ÖSYM Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınav Duyurusu

mahir Harbi Aktif Üye
Ösym Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Duyurusu

Ösym Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınav için bir basın bildirisi yayınladı.

Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Duyurusu

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince;

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından seksen puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puan almış olmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Mühendisi ( 2 Kişi )

a) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak,

b) Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek, (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak)

ç) IIS üzerinde web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d) ASP.net ve XAML scripting dillerini iyi derecede bilmek,

e) Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,

f) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyim sahibi olmak,

g) Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Tercihen Javascript, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak,

h) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

ı) Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.


SQL Server/Veritabanı Yöneticisi ( 1Kişi )

a) SQL Server 2005/2008 veritabanlarından en az birinin yönetimi ve bakımında tecrübe sahibi olmak,

b) Veritabanı dizaynı, aynalama, replikasyon, arşivleme, performans ve SQL optimizasyonu, log inceleme ve sınıflandırma konularında bilgi sahibi olmak,

c) Veritabanı yedekleme stratejileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) SQL raporlama araçları kullanarak sisteme yönelik raporlar oluşturma konusunda bilgi sahibi olmak,

d) SQL Server Integration Services ve Server Analysis Services hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Veritabanı problemlerinin araştırılması ve analiz edilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Yazılım uygulamalara, veritabanı altyapıları oluşturma ve 3 katmanlı yapılar hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Olay ve Vaka yönetimi süreçlerinde rol almak istemek,

ğ) Cluster yapılar hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak,

ı ) Üst düzey projelerde yer alarak kendini geliştirme imkânı bulmak,

i) Normalizasyon yapabilmek.

Sistem Yöneticisi (1 Kişi )

a) Microsoft Windows sunucu ailesi ( 2003, 2008 ) bakım, izleme ve konfigürasyon konularında tecrübe sahibi olmak,

b) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( XP, Vista, 7 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Aktif Dizin yönetimi, DNS, DHCP ve FTP konularında bilgi sahibi olmak,

ç) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,

d) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Temel ağ yönetimi bilgisi sahibi olmak,

g) Kullanıcı yönetimi ve temel güvenlik prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Olay ve Vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,

h) Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.


Uygulama Sunucuları Yöneticisi(1 Kişi )

a) IIS üzerinde uygulama kurulumu, performans optimizasyonu, sürüm yönetimi, değişiklik yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmak,

b) Test ve canlı Windows sunucular üzerindeki uygulamaların güncellemeleri, darboğaz analizi, yamalama ve hata ayıklama vb. konularda bilgi sahibi olmak,

c) ASP.net gibi web tabanlı uygulama dillerinde geliştirilmiş sunucu uygulamalarını analiz edebilecek olmak,

ç) İstemci tabanlı dillerde ( HTML, JavaScript, VBS vb. ) hata, performans analizi ve güvenlik testleri yapılması konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Temel ağ bilgisine sahip olmak,

e) Olay ve Vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,

f) Microsoft Sharepoint yönetim ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Microsoft SQL Server Veritabanı konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ )Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

h)Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ağ Yöneticisi(1 Kişi )

a) LAN teknolojileri ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Switch, router, firewall gibi aktif ağ bileşenleri hakkında pratik bilgi sahibi olmak,

c) Pasif ağ bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç)Ağ cihazlarının kurulumu, konfigürasyonu, yedeklenmesi ve firmware güncellenmesi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Ağ loglarının takibi, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi konularında bilgi sahibi olmak,

e) Güvenlik yazılımları ( istemci güvenliği, ağ erişimi denetimi vb. ) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Atak önleme sistemlerinin konfigürasyon ve izlenmesi konularında bilgi sahibi olmak,

g) Ağ yük dengeleyiciler hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Olay ve Vaka yönetimi süreçlerinde rol almayı istemek,

h) Kurumsal bir ortamda 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak.

ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ,YERİ,TARİHİ

1) Başvuru formu, (Fotoğraflı)

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır).

3) Askerlik durumunu gösterir belge,

4) Özgeçmiş belgesi,

5) Adli sicil belgesi,

6) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından seksen puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puan.

Başkanlığımızın osym.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber 09/12/2011 - 23/12/2011 tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımızda ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 23.12.2011 saat 17.30’dur, Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil (İngilizce) puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 11/01/2012 tarihinde yapılacak sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi, adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veritabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri (C#)

5- ASP net gibi web tabanlı uygulama

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği,

8- İşletim Sistemleri,

9- Yazılım mimarisi,

10- Pozisyonla ilgili diğer konular.

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konulardan sorular sorulacaktır. Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde adayların e-posta ve posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.

ÜCRETİ

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, tecrübe, öğrenim durumu gibi niteliklere göre; Yazılım Mühendisi brüt 5.000.- ile 5.998.- TL, Uygulama Sunucuları Yöneticisi brüt 5.000.- ile 5.998.-TL, Ağ Yöneticisi brüt 5.000.- ile 5.998.- TL, Sistem Yöneticisi 5.000.- ile 5.988.-TL, SQL Server/Veritabanı Yöneticisi 5.998.- ile 8.997.-TL arasında ücretlendirilecektir.

Kamuoyuna duyurulur..​

Bilişim Personeli Başvuru Formu
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
29B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
15B
Üst