerin mezarları vardır.MAÇKA


Maçka, Trabzon - Gümüşhane karayolu üzerinde ve Trabzon'a 29 km uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 365 metre olan ilçenin yüzölçümü 1000 km2'dir. 1990 nüfus sayımına göre ilçe nüfusu ise 7.000 kişidir.

Çam ormanlarının süslediği vadilerin ortasındaki bir dere yatağına kurulmuş olan ilçe merkezi, doğal güzellikler bakımından Trabzon'un en şirin yerlerindedir. İlçenin 17 km kadar güneyindeki Meryemana Manastırı (Sumela) Trabzon ili ve Maçka ilçesinin turizm gelirleri bakımından önem arzetmektedir. Tamamıyla yüksek dağlardan oluşan Maçka arazisi 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise otlaklar ve dağ bitkileri ile kaplıdır. Yayla denilen bu yüksek yerler manzarası, temiz havası ve kaynak suları ile doğal güzellikler yönünden eşsizdir. Meşhur Zigana geçiti de buradadır. Ünlü ve Trabzon ilinin turizm potansiyeli en yüksek yörelerinden biri olan Şolma Yaylası, Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.OF


Trabzon'a 52 km mesafededir. Of, doğuda Rize, batıda Sürmene, güneyde Çaykara'ya komşu olup, kuzeyinde Karadeniz bulunur.

İlçede Osmanlı döneminde bir kütüphane bulunmaktaydı. Gümüşhaneli Hacı Ahmed tarafindan "Hacı Ahmed Kütüphanesi" adı altında (1282 H.) tarihinde kurulmuş olup, 8000 adet kitabı vardır.

İklim itibariyle çay yetiştirmeye müsait olan Of'un fındık bahçeleri sökülerek yerlerine çay fideleri dikilmiştir. Of halkının temel geçim kaynağı durumunda bulunan çay, merkezde ve nahiyelerinde bulunan birçok çay fabrikası tarafından işlenmektedir.

Diğer yörelerde olduğu gibi, Of sahilleri de doğal plaj görünümündedir. 1990 nüfus sayımına göre merkez nüfusu 14.884'tür.SÜRMENE


Sürmene ilçesi, doğuda, Of, batıda Araklı, güneyde Gümüşhane'ye komşu olup kuzeyi Karadeniz ile çevrilidir. Tarihi geçmişi M.Ö. V. yy. kadar uzanmaktadır. 1854 yılında ilçe durumuna getirildiği salnamelerden anlaşılmaktadır.

Denizi, tabiatın yeşillikleriyle kucaklaşan Sürmene halkı geçimini tarım, hayvancılık, balıkçılık ile; ağaç ve metal aletler yapımından sağlar. Tarım ürünü olarak çay başta gelir. İlçede bu çayı işleyecek çay fabrikası vardır. Köylerde büyük baş hayvan besiciliği yapılmakta olup, sahil boyunda balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır. 6 km doğusundaki Yeniay'da 800 - 900 tonluk büyük deniz motorları yanısıra küçük tonajlı feribot dahi yapılabilmektedir. Ayrıca el tezgahlarında bıçak, kaşık, keser, kazma vb. bir çok alet yapılmaktadır. Bunların içinde en ilgi çekici olan Sürmene bıçağıdır.

Trabzon'a 39 km uzaklıkta bulunan Sürmene'de eski Osmanlı mimarisinin tipik örneği olan ahşap yapılara sık sık rastlanmaktadır.ŞALPAZARI


Şalpazarı Vakfikebir ilçesine bağlı bucak durumun da iken 04.07.1987 tarihli Bakanlar Kurulu karanyla ilçe haline getirilmiştir.

Trabzon'a 65 km uzaklıkta bulunan Şalpazarı ilçesinin sosyal yapısına baktığımızda kültürel şive özellikleriyle, giyim kuşamlarıyla ayrı bir özellik arzettiği görülür.

Şalpazarı halkı geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Arazisinin dağlık ve verimsiz olması nedeniyle eğitim - öğretime büyük önem verilmektedir. Nüfusun büyük bölümü geçimlerini temin etmek maksadıyla yurt içi ve yurt dışında gurbette bulunmaktadır. 1990 sayımına göre merkez nüfusu 5772, toplam nüfusu 21.459'dur.TONYA


Vakfikebir ilçesine bağlı bir bucak iken 1955 yılında ilçe haline getirilmiştir. Denizden yüksekliği 700 metre ve denize uzaklığı 23 km'dir. Yüzölçümü 265 km2, nüfusu 11.032'dir.

