Namaz Duaları - indir

cicozz Çocukluk cicozlarda saklı
Hepimizin bilmesi gereken namaz duaları bu konumuzda. Bilmeyenler için namaz duaları türkçe ve arapça şekilde yazılmıştır. Namaz dualarının okunuşları şu şekilde görünmekte.

subhaneke.png


Sübhâneke <--- indir

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.

Okundugu yerler:
Namazlarda ayakta iken okunur.

1- Her namazin ilk rekatinde, iftitâh tekbîrinden sonra,
2- Ikindi namazinin sünnetinde, üçüncü rekate kalkinca Fâtiha'dan önce.
3- Yatsi namazinin ilk sünnetinde, üçüncü rekate kalkinca, Fâtiha'dan önce,
4- Terâvih namazi dört rekatte bir selâm verilerek kiliniyorsa, üçüncü rekate kalkildigi zaman, Fâtiha'dan önce.
5- Cenâze namazinda, birinci tekbîrden sonra. (ve celle senâük) sadece Cenaze Namazinda okunur.


ettehiyyatu.png


Ettehıyyâtü <--- indir

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eshedü en lâ ilâhe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

Okundugu yerler:
Namazlarin her oturusunda okunur.


allahumme-salli.png


Allahümme Salli <---indir

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.


allahumme-barik.png


Allahümme Bârik <---indir

Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.

Okundugu yerler:
1- Bütün namazlarin son oturuslarinda Ettehiyyâtü'den sonra,
2- Ikindi namazinin sünneti ile yatsinin ilk sünnetinin birinci oturusunda Ettehiyyâtü'den sonra.
3- Cenâze namazinda ikinci tekbîrden sonra


rabbena-atina.png


Rabbenâ âtina <---indir

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhireti haseneten ve kinâ azâbennâr.

Okundugu yerler:
1- Namazlardaki oturuslarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
2- Kunut dûasini bilmeyen, vitir namazinda onun yerine Rabbenâ âtinâ âyetini okuyabilir.
3- Cenâze namazinda üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâlari bilmeyen, bunlarin yerine yine Rabbenâ âtinâ ayetini duâ niyetiyle okuyabilir

rabbenagfirli.png


Rabbenağfirli <---indir

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb. Bi -rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Okundugu yerler:
1- Namazlardaki oturuslarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,
2- Kunut dûasini bilmeyen, vitir namazinda onun yerine Rabbenâ âtinâ âyetiyle birlikte okuyabilir.
3- Cenâze namazinda üçüncü tekbîrden sonra okunacak duâlari bilmeyen, bunlarin yerine yine Rabbenâ âtinâ ayeti ile birlikte duâ niyetiyle okuyabilir


kunut-1-duasi.png


Allahümme innâ nesteînüke <---indir

Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nüminü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.


kunut-2-duasi.png


Allahümme iyyâke nabüdü <---indir

Allahümme iyyâke nabüdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nesâ ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahsâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.

Kunut Duâlari:
Vitir namazinin üçüncü rekatinde Fâtiha ve sûre okunduktan sonra eller yukari kaldirilip tekbîr alinir ve eller tekrar baglaninca Kunut dûalari okunur.


fatiha-suresi.png


Fâtiha Sûresi <---indir


Elhamdü lillâhi rabbilâlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke nabüdü ve iyyâke nesteîn. Ihdinas-sirâtal müstekîm. Sirâtallezîne enamte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.


fil-suresi.png


Fil Sûresi <---indir

Elem tera keyfe feale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yecal keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fecealehüm keasfin mekûl.


kureys-suresi.png


Kureyş Sûresi <---indir

Liîlâfi Kureysin. Îlâfihim rihletessitâi vessayf. Felyabüdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cûin ve âmenehüm min havf.


maun-suresi.png


Mâûn Sûresi <---indir

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yeduulyetîm ve lâ yehuddu alâ taâmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemneûnelmâûn.


kevser-suresi.png


Kevser Sûresi <---indir

Innâ e'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne sânieke hüvelebter


kafirun-suresi.png


Kâfirûn Sûresi <---indir
Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ abüdü mâ tabüdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ abüd. Leküm dînüküm veliye dîn.


nasr-suresi.png


Nasr Sûresi <---indir

Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ

tebbet-suresi.png


Tebbet Sûresi <---indir

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.


ihlas-suresi.png


İhlâs Sûresi <---indir

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.


felak-suresi.png


Felâk Sûresi <---indir
Kul eûzü birabbilfelak. Min serri mâ halak. Ve min serri gâsikin izâ vekab. Ve min serrinneffâsâti filukad. Ve min serri hâsidin izâ hased.


nas-suresi.png


Nâs Sûresi <---indir

Kul eûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. Ilâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.


ayet-el-kursi.png


Âyet-el Kürsî <---indir

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ tehuzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. yalemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne biseyin min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm
 
Son düzenleme moderatör tarafından:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
44B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
32B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
9B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Üst