Milli Güvenlik ve Milli Güç Unsurları

Ömer
Yönetici
MİLLİ GÜVENLİK VE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

Milli güvenlik; devletimizin bağımsızlık ve egemenliğine, yurdumuzun bütünlüğüne, cumhuriyetimizin varlığına içten ve dıştan gelecek her türlü tehlikeye karşı, önceden hazır olmak ve gerektiğinde savaşmaktır.

Milli hedef; elde edilmesi halinde milli menfaatlerin gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçIardır. Milli hedeflerde sınıf, zümre, grup değil, top yekün milletin çıkarları ön planda olmalıdır. Türkiye'nin milli hedefi Atatürk'ün gösterdiği ''Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmaktır." Türk çocukları bu hedefin gerçekleşmesi için çaba göstermeli, bu bilinci güçlendirmelidir. Bu bilinç güçlendikçe, milli birlik ve dayanışma ruhu artar.

Milli güvenlik siyasetinin hedefi; devletin anayasal düzenine, milli varlığına, yapılan ve yapılacak olan her türlü faaliyete karşı, milli güvenliğimizi koruma ve kollamaktır.

Milli güç; ''bir milletin, milli hedeflerine erişmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır. Milli güç, siyasal, askeri, ekonomik, nüfus, coğrafi, bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel güçlerin toplamından oluşur. Türk milleti, Atatürk'ün önderliğinde, Kurtuluş Savaşı'nı, milli gücün unsurlarını kullanarak kazanmıştır.

Dış tehdite karşı Türk yurdunun milli menfaatlerinin kollanması ve korunması barış zamanında bile, caydırıcı, güçlü bir ordunun varlığını gerektirir. Böyle bir güçle, yurdun savunması ve toprak bütünlüğünün muhafazası, milletler arası hukuktan doğan haklardan taviz verilmeden kullanılmış olur.

İç tehdite karşı, yurdun kollanması ve korunması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerindendir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürmeyi, hür demokratik parlamenter düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı hedefleyen iç tehdite karşı, yasaların öngördüğü hükümler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Terörizm, her türlü siyasal eyleme karşı bilinçli ve soğuk kanlı şiddet göstergesidir. Bu özelliği ile sadece insanlığa değil, uygarlığa karşı da bir tehdit oluşur. Devletler, terörün gelecekte kendi ülkeleri için tehdit unsuru olabileceğini düşünerek, işbirliği ve dayanışma örneği göstermelidirler.

Milletler arası bir sorun haline gelen terörle mücadelede başarı; terörizmin amaçlarının insanlar tarafından iyice anlaşılmasına bağlıdır.

Milli kültürümüzden taviz vermeden, Türk vatandaşı olmanın, şeref ve mutluluğunu duyarak, Atatürk'ün yolunda yürümeliyiz. Türk milletinin bölünüp, Türk Devleti'nin yıkılmasını amaçlayan her türlü anarşi ve teröre karşı, Atatürk'ün görüş ve düşünceleri etrafında birleşmeliyiz.

Hürriyetçi demokrasilerde basın hürdür. Görevini iyi yapan basın ve yayın organları kışkırtıcı ortam hazırlamadan, aydınlatıcı yollar göstererek görevini yapmalıdır. Basın hürriyetinin serbest iradeyle çizilmiş bir milli menfaat sınırı olmalıdır.

Yaşamak isteyen hiçbir millet bölücülük bölgecilik ve mezhepçilik gibi faaliyetlere asla müsaade etmez. Bir millet her şeyden önce kendini, kendi okullarında öğretmelidir.

Programı çağdaş, yapı ve davranışları demokratik, amaç ve değerleri milli olan bir eğitim uygulanmalıdır. Böyle bir eğitimle; milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti anlayışına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, beden ve ruh sağlığı tam, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına saygılı; üretici, girişimci, kişilikli, çağdaş Türk insanı yetiştirilebilir.

Sosyal adalet ve sosyal güvenliği istemek bir haktır. Bu hak yasal çerçeve içinde ve insan haklarını ihlal etmeden kullanılmalıdır.

Türk milleti geleceğe ümitle bakar, tarihine saygılıdır. Türk milleti yeniliklere açıktır ama geleneklerine de bağlıdır. Türk milleti taassubu sevmez, gerici ve yobaz değildir. Yurdumuzun üzerinde yaşayan herkesi canından aziz bilir. Kimseyi ikinci sınıf bir vatandaş olarak görmez. Atatürk'ün ideallerine gönülden bağlıdır. Bölücü ve yıkıcı değildir.

Kişinin, toplum içinde kaybolmaması çok önemlidir. Cumhuriyet, kişiye kendini ifade etme ve irade ortaya koyma gücü verir. Bu ancak demokrasilerde gerçekleşen bir durumdur.