Sahilden oldukça içeride bulunması dolayısıyla ilçenin iklimi sahile nazaran serttir. Özellikle kış aylarında yağan kar, toprak üzerinde uzun bir müddet kalır.

Vakfıkebiı'e 23 km mesafede bulunan Tonya'nın Trabzon'a uzaklığı ise 68 km'dir. Tonya, yeşilliklerle, ormanla kaplı bir ilçedir. Tabiat güzelliklerine sahip şirin ilçe olan Tonya'nın köyleri tabü yayla durumunda olduklarından yazın ilçe dışından gelen insanlarla dolup taşar.

Bunlardan özellikle Erikbeli yaylaları doğa güzelliği yönünden özellik taşırlar. Turizm potansiyeli yüksek bu yaylalar, Turizm Bakanlığı'nca 'Turizm Merkezi" ilan edilmiştir.VAKFIKEBİR


1990 yılı nüfus sayımına göre 21.078 merkez ve 38.936 toplam nüfusa sahip olup, Trabzon'a 45 km mesafededir.

Büyük Liman diye de anılan ilçede halkın başlıca geçim kaynağını findık, tarım ve hayvancılık oluşturmakta olup, tereyağı ile Türkiye'de meşhurdur. Son yıllarda ilçede turizm yatırımlarına ağırlık verilmekte olup, çeşitli turistik tesisler yapılmaktadır. Sosyo - ekonomik açıdan oldukça gelişmiş olan ilçe, civarının ticari merkezi durumundadır.

Vakfıkebir, Trabzon - Samsun asfaltı üzerinde ve Trabzon'a 45 km mesafede olup, kıyı şeridinde uzanan doğal plajlar ve bir ormanı andıran findık bahçeleri ile güzel bir görünüm meydana getirir.YOMRA


Doğusunda Arsin, batısında Maçka ve Merkez ilçeleri, güneyinde Gümüşhane ile çevrili olan Yomra ilçesinin kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. Trabzon'a uzaklığı 14 km olan Yomra'nın yüzölçümü 207 km2, toplam nüfusu 30.727 dir. 1953 yılında belediye olan Yomra,1957 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilçe durumuna getirilmiştir.

Sosyo - ekonomik açıdan oldukça gelişme gösteren Yomra, aynı zamanda bir sanayi yöresi durumundadır.ÇARŞIBAŞI


Vakfikebir'e bağlı bir bucak merkezi iken yakın geçmişte ilçe haline getirilmiştir.

1990 sayımına göre merkezde 6073, toplam 19.324 nüfusa sahiptir. Trabzon'a 36 km mesafede bir sahil ilçesidir.DERNEKPAZARI


Çaykara ilçesine bağlı bucak merkezi iken yakın tarihte ilçe olmuştur. 1990 sayımına göre merkez nüfusu 2651, toplam nüfusu 7549 olup, Trabzon'a 79 km mesafededir.DÜZKÖY


Akçaabat'a bağlı bucak merkezi iken yakın tarihte ilçe olmuştur. 1990 sayımına göre merkez nüfusu 4691, toplam nüfus 20.775'dir.

Trabzon'a 40 km uzaklıkta bulunan ilçede yayla turizmi ön plandadır. Ayrıca ilçeye bağlı Çalköy Beldesinde bulunan mağara fazla tanınmamasına rağmen son zamanlarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.HAYRAT


Trabzon'a 67 km uzaklıkta olan Hayrat, Of ilçesine bağlı bucak merkezi iken yakın tarihte ilçe olmuştur.1990 sayımına göre merkez nüfusu 4173, toplam nüfusu 20.453'tür.KÖPRÜBAŞI


Sürmene'ye bağlı bucak iken yakın geçmişte ilçe olmuştur. 1990 nüfus sayımına göre merkez nüfusu 4285, toplam nüfusu 14.339'dur. Trabzon'a 52 km mesafededir
 

bjk1903carsi

Harbi Beşiktaşlı
burası benim memleketim işte..ah memleketim özledim seni be:D
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
12B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
5B
LAL
Üst