Manzume Nedir

  • Konuyu başlatan deep
  • Başlangıç tarihi
  • Görüntülenme 4.632
deep Harbi Aktif Üye
Manzume Nedir, Manzume Ne Demek

Ölçü ve kafiye gözetilerek, dizeler halinde yazılan eserlere manzume, manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da şiir denir.

Duygu düşünce ve hayallerin insanda güzel etkiler uyandıracak edebî bir biçimde dizelerle anlatıldığı eserlere şiir denir.

Şairler şiiri farklı biçimlerde tanımlamıştır. Şiir sessiz bir şarkıdır. Şiir nesre (düz yazıya) çevrilemeyen nazımdır. Şiir bir çığlıktır. Şiir mutlak güzeli arama işidir gibi.
Ölçü ve kafiye gözetilerek dizeler hâlinde yazılan eserlere manzume manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına da şiir denir.

Manzumeler dizelerle (mısra) kurulur. Manzumenin her satırına mısra (dize) denir.Manzumelerde çoklukla dörtlük (dört dizeden oluşur) ikilik (beyit iki dizeden oluşur) kullanılır.
Manzumelerde bazı sesler kulağa hoş gelecek şekilde kullanılır. Bu kullanıma kafiye (uyak) denir.
Kafiyeler: Tam zengin tunçManzume Nedir? Manzumenin Tanımı, Manzume Anlamı, Manzume Hakkında cinaslı kafiye vb. olabilir.

Tam kafiye: Dize sonlarında bir ünlü bir ünsüz benzeşmesi.
Yarım kafiye: Dize sonlarında bir ünsüzün (sessiz) benzeşmesi.
Zengin kafiye: Dize sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesi.

Kafiyeler manzumelerde şiirlerde belirli düzenlerle sıralanabilir. Buna kafiye düzeni denir. Kafiye olan sesler aynı harflerle gösterilir.

Dize sonlarında aynı anlam ve görevde kullanılan ek ya da kelimelere redif denir.

Gökyüzünde İsa ile…………a
Tur dağında Musa ile……….a
Elindeki asa ile……………...a
Çağırayım Mevlam Seni…… b

Her dörtlüğün son dizesi aynen tekrarlanabilir. Böyle dizelere nakarat denir.
Halk içinde yetişen halk dilini kullananAbdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu gibi şairlerimiz şiirlerini aruzla yazmışlardır.

Hece Ölçüsü: Bir şiirde dizelerin hece sayısı bakımından eşitliğine dayanır. Bir dizede kaç hece varsa diğer dizelerde de o sayıda hece bulunur. Halk şairlerimiz

Cumhuriyet dönemi şairlerimiz hece ölçüsünü kullanmışlardır.

Türk şiirinde en çok: Yedi heceli (4+3=7)Manzume Nedir? Manzumenin Tanımı,

Yedi heceliye örnek: “Ço cuk tum u fa cık tım/ Top oy na dım a cık tım.”(Ziya Gökalp)

Sekiz heceliye örnek: “Şol cen ne tin ır mak la rı/A kar Al lah de yu de yu” (Yunus Emre)

On bir heceliye örnek: “Ak saç lı ba şı nı a lıp e li ne/Ka ra hül ya la ra dal an ne c iğim.”(Necip Fazıl)

On dört heceliye örnek: “Ya ğız at lar kiş ne di me şin kır baç şak la dı/ Bir da ki ka a ra ba ye rin de du rak la dı.” (Faruk Nafiz Çamlıbel)

Serbest Ölçü: Belli bir ölçü ve kafiye gözetilmeden yazılan şiirlerdir. Serbest ölçüyle yazılan şiirlerde kimi dizeler uzun kimileri ise kısa olabilir. Günümüz şairlerinin en çok kullandıkları ölçü serbest ölçüdür.
 
deep Harbi Aktif Üye
Manzum Hikaye Nedir

Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâyelerin öykülerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır. Bu tür hikâyelerde didaktik şiir özelliği görülür.

Hikayede bulunan bütün özellikler (olay,yer,zaman,kişiler) manzum hikâyede de bulunur.

Eski edebiyatımızda uzun hikâyeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimat’tan itibaren ortaya çıkan manzum hikâye türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikâye yazmak amacını güder.

Manzum hikâyelerde şairler ya bir olayı anlatırlar, ya da öğüt vermek gayesini güderler.

Bu tür için ilk adımları Recaizade Mahmud Ekrem ile Muallim Naci atmıştır.

Bu tür Servet-i Fünun döneminde en etkili hale gelmeye başlamıştır.

En büyük iki temsilcisi Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy’dur.

Tevfik Fikret’in Balıkçılar ve Hasta Çocuk gibi önemli manzum hikâyeleri vardır.

Mehmet Akif Ersoy’un ise Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikâyeleri bulunmaktadır.

Ersoy ve Fikret dışında Beş Hececiler de manzum hikâye denemeleri yapmışlardır. Bunun dışında Türk şiirinin babası sayılan Yahya Kemal de manzum hikâyeler yazmıştır. Onun Nazar şiiri en güzel manzum hikâyelerden bir tanesidir.

Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, o çevrenin kişileri tanıtılır. Sonra olay anlatılır. Amaç okura bu bölümde ders vermektir. Bir hikâye gibi sonlandırılır. Manzum hikâyeler düşündürücüdür, eğiticidir.

Manzum hikâyede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.

Eski edebiyatımızda uzun hikâyeler mesnevi türü ile yazılırdı. Tanzimattan sonra ortaya çıkan manzume türü kafiyeli ve redifli, şiir biçiminde hikâye yazmak amacını güder. Bu tür için ilk adımları Recaizade Ekrem yazmıştır.SEYFİ Baba, Mahalle Kahvesi, Hasta gibi önemli manzum hikâyeleri bulunur.Bu tür Servet-i Fünun döneminde yaygınlaşmaya başlamıştır.

En önemli temsilcileri Mehmet Âkif Ersoy ve Tevfik Fikret' tir. Bunun yanı sıra Beş Hececiler de bu türe önemli katkılarda bulunmuşlardır. Düşündürücü ve eğitici manzum hikâyelere örnek olarak ise Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazar isimli eserini örnek verebiliriz

Manzum Hikayelerin Özellikleri

- Manzum hikâyeler edebi metinlerdir.
- Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler.
- Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası güder.
- Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır. Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.
- Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir.
- Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir.
- Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır.
- Manzum hikâyede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.
- Manzum hikâyeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir.
- Mensur hikâyeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur. Kişiler, zaman, mekân, olay bu hikâyelerde de vardır. Tek farkı şiirsel olması, dizeleri, kafiye ve redifleridir.

Vikipedi
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
2
Görüntülenme
7B
Üst