''Türk'' kelimesi ilk defa Göktürk Devleti tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Türk soyuna mensup olan bütün toplulukları ifade eden milli bir ad olmuştur. Atatürk ''Ne mutlu Türk'üm diyene'' diyerek bunu en veciz şekilde ifade etmiştir. Atatürk, ''Benim yaradılışımda fevkalade olan birşey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdir.'' diyerek Türk milletine olan sevgisini dile getirmiştir.

Her devlet, çıkarları doğrultusunda, bu çıkarları elde edebileceği devletlerle çok yönlü ilişkiler içine girer. Bu ilişkiler farklı şekillerde kendini gösterebilir. İlişkiler bakımından, devletlerin milli güç unsurlarından olan coğrafi özellikleri büyük önem kazanabilir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişi sağlayan ve okyanuslara çıkışı kısaltan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip oluşu, jeopolitik konum açısından çok az ülkede bulunan önemli özelliklerdir. Ayrıca zengin petrol kaynaklarına sahip Orta Doğu'ya hakim bir konumda bulunması, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetleri, ülkemizin jeopolitik önemini daha da artırmaktadır. Türkiye dünya coğrafyasında bulunduğu konum nedeniyle, bir çok ülkenin ilgi alanındadır. Şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da bu ilgi devam edecektir.

Ülkemizde, zaman zaman terör ve kargaşa ortamı yaratmak isteyenler kardeşi kardeşe düşürerek toplumumuzu düşman kamplara ayırmak istemektedirler. Bize düşen görev, bu tür oyunlara gelmemektir. Ülkeler arasındaki çıkar çekişmeleri farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Ülke içindeki şiddet eylemlerinin artmasında çıkarı olan ülkeler bulunabilir. Bizlere düşen görev, iç sorunlarımızı kendi imkanlarımız ile çözerek, hiç bir devlete muhtaç olmadan yaşayabilmektir. Çok çalışarak Atatürk'ün gösterdiği ''Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak'' hedefini gerçekleştirmek zorundayız. Bugün yer yüzünde kendi kendini besleyebilen bir kaç ülkeden biriyiz. Buna bilim, sanayi ve teknolojik.alanlarda yapılacak atılımları da eklersek ufkumuz daha da açılacaktır. Güneydoğunun kaderini değiştirecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), birçok ülkenin kıskançlıklarına neden olmuş, engellemek için bölgede hemen bir terör ortamı yaratılmıştır. Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği Türk gençliği, bu tür oyunlara düşmeden, vatan ve millet sevgisiyle ülkesinin huzuru için çalışmayı kendisine tek amaç edinmelidir.

Anarşi ve terörün hedefi; toplumu yönetilemez hale getirmek, Türk yurdunu bölerek parçalamaktır. Türk milletini içten bölmek ve çökertmek, devlet gücünü ele geçirmektir. Anarşi ve terörün sadece insanlara korku salması olarak algılamayalım. İnsanlar arasında güven duygusunu ve bir arada yaşama koşullarını ortadan kaldırmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluşunun temel kaynağı olan, Atatürk ilkelerini ve cumhuriyet yönetim sistemini ortadan kaldırmayı amaç edinmişlerdir.

Çağdaşlık, ilkelliğin zıddı olan bir kavramdır. Yani çağdaş olan, günümüzde yaşayan, yeni ve değerli kurumlar, ilkellikten ve kaba ölçülerden arınmıştır. Günümüzde çağdaşlık denildiği zaman aklımıza ilk gelen, demokratik, laik ilkelere bağlı, hukuka ve insan haklarına saygılı bir düşünce yapısı anlaşılmalıdır.

Milletler, devletler halinde örgütlenirler. Normal olarak, her milletin bir devleti olmalıdır. Milletler arası iş birliği, Türkiye gibi diğer devletlerinde önem verdikleri bir çalışmadır. Ancak, ülkemiz, diğer devletlerin karşı karşıya kaldığı önemli ve güncel tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu önemli tehdit unsuru kaçakçılıktır.

Kaçakçılıkla mücadelede milletler, bir araya gelemediklerinden başarısız olunmaktadır. Devletimiz, kaçakçılığın önlenmesi için büyük çaba harcamaktadır. Bu çabasını, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Genel Müdürlüğü, Tekel Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar, kaçakçılıkla mücadele ederek sürdürmektedirler.

Kaçakçılığı önleme konusunda devletimizin, vatandaşlarından beklentileri vardır.

Örneğin, çevremizde silah, tarihi eser, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapanları ilgili devlet birimlerine bildirmeliyiz. Bu bir vatandaşlık görevidir. Aynı zamanda, insana ve insanlığa hizmet etmektir.
 
Son düzenleme:

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
4
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
8B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
55B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
13B
Üst